Vad gäller vid införsel av knogjärn?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har en fråga gällande import av ett farligt föremål, i detta fall ett knogjärn. Vi hittar på att knogjärnet importeras genom att kunden beställer det via en näthandel i utlandet. Kan föremålet beslagtas av tullverket? Begår personen som beställer föremålet ett brott?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först gå igenom vilka krav som ställs på införsel av knogjärn för att sedan besvara dina andra frågor.Vad krävs för att föra in knogjärn i Sverige?För import av knogjärn krävs det särskilt tillstånd (1 § Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål). Tillstånd ges bara om föremålet är tänkt att ingå i en vapensamling eller innehas för liknande ändamål (2 §). Tillstånd till införsel prövas av Polisen (3 §). Du kan läsa mer om detta på Polisens hemsida.Begår den som beställer föremålet ett brott?Så länge personen som beställer föremålet har fått tillstånd från Polisen begår denne givetvis inget brott. Om personen inte har tillstånd riskerar den att dömas för smuggling enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling (5 § Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål).Kan föremålet beslagtas av tullverket?Tullverket kan beslagta varor som varit föremål för brott enligt lag (2000:1225) om straff för smuggling och som kan antas bli förverkade på grund av detta, du kan läsa mer om detta på Tullverkets hemsida.SammanfattningsvisFör att föra in knogjärn i Sverige krävs särskilt tillstånd. Om personen som beställer föremålet inte har haft tillstånd, riskerar den att bli ansvarig för brott enligt lagen om straff för smuggling. Tullverket kan vidare beslagta knogjärnet om brott har begåtts.

Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i butik?

2021-02-27 i Övriga brott
FRÅGA |Kan man dömas för brott om man köper smuggelcigaretter i en butik? Jag tänker exempelvis på olovlig befattning med smuggelgods och hur mycket isåfall för att det skall vara brottsligt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man köper cigaretter som smugglats in i landet gör man sig skyldig till olovlig befattning med smuggelgods, vilket kan ge böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar (12 § SmuggelL). För köp anges att handlingen medför straffansvar om köpet är avsett att ersätta en reguljär transaktion (d.v.s. ett vanligt köp av icke-insmugglade varor) även om det rör sig om någon enstaka vara (prop. 1999:00/124 s. 143). Som jag tolkar uttalandet i förarbetet till lagen kan man dömas för olovlig befattning med smuggelgods om man så köper ett endaste paket smuggelcigaretter.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är det ett brott om kassapersonal säljer folköl till minderårig?

2021-02-22 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Om en kassörska i dagligvaruhandel skulle råka sälja folköl till 17åring, utan uppsåt, vad kan hända då? Kan det finnas förmildrande omständigheter? Har det funnits sådant fall där personen friats?Föredrar svar via e-post.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kostnadsfria frågor som vi besvarar publiceras på Lawlines hemsida. Självklart är du som frågeställare alltid anonym. Sammanfattningsvis är det ett brott att sälja folköl till minderåriga. Är brottet däremot av mindre allvarlig karaktär, det vill säga "ringa", ska det däremot inte straffas. Det är ett brott att sälja alkohol till minderårigaFolköl får som bekant inte får säljas till personer under 18 års ålder (3 kap. 7 § Alkohollagen). Den som sysslar med försäljning av folköl eller annan alkoholhaltig dryck har därmed ett ansvar att kontrollera att köparens ålder (3 kap. 8 § Alkohollagen). Säljer kassörskan folköl till en person under 18 års ålder gör hon sig därmed skyldig till brottet "olovlig dryckeshantering" (11 kap. 9 § Alkohollagen). Brottet kan begås både med uppsåt och av oaktsamhet. Det innebär att även misstag kan utgöra brott. Straffet för olovlig dyckeshantering är böter eller fängelse i högst 6 månader.Ringa brott ska inte straffasI alkohollagen finns dock en bestämmelse som anger att ringa brott inte ska straffas (11 kap. 10 § Alkohollagen). I ett rättsfall från 2006 hade en kassörska av oaktsamhet sålt 6 folköl till en 16 – åring och därmed gjort sig skyldig till nyss nämnda brott. Domstolen ansåg att brottet skulle betraktas som ringa och därmed inte straffas (RH 2006:13) . Faktorer som beaktades vid bedömningen av om brottet var att anse som ringa var den begränsade mängden alkohol, köparens ålder och att det saknades uppsåt hos kassörskan. Enligt domstolens bedömning verkar det som att köparens närhet till 18 års ålder gjorde det mer försvarligt med en felbedömning gällande köparens ålder. Rättsfallet stämmer i många avseenden överens med de omständigheter du beskriver. Mycket talar för att fallet du beskriver hade bedömts som ett ringa och därmed icke straffbart fall av olovlig dryckeshantering. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga!Hälsningar,

Beloppsgränser och preskriptionstider för bidragsbrott

2021-02-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,Jag undrar var de beloppsmässiga gränserna går mellan ringa bidragsbrott, bidragsbrott av normalgraden, grovt bidragsbrott och vårdslöst bidragsbrott samt vad de olika preskriptionstiderna för respektive brott är numera efter den nya bidragsbrottslagen som trädde i kraft från 1 januari, 2020 ?Efter vad jag har förstått är de beloppsmässiga gränserna, straffskalorna samt preskriptionstiderna att jämställa med de gränser som gäller vid bedrägeribrott ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dina frågor får vi titta i Brottsbalken (BrB) samt bidragsbrottslagen (BBL).Gränsdragning mellan de olika graderna av bidragsbrottFör det första ska påpekas att det inte endast är beloppet som är det avgörande vad gäller grad av bidragsbrottet. Beloppet är definitivt vägledande, men även andra omständigheter, såsom om falska handlingar har använts eller om brottet är en del i en systematisk brottslighet är av betydelse. Det görs helt enkelt en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet (3 § BBL). Precis som du säger har det uttalats i förarbetena att beloppsgränserna ska kunna jämföras med andra förmögenhetsrättsliga brott, såsom stöld och bedrägeri (prop 2006/07:80 s. 97). Ett ringa bidragsbrott bör, enligt uttalanden från Åklagarmyndigheten, understiga 2000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5). För att brottet ska vara grovt, kan riktvärdet, efter en jämförelse med brottet "grov stöld", sägas vara över fem prisbasbelopp (RättsPM 2020:1 s. 5). I dagsläget motsvarar detta 238 000 kr. Vårdslöst bidragsbrottVad som är avgörande vid bedömningen av om straff för vårdslöst bidragsbrott ska dömas ut, är att den misstänkte begått brottet av grov oaktsamhet (4 § BBL). I de övriga fallen ska bidragsbrottet ha begåtts med uppsåt, det vill säga avsiktligen (1 kap 2 § BrB). Det är dock inte straffbart att genom grov oaktsamhet begå ett bidragsbrott om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig (4 § 2 st BBL). Vad som avses med ett "mindre allvarligt" belopp kan sägas vara belopp under 6000 kr (RättsPM 2020:1 s. 5). PreskriptionstiderPreskriptionstiderna för de olika typerna av bidragsbrott är:- Ringa bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020)- Bidragsbrott av normalgraden: fem år - Grovt bidragsbrott: tio år- Vårdslöst bidragsbrott: två år (om gärningen begicks innan den 1 januari 2020) (35 kap 1 § BrB). De nyaste ändringarna i BBL har dock medfört att preskriptionstiden för ringa och vårdslösa bidragsbrott begångna efter den 1 januari 2020 är fem år (7 § BBL). Hoppas du fick svar på din frågor!Vänliga hälsningar

Är antinazistiska symboler hets mot folkgrupp?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar över användningen av hakkors i konst, på kläder, tygpåsar m.m där meddelandet som går fram är av anti-nazistisk karaktär. Får man lov att sälja objekt med ett motiv som innehåller t.ex ett hakkors som är överstruket, en blomma med hakkorset i som någon trampar på, eller någon som kastar hakkors i soptunna? Är själva hakkorset skäl nog till en anklagelse för hets mot folkgrupp eller är det kontexten den presenteras i som bestämmer? Kan motiven annars falla in på någon annan form av regelbrott?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Brottsbalken 16 kap. 8 § definierar hets mot folkgrupp enligt följande: "Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter." Ett klistermärke där någon slänger ett hakkors eller liknande är symboliken mycket tydlig att det handlar om ett avståndstagande från nazism, alltså är det inte sådan missaktning som avses i HMF-lagen. Kort sagt: Det går bra att sälja sådana klistermärken. Hoppas du fick svar på din fråga.

Är det olagligt att sälja en trimmad moped?

2021-02-26 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall det är lagligt att som privatperson sälja en trimmad moped klass 1.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är inte olagligt att köpa eller sälja en trimmad moped. Det som däremot är olagligt är att köra den. Den som som kör en trimmad moped gör sig i regel skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna kontakta oss igen!Hälsningar,

Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?

2021-02-20 i Övriga brott
FRÅGA |Min arbetskollega ville inte skriva under papper på en bilskada på en av företagets bilar då hon inte har något med detta att göra Hon är bara vanlig anställd. Chefen/plats chefen lade papper på hennes skrivbord..Men hon la dem tillbaka sa att hon tänker inte skriva på något. Han sa till henne att det inte kommer hända något mm. Han försökte få henne skriva på. Men detta ville hon inte göra. Hon ringde mig tala om detta. Jag sa att du ska verkligen inte skriva på. Det gjorde hon inte heller. Saken är den att det kom på mail en bekräftelse till henne om bilen. Hon misstänker urkundsförfalskning? straff??
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill inte spekulera för mycket i händelseförloppet men tänker försöka förklara den lagliga aspekten av det, dvs. om detta kan räknas som urkundsförfalskning och i sådana fall eventuellt straff för det. Så som jag förstår din fråga misstänker ni att chefen (eller någon annan) har skrivit på pappret ifråga med din kollegas namn. Samtliga förfalskningsbrott hittar du i 14 kap. brottsbalken (BrB). UrkundsförfalskningHela 14 kap. BrB består av så kallade "effektbrott", vilket innebär att brotten blir straffbara först när det innebär fara i bevishänseende. Det är med andra ord inte straffbart att förfalska någons underskrift för att sedan låta pappret ligga i en skrivbordslåda utan tanke på att använda det till något eller med risk för att det ska användas. Det framgår inte riktigt vad er chef tänkt göra med pappret, om det handlar om att företaget ska kunna få ut på bilförsäkringen eller något annat. Men om vi ponerar att er chef faktiskt har tänkt använda pappret som ett bevis för skadans inträffande så skulle det kunna räknas som det innebär skada i bevishänseende. Vidare måste det vara sannolikt att en förväxling faktiskt skulle kunna ske. Man får alltså fråga sig hur lik underskriften är din kollegas riktiga signatur. Här kan man exempelvis jämföra med andra handlingar som din kollega skrivit under, exempelvis körkort och pass. Om förfalskningen är "tillräckligt bra" så räknas det som att förväxling kan ske, vilket gör handlandet straffbart. Om er chef tänkt använda pappret som någon typ av bevis och den förfalskade signaturen är trovärdig kan det bli fråga om brottet urkundsförfalskning i 14 kap 1 § BrB eftersom chefen obehörigen har skrivit under pappret med din kollegas namn. För urkundsförfalskning är straffet upp till två års fängelse. Förvanskning av urkundJag vill även nämna brottet förvanskning av urkund i 14 kap 2 § BrB som en alternativ brottsrubricering för chefens handlande. Detta är en mildare variant av urkundsförfalskning (ringa brott). I princip gäller samma kriterier som för urkundsförfalskning ovan men beroende på syftet till förfalskningen kan denna rubricering bli aktuell istället. Om det rör sig om något av mindre värde, dvs. ett inte så viktigt papper så skulle det räknas som förvanskning av urkund. Eftersom jag inte vet vilken typ av papper det handlar om eller syftet bakom är det inte möjligt att säga vilken rubricering som skulle bli aktuell i ditt fall. Straffet för förvanskning av urkund är fängelse upp till sex månader. Anslutande kommentarerOm du och din kollega känner att det jag har beskrivit ovan träffar vad ni misstänker att chefen har gjort skulle jag råda er att polisanmäla händelsen. Innan dess kan det dock vara bra att prata med chefen för att potentiellt få en förklaring till hur detta har kunnat inträffa. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med följdfrågor eller andra funderingar! Med vänliga hälsningar

Straffvarning

2021-02-16 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag är 16 år och har nyligen fått en straffvarning till följd av ringa stöld. Jag undrar nu hur och i vilka fall detta kan komma att påverka mig i framtiden.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister. Nedan kommer en redogörelse för straffvarningens innebörd vid ärenden om anställning, då jag utgår från att din fråga avser detta.StraffvarningEn straffvarning innebär att åklagaren beslutar att inte åtala för brott om personen var under 18 år vid tidpunkten vid brottet och det rör sig om ett enklare brott (åtalsunderlåtelse). Det utdöms ingen påföljd utan i stället meddelas en straffvarning (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).Uppgift om straffvarning i belastningsregistretVid utfärdande av straffvarning kommer varningen att registreras i belastningsregistret. Straffvarningen kommer att tas bort från registret tre år efter det att den blev utfärdad (17 § p. 11 b lagen om belastningsregister).En uppgift om straffvarning kommer inom de tre kommande åren att vara synlig vid potentiella anställningar inom vissa myndigheter. Vill du exempelvis tjänstgöra inom Försvarsmakten eller arbeta inom Kriminalvården kommer de att kunna se i ditt belastningsregister att det har utfärdats en straffvarning (jfr 10 § förordning om belastningsregister). Det här kan ha en inverkan i negativ bemärkelse för den aktuella tjänsten och rekryteringen.Det är emellertid inte samtliga arbetsgivare som kommer att kunna se att det har meddelats en straffvarning inom de kommande tre åren. När man exempelvis ansöker om tjänst inom skola eller där arbetet innebär kontakt med barn, ska ett begränsat registerutdrag lämnas. Det innebär att registerutdraget endast ska innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje och sjätte stycket förordning om belastningsregister). När tre år har förflutit från det att straffvarningen har utfärdats kommer uppgiften att tas bort från ditt belastningsregister. Det innebär att inga framtida arbetsgivare kommer att kunna se att du tidigare har fått en straffvarning. Det här gäller både om en arbetsgivare begär ett begränsat registerutdrag eller om det är en myndighet som har rätt att få ett fullständigt utdrag.Sammanfattningsvis, kommer straffvarningen att vara synlig för arbetsgivaren inom de tre kommande åren om du ansöker om anställning vid en myndighet som har rätt att få fullständiga uppgifter ur ditt belastningsregister. Det här kan ha en negativ inverkan på rekryteringen om myndigheten finner det begångna brottet vara ett hinder avseende lämpligheten för den potentiella tjänsten.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning