FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/04/2022

Får man vittna falskt?

Hej Jag blev påkörd av en bil och han som körde på mig ska hämta sin kompis för att vittna falsk för att ingen var på platsen Vad kan jag göra?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Allmänt om vittnen och deras vittnesplikt

Det är inte ovanligt att vittnesbevisning förekommer i mål i svenska domstolar. Denna typ av bevisning är ett viktigt bevismedel som ofta har en avgörande betydelse för målets avgörande. Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne (36 kap. 1 § rättegångsbalken). I Sverige har vi vidare en allmän vittnesplikt, vilket innebär en skyldighet för enskilda att inställa sig i domstol och avlägga vittna under ed om det skulle vara så att någon av målets parter begär det. Vittnesplikten innebär dessutom en skyldighet för den som är kallad som vittne att vittna. Undantag görs enbart för närstående (36 kap. 3 § rättegångsbalken), den som själv är misstänkt för brott i samma mål (36 kap. 1 § rättegångsbalken) eller eventuellt om man är väldigt ung eller lider av en psykisk störning (36 kap. 4 § rättegångsbalken). Utifrån din fråga så verkar det inte som att hen som är vän till den som körde på dig omfattas av något av undantagen från vittnesplikten och hen måste således vittna under ed i domstolen (Se 36 kap. 11 § rättegångsbalken).

Innan ett vittne avlägger sitt vittnesmål ska domstolen försöka klargöra om vittnet har något förhållande, till antingen någon av parterna eller till saken, som kan vara av vikt för bedömningen av tilltron till vittnets berättelse eller om det i övrigt finns några omständigheter av betydelse (36 kap. 10 § rättegångsbalken). I ditt fall kan du göra domstolen uppmärksam på vittnets vänskap till den som kört på dig redan innan denne avlägger sitt vittnesmål. 

Vittnet kommer som ovan nämnt dessutom behöva avlägga en vittnesed inför domstolen, vilket innebär att hen har en skyldighet att berätta sanningen och om hen skulle ljuga så riskerar hen att dömas för straffansvar. Skulle hen vägra att avlägga vittneseden så kan rätten utdöma vite och därefter vid äventyr av häkte. Skulle detta inte hjälpa så får vittnet häktas i upp till tre månader (36 kap. 21 § rättegångsbalken).


Brottet mened

Om en person lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen, när denne avlagt vittnesed, kan denne dömas för brottet mened (15 kap. 1 § brottsbalken). Brottet anses vara fullbordat först när uppgiftslämnaren avslutat sin berättelse i dess helhet. Fram tills den tidpunkten får den som avlägger sitt vittnesmål ändra sin berättelse för att undgå straffansvar för mened. Om uppgifterna som lämnats dock har varit helt utan betydelse som bevismedel så ska ansvar inte utdömas (15 kap. 4 § brottsbalken). Är det även så att den som avlagt eden, själv rättar den felaktiga uppgiften innan avsevärd olägenhet uppkommit, kan straffet för menedsbrottet bli lindrigare.

Avgörande för om mened har begåtts är om den utsaga som har lämnats under ed är osann. Huruvida en utsaga är osann bygger på en jämförelse mellan den verklighet som domstolen eller annan funnit vara utredd och vad den edsvurna har angivit i sin utsaga. Man får därför fråga sig hur mycket utsagan avviker från det konkreta händelseförloppet. Att endast ange en nyans av denna verklighet kan bara betraktas som en minimal avvikelse. För att en utsaga ska kunna anses vara osann krävs således att avvikelsen är av någon vikt eller betydelse i det enskilda fallet. I ditt fall uppfattar jag det, utifrån dina uppgifter, som att det troligen kan röra sig om en sådan avvikelse som är av vikt, varför det inte kan anses röra sig om någon minimal avvikelse i ditt fall.

För att kunna dömas för mened krävs det vidare att den som vittnar har haft uppsåt till att lämna en osann uppgift eller förtiga sanningen (1 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Detta innefattar ett krav på insikt om att uppgiften eller förtigandet rör ett förhållande som den edsvurna uttalat sig om under ed. Den edsvurne kan sällan försvara sig med att denne inte trott att en osann uppgift omfattas av eden. I ditt fall verkar det som att vittnet är medveten om att de uppgifter som han avser att lämna under sitt vittnesmål omfattas av är falska, varför denne kan anses ha uppsåt till handlandet.


Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga om vad du kan göra så kan du uppmärksamma rätten innan vittnesmålet på vittnets vänskap till din motpart. Om vittnet sedan skulle lämna osanna uppgifter under sitt vittnesmål, kan denne anmälas och dömas till straffrättsligt ansvar för brottet mened.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid med någon av våra jurister här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”