FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/05/2022

Föräldrars underlåtenhet att förhindra brott

Hej, I samband med en incident där en kille, 14 år, försökte knivskära en annan kille, framkom det att hans mamma var medveten om att hennes son var knivbeväpnad. Är det ett brott att som vårdnadshavare medvetet låta sitt barn bära kniv på allmän plats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilket brott är relevant? 

Som jag förstår det visste mamman enbart om att hennes son bar kniv, och inte att han försökte knivhugga en annan kille. På grund av det kommer jag att utgå från bestämmelserna i knivlagen. I knivlagens 1 § framgår det att knivar inte får innehas på allmän plats. Bryter man mot detta kan man dömas till antingen böter eller fängelse i högst sex månader (4 §). Pojken i ditt fall har emellertid inget straffansvar i och med att han inte har fyllt 15, alltjämt är det brottsligt att bära kniv på allmän plats. 

Vårdnadshavares ansvar att förhindra brott

Pojkens agerande är alltså brottsligt, och frågan blir då om pojkens vårdnadshavare gör sig skyldiga till ett brott genom att låta detta ske. I brottsbalken (BrB) finns det en paragraf som tar sikte på just föräldrars och andra uppfostrares anmälningsplikt. I 23 kap. 6 § 3 st BrB framgår det nämligen att en förälder kan dömas för underlåtenhet att förhindra brott om de underlåter att hindra den som står undrar hans eller hennes vård från att begå ett brott. Vet en mamma om att hennes son begår ett brott (i ditt fall brott mot knivlagen) och inte gör något för att förhindra det, kan hon alltså göra sig skyldig till ett brott enligt denna paragraf. 

I 23 kap. 6 § 4 st BrB anges emellertid vissa kriterier som måste uppfyllas för att en sådan underlåtenhet ska kunna vara brottslig. Dels måste gärningen fortskridit så långt att den är straffbar, dels måste brottet kunna avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller någon annan. Vad gäller just föräldrars underlåtenhet finns det även ett ytterligare krav nämligen att brottet ska kunna förhindras utan anmälan till myndighet. I ditt specifika fall är jag av uppfattningen att samtliga kriterier skulle kunna anses uppfyllda, vilket innebär att mamman skulle kunna dömas för underlåtenhet att förhindra brott.

Hoppas det var ett tillräckligt utförligt svar på din fråga. Återkom annars gärna igen! 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”