FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/06/2022

Utlämning till Syrien

En fråga Vanliga svara är du snäll Har Sverige utlämningsavtal med Syrien? ‏Eftersom jag är syrisk medborgare och har permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 2016, och nu är jag efterlyst i Syrien, mitt hemland, anklagad för (förfalskning) och ärendet lämnades till Interpol, så min fråga är, kommer Sverige utlämna mig till Syrien i det här fallet?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i lag (1957:668) om utlämning för brott

Sverige har inte något utlämningsavtal med Syrien. Tyvärr är det så att Sverige av tradition inte krävt avtal med den andra staten för att medge utlämning.  Enligt 1 § lag om utlämning för brott gäller att den som i en annan stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för där straffbelagd gärning och uppehåller sig här i riket får efter beslut av regeringen utlämnas till den staten i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Villkor för utlämning till en stat utanför EU

Förutsättningarna

Utlämning får ske om den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott på vilket enligt svensk lag kan följa fängelse i ett år eller mer. Har en dom meddelats i den ansökande staten, dvs. i Syrien, måste påföljden utgöra ett frihetsberövande i minst fyra månader. Alltså krävs dubbel straffbarhet för utlämning och i princip att brotten är av en viss svårhetsgrad enligt 4 § lag om utlämning för brott. 

Utlämning får inte beviljas i vissa situationer

Utlämning får ej ske för militära eller politiska brott enligt 6 §. Inte heller får utlämning beviljas om det kan befaras att den som ska utlämnas, på grund av sin härstamning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller religiösa eller politiska uppfattning löper risk att bli utsatt för förföljelse som siktar sig mot hans liv eller frihet eller på annat sätt är av allvarligt slag. Inte heller om det skulle strida mot grundläggande humanitära krav, till exempel mot bakgrund av personens ungdom eller hälsotillstånd, 7 och 8 §§. Slutligen får utlämning i princip inte beviljas om dom beträffande brottet har meddelats i Sverige. Om brottet är preskriberat enligt svensk lag får utlämning inte heller ske. 

Vad Syrien måste göra

Syrien som den ansökande staten måste visa att det finns skäl för utlämningen. Även resultatet av brottsutredningen måste bifogas till utlämningsframställningen. Syrien måste sedan gå med på vissa villkor för att utlämningen ska få ske. Den som utlämnas får till exempel inte åtalas eller straffas för ett helt annat brott. Han får inte heller utan medgivande vidareutlämnas till ett annat land. Han får inte heller straffas med döden. 

Sammanfattning

Tyvärr riskerar du att bli utlämnas trots att Sverige saknar utlämningsavtal med Syrien. Utlämningen kan ske om villkoren är uppfyllda. För utlämning krävs då att förfalskningsbrottet i Syrien är straffbelagt med minst ett år här i Sverige. Förfalskningsbrotten finns i svensk rätt i 14 kap. brottsbalken och till varje brott finns en straffskala. Har domen fallit i Syrien så krävs det att du har dömts till minst fyra månaders frihetsberövande. 

Det finns däremot många situationer som kan göra att utlämningen inte får ske. Du kan då med fördel trycka på dem och betona att dina mänskliga rättigheter riskerar att kränkas om du utlämnas.

Jag kan inte svara på om du kommer att utlämnas eller inte. Det är en helhetsbedömning och jag saknar mycket information om ditt fall. Jag kan däremot säga att finns mycket som talar för att en utlämning inte får ske till Syrien, vars rättsläge kan göra det svårt att säga att dina mänskliga rättigheter inte kommer att kränkas om du utlämnas. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”