FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/06/2022

Koranbränning och hets mot folkgrupp

Hej, Min fråga är om varför koranbränningen som skedde för någon månad sen inte räknades som hets mot folkgrupp, meningen med det hela var ju just att hetsa en folkgrupp. Är det någonting jag inte förstår?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Brottet hets mot folkgrupp

Brottet hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken (1962:700) [BrB]. För att dömas till detta brott förutsätts att vissa rekvisit är uppfyllda. Det krävs dels att någon uttalar eller genom annat meddelande sprider, uttrycker missaktning för folkgrupp eller sådan grupp med anspelning på ras, hudfärg, trosbekännelse etc.

Är koranbränningen hets mot folkgrupp?

Huruvida brännandet av religiöst anknutna böcker faktiskt uppfyller rekvisiten uppställda för hets mot folkgrupp står inte helt klart. Anledningen till detta är för att frågan i skrivande stund inte prövats av Högsta domstolen. Dessutom kompliceras frågan av att vi i Sverige har en grundlagsskyddad yttrandefrihet, se 2 kap. 1 § regeringsformen (1974:152). Denna ger oss rätt att fritt uttrycka åsikter och tankar för varandra. Yttrandefriheten begränsa självklart av vissa lagar och bestämmelser såsom i detta fallet brottet hets mot folkgrupp.

Sammanfattningsvis kan jag belysa följande. 

Huruvida koranbränningen utgör hets mot folkgrupp eller inte har inte fastställts av högsta instans. Det går därför inte att fastställa om denna aktion uppfyller rekvisiten för att hets mot folkgrupp ska anses vara uppfyllt. Att försöka döma någon till brottet enbart på grunden att denne bränner en bok kan göra det svårt att bevisa att man uppfyllt rekvisiten för att brottet hets mot folkgrupp ska ha begåtts. 

Särskilt svårt är att avgöra om brännandet enligt lagens mening anses vara ett meddelande, om det ger uttryck för en missaktning och om det föreligger uppsåt. Detta måste då även vägas mot den grundlagsfästa yttrandefriheten i 2 kap. 1 § RF. Men innan saken har prövats av högsta domstolen vars avgörande kan ge vägledning, kan vi inte veta säkert.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar kring bestämmelserna i brottsbalken, kring yttrandefriheten eller någon annan juridisk fråga du vill ha besvarad? Tveka inte att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,Axel StenquistRådgivare