Är man skyldig att låta motparten fotografera sitt körkort?

2021-05-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Är man skyldig att låta motparten låta fotografera sitt körkort i samband med en trafikolycka?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!För att besvara din fråga använder jag mig av trafikförordningen och lagen om straff för vissa trafikbrott.Enligt 2 kap. 8 § trafikförordningen har man som skyldighet att inte undandra sig från platsen om man med eller utan skuld har varit inblandad i en trafikolycka. Man ska medverka till de åtgärder som är rimliga med anledning av olyckan, och har som skyldighet att uppge namn och hemvist. Dessutom bör man lämna upplysningar om händelsen. Om detta inte görs kan man ha gjort sig skyldig till smitning och kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (5 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Exempelvis kan man göra sig till föremål för straffrättsliga påföljder om man avlägsnar sig från olycksplatsen utan att underrätta ägaren till den andra bilen eller om man inte vidtar åtgärder för att komma i kontakt med ägaren (NJA 1974 s. 115). Dock framgår det inte av lagen att du måste låta den andra personen som är inblandad i trafikolyckan att ta bilder på ditt körkort. Om du inte låter den andra parten fotografera ditt körkort borde detta således inte leda till straffrättsliga påföljder, så länge du ser till att på andra sätt uppnå de krav som lagen stadgar. För att undvika straffrättsliga påföljder måste du därmed ge den andra parten tillgång till ditt namn och hemvist, även om det inte sker genom just fotografering av ditt körkort.Sammanfattningsvis ställer lagen upp krav på handlingar och åtgärder som måste vidtas av den som är inblandad i en trafikolycka. Om du inte låter den andra parten fotografera ditt körkort borde detta inte leda till straffrättsliga påföljder, så länge du ser till att på andra sätt uppnå de krav som lagen stadgar.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du givetvis mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Smitning från parkeringsskada

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Detta gäller en parkeringskada.Det dyker upp två civilklädda polismän hemma hos mig och berättar att jag är misstänkt för att ha avvikit från "trafikolycka" Jag har enligt en vittne orsakat en parkeringskada som jag inte har varit medveten, sett eller hört ljud i från bilen och kört iväg. Givetvis hade jag stannat och lämnat mina uppgifter om jag i detta fall märkt detta. Kan även påpeka att det inte finns skador på min bil som skulle väcka misstanke för mig själv. Enligt en vittne stämmer beskrivningen av mig överens och att min bil stod parkerad där och därmed tror polisen att det har varit jag. Jag har gått med att betala deras självrisk trots att jag inte var medveten om skadan. Vilka påföljder kan jag få efter detta? Jag har iallafall varit behjälplig till att göra saken rätt trots mitt ovetande. Låter helt osannolikt att bli dömd för smitning eller blir man det ändå? Vad blir juridiskt rätt?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). Man gör sig skyldig till smitning om man som vägtrafikant undandrar sig från att uppge namn, hemvist eller upplysningar om händelsen efter man haft del i uppkomsten av en trafikolycka, påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader (5 § TBL). Begreppet trafikolycka innefattar sådant som en parkeringsskada. Dock, för att dömas för smitning krävs det att du har agerat med uppsåt, vilket innebär att man har varit medveten om olyckan/skadan och därefter avvikit från platsen för att undvika en eventuell påföljd. Kravet på uppsåtet är ganska lågt ställt och har diskuterats i flera rättsfall. I NJA 1984 s. 659 formulerar Högsta domstolen uppsåtskravet för parkeringsskador på så sätt att om gärningsmannen inte insett att en trafikolycka inträffat, krävs för ansvar att denne i vart fall har varit medveten om risken för att en olycka inträffat och att det kan antas att gärningsmannen ändå skulle ha avvikit om denne varit säker på att en olycka inträffat. Som svar på din fråga, enligt de uppgifter som du anger i din frågeställning så framgår det att du inte har agerat med uppsåt och därmed så verkar det osannolikt att du gjort dig skyldig till smitning. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

skyldighet att lämna urinprov

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag undrar om polisen har rätt stoppa vilken personbilförare de vill och kräva urinprov även om ingen trafikförselse av något slag skett? Och allt övrig är i sin ordning skatt Försäkringar körkort bes.OsvMvh (psykisk ohälsa)
Pearl Yeuki Ku Chiu |Utgångspunkten är att polisen kan utföra kroppsbesiktning på en person är skäligen misstänkt för ett brott och det kan följa fängelse på brottet, 28 kap. 11-12 §§ rättegångsbalken (RB).Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks, med andra ord exempelvis urinprov, blodprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning får bl.a. användas vid misstanke om brotten bruk av narkotika enligt 1 § sjätte punkten och 2 § narkotikastrafflagen eller drograttfylleri enligt 4 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott. Sammanfattningvis gäller att polisen kan utföra urinprov vid misstanke av förekomst av brott, såsom narkotikaanvändning eller rattfylleri. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Fotografering av körkort i samband med trafikolycka

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Är man skyldig att låta motparten låta fotografera sitt körkort i samband med en trafikolycka?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av trafikförordningen (TrF) och lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL). I TrF så regleras de åligganden som man har vid en trafikolycka. Om man har varit i en trafikolycka så har man bland annat en skyldighet att stanna kvar på platsen och hjälpa skadade samt medverka till åtgärder som olyckan skäligen föranleder. Man har även en skyldighet att på begäran av någon annan, som också har varit med i olyckan eller vars egendom som man har skadat, uppge sitt namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen (2 kap 8 § 1 st TrF). Denna bestämmelse innebär att man har en skyldighet att identifiera sig själv till sin motpart, men det finns alltså ingen explicit skyldighet att låta den andre personen fotografera sitt körkort om man har och kan identifiera sig på annat sätt. Föreskriften i 2 kap 8 § TrF är inte straffsanktionerad, utan är mer av en handlingsdirigerande karaktär, varför en överträdelse inte leder till straffansvar. Dock, om man som vägtrafikant undviker att identifiera sig genom att avlägsna sig från olycksplatsen så gör man sig skyldig till smitning och döms till böter eller fängelse i högst 6 månader (5 § TBL). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är firman skyldig att uppge namnet på föraren vid fortkörning?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan.Jag fastnade i en fartkamera med en av firmans bilar.Idag fick firman ett brev från polismyndigheten där de begär ut information om vem som kört bilen vid det aktuella tillfället. Har firman en skyldighet att berätta att det är jag som körde? Vad händer om de låter bli att svara?Mvh
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polisens använder fartkameror som en del av sitt arbete för att utreda hastighetsöverträdelser. Information om fartkameror och hantering av bilderna finns på Polisens hemsida (här). Hastighetsöverträdelser är ett föraransvar och inte ett ägaransvar, vilket innebär att det endast är den person som körde bilen som kan bötfällas för fortkörningen. Om det inte går att identifiera personen på bilden skickas ett brev till bilägare om vem som kört bilen vid den aktuella tidpunkten. Ägaren har dock ingen lagstadgad skyldighet att identifiera eller uppge vem som körde bilen vid fortkörningen. Att identifiera föraren vid fortkörning underlättar polisens arbete och bidrar till samhällsnytta. Firman är alltås inte skyldig att uppge förarens namn och det leder därför inte till några konsekvenser om man inte besvarar brevet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en person dömas för brott trots alzheimers?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man bli frikänd för trafikkbrott och smitning pga alzheimers diagnos?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga tillämpas lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och brottsbalken (BrB). TrafikbrottI svensk straffrätt finns två skuldformer: uppsåt och oaktsamhet. För brottet smitning krävs uppsåt (TBL 5 §). Detta innebär att personen förstår vad hen gör och gör det med flit. Förutom smitningen skriver du inte vilket specifikt trafikbrott det gäller och det finns några olika i TBL t.ex. vårdslöshet i trafik (TBL 1 §), olovlig körning (TBL 3 §), rattfylleri (TBL 4 §) och grovt rattfylleri (TBL 4 a §). För vissa av dessa krävs uppsåt och för vissa krävs endast vårdslöshet, alltså att personen varit oaktsam. Det finns ett krav på tillräcklig grad av medvetenhetAlla brott kräver någon sorts insikt kring de omständigheter som råder. En grundläggande förutsättning för att uppsåt till smitning eller annat trafikbrott ska kunna föreligga är att personen som utfört brottet har varit i tillräcklig grad medveten om vad hen gjort. Man måste alltså vara medveten för att kunna få skuld för en gärningen. Kraven för att anses vara medveten är dock lågt ställda. I domar från högsta domstolen skriver de att "ett höggradigt förvirringstillstånd som gjort att personen har ett grumlat medvetande kan medföra att uppsåt inte föreligger i straffrättslig mening". För att medvetenhetskravet ska vara uppfyllt måste gärningsmannen alltså vara i någon grad medveten om att hen utfört ett visst handlande. Om sjukdomen alzheimers gjort att personen inte alls är medveten om att hen gjort något och är i ett väldigt kraftigt förvirringstillstånd kan detta alltså göra att hen inte ska vara ansvarig för brottet, men som jag skrev är kravet för detta högt. Så det beror alltså på graden av sjukdomen. Annars kan personen ändå dömas för brott om allt annat är uppfyllt. Personen med alzheimers kan få lindrigare straffÄven om personen alltså kan dömas för brotten så ska domstolen vid straffmätningen beakta om personen till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde (BrB 29 kap. 5 §). Detta innebär att straffet alltså kan bli lägre för personen. Om det är oskäligt att personen ska dömas till någon påföljd alls ska domstolen meddela påföljdseftergift (BrB 29 kap. 6 §). Då döms personen till brottet, men inget straff utdöms. Tillstånd som alzheimers kan leda till en sådan påföljdseftergift. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Trafikförseelse

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Igår fick jag en dagsböter 1500 kr utan bilbälte för första gången och mitt prövotid körtkort går ut 2021-07-11. Skulle de påverka min körkort efter har betalat böter?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har kört utan bilbälte och fått en dagsbot på 1500 kronor, kommer det som utgångspunkt inte att påverka ditt körkort. Du kommer således fortsatt att få behålla ditt körkort även efter att du har betalat dagsboten. Hade ditt körkort emellertid blivit återkallat, vilket jag utgår från att det inte har utifrån din beskrivning, hade du behövt göra om såväl körkortsprovet som teoriprovet eftersom att du är under prövotid (jfr 3 kap. 18 § första stycket körkortslagen).Önskar dig en fortsatt trevlig kväll!Med vänlig hälsning

Hastighetsöverträdelse med prövotid, behöver man ansöka om ett nytt körkortstillstånd efter spärrtid?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Min son riskerar att få sitt körkort återkallat pga hastighetsöverträdelse, han körde 147,7 på E4 där högsta hastighet är 110 km/h, han har dessutom prövotid kvar. Min fråga gäller nu körkortstillståndet. Hans körkortstillstånd har fortfarande giltighetstid kvar. Kommer han att behöva ansöka om ett nytt sådant ändå när spärrtiden är slut, eller kommer det som tidigare utfärdats att vara giltigt? Till saken hör att han har en adhd-diagnos vilket innebär att läkarintyg måste skickas in, och detta brukar ta extra tid när det gäller ansökan. Han vill såklart ha tillbaka körkortet så fort som möjligt då det behövs i hans jobb.MvhJenny
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om återkallande av körkort finns i körkortslagen. Regler som avser olovlig körning finner du i lagen om straff för vissa trafikbrott. Blir körkortet återkallat? Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet återkallas. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen. Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Spärrtid för att ta körkortUnder en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter. Ny ansökan för körkortstillståndVad som krävs för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse beror bland annat på varför ditt körkort har varit återkallat, om återkallelsetid (spärrtid) har bestämts och i så fall hur lång den har varit och om du har en prövotid på ditt körkort. I vissa fall utfärdar transportstyrelsen ett nytt körkort utan någon speciell prövning.Enligt Transportstyrelsens hemsida står det följande om körkortsåterkallelse under tiden man har prövotid "Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får en prövotid på två år. Prövotid innebär att om du under denna tvåårsperiod gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas, måste du göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas."Överklagan av Transportstyrelsens beslut Transportstyrelsens beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och du ska i brevet ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Denna information finner du på Transportstyrelsens hemsidaÄr det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,