Köra skoter innan man fått hem sitt förarbevis

2019-02-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan, har en kompis som just tagit skoterkort teorin och väntar bara nu på kortet. Hans instruktör sa att det bara är att köra på medans han väntar på sitt kort. Men vad skulle kunna hända om polisen stannar honom och han inte har kortet men är legitimerad?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter man har klarat av provet så ska utbildaren genast rapportera detta till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen skickar då ut en ansökningsblankett och ett inbetalningskort för förarbeviset. När ansökan och betalning har kommit in tillverkar de ett förarbevis som skickas tillbaka.Som instruktören sagt så kan din vän köra så snart han har blivit godkänd på kunskapsprovet även om han inte fått sitt kort än (bara utbildaren ringt och rapporterat detta). Dock måste han ha en giltig legitimation med sig när han kör. Efter två månader fungerar inte det längre utan då måste han ha sitt förarbevis när han kör.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Yttrande om återkallelse av körkort

2019-02-20 i Trafikbrott
FRÅGA |HejKörde in i bilen framför i kö trafik i ca 25 kmh i september 2018. Fick 2000 i böter. Igår kom ett brev från transportstyrelsen att jag ska yttra mig ang mitt körkort. De yrkar på indragning. Är detta rätt?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! Det finns en rad olika anledningar till att få sitt körkort återkallat. Det kan vara allt ifrån rattfylleri, fortkörning och att köra mot rött ljus till att surfa på mobilen medan man kör, se Körkortslagen 5 kap 3 §. Med bakgrund av detta så är det inte otänkbart att din krock leder till ett återkallande. Det borde framgå av underrättelsen som du fått av Transportstyrelsen varför de har valt att återkalla ditt körkort. Det är viktigt att poängtera att ett beslut om återkallande ännu inte har fattats. Anledningen till att du ska yttra dig är för att Transportstyrelsen ska få din bild av händelsen innan de fattar beslut. I ditt yttrande ska du beskriva hur du har upplevt situationen. Har du inte brutit mot någon trafikregel så ska du framhäva detta i ditt yttrande. Andra faktorer som kommer att väga in i bedömningen är om du har brutit mot trafikregler innan och hur allvarlig denna händelse kan anses vara. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Uppvisar straffbara värden för rattfylla, har det någon betydelse om dessa värden syns på utandningsprov eller blodprov?

2019-02-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Blivit tagen för grov rattfylla men inget blodprov togs men däremot utandningsprov. Har det någon betydelse?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det har någon betydelse om du blivit ertappad för drograttfylla med hjälp av utandningsprov eller blodprov.Polisen kan använda sig av alkoholutandningsprov men även av blodprov som kan visa en påverkan av både alkohol och narkotika. Nedan förklaras förfaranden för dessa prov. AlkoholutandningsprovFörsta steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren får blåsa i ett handhållet sållnings-instrument som ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften. Resultatet redovisas endast som "Pos" respektive "Neg". Sållningsprov får utföras utan misstanke om brott och många trafikkontroller är speciellt inriktade på nykterhetskontroll, 2 § i lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Om sållningsprovet ger positivt utslag är nästa steg att den misstänkte erbjuds att lämna ett utandningsprov i ett bevisinstrument. Föraren ska då blåsa två gånger med högst 10 minuters mellanrum. Från de båda delproven beräknas ett medelvärde och från detta görs ett säkerhetsavdrag innan resultatet redovisas.BlodprovBlodprov tas på de som vägrar blåsa eller misstänks för drograttfylleri. Att tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning, se 28 kap 12 § rättegångsbalken. Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Då ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning ofta är att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika får blodprov tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken. Detta gäller dock enbart om han eller hon vägrar att medverka till alkoholutandningsprov eller inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka.Har det någon betydelse vilket test som visat straffbara värden?När det gäller din fråga om detta har någon betydelse så är det kortfattade svaret nej. De olika proverna är bara två olika sätt för polisen att styrka att brott har begåtts.Skulle frågan handlat om drograttfylla hade däremot ett blodprov varit nödvändigt för att fastställa huruvida brott har förekommit.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Kan det bli konsekvenser av att köra utan körkort om man är minderårig?

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Om jag som minderårig kör bil utan körkort och blir stoppad för kontroll (har alltså inte kört vårdslöst, utan mer som en rutinkontroll) vad blir konsekvenserna? Kan man få fängelsestraff eller är det enbart böter det handlar om? Och blir det svårare att ta körtkort sedan eller är det opåverkat?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer prata om både Brottsbalken och Lagen om straff för vissa trafikbrott. Du begår ett brott när du medvetet kör utan körkort:Eftersom du är medveten om att det inte är tillåtet så gör du dig skyldig till olovlig körning (TrafikbrottsL 3 §). Jag vet inte hur gammal du är. Är du 15 år eller äldre (straffmyndig) och begår brottsliga gärningar, som olovlig körning, så kan du hållas ansvarig (BrB 1 kap. 6 §). Om du är straffmyndig och kör olovligen så kommer du få böter! Detta kan påverka dina möjligheter att få körkort:Detta är en av anledningarna till varför Trafikverket kan bestämma att avslå din ansökan om körkort. Du måste kunna visa att du är en pålitlig person för att få körkort och olovlig körning visar att man har bortsett från en av de mest grundläggande trafikreglerna! Här kan du läsa mer om Trafikverkets krav.Mitt råd:Jag avråder verkligen från att köra utan körkort. Man måste gå igenom en process för att få körkort – detta är så att man är förberedd på olika situationer som kan uppstå i trafiken. Jag skulle säga att det svåraste med att köra bil är inte att köra din egna bil, det är att det är en massa andra människor som ska dela vägen med dig och du vet inte hur de är som trafikanter! Jag hoppas att detta hjälpt!Med vänliga hälsningar,

Vad anses utgöra förmildrande omständigheter i den straffrättsliga processen när man blivit dömd för rattfylleri? Vilka omständigheter påverkar bedömningen av om körkortet ska återkallas?

2019-02-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag är en kvinna som åkte fast för rattfylla pågrund av hot ifrån ex pojkvän att åka och ta ut pengar även om han visste att jag hade druckit. Jag är även manodepressiv. Skulle vilja veta vad som troligt kommer hända och vad som anses som förmildrande omständigheter då jag bor på en liten ort, minimal kollektivtrafik och är i behov av min bil för att ta mig till mitt jobb och till öppen psykiatrin.
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon rapporteras för att ha begått rattfylleri startas dels en straffrättslig process och en körkortsadministrativ process. I mitt svar kommer jag först att redogöra för vilka förmildrande omständigheter domstolen beaktar när påföljden för brottet rattfylleri enligt 4 § lag om straff för vissa narkotikabrott bestäms. Jag kommer därefter att redogöra för vad den körkortsadministrativa processen hos Transportsstyrelsen kan utmynna i och därmed vilka omständigheter som kan påverka bedömningen av om körkortsåterkallelse ska ske.Den straffrättsliga processenI 4 § lag om straff för vissa narkotikabrott framgår att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Den straffskala som domstolen utgår ifrån vid påföljdsbestämningen är således böter eller fängelse i högst sex månader. Förmildrande omständigheter När en påföljd ska bestämmas ska domstolen beakta omständigheter som både kan verka i skärpande och förmildrande riktning. I 29 kap. 3 § brottsbalken föreskrivs de omständigheter som verkar i förmildrande riktning. Exempel på sådana omständigheter är om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, närmare bestämt om brottet föranletts av någon annans provocerande beteende (29 kap. 3 § p.1 brottsbalken) eller om den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande (29 kap. 3 § p.2 brottsbalken).Billighetsskäl Domstolen ska inte bara ta hänsyn till försvårande och förmildrande omständigheter vid påföljdsbestämningen, utan även beakta om det finns s.k billighetsskäl som också verkar i förmildrande riktning. Exempel på sådana omständigheter som utgör billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken är: Om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet (29 kap. 5 § p. 5 brottsbalken) Om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning (29 kap. 5 § p. 7 brottsbalken) Om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar (29 kap. 5 § p. 9 brottsbalken). Den körkortsadministrativa processen hos TransportstyrelsenI 5 kap. 3 § körkortslagen framgår att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri. Vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en tid inom vilket ett nytt körkort inte får utfärdas, en s.k spärrtid (5 kap. 6 § körkortslagen). Utgångspunkten är att spärrtiden ska vara lägst en månad och högs tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). Det finns ett flertal omständigheter som kan påverka spärrtidens längd som bland annat hur stort behov körkortshavaren har av körkortet, hur lång tid som förflutit från det att brottet skedde till körkortsingripandet samt om körkortshavaren tidigare fått sitt körkort återkallat.Vidare har den som har gjort sig skyldig till rattfylleri under vissa förutsättningar istället möjlighet att ansöka om att körkortsinnehavet ska vara förenat med alkolås under en viss tid (5 kap. 17 § körkortslagen). En sådan ansökan får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås (5 kap. 19 § körkortslagen).SammanfattningsvisDet är svårt för mig att förutspå vad domstolen kan komma att bestämma för påföljd samt om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte eftersom olika faktorer är relevanta för dessa bedömningar. I både den straffrättsliga som den körkortsadministrativa processen borde det dock finnas ett antal omständigheter som kan verka i förmildrande riktning i ditt fall, exempelvis det faktum att du kände dig tvingad till handlingen samt att du är i stort behov av ditt körkort. Har du inte tidigare fått ditt körkort återkallat talar denna omständighet också för att ditt körkort inte ska återkallas till följd av brottet.Vänligen,

Vad kan jag göra om mitt barns andra förälder inte följer vad som gäller för bilbarnstol?

2019-02-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag har ett barn på 6 år som är 120 cm lång. Jag är separerad från den andra föräldern och har delad vårdnad. Det har nu framkommit att de veckorna barnet är hos den andra föräldern så kör den andre förälderns nya sambo mitt barn till skolan utan att barnet sitter på någon slags bälteskudde. Detta är olagligt då ett barn måste vara mins 135cm lång för att åka utan nån slags bilkudde. Detta händer kontinuerligt. Sträckan till skolan är genom en stad och är ca 5km lång. Jag har pratat med den andre föräldern om detta men ingen förändring sker. Vad kan jag rent juridiskt göra för att råda bot på detta ansvarslösa beteende som sätter mitt barn i en riktigt allvarlig risk?Tack på förhand!
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller vad du kan göra juridiskt för att stoppa dina barns andra förälder från att köra bil med barnen utan att de sitter i bilbarnstol/bälteskudde. Om du tycker att föräldraskapet brister hos den andra föräldern kan du antingen genom avtal upprättat hos socialtjänsten eller genom stämning vid tingsrätt mot barnens andra förälder, få ensam vårdnad. Då det inte framgår av din fråga att du önskar ensam vårdnad kommer mitt svar inte gå in på det något närmare. Istället kommer jag ge dig andra vägar att gå för att eventuellt stoppa den andra föräldern från att köra barnen utan att använda bilbarnstol. Är det ett brott att köra bil med barn som inte sitter i bilbarnstol?Precis som du anger i din fråga så finns det regler kring användande av bilbarnstol. Detta regleras i trafikförordningen. Vid färd på väg i en personbil får barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter inte färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn. Med särskild skyddsanordning menas t.ex. bilbarnstol/bälteskudde. Undantag kan göras vi kortare sträckor. I sådana fall ska barnet istället använda bilbältet när det är möjligt och får då inte färdas i framsätet i en personbil (4 kap. 10 § trafikförordningen). Om dina barns andra förälder kör barnen utan bilbarnstol och det går att använda sådan i bilen, är det alltså ett brott mot trafikförordningen. En förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot regeln om bilbarnstol döms till penningböter (14 kap. 3 § trafikförordningen).Vad kan jag göra vid oro om att mina barn far illa?Ett alternativ är att anmäla händelserna till polisen. Vid trafikbrott måste du ringa polisen på 114 14 eller besöka en polisstation (läs mer här). Det är svårt för mig att med säkerhet säga att anmälan skulle leda till en fällande dom men det finns andra liknande fall där förare dömts till böter för förseelse mot trafikförordningen (se t.ex. RH 2016:40).Ett annat alternativ är att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen (SoL), bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Socialtjänsten gör sedan en förhandsbedömning om en utredning ska genomföras för att utreda om barnet far illa. SammanfattningSammanfattningsvis är det bäst om du och barnens andra förälder kan komma överens. Du anger dock i frågan att du pratat med den andre föräldern utan resultat. Du kan anmäla händelserna till polisen eller göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan även genom avtal hos socialnämnden eller genom en dom få ensam vårdnad. Dock finns då risken att den andre föräldern också söker om ensam vårdnad.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar över något mer kan du kommentera nedan eller skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Måste vi berätta vem som kört en bil och blivit tagen av fartkamera?

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Fått fråga om vem som kört fordon som blivit fotad av fartkamera!Detta en tjänstebil!Måste vi som företag svara?Vad händer om vi ej svarar?Läggs ärendet ned?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För böter på grund av fartkameror gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att bara den som verkligen framfört bilen är den som kan dömas till böter för fortkörningen. Ni har ingen skyldighet att informera om vem som framfört bilen under tiden fortkörningen skedde.Om det tas ett foto av en förare i en bil vid fortkörning kommer polisen att inleda en utredning för att fastställa vem föraren är. Det normala förfarandet är att man i det skedet går igenom passbilder och körkortsbilder bland anhöriga för att se om det är någon av dessa som är förare. Det är t.ex. inte helt ovanligt att en bil är skriven på en i familjen och att andra maken eller barn kör med den. I ert fall rör det sig om en tjänstebil och jag kan inte svara för exakt hur polisen sköter utredningen i ett sådant fall. Ett tänkbart scenario är att det utförs en jämförelse av pass- och körkortsbilder av anställda i företaget mot bilden på fartkameran.Om polisen hittar en matchande bild kommer de att vända sig mot den de anser att har framfört fordonet. Kan det inte hittas en bild som överensstämmer med fartkameran kommer sannolikt ärendet att läggas ner på grund av bristande bevisning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är ägaren skyldig att meddela polisen vem som har kört ens bil när denne fastnat på bild från en fartkamera?

2019-02-15 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Lånade i somras svågerns bil och körde till Danmark. Det blixtrade till vid en fartkamera vid ett tillfälle, men jag kan tyvärr inte minnas vad hastighetsbegränseningen var, eller hur fort jag körde.Svågern (ägaren till bilen) fick nu (7 månader senare) ett brev hem i brevlådan från Svenska polismyndigheten där de skriver att de vill komma i kontakt med den som körde bilen vid detta tillfälle då det har registrerats en hastighetsöverträdelse. Ingen bild är bifogad, likaså heller ej några siffror på hastigheter. De uppmanar helt enkelt bara svågern att ta kontakt med dem om två dagar mellan 14-18 på ett av flera noterade telefonnummer.Frågan är nu - går det att komma undan detta?Vad blir påföljderna om man ignorerar brevet och ej ringer?Är svågern tvingad av lagen att berätta vem som kört?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller böter för fortkörning gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att endast personen som kört bilen kan behöva betala böter för fortkörningen. I din fråga skriver du att det är din svåger som står som ägaren på bilen och du fått låna bilen av honom. Din svåger kan därför inte bötfällas, utan det är du som förare som är ansvarig.När ett foto tas från en fartkamera inleder polisen en utredning för att fastställa vem föraren är. De skickar därför ut en sådan förfrågan som din svåger fått för att ta reda på vem som ska hållas ansvarig för fortkörningen. Det finns inget krav på att din svåger berättar för polisen att det var du som körde bilen, utan din svåger kan välja att inte höra av sig till polisen. Det är alltså tillåtet för din svåger att ignorera förfrågan, vilket betyder att han inte riskerar någon påföljd eller liknande. Vänligen,