FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/06/2022

Vilken påföljd som kan bli aktuell vid fortsatt körning trots återkallat körkort, och om ett förfalskat körkort i stället används.

indraget körkort efterTia/stroke 2005.hade dubblett som var giltigt till 2014.Sedan dess kört utan.Levt mitt liv i bilen 39 år som handelsresande.blivit erbjuden falskt körkort 100% säkert registrerat hos trp styrelsen.Vad blir straffet om jag åker fast?Jag är 83 år,egen företagare med 7 anställda mycket god syn.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Din fråga gäller straffrätt och påföljdsbestämning. Innan jag besvarar din fråga vill jag upplysa om att jag tyvärr inte kan säga exakt vad straffet/påföljden kommer att bli om du skulle bli påkommen med de gärningar som du beskriver i din fråga. För att kunna göra en sådan exakt bedömning krävs stor erfarenhet av just påföljdsbestämning, vilket jag som rådgivare på Lawline inte besitter. Det jag kommer göra i mitt svar är att gå igenom vilka brott som är aktuella för ditt fall, och vad som kommer att ligga till grund för bedömningen vid val av påföljd för dessa brott.

Olovlig körning
Om jag förstår omständigheterna i din fråga rätt, har ditt körkort blivit återkallat på grund av medicinska skäl, då detta drogs in till följd av att du år 2005 fick en stroke. Jag kan inte utläsa vilken exakt behörighet som körkortet utgjorde, jag antar därför att det gäller körkort med behörighet för bil, alltså B-körkort som du fått återkallat. Jag förstår det som att du trots detta fortsatt att köra bil, men då utan giltigt körkort. 

Olovlig körning, är ett brott som finns reglerat i 3 § lag om straff för vissa trafikbrott. Den som med uppsåt kör körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att köra sådant fordon döms för olovlig körning till böter. Med andra ord, den som medvetet och uppsåtligen utan körkort kör ett körkortspliktigt fordon, exempelvis en bil, döms för olovlig körning. För detta brott är det böter som kan bli påföljden för gärningen.

Om personen som körde fordonet tidigare haft körkort som blivit återkallat, eller om brottet skett vanemässigt eller annars kan anses som grovt, ska personen i fråga dömas för grov olovlig körning till fängelse i högst 6 månader. Detta innebär beroende på om brottet ska anses vara av så kallad normalgrad, eller av graden grovt brott, kan antingen böter eller fängelse tilldelas som påföljd för brottet. För det grövre brottet krävs att personen haft ett körkort som blivit återkallat, eller om brottet av normalgraden skett vanemässigt, alltså under ett flertal gånger. I ditt fall gäller det att du kört bil trots att ditt körkort blivit återkallat, vilket du också är medveten om, vilket dessutom skett ett flertal gånger. Skulle du bli påkommen med detta finns det därmed en risk att du döms för olovlig körning av den grövre graden, som har fängelse stadgat som påföljd i högst 6 månader.

Brukande av förfalskad urkund
Du nämner även att du fått erbjudande en falsk körkortshandling. Detta kan leder till ytterligare en brottslig handling.

Den som åberopar falsk urkund döms för brukande av det förfalskade som om han eller hon själv hade gjort förfalskningen, om detta innebär fara i bevishänseende, se 14 kap. 10 § Brottsbalken. Den som obehörigen framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund, döms enligt 14 kap. 1 § 1 stycket Brottsbalken till fängelse i högst två år, om det utgör fara vid bevishänseende. Vad som utgör en urkund regleras i 14 kap. 1 § 2 stycket Brottsbalken, och ett körkort utgör en urkund enligt 3 punkten, då det är en legitimation som visar en persons identitet. Med fara i bevishänseende menas att det måste föreligga en konkret fara för att den förfalskade urkunden tas som en äkta urkund samt att urkunden kommer att användas som bevis rörande något förhållande utanför själva urkunden. Faran måste också föreligga vid tidpunkten för brukandet av den förfalskade urkunden. 

För ditt fall, innebär detta att om du tar erbjudandet och kör med ett förfalskat körkort som därmed inte är giltigt, och detta görs när du inte har något körkort, föreligger det en konkret fara för att urkunden (körkortet) används i bevishänseende, då du egentligen inte får köra bil och inte har ett giltigt körkort. Även om det inte är du som utfärdar det förfalskade körkortet, kommer du som använder detta, då det utgör fara i bevishänseende, ändå dömas som om det är du själv som framställt den förfalskade urkunden. Det innebär att det blir påföljden för framställande av förfalskad urkund som blir aktuell om du blir påkommen med att köra med ett förfalskat körkort, vilket då är fängelse i högst två år.

Val av påföljd
Domstolen dömer påföljd utefter den påföljd som åklagaren yrkar på i sitt åtal gentemot gärningspersonen. Den påföljd som väljs ska ligga inom den så kallade straffskalan, som anges i den specifika regeln för brottet. För grov olovlig körning är denna fängelse i högst 6 månader, och för brukande av urkundsförfalskning är denna fängelse i högst två år. Det innebär att det är dessa straffskalor som åklagaren och domstolen kommer att förhålla sig till om du blir påkommen och åtalad för dessa brott.

Vidare ska påföljden bestämmas utefter brottets straffvärde. Straffvärdet bedöms av alla omständigheter i fallet:
- eventuell skada, kränkning och fara som gärningen inneburit
- vad gärningspersonen insett eller borde ha insett avseende detta,
- samt de avsikter eller motiv som gärningspersonen haft.
Se 29 kap. 1 § Brottsbalken.

Detta innebär i ditt fall att de kommer se på den fara som ett förfalskat körkort inneburit när du fått ditt körkort återkallat, och hur du har ställt dig till detta. I och med att du fått körkortet återkallat på grund av medicinska skäl till följd av en stroke, innebär det att Transportstyrelsen ansett att det föreligger en risk för trafiksäkerheten och att du då inte ska köra bil. Faran i detta fall kan därmed vara trafikfaran som uppstår tillföljd av din hälsa. Att du väljer att köra utan körkort eller med ett förfalskat, är detta också något som du insett, eller åtminstone bör ha insett genom ditt handlande då du ändå valt att fortsätta köra bil.

Det finns vissa omständigheter som antingen kan höja straffvärdet eller sänka straffvärdet. Omständigheter som enligt 29 kap. 2 § Brottsbalken kan vara försvårande och öka straffvärdet är till exempel:
- om gärningspersonen menade att brottet skulle få allvarligare följder än det fått,
- om gärningspersonen visat stor hänsynslöshet vid genomförandet av brottet,
- om gärningspersonen förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av en persons unga ålder, oförstånd eller beroende ställning.

Exempel på förmildrande omständigheter som minskar straffvärdet på gärningen är enligt 29 kap. 3 § Brottsbalken:
- om brottet är till följd av någon annans uppenbart kränkande beteende,
- om gärningspersonen till följd av allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter sådan insikt eller annars till följd av psykisk störning, sinnesrörelse eller annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,
- om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller
- om det vid tillfället förelegat en ansvarsfrihetsgrund, som exempelvis självförsvar.

Vid bedömning av påföljd kommer domstolen också ta hänsyn till gärningspersonens personliga egenskaper. En sådan egenskap är exempelvis gärningspersonens ålder, se 29 kap. 5 § 2 punkten Brottsbalken. Om gärningspersonen är av hög ålder och skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff efter bedömning av brottets straffvärde, ska domstolen beakta detta i sin bedömning. Exempel på sådana bedömningar är exempelvis om det bör utdöma sett längre fängelsestraff under flera år om personen varit av högre ålder än 65 år. Eftersom du är 85 år gammal, kommer domstolen ta hänsyn till detta vid val av påföljd, och kan då välja en lindrigare påföljd än fängelse, eller åtminstone korta ned ett fängelsestraff till följd av detta. Rätten ska fästa särskilt avseende vid sådana omständigheter som gärningspersonens ålder, och välja en lindrigare påföljd än fängelse om så är möjligt, se 30 kap. 4 § Brottsbalken.

En påföljd som kan väljas i stället för fängelse, även om fängelse är med i straffskalan för brotten, är villkorlig dom. Med villkorlig dom menas att gärningspersonen får en prövotid på 2 år. Om gärningspersonen under denna tid skulle fortsätta begå brott, kan prövotiden förlängas eller annan påföljd utdelas, såsom fängelse. Villkorlig dom får delas ut som påföljd om rätten anser att påföljden inte kommer stanna vid böter, men den villkorliga domen får förenas med böter, se 27 kap. 1 § samt 2 § Brottsbalken. Villkorlig dom kan även förenas med samhällstjänst, se 27 kap. 2a § Brottsbalken.

Detta betyder att även om det är fängelse som är i straffskalan för både brottet grov olovlig körning och brukande av förfalskad urkund, kan rätten döma till en lindrigare påföljd, exempelvis villkorlig dom som kan förenas med böter eller samhällstjänst.

Sammanfattning
Om du fortsätter köra trots att ditt körkort blivit återkallat, och du blir påkommen med detta, kan du riskera att åtalas för brottet grov olovlig körning. Om du även skulle motta erbjudandet med ett förfalskat körkort och köra med detta, kan det även bli fråga om brukande av urkundsförfalskning. För båda dessa brott är det fängelse som står i straffskalan. För grov olovlig körning är det fängelse upp till 6 månader, och för brukande av förfalskad urkund är det fängelse i högst 2 år. Det innebär att åklagare och domstol kommer hålla sig inom denna straffskala för brotten när de beslutar om påföljd.

Vid val av påföljd är det alla omständigheter vid brottet som är med i bedömningen. Det som talar för att det är av högt straffvärde är att du kört bil trots att detta kunnat innebära en trafikfara, då ditt körkort blivit återkallat på grunda av medicinska skäl då du tidigare haft en stroke. Du har även gjort detta under en längre tid, och du har insett eller borde insett att detta kunde innebära en risk för både din och andras säkerhet i trafiken och att detta inte varit tillåtet.

Det som å andra sidan kan lindra din påföljd är din ålder, och kan då ligga till grund för ett kortare fängelsestraff eller att fängelse inte ska väljas som påföljd, eftersom domstolen ska välja så lindrig påföljd som möjligt i förhållande till brottets straffvärde. Det kan därför bli aktuellt med villkorlig dom i stället för fängelse, som i sin tur kan förenas med böter eller samhällstjänst.

Det du, enligt den bedömning jag kan göra utefter det du beskriver i din fråga, kan tänkas få stå till svars för är brotten grov olovlig körning och brukande av förfalskad urkund. Det kan bli aktuellt med ett kortare fängelsestraff, då fängelse är med i straffskalan, eller så kan det bli villkorlig dom med eller utan böter upptill, med tanke på din ålder.


Jag hoppas att jag kunnat förtydliga vilka risker som finns, och hur valet av påföljd kan tänkas gå till i ditt fall. Du har valt tjänsten telefonuppföljning till din fråga. Jag kommer därför att ringa upp dig måndag 20/6 klockan 17.30 för att följa upp mitt svar på din fråga. Jag kommer gå igenom svaret men även försöka besvara de frågor som du eventuellt har till följd av mitt svar. Du får därför gärna läsa igenom mitt svar, och maila mig innan vårt telefonsamtal med dina frågor, så kan jag bättre förbereda mig inför vårt samtal. Om datumet eller tiden för vårt samtal inte skulle fungera, är du också välkommen att skicka mig ett mail med förslag på ny dag eller ny tid på min e-post: hilma.nilsson@lawline.se

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare