FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott27/06/2022

Får poliser ingripa utanför arbetstid och vad gäller vid framförande av en trimmad moped?

Sonen blev stoppad av en polis som var ledig!! Moped var trimmad och han körde den! Min fråga är: Har han rätt till att stanna min son? Vad är för straff när det gäller köra moped som är trimmad? Polisen blev kallad till min lägenhet och där i från tog de mopeden!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL), rättegångsbalken (RB), brottsbalken (BrB) och polisförordningen (PolisF)

Agerade polisen korrekt?

Enligt 16 § 1 st. 3 p. PolisF gäller att även när en polisman är ledig är han eller hon skyldig att vid svårare brott eller för att förhindra andra allvarligare störningar av den allmänna ordningen och säkerheten självmant vidta de omedelbara åtgärder som förhållandena medger. I andra stycket i samma bestämmelse anges vidare att en polisman som är ledig får även i andra fall än som anges i första stycket ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet eller för att tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. Ovanstående innebär i klartext att en polis under ledig tid är skyldig att ingripa vid svårare brott och i andra fall har en befogenhet att göra det. Det korta svaret på din första fråga lyder således att den aktuella polisen hade rätt att ingripa.

Vad är straffet för körning med trimmad moped?

En trimmad moped klassificeras i regel som en motorcykel för vilket det krävs ett MC-kort eller ett körkort för lätt motorcykel. Om ett sådant skulle saknas gör sig föraren skyldig till brottet olovlig körning. I 3 § 1 st. TBL sägs nämligen att för någon uppsåtligen (avsiktligen) körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon döms för olovlig körning till böter. Har han eller hon tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det annars att anse som grovt kan fängelse i upp till sex månader utdömas. Men något grovt brott är det naturligtvis inte fråga om här. Notera även kravet på uppsåt i lagtexten. Straffansvar kräver som huvudregel ett visat uppsåt hos gärningsmannen. 

Av 1 kap. 2 § 1 st. BrB framgår att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen, vilket innebär att förövaren måste befunnit sig i ett medvetet tillstånd. Dock utesluter inte handlingar i överilning eller i affekt att uppsåt kan föreligga, men reflexmässiga sådana betraktas vanligtvis aldrig som uppsåtliga. Uppsåtet ska täcka samtliga rekvisit, alltså uppfylla samtliga krav, i det aktuella straffbudet och i det här fallet i bestämmelsen i 3 § TBL, vilken som sagt reglerar brottet olovlig körning. I praktiken betyder detta att din son behöver ha förstått (åtminstone haft s.k. likgiltighetsuppsåt till) att hans handlande motsvarade brottsbeskrivningen, dvs. lagtexten gällande olovlig körning. Utan att det ska bli alltför många teknikaliteter kan sägas det tyvärr inte verkar finns någonting i din ärendebeskrivning som med styrka talar för att din son inte skulle ha varit medveten om sitt eget agerande. 

Märk väl att också du som vårdnadshavare och/eller förälder kan göra dig skyldig till brott vid den här typen av händelser. I 3 § 3 st. TBL uttalas att om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet (vårdslöshet) tillåter någon annan att föra körkortspliktigt fordon utan att denne är berättigad därtill döms likaledes till böter. Och när det gäller uppsåtsbedömningen vid olovlig körning kan Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2019 s. 721 nämnas som ett pedagogiskt bra och viktigt rättsfall. 

Fick polisen beslagta din sons moped?

Det korta svaret lyder: Ja, polisen hade sannolikt rätt att ta moped i beslag. Enligt 27 kap. 1 § RB gäller att Ett föremål får tas i beslag om det skäligen kan antas 1. ha betydelse för utredning om brott, 2. ha tagits ifrån någon genom brott, 3. vara förverkat på grund av brott, 4. kunna användas för att utföra en genomsökning på distans, eller 5. ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § BrB. Och här är det framförallt punkten 1 som blir aktuell och med stöd av denna kunde polisen ta med sig mopeden från er bostad. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast gör den här typen av inledande bedömningar och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare