Vad blir straffet om jag kör utan körkort?

2019-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag har fått körkortet återkallat. Om jag medvetet kör motorcykel och polisen stoppar mig, tex rutinkontroll. Vad blir straffet då?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska få köra motorcykel krävs att du har ett gällande körkort för fordonet (2 kap. 1 § körkortslagen). Om du blir stannad av polis i en kontroll och inte har ett gällande körkort för fordonet gör du dig skyldig till olovlig körning enligt trafikbrottslagen (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Den olovliga körningen anses som grov om du tidigare innehaft körkort som du fått återkallat under ditt framförande av fordonet. Skillnaden mellan normalgraden av olovlig körning och grov olovlig körning är att det senare har fängelsestraff i straffskalan.Om du därmed uppsåtligen framför en motorcykel med indraget körkort och blir stannad av polis har du gjort dig skyldig till grov olovlig körning. Vad just straffet blir i ditt fall blir svårt att uttala sig om. Vid straffmätningen tar man hänsyn till både förmildrande och försvårande omständigheter. Rent allmänt råder en presumtion mot fängelse om straffvärdet inte överstiger fängelse i ett år. Om du inte tidigare gjort dig skyldig till grov olovlig körning är det därmed rimligt att anta att påföljden kommer att stanna vid böter.Det kan även vara värdefullt att nämna att Transportstyrelsen kan komma att ta detta i beaktande vid ärendets handläggning och därmed besluta om en längre spärrtid. Om spärrtiden skulle komma att överskrida ett år måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga både kunskapsprov och körprov, innan du får ett nytt körkort.

Påföljd vid olovlig körning och rattfylleri

2019-04-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är arbetslös med ingen inkomst, hur kommer det se ut för mig om jag har kört bil efter att mitt körkort har blivit indraget? (Olovlig körning?) samt om jag är misstänkt för vara påverkad av narkotika medans jag körde. Vad händer om det visar positivt? Vad kan straffet bli? Kan det bli fängelse om jag aldrig har begått ett brott tidigare?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Påföljd vid olovlig körningPåföljden vid olovlig körning är böter, enligt 3 § Trafikbrottslagen. Summan kan variera men ligger ofta mellan böter 1500 kr eller 30 dagsböter. Har man dock, som i ditt fall, redan ett körkort som blivit återkallat kan man dömas till fängelse i högst sex månader. Fängelse kan också bli aktuellt om brottet sker vanemässigt eller är att se som grovt.Påföljd vid rattfylleriBrottet som aktualiseras då en person kör bil påverkad av narkotika är rattfylleri. Påföljden för normalgraden av rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 4 § Trafikbrottslagen. Rör det sig istället om ett grovt rattfylleri uppgår påföljden till fängelse i högst 2 år enligt 4 a § Trafikbrottslagen. Skulle provet visa positivt kommer påföljden alltså som lägst bli böter och som högst bli fängelse i upp till 2 år. Hur den kommer bestämmas i ditt fall beror på hur pass påverkad du var samt hur stor fara framförandet har inneburit för trafiksäkerheten. Vad kan straffet bli?När domstolen bestämmer påföljd kommer den titta på båda dina brott. Vad de kommer leda till för påföljd och ifall fängelse blir aktuellt kan jag tyvärr inte ge något säkert svar på eftersom jag vet för lite om omständigheterna. Skulle fängelse bli aktuellt kan det dock vara bra att veta att det i realiteten inte behöver innebära att du hamnar på anstalt. Exempelvis kan istället fotboja, skyddstillsyn eller villkorlig dom bli aktuellt. Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Kan tidigare trafikbrott påverka beviljande av körkortstillstånd för mc?

2019-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! För cirka 3 år sedan åkte jag fast för att ha kört en avställd och obesiktigad bil. Nu när jag är äldre och visare och vänt mig bort från brottets bana vill jag börja köra motorcykel. Kan mina tidigare synder nu ställa till det för att få körkortstillstånd för mc?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett körkortstillstånd får meddelas för de som med hänsyn till personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § 1 st. Körkortslagen). Med lämplighet avseende personliga förhållandena menas att personen inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrig kan antas respektera trafikreglerna, visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 st. Körkortslagen). Om det vid prövningen av din ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av dina personliga förhållande så ska en spärrtid bestämmas (3 kap. 9 § Körkortslagen). Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Vid bedömningen av personliga förhållanden beaktas hur du har respekterat trafikreglerna och visat ansvar och hänsyn i trafiken. Eftersom du åkt fast för att ha kört en avställd och obesiktad bil kan det anses att du på grund av personliga förhållanden finns hinder mot att meddela körkortstillstånd. De brott som man blivit dömd för hamnar i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Hur länge ett brott ligger kvar i belastningsregistret beror på vilket straff man fått för brottet. Till exempel försvinner brott med fängelsestraff efter 10 år medan brott med bötesstraff försvinner efter 5 år (17 § lag om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Påföljd vid drograttfylleri med tidigare brottslighet

2019-04-12 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan! Jag har lite domar sedan tidigare såsom stöld, misshandel, ringa narkotika och drograttfylleri. Förra gången drog polisen in mitt körkort 1 år. Vad händer om jag åker på drograttfylleri igen?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Drograttfylleri regleras i 4 § 2 st lag om straff för vissa trafikbrott (här). Straffskalan för brottet är böter till fängelse i upp till sex månader.Tidigare brottslighet har betydelse för påföljdsbestämningen. Som framgår av lydelsen av brottsbalken 29 kap 4 § (här) ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas i första hand vid påföljdsvalet. Att du tidigare har dömts för brott kan då leda till att en strängare påföljd än som annars hade varit nödvändig får väljas. Detta framgår av brottsbalken 30 kap 4 § (här). Dock har domstolarna varit försiktiga med att tillämpa regeln.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Återkallelse av körkort

2019-04-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad händer med mitt körkort. Min prövotid har gått ut, men jag var så dum o provade lite narkotika. Sen blev jag stoppad o fick åka på blod o urinprov o båda visade positivt.
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅterkallelseEnligt 5 kap. 1 § 2 stycket körkortslagen kan transportstyrelsen återkalla ett körkort med anledning av bland annat en lagakraftvunnen dom. Skulle du således dömas för drograttfylleri kan Transporstyrelsen återkalla ditt körkort enligt 5 kap. 3 § punkt 1b körkortslagen. Enligt denna punkt kan ett körkort återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri i enlighet med 4 § lag om straff för vissa trafikbrott. Beroende på hur påverkad du var när polisen stoppade dig skulle du även kunna dömas för grovt rattfylleri, se 5 kap. 3 § punkt 1c körkortslagen. Jag utgår dock i mitt svar från att det rör sig om drograttfylleri av normalgraden. SpärrtidOm transportstyrelsen skulle besluta att återkalla ditt körkort, ska de även enligt 5 kap. 6 § körkortslagen besluta om en spärrtid, dvs, en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtidens längd varierar från fall till fall, men HD har i RÅ 2008 ref. 12 fastställt att en spärrtid vid drograttfylleri inte bör understiga 12 månader. Skulle spärrtiden överstiga 12 månader måste du göra ett nytt förarprov, med kunskapsprov och körprov.SammanfattningSammanfattningsvis har transportstyrelsen rätt att återkallat ditt körkort om du döms för drograttfylleri. Skulle ditt körkort återkallas, kan du även förvänta dig att få vänta minst ett år innan du på nytt kan ta körkort. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad riskerar jag för straff om jag kör MC utan giltigt körkort?

2019-04-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Om jag kör en tung mc och bara har körkort för bil.... vad riskerar jag för straff för det?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körningFör att få köra motorcykel behöver du ha ett A-körkort och det är bara den som innehar ett sådant som får köra motorcykeln, 2 kap. 1 § Körkortslagen. Om du bara har ett B-körkort och kör en MC blir du skyldig till brottet olovlig körning, 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Där framgår att den som med uppsåt framför ett körkortspliktigt fordon utan att ha det tillstånd som krävs, döms till böter eller fängelse.BöterOm brottet inte anses som grovt, utdömes böter som straff.Eftersom att bötesformen inte är föreskriven i lagen, kommer böterna vara i form av dagsböter, 25 kap. 1 § Brottsbalken. Antalet dagsböter bestäms till ett antal av minst 30 dagar och som högst 150 dagar. Beloppet på dagsboten bestäms efter vads om anses vara skäligt, men hänsyn till bland annat din inkomst och din förmögenhet, 25 kap. 2 § Brottsbalken.FängelseOm brottet är att anse som grovt kan man dömas till fängelse i högst sex månader. För att brottet ska anses som grovt ska du exempelvis vid flertalet tidigare tillfällen ha blivit dömd för samma brott, eller om du framfört MC:n efter att ha vägrats körkort på grund av uppenbar olämplighet. Brottsrubriceringen olovlig körning innefattar alla typer av situationer där en person kör ett fordon som den saknar tillstånd att framföra, oavsett om personen har behörighet att framföra andra fordon eller inte. Du kan alltså få samma typ av straff oavsett om du har ett B-körkort eller inget körkort alls.Återkallat körkortDu riskerar förutom böter och/eller fängelse även att ditt B-körkort (körkort för bil) återkallas, 5 kap. 3 Körkortslagen. Det kan även vara så att polisen omhändertar ditt körkort med en gång, om det är sannolikt att återkallelse kommer att ske, 5 kap. 7 § Körkortslagen. Polisen kommer dock inte att omhänderta ditt körkort omgående om det är första gången du kör utan giltig behörighet, eftersom bedömningen görs i varje enskilt fall och omhändertagandet kräver upprepade överträdelser. Om ditt körkort skulle återkallas utfärdas en spärrtid som gäller 1-36 månader. Under den tiden får inget nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdas, 5 kap. 6 § Körkortslagen. Spärrtiden innebär alltså att du under den tiden inte kan få körkortstillstånd för att ta MC-behörighet. Det innebär också att du inte har rätt att framföra något fordon alls som kräver körkortsbehörighet under tiden spärrtiden är aktuell. Spärrtiden bestäms bland annat efter hur allvarligt brottet var.Hoppas att detta besvarade din fråga!Med vänlig hälsning,

Böter för att låta person utan körkort köra bil

2019-04-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Min sambo har inget körkort men tar min bil utan att jag vet om det och kör iväg. Kan jag bli straffad för det?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 3 § tredje stycket lag om straff för vissa trafikbrott står att om man medvetet eller av oaktsamhet tillåter någon att köra ett körkortspliktigt fordon utan att personen har körkort kan man dömas till böter. Men eftersom att det i ditt fall verkar som att din sambo gör det utan att du är varken medveten eller oaktsam så är sannolikheten att du skulle få böter lika med noll enligt min bedömning. Hoppas du fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vem är skyldig vid olycka på grund av inbromsning?

2019-04-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en person tvärnitade vid stoppljus precis när det slog över till gult från grönt precis när personen är framme vid stoppljus och det resulterade i en påkörning bakifrån pga att man inte han stanna .Vem är skyldig i detta fall.Önskar svar snarast pga överklagan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som vägtrafikant finns en skyldighet att anpassa avståndet till framförvarande fordon så det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar (3 kap. 2 § trafikförordningen). Bestämmelsen innebär att utgångspunkten är att den som kör in i en bil bakifrån anses vållande. Jag vill dock göra dig uppmärksam på att det givetvis kan göras andra bedömningar i det enskilda fallet. Även om bakomvarande trafikant ska hålla ett sådant avstånd att det inte finns risk för påkörning, kan framförvarande fordon i vissa fall anses vållande. Så kan det vara vid t.ex. hastiga omkörningar och därefter direkt en inbromsning.Sammanfattningsvis kan du åtminstone ha som utgångspunkt att det i regel är den som kör in i framförvarande bil som anses vållande.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,