Om fordon använts vid trafikbrott så föreligger (i princip) ett förbud mot förverkande, förutsatt att fordonet varit belastat med återtagandeförbehåll

2019-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Har en fråga:Min kamrat har kört utan körkort vid några tillfällen.Kan polisen beslagta/förverka hans fordon Fordonet är på avbetalning med återtaganderätt.
Fredrik Rising |Hej! Jag ber om ursäkt att du fick vänta 29 dagar med att få din fråga besvarad.Jag utgår ifrån att din kamrat inte har något körkort över huvud taget, det vill säga att han eller hon inte bara har glömt körkortet hemma. (Om kamraten bara glömt körkortet så riskerar han eller hon endast penningböter, se 3:15 och 9:2 Körkortslagen). Jag har gjort en översiktlig undersökning av lagar och rättsfall och kommit fram till att svaret på din fråga bör (i princip) bli nej. Anledningen är följande. Polisen får beslagta (förverka) fordon som har använts för att begå trafikbrott. Förverkandet ska ha varit nödvändigt för att förebygga fortsatt brottslighet. Vidare är omständigheten att din kamrat begått olovlig körning innan, något som ligger han eller hon i fatet. Det vill säga en omständighet som talar för att fordonet faktiskt kunnat beslagtas. Detta framgår av 7 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Så långt är allt "grönt" (beroende på vilken sida man står). Men detta förutsätter att din kamrat, vid tiden för brottet, ägde fordonet helt eller delvis (36 kap. 5 § Brottsbalken). (Alternativt om eventuellt medverkande personer för brottet ägde fordonet). I din fråga framgår dock att fordonet är på avbetalning, tillsammans med ett återtagandeförbehåll. Vilket innebär att din kamrat (i princip) inte äger fordonet, och därmed ska inte fordonet kunna förverkas. Jag vill dock flagga för en risk. Jag anser att det finns utrymme för åklagaren att föra en förverkandetalan mot din kamrat med tanke på att det är en avbetalningsplan. Eftersom din kamrat borde rimligtvis ha betalat av en del av summan. Det innebär ju att din kamrat faktiskt äger fordonet delvis. Jag är dock osäker huruvida det har hanterats i domstolarna eftersom jag har inte hittat några rättsfall som förtydligar det. (Endast NJA 2002 s. 310 där Högsta domstolen funnit att en bil som använts av en annan än ägaren vid brottet inte kunnat förverkas när talan om förverkande enbart förts mot den tilltalade för brottet. Det vill säga, åklagaren "missade" att föra en förverkandetalan mot den tilltalade).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad kan straffet för fortkörning, smitning och användandet av en trimmad moped i klass I bli?

2019-03-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, vad kan straffet bli för fortkörning enl polis i civilbil som åkte efter moped + att mopeden var trimmad, föraren grips av panik och smiter ifrån polisen. Enl. polisen framfördes mopeden i 77 km på en 60 väg, det är en EU-moped som får framföras i 45 km. Föraren är 15 år med körkort för EU-moped. Mopeden omhändertas av polisen.MvhUndrande
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara frågan så får vi bland annat gå in i Lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL), Vägtrafikregisterlagen, Körkortslagen (KörkL), Brottsbalken (BrB) och Trafikförordningen.Kan det vara på tal om olovlig körning?För det första så räknas trimmade klass 1 mopeder som lätt mc. Att köra dessa utan ett körkort för lätt MC eller MC resulterar i att föraren gör sig skyldig till olovlig körning. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader (TBL 3 §). Vanligtvis ges endast böter, men om föraren tidigare t.ex. har föraren tidigare fått sitt körkort återkallat så är risken större för att det istället blir ett fängelsestraff.Kan föraren ha gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik?Det framkommer att föraren körde i 77 km/h på en 60-väg. Att köra för fort kan resultera i att man gör sig skyldig till vårdslöshet i trafik, förutsatt att man i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet. Straffet för detta är vanligtvis böter (TBL 1 §). En lätt MC måste vara registrerad i vägtrafikregistret Att tänka på är också att mopeden måste vara registrerad i vägtrafikregistret, då det är krav på att lätt MC är registrerade där (Vägtrafikregisterlagen 12 §). Att köra den på allmän väg utan registrering är därmed ett brott likaså. Straffet för detta är penningböter (Vägtrafikregisterlagen 29 §).Det är brottsligt att inte lyda polismans anvisningar i trafikenDet framkommer också av frågan att föraren har smitit från platsen. Att inte lyda en polismans anvisningar i trafiken (t.ex. att föraren ska stanna) är brottsligt (Trafikförordning 2 kap 3 §).. Straffet för detta är penningböter (Trafikförordning 14 kap 3 §). Vad kan det bli för straff?Det är omöjligt för mig att med säkerhet kunna säga vad det skulle kunna bli för straff. Det beror på att domstolen alltid gör en individuell bedömning utifrån de omständigheter som finns i det aktuella fallet. Straffen för de enskilda brotten är i regel böter. Det finns dock även en risk för att föraren får sitt körkort indraget, eller åtminstone en varning för att så kan komma att ske (KörkL 5 kap 3 §). Föraren kommer förmodligen också att antingen ett återkallat körkortstillstånd i minst fyra månader, eller spärrtid för körkortstillstånd i minst sex månader (KörkL 3 kap 6 §)Kan förarens ålder påverka straffet?Vad som kan vara bra att veta är att förarens ålder spelar roll för påföljdsbedömningen. Att föraren endast är 15 år kommer förmodligen att ge en mildare påföljd (BrB 29 kap 7 §)SammanfattningFöraren skulle möjligtvis bland annat komma att dömas till ansvar för:- Olovlig körning- Att ha kört en icke-registrerad lätt MC- Vårdslöshet i trafiken- Att ej ha följt polismans anvisningarStraffet för dessa brott är i normalfallet böter, och att föraren endast är 15 år kan också komma att ge ett mildare straff. Det finns däremot en risk för att föraren får sitt körkort återkallat, samt en spärrtid för körkortstillstånd. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Måste man uppge vem som kört för fort förbi en fartkamera?

2019-03-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Om man låna en norsk registrerad bil i Sverige och är svensk och fastna i fart kamera är då ägaren som bor i Norge skyldig att ange vem som körde?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunkt för svaret är att hastighetsöverträdelsen vid fartkameran har inträffat i Sverige och att det är svenska regler som gäller. När det gäller böter på grund av fartkameror gäller ett föraransvar och inte ett ägaransvar. Det innebär att bara den som verkligen framfört bilen är den som kan dömas till böter för fortkörningen. Det finns inte heller någon skyldighet att informera om vem som framfört bilen under tiden fortkörningen skedde.Detta innebär sammantaget, som svar på din fråga, att ägaren inte har någon skyldighet att uppge vem som framförde bilen vid den aktuella tidpunkten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är man skyldig att ange till polis vem som kört ens fordon?

2019-03-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har fått en begäran från Polismyndigheten avseende Uppgift om förare vid hastighetsöverträdelse. De vill att jag uppger vem som körde fordonet.1. Är jag skyldig att lämna uppgift om detta?2. Om svaret är nej på fråga 1; kan jag då lämna den begäran utan vidare åtgärd?mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att du fått begäran från polismyndigheten att uppge vem som kört ditt fordon. I svensk rätt är en grundläggande princip den så kallade legalitetsprincipen. Denna innefattar inget straff utan stöd i lag. Du har ingen skyldighet att hjälpa polisen att utreda vem det var som kört din bil för fort med hänsyn till legalitetsprincipen i 1 kap 1 § Brottsbalken. Således finns inget straffansvar för när man vägrar uppge vem som kört ens fordon och det gäller oavsett om någon kört för fort med din bil och fångats av trafiksäkerhetskamera. vänligen

Vem tar blodprovet vid misstänkt rattonykterhet?

2019-03-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Vem tar blodprov vid misstänkt rattonykterhet?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att polisen gör detta.Blodprovet skiljer sig från första steget i kontrollen, dvs. blåsningen i sållningsinstrumentet, vilket får utföras under trafikkontroller som är inriktade på nykterhetskontroller. Blodprovet är vidare en form av kroppsbesiktning, vilket en polis kan vidta under en brottsutredning där någon är skäligen misstänkt då för rattfylleri/brott.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är straffet för vårdslöshet i trafik?

2019-03-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Polisen tog körkortet och nu väntar jag på svar av transportstyrelsen. Jag körde om en buss på 50väg, polisen skrev ner att det va vårdslöshet i trafiken, är fortfarande på prövotid, haft den cirka 3 månader... Vad kan straffet vara? Får jag tbx körkortet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har inte mycket bakgrund till din fråga varför jag inte kan göra någon närmare bedömning av hur rimligt det är att du döms för det påstådda brottet. Om du däremot döms för det är straffet enligt praxis 40 dagsböter. Om du döms finns det även en risk att körkortet återkallas och att det bestäms en spärrtid. Eftersom du är inom din prövotid kommer det tyvärr att medföra att du inte per automatik får tillbaka körkortet efter spärrtiden utan att du är tvungen att ta om det helt.Vänligen,

Om man kört bil då man varit jättetrött, kör av vägen. Ingen skadas förutom föraren själv. Vad räknas det som? Dom?

2019-03-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Om man kört bil då man varit jättetrött, kör av vägen. Ingen skadas förutom föraren själv. Vad räknas det som? Dom?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en person som kör bil trots att denne är jättetrött och kör av vägen kan ha gjort sig skyldig till brott samt vad straffet i så fall kan tänkas bli. Regler om detta finns framför allt i Trafikbrottslagen (TBL) och Brottsbalken (BrB). Att köra bil då man varit jättetrött kan vara vårdslöshet i trafikDet brott som är närmast den situation du beskriver är brottet vårdslöshet i trafik (TBL 1 §). Detta trafikbrott innebär att personen har brustit i den omsorg och varsamhet som krävts av denne för att undvika den trafikolycka som skett. Att köra bil jättetrött vilket lett till en singelolycka där endast föraren själv skadas bör absolut kunna bedömas som att föraren har brustit i förhållande till vad som kan krävas i trafiken. Det handlar främst om att personen gjort ett medvetet risktagande, att personen känt sig jättetrött men trots detta kört vidare och på grund av tröttheten orsakat olyckan genom att köra av vägen. Trots vetskapen om att det finns en risk att något inträffar om man kör jättetrött har personen valt att ta risken.Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböterOm en domstol anser att det är bevisat att personen begått brottet är straffet för vårdslöshet i trafik dagsböter. Det innebär att personen i ett visst antal dagar får betala ett belopp i böter till staten (BrB 25 kap. 2 §). Hur många bötesdagar domstolen beslutar beror på hur allvarligt brottet är och kan bli mellan 30-150 dagar. Med tanke på att ingen annan än föraren skadas bör det bli ett ganska lågt antal, men bedömningen beror helt på alla omständigheterna i det specifika fallet. Hur stort beloppet blir varje dag beror på personens inkomst och ekonomiska situation och kan bli mellan 50-1 000 kronor.Sammanfattning- Om man kört bil då man varit jättetrött och kör av vägen kan det räknas som brottet vårdslöshet i trafik.- Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter. Eftersom ingen skadas förutom föraren bör det antagligen inte bli så många dagars böter.En person som känner sig jättetrött bör absolut inte köra bil utan ska stanna och vila eller ta sig fram på annat sätt. Situationen är i princip samma som en person som kör bil alkoholpåverkad. Även om endast föraren själv skadades i detta fall innebär det självklart en livsfara för både föraren och andra i trafiken om föraren inte har kontroll över situationen på grund av att denne är jättetrött. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga! Med vänliga hälsningar

Konsekvens av att köra med trimmad moped

2019-02-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad alla straff och påföljder blir av att köra en trimmad moped. Trimmet jag syftar på är endast urdragen plugg, detta innebär att allt på mopeden är original förutom att pluggen dvs strypningen är borttagen. Vad blir böterna om man blir stannad samt kommer det att påverka när jag får ta bilkörkort? Hur påverkar det mig om mitt lämp blir indraget under begränsad tid?
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Böter för olovlig körning Den som kör en trimmad moped gör sig i regel skyldig till olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Straffet för olovlig körning är böter, vilket i detta fall innebär dagsböter. Antalet dagsböter som döms ut kan vara mellan 30 och 150. Det går aldrig att på förhand säga exakt vilket straff en person kommer på, men i de fall jag hittar brukar det normala vara att få 30 dagsböter för att köra med en trimmad moped.Indraget körkort och spärrtid Det finns även en risk att den som kör en trimmad moped får sitt körkort återkallat. (5 kap. 3 § körkortslagen). Det finns även en risk att en så kallad spärrtid bestäms. Under en spärrtid kan en person inte få ett nytt körkort utfärdat. (3 kap. 9 § körkortslagen). Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på tiden utifrån det enskilda fallet. I de fall jag tittat på kan en vanlig spärrtid för olovlig körning vara sex månader, men tiden kan variera beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Sammanfattning Konsekvensen av att köra en trimmad moped kan bli böter, återkallelse av körkort och en spärrtid på att ta nytt körkort. Exakt vad som är vanligt förekommande kan jag dock inte svara på. Vill du veta vad som brukar ske rekommenderar jag dig att istället höra av dig till transportstyrelsen.Hoppas du fick svar på din fråga!