Vilka konsekvenser kan jag förvänta mig när jag kört bilen med serbiskt körkort?

2019-01-20 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag har kört bilen med serbiskt körkort och då visste jag inte att jag får inte det egentligen. Blev tagen av videokameran. Vilka konsekvenser kan jag förvänta mig? Har aldrig varit straffat i trafik tidigare.Jag är ganska orolig. Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar vilka konsekvenser du kan förvänta dig på grund av att du kört bil i Sverige med ett serbiskt körkort. Jag förstår att du är orolig eftersom du inte visste att du inte fick köra med ditt serbiska körkort. Som jag kommer förklara här nedan borde det värsta som kan hända vara att du får betala böter. Detta är såklart inte så roligt men domstolen brukar ha förståelse för att vi alla kan göra misstag. Reglerna om körkort och trafik finns framför allt i Körkortslagen (KkL) och Trafikbrottslagen (TBL). Ditt serbiska körkort är antagligen inte giltigt i SverigeDitt serbiska körkort är inte giltigt i Sverige om du varit folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år tillbaka (KkL 6 kap. 2 §). Detta är på grund av att Serbien inte ingår i EU/EES och att körkortet därför enligt lagen inte kan likställas med ett svenskt körkort. Jag utgår från att det är denna situation som gäller för dig. Du är då skyldig att skaffa dig ett svenskt körkort för att få köra bil i Sverige. Jag har själv inte koll på kraven för att få ett serbiskt körkort men körkortsreglerna i Sverige handlar om att av säkerhetsskäl se till att alla som kör bil här uppnår de krav som ställs inom Sverige och EU/EES. Att köra bil utan giltigt körkort är att göra dig skyldig till brottet olovlig körningDu har inte rätt att köra bil i Sverige om du inte har ett giltigt körkort. Genom att trots detta ändå köra bil gör du dig skyldig till brottet olovlig körning (TBL 3 §). Jag vill påpeka att jag inte kan veta exakt hur en domstol skulle bedöma detta då de kommer ta hänsyn till just dig, din situation och det brott du begått. Domstolen skulle också kunna komma fram till att omständigheterna inte är tillräckliga för att de kan döma dig för brott. Om du blir dömd för olovlig körning är straffet dagsböter, vilket betyder att du får betala en summa pengar till staten i ett visst antal dagar (Brottsbalken 25 kap. 2 §). Hur många dagar du får böter blir beror på hur allvarligt brottet är. Straffet borde enligt mig bli böter i 30 dagarUtifrån min bedömning skulle jag säga att det är troligt att du endast får 30 dagar böter, vilket är det lägsta antalet domstolen kan döma ut. Detta baserar jag på att du tidigare inte straffats för något brott. Hur mycket du får betala varje dag beror på hur stor inkomst du har. Beloppet kan bli från 50 till 1 000 kronor. 50 kronor får du t.ex. om du inte har någon inkomst. Det totala bötesbeloppet för dig borde enligt mig alltså bli någonstans från 1 500 kronor (30 x 50 kr) till 30 000 kronor (30 x 1 000 kr). Viktigt att tänka på är att domstolen skulle döma ut ett högre antal dagar och totalbelopp om de gör en annan bedömning än jag gjort.Sammanfattning Vilka konsekvenser kan du förvänta dig? På grund av att du antagligen kört bil utan ett i Sverige giltigt körkort kan du bli dömd för brottet olovlig körning. Om du döms för detta borde straffet enligt mig bli böter i 30 dagar. Jag rekommenderar dig starkt att inte fortsätta köra bil i Sverige innan du har ett körkort som är giltigt här. Detta är första gången du begår ett brott i trafiken och domstolen kommer därför vara ganska snäll men fortsätter du göra dig skyldig till olovlig körning kommer straffet mycket troligtvis bli hårdare. För att få svar på frågor om hur du skaffar ett svenskt körkort kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst HÄR.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hamnade i motsatt riktning - Trafikbrott?

2019-01-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hamnade i vänster fil när jag körde i mörkret. Körde mot trafiken. Vägytan saknade tydliga markeringar, det fans varken en spärrlinje synligt eller en mittlinje som skiljer åt höger respektive vänster fil. Polisen kom på plats-man gjorde ett utandningsprov som visade invet och jag fick köra vidare. Är det här ett trafikbrott?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att polisen såg dig köra på motsatt riktning och till följd av det gjorde en utandningsprov på dig. Jag uppfattar dessutom att din körning i vänsterfil innebär körning i motsatt riktning.Är ditt förfarande att anse som trafikbrott?Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott, (TBL). I lagens 1 § framgår att person ska dömas till vårdslöshet i trafiken om denne i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet. Svar:Lagen syftar till att motverka riskfyllda och väsentligen vårdslösa beteenden i trafiken. Frågan blir alltså ifall du varit en risk i trafiken i och med körningen i motsatt riktning.Att förhålla sig i motsatt riktning är ett riskmoment varför du skulle kunna tilldelas böter för trafikbrottet. Alltså är förfarande att anse som ett trafikbrott. Om du i fallet inte fått några böter som helst av polisen kan det bero just på att det vid tillfället saknade tydliga spärrlinjer i vägen. Hoppas du fick svar på din fråga och kör försiktigt!Vänligen,

Är det smitning ifall ingen skada uppstått?

2019-01-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag råkade nudda en regplåt när jag backade med dragkroken ganska lätt, gick ut för att kontrollera så fanns det dock ingenting överhuvudtaget ( kontrollerade noggrant )Så jag ansåg inte att det fanns någon anledning att lämna någon lapp?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som blir aktuellBrottet som kan aktualiseras i det här fallet är nämligen obehörigt avvikande från trafikolycksplats, eller smitning som det ofta kallas i vardagligt tal. Lagbestämmelsen går att finna i 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Lagens första stycke lyder "om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader".I det fall du beskriver är det avgörande rekvisitet "trafikolycka". Frågan är alltså hur detta begrepp ska tolkas när det inte uppstått en skada på fordonen.Hur tolkas "trafikolycka"?I ett mål från 1984 med benämningen NJA 1984 s.659 hade en man backat på en stillastående bil som var parkerad bakom honom. Åtal väcktes för smitning, då mannen av åklagaren ansågs ha kört iväg utan att varken kontrollera ifall skada uppkommit eller lämna sina uppgifter. Efter att målet gått igenom alla tre instanser uttalade Högsta Domstolen att det för begreppet "trafikolycka" krävs att skada ska ha uppkommit. Eftersom så inte var fallet i detta mål, ogillades åtalet.SammanfattningSammanfattningsvis kan vi således konstatera att det enligt praxis finns prejudikat för att det måste uppstå en skada, för att brottet smitning ska bli aktuellt. Ifall det inte uppstått en skada, är det lite som talar för att du begått ett brott när du åkt iväg utan att lämna en lapp.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du har några fler funderingar.Vänligen,Hashim Mohammed Ritha

Får Transportstyrelsen återkalla mitt körkort även om jag fått böter?

2019-01-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan.Jag körde 42 kilometer för fort på en 90 sträcka. Det var en kompis som sa till mig att dom inte kan ge mig både böter på 4 tusen kronor och spärrtid på mitt körkort. Hur ligger det till igentligen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid fortkörning och återkallelse av körkort aktualiseras dels en straffrättslig process som leds av åklagare, dels en process av Transportstyrelsen vari ett körkortsingripande kan aktualiseras.Den straffrättsliga processen kan innebära böterOm du kör bil för fort kan du dömas till böter för överträdelsen. Om du blir stoppad för fortkörning och erkänner brottet får du i regel böter. Vid allvarligare överträdelser eller för det fall att du inte erkänner brottet överlämnas ärendet till åklagare. Åklagaren kommer sedan att väcka åtal mot dig varefter domstolen får avgöra huruvida du är skyldig till brottet eller ej. Varken åklagaren eller tingsrätten har däremot rätt att återkalla ditt körkort. Eventuell återkallelse sker vid ett senare tillfälle av Transportstyrelsen.Transportstyrelsen kan besluta att ditt körkort ska återkallas med en spärrtidBestämmelserna om återkallelse av körkort finns i 5 kap. 3 § Körkortslagen, den punkt som i sådana fall skulle kunna vara aktuell är punkten 4 (att körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa). Att överskrida hastighetsgränsen med 42 kilometer räknas inte som en ringa överträdelse.Återkallelse av körkort räknas inte som dubbelbestraffningTransportstyrelsen har en möjlighet att återkalla ditt körkort vid fortkörning, även om det utdelats böter. En återkallelse av ett körkort räknas inte som dubbelbestraffning. I rättsfallet HFD 2015:31 prövade Högsta förvaltningsdomstolen ett mål vari ett körkort återkallats på grund av annat brott som körkortshavaren gjort sig skyldig till och redan straffats för. Domstolen uttalade att en återkallelse inte utgör en form av bestraffning utan en administrativ åtgärd med sociala motiv. Högsta domstolen har även prövat körkortsåterkallelse mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning och kommit fram till samma slutsats; en körkortsåterkallelse räknas inte som ett straff och det strider därför inte mot förbudet mot dubbelbestraffning (jfr NJA 2015 s. 587).Sammanfattningsvis innebär det, som svar på din fråga, att det dels kan utfärdas böter för hastighetsöverträdelsen, dels kan ske en återkallelse med spärrtid. Återkallelsen räknas inte som ett straff i sig varför förbudet mot dubbelbestraffning inte är aktuellt.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Påkörning av fotgängare vid övergångsställe

2019-01-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, Jag körde på en ung kvinna som passerade ett övergångsställe. Det var en höger sväng och bilar kom från vänster sida ocskå. Jag fick grönt och körde långsamt i 20/km i timmen. Kvinnan gick in i bilen när jag körde och flög ner på marken och slog i huvudet. Hon hade också grönt och hennes lyse är skymt och jag såg inte att det lös till. Jag blickade åt bilarna från vänster för att jag skulle svänga in i högre filen . Såg inte kvinnan. Nu ska jag förhöras och vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig . Vad låter detta case som ?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BrottTill att börja med krävs att du har begått ett brott för att ens dömas till ett straff. En vägtrafikant t.ex. en bilförare som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter (1 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). Detta brott straffas om det begås uppsåtligen eller om föraren med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Det kan t.ex. röra sig om situationer då personer kör trots att de är mycket trötta, bryter mot regler, gör farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt eller fortkörning. Andra bedömningsorsaker är olämpligt uppträdande vid framförande av fordon och då tas hänsyn till om föraren tagit en medveten risk eller inte. En medveten risk tas då det föreligger någon särskild risk för trafikolycka och bedömningsgrunder för detta är trafikförhållandena, hur stor trafik, hur kontrollerad körningen varit i övrigt, förarens uppsikt över trafiken och körningen. Om man inte når upp till kraven för att dömas för vårdslöshet i trafik kan man i vissa fall dömas till vållande till kroppsskada om man av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada som inte är ringa. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader, (3 kap. 8 § brottsbalken). Observera att kroppsskadan inte ska vara av ringa grad vilket är svårt att bedöma utan någon vidare information.OmständigheterOmständigheterna vid påkörningen är avgörande för huruvida ett brott föreligger ex. om föraren vidtog de försiktighetsåtgärder som kunde förväntas av honom, samt hur föraren respektive fotgängaren agerade innan påkörningen mm. Av den anledningen är det svårt att avgöra om du gjort dig skyldig till ett brott. PåföljderI ditt fall har jag svårt att se hur fängelse skulle bli aktuellt. Om du har gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik eller vållande av kroppsskada kommer straffet med stor sannolikhet bestämmas till dagsböter. Återkallelse av körkort torde inte heller bli aktuellt eftersom det kräver att du gjort dig skyldig till grov vårdslöshet, dvs att du visar grov oaktsamhet eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom i trafik vilket inte är fallet utifrån det du skrivit, (5 kap. 3 § punkten 1 körkortslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Kan jag få böter för trafikbrott trots att de sagt att inget hamnar i registret?

2019-01-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Jag var påväg hem från stan med bil. Hade druckit 1 ipa 5 minuter innan. Blir stoppad av polisen, rutinkontroll. Pga. lite sömn och inte ätit ngt och blåser så nära inpå sista ölklunken (5min) så ger de utslag. Får då hänga med till station. Går in och pissar och dricker lite vatten. Får blåsa 2 gånger igen. Då visar de 0,05. Måste haft prick typ 0,2 vid första blåset. Dom gav mig körkortet och bilen sen och sa att inget hamnar i registret. Men de jag undrar är om jag får böter? Jag fick bara gå sen utan skriva på något alls.
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om trafikbrott finns i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). Den som kör en bil med minst 0,2 promille i blodet under eller efter färden kan dömas för rattfylleri till böter eller fängelse (4 § TBL). Om du hade minst 0,2 promille i blodet första gången du fick blåsa hade det funnits förutsättningar att döma dig till böter trots att promillehalten sedan gick ner till 0,05. Eftersom poliserna har sagt att inget hamnar i belastningsregistret, där även brott med böter som påföljd registreras kommer du inte behöva betala böter. Jag tolkar polisens agerande som att du helt enkelt inte anses ha begått ett trafikbrott, förmodligen eftersom promillehalten låg precis på gränsen och snabbt gick ner. Hoppas du fick svar på din fråga!

Finns det något man kan göra för att minska spärrtiden för indraget körkort pga drograttfylla?

2019-01-10 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, min sambo har blivit dömd för grovt rattfylleri och har fått villkorlig dom. Transportstyrelsen överväger därför att återkalla hans körkort tills vidare och vi har nu möjlighet att yttra oss inför beslutet. De bestämmelser som gäller i detta fall är: 5 kap. 3e paragraf 1 b och 5 kap. 5e paragraf alternativt 6e paragraf körkortslagen. Jag vet inte vad de paragraferna innebär.Den inträffade händelsen hände för 2, 5 år sedan och narkotikan var receptbelagda mediciner som han inte har längre. Finns det något vi kan göra för att påverka tiden som körkorten blir indragna? Något specifikt vi ska formulera i yttrandet? mvh
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga finns tillämpliga regler i körkortslagen (KkL) lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och narkotikastrafflagen (NSL). Vad innebär paragraferna transportstyrelsen hänvisar till? Utifrån din fråga kommer jag nedan kort och generellt gå igenom vad transportstyrelsen menar när de hänvisar till de olika paragraferna. 1. Ett körkort ska återkallas om en person gjort sig skyldig till rattfylleri. Rattfylleri inkluderar både att en person druckit alkohol alternativt tagit narkotikaklassade preparat. (5 kap 3§ första punkten b KkL) 2. Drograttfylleri, som i din sambos fall, innebär att en person kör ett motordrivet fordron efter att ha intagit narkotika i en så stor mängd att det finns narkotiskt ämne kvar i blodet. (4§ TBL) 3. Narkotika anses i lagens mening vara läkemedel eller hälsofarliga varor som kan ha en beroendeframkallande eller eurforiserande effekt. (4§ TBL jämte 8§ NSL) 4. Det finns ett undantag i regeln om drograttfylleri som säger att det inte är rattfylleri om personen intagit narkotikan i enlighet med läkares ordination på ett utfärdat recept. (4§ andra stycket TBL) 5. Ett körkort kan återkallas tills vidare i väntan på ett beslut om körkortet ska återkallas eller inte. Körkortet ska återkallas tills vidare om det finns sannolika skäl att det kommer slutligen återkallas. Sannolika skäl innebär att det ska vara troligt att körkortet slutligen kommer återkallas på grund av att personen gjort sig skyldig till brottet drograttfylleri. (5 kap 5§ KkL se också exempelvis RÅ 1992 ref. 34) 6. Om körkortet slutligen återkallas så ska en spärrtid bestämmas. Spärrtiden för brott av normalgraden är lägst en månad och högst tre år. För grova brott, som i din sambos fall, är spärrtiden lägst ett år och högst tre år (5 kap 6§ KkL) Vad kan påverka spärrtiden för det körkortet? Faktorer man vet kan påverka spärrtidens längd i minskande riktning är behovet av körkortet i vardagen och hur lång tid som gått sedan brottet begicks. Faktorer som kan påverka spärrtiden i ökande riktning är upprepade trafikbrott eller tidigare återkallande av körkortet. (Prop. 1975/76:155 sida 99 ff) Vad ska ni skriva i yttrandet? Du skriver att din sambo är dömd för grovt rattfylleri. Min bedömning är därför att transportstyrelsen med största sannolikhet kommer återkalla körkortet och bestämma en spärrtid som är minst ett år och högst tre år. Jag vet inte vilka aspekter gällande den receptbelagda medicinen som togs upp i domen men jag förutsätter att din sambo lyfte att det var just den receptbelagda medicinen som gav positivt narkotika prov. Undantaget jag nämnde ovan under punkten 4. bedömer jag därför inte är relevant att lyfta i yttrandet om återkallelse av körkortet. Utöver att transportstyrelsen har rätt att återkalla körkort har de också möjlighet att dela ut varningar. Din sambo skulle i yttrandet därför i stället kunna argumentera att en varning bör räcka, framförallt eftersom det är relativt lång tid som förflutit sedan brottet begicks. Använder din sambo bilen i jobbet? Isåfall är det ytterligare en aspekt att argumentera för som ett särskilt skäl för att sätta ner spärrtiden eller att transportstyrelsen istället ska utfärda en varning. (5 kap 9§ KkL samt 5kap 10§ KkL ). Hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss.

Hur går vi tillväga för att få en godkänd ordningsbot omprövad i domstol?

2019-01-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Vad göra? Min son (24 år) blev i fredags 4/1 stoppad av en polisbil ca 17:30 mitt i stan. De har följt efter honom i ett antal km. Dom frågar honom hur länge han kört bil, 6 år svarar han då. Din bil låter för mycket, säger dom. Det är en Audi RS3 en sportbil, den låter så här svara han. Den är på detta vis i originalskick från Audi. Enligt någon paragraf som polisen hänvisar till får ett fordon inte låta så mycket. De visade inte upp någon decibel mätare, utan har ifrån sitt fordon uppskattat att vår bil "låter" för mycket. Dom bötfäller honom med 1.000kr som han oturligt nog godtar, vågade inte göra annat. Det är dessutom en företagsbil och inte privatbil, att han då blir bötfälld känns även det konstigt. Allt detta känns mer som att polisen gjort för att det var en ung ensam kille som kör. Det är ju konstigt att Audi ens får sälja denna modell om man inte ska få köra den!? Det var ju heller inte så att dom sa åt honom att göra något åt ljudet och sedan göra en ombesiktning… Hur kan vi i efterhand bestrida detta? Med vänlig hälsning
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du kan hjälpa din son att få sin ordningsbot omprövad trots att han godkänt den. I mitt svar utgår jag ifrån att din son skriftligt godkände boten på plats där polisen utfärdade den. De relevanta reglerna jag kommer att använda i mitt svar hittar du i Rättegångsbalken (RB) och Trafikförordningen (TF). Vilket brott har begåtts?När en bil framförs måste föraren se till att den inte orsakar onödigt buller (TF 4:7), vilket enligt Transportstyrelsen är högst 74 dB(A). Om polisen bedömer att föraren bryter mot denna regel har de rätt att utfärda en ordningsbot (RB 48:1), som brukar ligga på 1 000 kr (TF 14:3). Eftersom det var din son som var förare av bilen har polisen rätt att bötfälla honom, då det är föraren och inte ägaren av fordonet som ansvarar för att fordonet framförs på ett sätt som inte orsakar onödigt buller (TF 1:5).Polisen får utfärda en ordningsbot för onödigt buller enbart baserat på sina egna bedömningar. Det krävs alltså inte att de har ett mätinstrument som visar att decibelgränsen överskridits. Vad innebär en underskriven ordningsbot?En underskriven ordningsbot gäller som en dom som vunnit laga kraft (RB 48:3). Detta innebär att den inte kan överklagas. Det finns dock två möjligheter att ansöka om att få ordningsboten prövad av tingsrätten.Alternativ 1: Ni ansöker om att tingsrätten undanröjer ordningsbotenDet första och lämpligaste sättet att angripa ordningsboten är att ansöka om att tingsrätten på er ort undanröjer den (RB 59:7 och 59:10). Ansökan måste ha inkommit inom ett år från dess att din son godkände ordningsboten. Tingsrätten kan undanröja ordningsboten på tre olika grunder:1. Om din sons godkännande inte kan anses som en giltig viljeförklaringExempel: När den misstänkte bifogat en förklaring som tydliggör att hen inte ansett sig ha begått någon brottslig handling. Den här grunden kan också användas om den misstänkte har bristande rättshandlingsförmåga (omyndig eller psykiskt sjuk), vilket dock inte verkar vara fallet för din son. Den möjlighet som kan finnas under denna punkt är att hävda att din son erkände brottet genom sitt undertecknande, enbart på grund av att han fick den felaktiga uppfattningen att han gjort något brottsligt. 2. Om det vid ärendets behandling förekommit sådant fel att föreläggandet bör anses ogiltigtExempel: Denna punkt gäller formella fel som polisen kan ha begått då ordningsboten utfärdades. De krav som ställs på polisen när de ska utfärda ordningsbot hittar du i RB 48:13-17. Om ni misstänker att något i polisens hantering bryter mot någon av dessa regler kan alltså denna grund användas i ansökan. 3. Om föreläggandet inte överensstämmer med lagExempel: Den här punkten avser tillämpning av materiell rätt, det vill säga att rättstillämpningen som polisen gjorde vid tillfället var felaktig. Även denna punkt kan alltså användas för att hävda att din son inte begått något brott. Rättstillämpningen ska dock ha varit felaktig vid det aktuella tillfället och inte visa sig ha varit det i efterhand.Alternativ 2: Ni ansöker om resningDet andra alternativet din son har är att begära resning (RB 58:5). Ansökan om resning ska lämnas in till hovrätten (RB 58:10 a). Resning kan beviljas om ni har något bevis eller någon omständighet som inte tidigare frambringats och som sannolikt skulle lett till att din son inte fått någon ordningsbot (RB 58:2 4 p). Det finns exempelvis ett rättsfall där en person som skrivit under en ordningsbot för rattfylleri beviljades resning och fick boten undanröjd då han endast var omtöcknad efter en misshandel och inte var medveten om vad han gjorde då han undertecknade boten. Ett besiktningsprotokoll av bilen som visar att ljudnivån inte överstiger den tillåtna gränsen skulle exempelvis kunna läggas till grund för en resningsansökan. Hur går ni vidare?Generellt är den möjlighet som ligger närmast till hands när man vill få en ordningsbot prövad att ansöka om att få den undanröjd av tingsrätten. I er situation ser jag dock ett problem i att ni måste övertyga tingsrätten att ett fel begåtts, utan att använda omständigheter som blivit kända först i efterhand för att kunna nå någon framgång. Om ni exempelvis testar bilen och får ett besiktningsprotokoll som klargör att bilens ljudnivå inte överstiger den tillåtna gränsen är det inte säkert att det kan användas. Ett sådant besiktningsprotokoll kan dock användas i en ansökan om resning. Har ni annan bevisning kan den givetvis också användas. I ansökan om resning skriver ni varför ni anser att saker och ting inte gick rätt till när polisen utfärdade boten. Det för svårt för mig att ge er något konkret råd gällande hur ni bör utforma er ansökan, oavsett vilket alternativ ni väljer. Om ni väljer att driva processen vidare är min rekommendation därför att ni tar hjälp av en jurist som är specialiserad på brottmål. En jurist kan del hjälpa er att bedöma om ni har någon möjlighet att nå framgång med en ansökan om resning eller undanröjande, samt att skriva en sådan ansökan om en sådan möjlighet finns. Slutligen vill jag dock upplysa er om att det kan bli kostsamt att få denna fråga prövad i domstol. Skulle tingsrätten godta er ansökan, men ändå besluta att penningböter ska dömas ut, måste ni stå för statens och era egna rättegångskostnader – vilket kan bli betydligt dyrare än 1 000 kr (RB 31:1). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,