FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/11/2022

Stoppad av polis för kört mot färdriktningen - vad händer nu?

Igår hann det blev mörkt när mor körde hem. Hamnade vilse och råkade köra in på en avfart (dvs fel håll). Kom på sig och stannade bilen på kanten med hazardljus på. (Dvs, hon åkte ej upp på vägen utan stannade på avfarten). Privatpersoner stannade och hjälpte. Ringde polisen. Polisen tog hennes körkort direkt och skjutsade hem henne, sen också hennes bil. Vad kan hända nu? Vad kan rubriceringen vara? Körkortet? Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att din mamma har blivit stoppad av polisen då hon kört in på avfarten till en motorväg i motsatt körriktning och stannat på avfarten, och att du nu undrar vad detta kan leda till för henne.


Vad kan din mamma ha gjort sig skyldig till för brott?

Den körningen som din mamma gjort, kan aktualisera flera olika brott, men sannolikt blir endast ett av dem aktuella, beaktat omständigheterna i hennes fall. Jag kommer i mitt svar tolka det som att det är motorväg det handlar om, men vissa delar (exempelvis vårdslöshet i trafik) kan gälla även på andra vägar.

När man kör på en avfart på motorvägen, står vanligen en skylt om förbud mot infart. Överträdelse av ett sådant förbud utgör ett brott mot trafikförordningen (10 kap. 14§ 6p, 14 kap. 3§ 4p), och ger vanligen penningböter om 1 000 kr.


Det finns dock specialregler vad gäller motorväg, om att man endast får föra in fordon på motorväg via dess påfart, och en avfart enbart får användas för att köra av en motorväg (9 kap. 1§ 2p. trafikförordningen). Även en avfart räknas att tillhöra motorvägen. Överträdelse av detta ger penningböter om cirka 3 000 kr (14 kap. 3§ 1p. g trafikförordningen). Troligtvis kommer detta brott konsumera det föregående brottet med hänvisning till att det är mer specialiserad lagstiftning, så då skulle man inte få böter för båda brotten.


För dessa brott förutsätts att hon bedöms som oaktsam, alltså att hon insett eller borde insett att hon överträdde dessa regler, och att hon borde handlat annorlunda. Där finns utrymme att argumentera för trafikförhållandena, mörker, att hon var vilse och liknande, men det ställs ändå ganska höga krav i trafiken på aktsamhet, och att man borde ha insett att man kört mot färdriktningen.


Under vissa omständigheter, kan en person som kör mot färdriktningen på motorvägen anses göra sig skyldig till brottet vårdslöshet i trafik (1§ trafikbrottslagen), om man i väsentlig mån brustit i sin omsorg och varsamhet. Syftet är att bestraffa riskfyllda och vårdslösa beteenden i trafiken. För att kunna dömas krävs det alltså att man har varit vårdslös, alltså att man gjort ett medvetet, otillåtet risktagande, och att föraren borde ha insett vad handlingen innebar, beaktat förarens egna förutsättningar. Bedömningen görs utifrån gällande trafikregler på platsen, men från det straffbara området torde situationer av tillfällig ouppmärksamhet och felbedömningar av trafiksituationer undantas. Man kan då beakta förarens egenskaper i förhållande till trafikomständigheterna vid tillfället, och om din mamma exempelvis är gammal, det var dålig sikt eller liknande, kan man argumentera för att det inte var ett medvetet risktagande. Av bara de uppgifterna du angivet, tycker jag inte det låter som att det rör sig om vårdslöshet i trafik. Därmed sagt, kan det finns omständigheter vid tillfället som jag inte känner till, exempelvis om polisen misstänkte att hon var påverkad, väldigt förvirrad eller om hon gjort någon farlig manövrering i sammanhanget. Det finns rättsfall med exempel på situationer då trafikförhållandena har medfört att man inte dömts för brott (ex. NJA 2007 s. 3, person fick solen i ögonen). Om man döms för vårdslöshet i trafik, är straffet dagsböter, och om man döms för detta, döms man inte också för brott mot trafikförordningen, alltså de ovan två brotten (14 kap. 14§ trafikförordningen).


Sammantaget, är det inte säkert att polisen bedömt att hon begått något brott, om de tolkar situationen som en olyckshändelse, givet trafikförhållandena, men vanligen ställs höga krav på aktsamhet och ansvar i trafiken, så det är inte osannolikt att hon misstänks för något av ovan brott. 


Vad händer med körkortet?

Polisen får omhänderta körkort direkt på platsen bland annat om de misstänker att körkortet kommer återkallas på grund av brott så som rattfylleribrott, grov vårdslöshet i trafik, eller om man brutit mot annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, eller om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra på trafiksäkert sätt (5 kap. 7§ körkortslagen, och 5 kap. 3§ 1 och 4p körkortslagen). Beroende på hur polisen har uppfattat din mamma, finns det alltså utrymme att omhänderta hennes körkort på plats, även om jag beaktat endast din beskrivning, tycker att det låter ganska offensivt. Men som sagt kan de ha uppmärksammat andra omständigheter i din mammas beteende och person, eller i trafiksituationen, som jag inte känner till.


Efter att polisen omhändertagit körkortet, skickar polisen körkortet till Transportstyrelsen som gör bedömningen om körkortet ska återkallas eller inte. Transportstyrelsen kan återkalla körkortet av olika anledningar, bland annat på grund av vad jag skrivit i stycket ovanför (5 kap. 3§ körkortslagen). De kan också återkalla körkortet om de bedömer att det föreligger opålitlighet i nykterhetshänseende, exempelvis om din mamma inte var påverkad vid färden, men det finns andra indikationer på att hon har problem med missbruk, eller om hon på grund av hög ålder eller sjukdom inte är lämplig som förare.


Endast beaktat dina uppgifter, tycker jag att det låter ganska aggressivt att återkalla hennes körkort, såvida det inte finns personliga omständigheter som jag inte känner till. Transportstyrelsen kan i stället för återkallelse välja att meddela en varning, om överträdelsen inte är så allvarlig och det kan antas att en varning är en tillräcklig åtgärd (5 kap 9§ körkortslagen). Om de återkallar körkortet, meddelas en spärrtid på mellan 1 månad och 3 år, beroende på grunderna för varför de återkallar (5 kap. 6§ körkortslagen). Blir spärrtiden mer än ett år måste man vanligen ta om körkortet.


Vad händer nu?

Som jag förstår så fick din mamma inga böter på platsen. Polisen kan utfärda penningböter direkt på plats, alltså böter för de två första nämnda brotten. Om man skriver på boten på plats, så räknas det som en dom, och man anses dömd för brottet. Efter det får man hem ett inbetalningskort på posten för att kunna betala böterna. Godkänns böterna på plats, kan man som utgångspunkt inte få det prövade i domstol, men det finns möjlighet att begära överprövning av böterna, alltså om de har utfärdats på felaktigt sätt eller liknande.


Om hon valde att inte skriva under boten på plats, gör polisen en anmälan, och skickar sedan ärendet vidare till åklagare som fattar beslut om det ska väckas åtal för brottet eller inte. Åklagaren kan också utfärda ett så kallat strafföreläggande, vilket i praktiken är ett bötesföreläggande. Annars går ärendet vidare till tingsrätt, där man får möjlighet att begära huvudförhandling och föra sin talan inför domstolen.


Vad gäller körkortet, så har polisen som sagt skickat ärendet till Transportstyrelsen för bedömning. Innan Transportstyrelsen fattar beslut, skickas vanligen ett föreläggande hem till din mamma där hon får möjlighet att yttra sig om sin version, och förklara varför hon ska få ha kvar sitt körkort. Därefter fattar Transportstyrelsen beslut.


Sammanfattning och råd

Endast beaktat dina uppgifter, tycker jag att det låter ganska så offensivt att omhänderta hennes körkort på plats, men det kan som sagt vara så att polisen uppmärksammat andra omständigheter än de som du och jag känner till. Att de gjort så, talar för att det  finns något mer de observerat än det som framgår av din fråga. Vad gäller brottsligheten, beaktat det du skrivit, låter det inte som att hon når upp till kraven för att dömas för vårdslöshet i trafik, men det är inte omöjligt. De andra brotten är penningböter, och troligen skulle hon endast bli dömd för ett av de brotten, om man kan visa att hon varit oaktsam vid överträdelserna. Om hon inte fått böter på plats, brukar det tala för att polisen vill göra vidare utredningar, eller att det rör sig om ett brott som polisen inte får ge böter för, alltså sådana brott som ger dagsböter så som vårdslöshet i trafik. Alternativt misstänker polisen inget brott alls, utan har bedömt situationen som en olyckshändelse, men kan ändå omhänderta körkortet exempelvis om hon upplevs väldigt gammal, förvirrad och olämplig till att ha körkort. Om hon vill veta mer om handläggningen hos polisen, alltså om och vilket brott som hon är misstänkt för, kan hon ringa till polismyndigheten och fråga, men det är inte säkert att hon får så mycket information, beroende på var i utredningen de är.


Vad gäller körkortet, återigen beaktat det du skrivit, låter det inte som att det borde föranleda återkallelse, men det kan ge en varning eller i värsta fall återkallelse på någon enstaka månad. Men återigen, kan det föreligga omständigheter som jag inte känner till som påverkar denna bedömning. Om hon har frågor gällande körkortet kan hon ringa Transportstyrelsen, och även läsa mer om det på deras hemsida här.


Utan att veta mer, kan jag tyvärr inte med säkerhet säga vad som kommer hända i din mors fall, men jag hoppas att ni ändå fått någon vägledning i era frågor! Har ni följdfrågor eller vill ha förtydligande om jag missuppfattat något, kan ni nå mig på sara.pedersen@lawaline.se

Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo