Vad är straffet för grovt rattfylleri?

2019-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag har tyvärr ertappats med att köra med alkohol i blodet från dagen innan. Blåste 0,83 och man tog körkortet på plats. Jag är såklart fruktansvärt ångerfull. Jag har en ordnad familjesituation och jag jobbar som sjuksköterska 100% arbetstid. Behöver såklart min bil då jag jobbar inom bemanningsverksamhet. Jag är så rädd att jag ska hamna i fängelse el liknande. Tidigare ostraffad.Men vad kan man tänka sig att jag får för straff? Jag blir 31 år i år. Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline!Straffbarhetsgränsen för rattfylleri är 0,10 mg/l utandningsluft eller 0,2 promille i blod, beroende på om personen i fråga har lämnat utandningsprov eller blodprov. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 mg/l eller 1,0 promille. Vid grovt rattfylleri riskerar man fängelse upp till två år och då ingår inte böter i straffskalan. Vanligtvis med 0.50 - 0.99 promille i blodet så blir körkortet återkallat i 12 månader.Du nämner att du blåst 0,83 mg/l, vilket innebär att grovt rattfylleri blir aktuellt i ditt fall.Vid en bedömning av val av påföljd ska en helhetsbedömning göras genom att ta hänsyn till dessa rekvisit i 4 a § Trafikbrottslagen (TBL):1) Om alkoholhalten i kroppen har legat på 1.0 promille och 0.50 mg/l i utandningsluften.2) Om du kan anses ha varit avsevärt påverkad av alkoholen och/ eller av andra narkotikaklassade medel.3) Om körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.Grovt rattfylleri är en typ av brott där det föreligger en presumtion att påföljden ska bestämmas till fängelse, se 30 kap. 4 § 2 st. brottsbalken. För att denna presumtion ska brytas krävs att det föreligger särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till att skyddstillsyn eller villkorlig dom förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till frihetsstraff.Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden och inte till brottsligheten som talar mot ett frihetsstraff. Att gärningsmannen haft en mycket hög alkoholhalt eller att brottet annars inneburit risker för trafiksäkerheten är faktorer som domstolen anser stärker presumtionen för att fängelse ska utdömas. I tidigare fall, se NJA 2002 s. 653, diskuteras att straffvärdet för grovt rattfylleri av normalgraden är en månads fängelse om presumtionen skulle vara stärkt.Sammanfattningsvis har jag inte all information jag behöver för att avgöra vilket straff du får, men fängelse kan vara ett straff du riskerar om du t.ex. varit stor fara för trafiksäkerheten och varit straffad tidigare. Om du inte varit någon fara för trafiksäkerheten skulle jag tro att du blir dömd till skyddstillsyn eller villkorlig dom+samhällstjänst, i och med att du nämner att du tidigare varit ostraffad och är ångerfull över ditt beteende.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Rattfylleri och olovlig körning

2019-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag drack alkohol kvällen innan jag körde bil, och på morgonen blev jag stoppad av polisen och det visade sig att jag hade 1.0 promille i andningen. Jag körde bil med utländsk körkort som gäller ej i Sverige (men jag visste inte). Får jag fängelse straff? Jag har ett jobb och är gift och har två småbarn. Hur länge ska jag vänta tills jag går till rättegången? Det hände 21 maj, för att vi planerade åka till hemlandet på semester i Juli månad. Tack för hjälpen! MVH
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De brott du risker att dömas till är rattfylleri respektive olovlig körning. Vad gäller rattfylla är risken även stor att du kan komma att dömas för grovt brott. Huruvida ett rattfylleri ska anses som grovt ska avgöras utifrån samtliga omständigheter vid brottet. Om föraren har en alkoholkoncentration som uppgår till minst 0,5 milligram per liter i utandningsluften är det dock en stark faktor och gör att brottet som regel ska bedömas som grovt (se Trafikbrottslagen 4-4a§§). Vad gäller vilket straff som ska utdömas så är grovt rattfylleri ett brott där det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Utan särskilda försvårande eller förmildrande omständigheter är utgångspunkten ett straffvärde på fängelse i en månad. En viktig faktor vid bedömningen är de risker för trafiksäkerheten som gärningen typiskt sett inneburit. Bedömningen måste bli strängare ju större trafikfaran har varit. Särskilt allvarligt är om gärningsmannen har fört fordonet på ett sådant sätt eller på en sådan plats att risken för en trafikolycka typiskt sett har varit stor, det kan gälla exempelvis om trafiken vid tillfället varit intensivt (se NJA 2003 s. 495). Om du kört bil utan giltigt körkort kan du även komma att dömas för olovlig körning (se Trafikbrottslagen 3§). Det krävs dock att du haft uppsåt till det. Har du trott att du varit behörig att köra bilen så krävs det att åklagaren kan bevisa motsatsen. Det beror alltså lite på anledningen till varför du trodde att du var behörig att köra i Sverige men det tycks som att du saknat uppsåt.Även om du inte döms för olovlig körning så tyder det på att du haft så pass hög alkoholkoncentration att rattfylleriet kommer bedömas som grovt och därmed är utgångspunkten att det blir ett kort fängelsestraff såvida det inte finns några förmildrande omständigheter. Om det blir rättegång så kommer du kallas till denna (se Rättegångsbalken 45 kap. 15§ 2 st.). Har du frågor om utredningen eller hur länge det kan tänkas dröja tills rättegången blir av så råder jag dig att kontakta polisen.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Körkortsåterkallelse om man kört manuell bil med automatkörkort under prövotiden

2019-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |köra manuell bil med automatiskt körkort under prövotidHur stor är chansen att dom drar in körkortet?Det borde väl endast vara böter då jag förmodar att det blir olovlig körning?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du dels i trafikbrottslagen, dels i körkortslagen (KörkL). Vilket trafikbrott rör det sig om och vad är påföljden?Kör du en manuellväxlad bil med automatkörkort är det, precis som du själv är inne på, fråga om olovlig körning. Påföljden är normalt sett böter, ofta i form av dagsböter, men det kan även bli fråga om fängelse i upp till 6 månader om brottet är att se som grovt. Exempel på omständigheter som gör brottet grovt är om det har skett vid flera tillfällen tidigare eller om körkortet tidigare har varit återkallat (3 § trafikbrottslagen).Vad händer med ditt körkort?Eftersom det är fråga om olovlig körning finns det tyvärr viss risk för att ditt körkort återkallas (5 kap. 3 § KörkL). En bedömning görs dock av transportstyrelsen i varje enskilt fall. Ärendet skickas till transportstyrelsen av polisen, varpå transportstyrelsen fattar ett beslut som skickas till dig. När du har tagit emot det beslutet kommer du ha chansen att skicka in ett yttrande till transportstyrelsen där du har möjlighet att beskriva din situation och peka på omständigheter du tycker är viktiga för deras bedömning i fallet. Utifrån det fattas ett beslut om ditt körkort.Om du skulle få ditt körkort återkallatÅterkallas ditt körkort meddelas en spärrtid inom vilken du inte kan utfärdas något nytt körkort. Spärrtiden kan variera mellan 1 månad och 3 år (5 kap. 6 § KörkL). I och med att det här har hänt under din prövotid medför också en eventuell körkortsåterkallelse att du måste göra om teorin, riskettan, risktvåan och uppkörningen efter det att spärrtiden är över för att kunna få ett nytt körkort (5 kap. 15 § KörkL).Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Upprepade trafikförseelser - Indraget körkort?

2019-05-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag körde för fort i oktober förra året och fick då en varning av transportstyrelsen (tror jag körde 116 på 80väg).Idag 20 maj körde jag för fort igen 103 på 90väg. Frågan är om transportstyrelsen kommer att återkalla körkortet nu??
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 kap. 3§ 3p. Körkortslagen stadgas att "ett körkort ska återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn".I lagkommentarerna till bestämmelsen så framgår det med upprepade trafikförseelser avses minst 3 stycken förseelser.Utifrån den praxis som finns så verkar det som att du kan undgå att få ditt körkort indraget. Två ringa och en normalgradig trafikförseelse brukar vara godtagbart innan körkortet blir återkallat. Din tidigare trafikförseelse var ej ringa då du körde över 25 km/h över tillåten hastighet. Din senaste förseelse är dock ringa då du kört under 25 km/h över tillåten hastighet. Det verkar som att du kan klara dig undan med en varning dock är det svårt att med säkerhet säga vad Transportstyrelsens bedömning kommer bli!Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Hur länge finns man i belastningsregistret för olovlig mopedkörning?

2019-06-09 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! En person under 18 år körde moped utan mopedkort och dömdes till samtal med åklagare, samt indraget körkortslämp i 4 mån. Hur länge finns detta kvar i brottsregistret? Tack på förhand för klargörande!
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen om belastningsregister samt lagen om straff för vissa trafikbrott. Samtalet med åklagarenSamtalet med åklagaren kallas för straffvarning och är ingen påföljd i sig. Begår man däremot ett nytt brott kan varningen återkallas och åtal väckas för både det gamla och det nya brottet. Olovlig körningDen som kört olovligt döms som huvudregel till böter( 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Brott som lett till böter finns kvar i belastningsregistret i fem år(17 § 1st punkt 9 lagen om belastningsregister) Har den som begått brottet inte heller fått böter på grund av sin låga ålder så ska den ändå föras in i registret. I sådant fall tas information om brottet ut ur belastningsregistret efter tre år (3 § 1st 4 punkten lagen om belastningsregister).Den dömde kan begära utdrag ur belastningsregistret Den som dömts för brottet har alltid rätt att begära ut ett utdrag om sig själv ur registret, (9 § lagen om belastningsregister). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Indraget körkort vid fortkörning

2019-05-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Åkte dit för fortkörning häromdagen. Körde 134km/h på fyrfilig 90-väg med mitträcke. Fick 4000kr i böter på plats, samt att de tog körkortet på plats. Min fråga är vad praxis är gällande tid för indraget körkort?Tacksam för snabbt svar!
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Återkallelse av körkort: Du har fått ditt körkort återkallat på grund av fortkörning. Ett körkort kan bli indraget i det fall man överskrider den tillåtna hastighetsgränsen, se 5 kap. 3 § körkortslagen. Av förarbeten till lagen framgår att ett överskridande av 30 km/h, på en väg med högre hastighet än 30 km/h är av den art att det kan bli fråga om återkallelse av körkort. Att köra 142 km/h på en väg med högsta hastighet 110 km/h innebär ett överskridande med 32 km/h och återkallelse är där med aktuellt. Se Prop 1992/93:189 s 4.Spärrtid: Får man sitt körkort indraget på grund av t ex. fortkörning påbörjas en spärrtid. Spärrtid kallar man den tid som föraren måste vänta innan hen igen kan få ett nytt körkort utfärdat. Spärrtiden löper i minst 1 månad och i högst 3 år. Vid bedömning över hur lång spärrtiden ska vara utgår man från trafikbrottets svårighetsgrad. Omständigheter som kan påverka är bland annat behovet av körkort, tidigare körkortsingripanden samt hur lång tid det har hunnit gå från dess att brottet begicks och körkortsingripandet äger rum. Se 5 kap. 6 § körkortslagen.Exakt hur lång tid ditt körkort blir indraget är svårt att svara på då det även beror på andra omständigheter men det lär röra sig om några månader.Förmildrande omständigheter, dvs. omständigheter till din fördel kan vara om du är yrkesförare och det kan sänka spärrtiden på någon månad då Transportstyrelsen anser att du har ett behov av körkortet.Hoppas du fick svar på din fråga och att du får tillbaka körkortet snart! Lycka till!Vänligen,

Vad händer ifall en 15-åring begår brottet olovlig körning?

2019-05-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, Min brorson blev stoppad idag av polisen med sin fars bil. Han är 15 år. Han smet inte från polisen utan stannade artigt kvar och bad om ursäkt och sade att han burit sig dumt åt. Polisen sade att han kommer få olovlig körning. Mina frågor är : Vad innebär olovlig körning !? Hur blir det med hans framtida körkort kommer han få ta det vid 18 års ålder !? Vill poängtera att min brorson aldrig haft med polisen att göra tidigare och är ostraffad sen tidigare. Tack på förhand.
Adela Rujovic |Hej och tack för din fråga till oss på lawline! Jag har förstått din fråga som att du vill veta vad brottet "olovlig körning" innebär och vilka konsekvenserna blir om man gjort sig skyldig till brottet. Vad innebär olovlig körning?Olovlig körning är ett brott enligt lag om straff för vissa trafikbrott. Man kan straffas för olovlig körning ifall man uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra ett sådant fordon, (3 § trafikbrottslagen). Den som är omyndig, det vill säga under 18 år, är inte berättigad att köra bil. Med andra ord innebär det att din brorson kan dömas för olovlig körning därför att han inte får köra bil utan att han fyllt 18 år och innan dess att han fått ett körkort. Vad händer med hans framtida körkort?Eftersom den som gjort sig skyldig till olovlig körning kan dömas för brottet, så kan en åklagare välja att väcka åtal. Men då din brorson är 15 år och ännu inte fyllt 21 finns särskilda bestämmelser som åklagaren istället har att beakta i lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL). Eftersom din brorsson endast är 15 år och har erkänt att han körde utan tillstånd, skulle han troligtvis endast ha dömts till böter. Istället för att väcka åtal och inleda en rättegång, kommer åklagaren troligare att utfärda ett strafföreläggande, (15 § LuL). Ett strafföreläggande innebär att din brorsson kommer få skriva under ett papper att han är skyldig samt att han också får betala böter. Med hänsyn till din brorsons låga ålder, att han tidigare är ostraffad, att han tidigare inte haft med polisen att göra och att det rör sig om ett bötesbrott kan beslut fattas om åtalsunderlåtelse, (16 § LuL jämte 20 kap. 7 § rättegångsbalken). Det innebär att åtal inte väcks och något straff döms inte heller ut. Då böter är ett straff, 1 kap. 3 § brottsbalken, så hade inte din brorson behövt betala böter för brottet olovlig körning. Men oavsett om åklagaren beslutar om strafföreläggande eller beslutar om åtalsunderlåtelse så kommer polisen för in uppgifter om brottet i ett belastningsregister, (3 § belastningsregisterlagen). Uppgifterna kommer finnas sparade i 5 eller 3 år, (17 § belastningsregisterlagen). Att din brorsson kommer finnas med i belastningsregistret kan medföra att han anses olämplig att beviljas körkortstillstånd. Så länge spärrtiden löper, som kan vara bestämd mellan en månad till tre år, kommer han inte beviljas körkort, (3 kap. 9 § körkortslagen). Detta kan innebära att han inte får ta körkort när han fyllt 18 år, ifall spärrtiden bestäms till tre år. Efter att spärrtiden har löpt ut kommer din brorsson få ta sitt körkort. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är mer än gärna välkommen tillbaka för att ställa frågor till oss på lawline. Hälsningar

Transportstyrelsen överväger att ingripa mot mitt körkort – kan jag fortfarande köra bil?

2019-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag körde utan körkort i januari och blev ertappad av polisen, erkände brottet och har betalt böterna. Jag har sedan tidigare ett körkortstillstånd och klarade nu i maj både uppkörning och uppskrivning. Samtidigt som körkortet skickades hem fick jag ett brev från transportstyrelsen om att de överväger att ingripa mot körkortstillståndet. Vad innebär detta? Blir körkortet ogiltigt? Får jag köra bil?
Emilia Skantsi Flood |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det står i brevet att de överväger att ingripa mot körkortstillståndet innebär det att de funderar på att göra det, dvs de har inte tagit något beslut än. Så länge du inte hör något om att de beslutat att återkalla körkortet bör du kunna fortsätta köra bil. Observera att det faktum att du i dagsläget kan fortsätta köra bil inte betyder att du inte kommer få körkortet återkallat. Om du känner dig osäker på vad som ska hända skulle jag rekommendera dig att kontakta transportstyrelsen.Vänlig hälsning