Straff för klotter trots att klottret försvunnit?

2017-02-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag blev nyss tagen för skadegörelse i form av klotter. Polisen sa att det skulle bli en "direktbot" antar att dom menade strafföreläggande. När jag återvände till platsen dagen efter var all skada borta på grund av att det hade regnat och klottret var gjort med vattenbaserad färg. Polisen fotagraferade dock skadan på plats när den fanns kvar. Kan jag bli dömd för skadegörelse med tanke på att skadan försvunnit under en natt?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om det är möjligt att dömas för brott eller få ett strafföreläggande även om verkningarna av brottet är återställda. Svaret är ja. Situationen med klottret kan jämföras med om en stulen bil återfinns utan några skador, eller om en person som bedragit någon annan på pengar ångrar sig och betalar tillbaka pengarna. I de fall då en person själv aktivt försöker återställa verkningarna av brottet kan straffet däremot bli lindrigare än vad som annars hade varit fallet.Däremot kan det inverka på bevisläget om klottret nu är borta, men om det finns fotografier på hur det såg ut så lär bilderna användas som bevis. Anledningen till att man inte ska gå fri från straff bara för att klottret nu är borta är bland annat att det är själva gärningen som är kriminaliserad, och att vissa beteenden ska bestraffas för att de i sig är klandervärda, även om det inte fått någon bestående effekt.

Topsning vid misstanke av skadegörelse alternativt åverkan

2017-01-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har idag varit på förhör som misstänkt för en lättare skadegörelse på en ambulans, som jag vet med mig att jag inte begått. Men under förhöret säger förhöraren att hennes chef bett henne att topsa mig i munnen. Jag är alltså misstänkt för ett brott som endast kan ge böter men de har ändå tagit ett salivprov på mig. Nu när jag läser på i efterhand står det att JO slog fast att en person inte skall bli topsad om det gäller ett bagatellbrott som kan leda till böter. Varför topsade dem mig?
Zinar Budak |Hej, kroppsbesiktning genom tagande av salivprov (topsning) får göras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i utredningsregistret. 28 kap. 12 a § rättegångsbalkenSåledes får man inte topsa människor som är misstänkta för brott som endast kan leda till böter. Du säger att du är misstänkt för skadegörelse som är "lättare". Om man kommer fram till att det handlar om en ringa skadegörelse så kallas det istället för åverkan. Om man döms för åverkan så kan man endast dömas till böter. 12 kap. 2 § 1 st. brottsbalken (BrB) Då det endast finns böter på straffskalan för åverkan så får polisen inte topsa den misstänkta. Skadegörelse av normalgraden har dock fängelse på straffskalan. 12 kap. 1 § BrB Av den anledningen kan det uppfattas som att topsning alltid är tillåtet men så är inte fallet, av förarbetena till "topsningparagrafen" så kan vi läsa att proportionalitetsprincipen alltid ska beaktas vid beslut av topsning När det rör sig om rena bagatellbrott så bör inte provtagning ske. (prop. 2005/06:29)Som du påpekar har JO mycket riktigt riktat kritik mot polismyndigheten när de beslutat om topsning av en person som var misstänkt för ohörsamhet mot ordningsmakten. För det brottet så är dock maxstraffet 6 månaders fängelse medan det är 1 år fängelse för skadegörelse.Sammanfattningsvis kan man säga att polismyndigheten har gjort fel om du var misstänkt för åverkan då brottet inte har fängelse på straffskalan. Om du istället var skäligen misstänkt för skadegörelse så kan det vara så att fel även har gjorts i det fallet från polismyndighetens sida om omständigheterna i fallet pekar på att straffet skulle hamna på böter. Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH

Fråga om det kan vara ett brott att kasta något på en annans fordon

2016-12-09 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag fyllde 15 för ett tag sedan och körde min traktor till skolan, alla uppskattar att jag kör traktorn och jag skjutsade några personer lite här och där. Sedan när jag var på väg till ICA med traktorn så går det en unge i 8an bredvid vägen som går på min skola. Jag kör förbi han och han kastar något på min traktor, jag blir så jävla förbannad på sånt men sket i att stanna och säga till han. Finns det någon lag på att man inte får kasta saker på andras fordon eller något liknande. Ska prata med han och vill då ta upp det med lagar så att han fattar.
Johanna Bergvall |Hej, och tack för din fråga!Att kasta saker på till exempel någons fordon kan innebära att man begår brottet skadegörelse. MEN det krävs då att det förstörts eller skadats. Har egendomen bara skadats ytterst lite kallas brottet istället för åverkan. Är den som kastade under 15 år kommer det inte att utgå något straff oavsett vilket brott som begåtts. Personen är då inte straffmyndig och kan inte straffas. Men oavsett om det kan sägas utgöra ett brott eller inte så ska man såklart inte kasta saker på andra eller andras saker. Med vänliga hälsningar,

Skyldig att betala krossad ruta trots att man inte dömts för brott?

2016-11-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min 14 åriga son blev utsatt för strypning av busschaufför då han försökte hindra ett annat bråk på bussen. Han vart så förblindad av ilska att han kastade en sten i bussrutan då han tagit sig ur bussen. Vi har väntat på förhör men ärendet las ner då han var minderårig och han fick inte komma till tals varför han gjorde som han gjorde. Nu kommer faktura från bussbolaget på 22000kr, hur är det möjligt då ingen rättegång gjorts. Ska vi betala den å busschaufför stå utan skuld?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Anledning till att fakturan skickades av bussbolaget är att den avser en annan fråga än frågan om din son ska dömas för brott.Fakturan/skulden på 22 000 kr är en skadeståndsfråga och personer kan bli skadeståndsskyldiga även om de inte begått något brott. Detta framgår av 2:1 Skadeståndslagen som säger att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan."Om ni inte anser att sonen har gjort sig skyldig till skadan på bussrutan, kan ni bestrida fakturan. Jag kan dock inte rekommendera det baserat endast på de uppgifter ni angivit (att han av ilska på grund av stryptaget kastat en sten i bussrutan). Det tyder nämligen på att han var fullt medveten om vad han gjorde och att kastandet av stenen skulle krossa rutan, vilket enligt lagen är att uppsåtligen vålla sakskada. Detta är självklart något som bedöms i varje enskilt fall av en domstol och det är upp till er om ni vill ta det till domstol. När det gäller busschaufförens ansvar för stryptaget ska en separat förundersökning och rättegång hållas för busschaufförens del (och är alltså inget som hade behandlats tillsammans med din sons förundersökning av hans eventuella brott). Anledningen till att så inte gjorts kan vara helt enkelt att polisen inte blivit informerad om att det hänt. Ni skulle kunna uppmärksamma polisen om detta genom att göra en polisanmälan.Hoppas du fick hjälp av råden! Du är välkommen att återkomma med fler frågor!Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid gällande skadegörelse

2017-02-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag blev för knappt ett år sedan polisanmäld för att förstört en bil. Något jag har mycket ångest för. Jag har däremot inte hört något från målsägande, då vi hade kontakt precis efter händelsen. Jag lovade att jag skulle betala alla skador osv. Jag har heller inte hört något från polisen. Undrar nu om det är lugnt? Har inte blivit kallat till något förhör osv. Har inte heller givit någon kompensation för bilen, då han inte hört av sig. Kan fallet dras upp?
Zinar Budak |Hej, den som förstör eller skadar egendom som tillhör någon annan kan dömas för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. 12 kap. 1 § brottsbalkenOm man har blivit polisanmäld brukar det vara så att polisen hör av sig för att du ska kunna lämna ett yttrande om saken, detta sker genom ett polisförhör. Det kan ibland ta lång tid för polisen att höra av sig, detta har att göra med brottets allvarlighet och beskaffenhet. Då detta handlar om ett relativt lindrigt brott så kan det ta lång tid. Men om du "undrar om det är lugnt" så kan jag besvara dig med att att du inte kan dömas för brottet när preskriptionstiden har gått ut. Preskriptionstiden är den tidsperiod, räknat från när brottet begicks, som man kan åtalas. När preskriptionstiden har upphört så kan man alltså inte längre åtalas. Preskriptionstiden för skadegörelse är två år. 35 kap. 1 § 1 st. 1 p.Så när det har gått två år från när brottet begicks så kan du inte längre åtalas. Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.MVH

Preskriptionstid skadegörelse

2017-01-11 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, om man är misstänkt för skadegörelse och flyttar utomlands i två år kommer det att preskriberats då?
Beatrice Rälg |Hej och tack för din fråga!Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 1 år. Det innebär att brottet preskriberas efter 2 år räknat från den dag då brottet begicks (se här och här). För att preskriptionen ska avbrytas krävs att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet. Vanlig delgivning går till genom att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen och som bevis på att handlingen har mottagits ska mottagaren skriva under och skicka in ett delgivningskvitto till domstolen.Vänligen,

Fälla träd på annans tomt

2016-11-28 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har 4 stora gamla granar som står på vår tomt som grannen vill ta ner. Grannen sågade av grenar nertill ca 1m upp, runt om, även på vår sida för mer än 5 år sedan utan lov. Min pappa ( nu avliden) ägde då fastigheten. Han vågade inte göra något då pga. rädsla för grannen. Vi är nu 2 delägare och huset ska säljas så småningom. En gång svor grannen åt mig att granarna skulle bort. Det är allt. Nu har vi fått ett brev där han hotar att såga ner alla 4 granar och skicka räkningen till oss om inte vi sågar ner själva, säger även att han pratat med oss flera gånger vilket inte stämmer. Vi bor inte på fastigheten. Kan vi anmäla nersågningen i efterhand? Vad står vi i detta och hur gör vi? MVH MJ
Oskar Fröberg |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Er granne har varken rätt att såga ner era träd eller kräva att ni betalar fakturan för det. Det er granne har rätt att göra är att kapa rötter eller grenar som tränger in på hans tomt, detta framgår av jordabalken 3:2 (här). Notera att det endast gäller rötter och grenar och inte hela träd.Om er granne skulle fälla granarna utan er tillåtelse blir skadegörelsebrotten i brottsbalken 12 kap. aktuella. Den som förstör eller skadar fast egendom till men för annan begår brottet skadegörelse enligt brottsbalken 12:1 (här). Att träd är fast egendom framgår av jordabalken 2:1 (här). Om er granne skulle såga ner träden bör ni anmäla detta till polisen. Förberedelse till skadegörelse är inte olagligt så innan grannen sågat ner träden, eller åtminstone försökt så har han inte begått något brott. För det fall att grannen fäller era granar har ni även rätt till skadestånd för den skada ni lidit. Den som uppsåtligen orsakar en sakskada ska ersätta skadan enligt skadeståndslagen 2:1 (här).Med vänlig hälsning

Kapa träd, skadestånd och straffansvar

2016-11-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |hej jag jobbar med gatubelysning i Varberg och vi har problem med att det hänger grenar framför och runt om armaturerna så att inte ljust kommer fram detta är både på kommunens mark och privata tomter. Får jag som sköter belysningen ta bort dom grenarna som stör belysning så att ljust kommer dit det ska? Begår jag ett brott om jag rensar bort grenar utan att säga till den som äger trädet?Finns det nått som jag kan ha med mig och ge till trädägaren om hur han/hon ska rensa runt gatubelysingen?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att endast den som äger egendom (träden) har rätt att bestämma vad som ska göras med dem. Du som utomstående har således ingen rätt att på eget bevåg kapa grenar eller dylikt. Gör du detta kan bland annat straffansvar och skadeståndsansvar enligt 12:1 brottsbalken och 2:1 skadeståndslagen aktualiseras. Du bör därför ta kontakt med din arbetsgivare som kan se till att problemet blir löst på ett riktigt sätt. Du kan även ta kontakt med ägaren av träden för att undersöka om ni kan komma till en lösning så att båda blir nöjda.Hoppas svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!