Granne har sågat ned grenar från mitt träd - vilket lagrum gäller?

FRÅGA
Vilket lagrum gäller för olaga intrång om en granne går in på min tomt,Vederbörande har låtit sågar ner grenar på ett träd som tveklöst står på min tomt utan några grenar så hängde över tomtgränsen.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person utan tillåtelse tagit sig in i en annans hem så är det i regel att betrakta som hemfridsbrott enligt brottsbalken 4 kap 6 § första stycket. Brottet "olaga intrång" finner vi i brottsbalkens 4 kap 6 § andra stycket och det avser när någon utan lov tar sig in eller stannar kvar i kontor, fabrik eller liknande.

Ifall grenar eller rötter från en grannes träd hänger över tomtgränsen och grannen upplever det som en olägenhet så har vederbörande rätt att ta bort dem enligt jordabalken 3 kap 2 §. Det förutsätter dock att grenarna eller rötterna hänger över tomtgränsen, grannen har alltså inte rätt att såga ner hela trädet och grannen måste först ha underrättat dig.

Jag utgår ifrån att din granne olovligen har kapat grenarna från ditt träd. Därför skulle jag säga att det istället rör sig om skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1 §, alternativt åverkan enligt brottsbalken 12 kap 2 § som är ett ringa brott av skadegörelse. Den som förstör eller skadar egendom till men för annan kan därmed ha gjort sig skyldig till skadegörelse. Skillnaden mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden kan vara svårt att avgöra. Huvudregeln är att skador som överstiger 1000 kr räknas som skadegörelse av normalgraden, medans skador under 1000 kr anses vara ringa. Man tar vägledning från skillnaden mellan stöld och snatteri (dvs ringa stöld), se NJA 1988 s. 351. Skadans storlek är dock inte den enda omständigheten som en eventuell domstol tar hänsyn till i sin bedömning, domstolen överväger samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Förutom skadegörelse enligt brottsbalkens 12 kap så kan personen som begått handlingen även riskera att bli skadeståndsskyldig för skadan.

Jag råder dig till att göra en polisanmälan så snart du kan, kontakta även ditt försäkringsbolag om du önskar ersättning för skadorna. En polisanmälan kan du göra på polisens hemsida, genom att du ringer 114 14 eller att du går till en polisstation. Jag rekommenderar även att du fotograferar skadorna i bevishänseende.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?