Granne grävde upp min häck - brottsligt?

2016-11-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min nya granne sedan 1 oktober har utan samråd eller information till mig grävt upp och fraktat bort dels 15 m gemensam häck som stod på tomtgränsen dels forsythia mm två meter in på min tomt. Räknas detta som egenmäktigt förfarande? Som stöld? Som skadegörelse? Som olaga intrång? Båda våra hus är fritidshus utanför Ystad. Jag tänkte föreslå att jag varken anmäler eller begär skadestånd om grannen bekostar en 1,8 m hög mur längs den gemensamma tomtgränsen. Är det ett juridiskt korrekt förslag?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt har din granne gått in på din tomt och grävt bort häck, som denne har forslat bort och slängt. Häckar räckas som lös egendom. När någon förstör eller gräver upp häcken som i ditt fall räknas det som skadegörelse, 12:1 brottsbalken (BrB) alt. åverkan 12:2 BrB som är ett en mildare form av skadegörelse. För att det ska räknas som skadegörelse krävs inte att föremålet är i någon annans besittning. Din granne behöver inte själv ha för avsikt att använda eller besitta egendomen, vilket han inte verkar haft när han forslade bort häcken. Gränsdragningen mellan om det rör sig om skadegörelse eller åverkan baseras ofta på det värde som egendomen har. Då det rör sig om 15m häck i ditt fall, skulle jag hävda att s det rör sig om skadegörelse. Precis som du säger skulle det också kunna röra sig om egenmäktigt förfarande, 8:8 BrB. För egenmäktigt förfarande krävs att person olovligen tillgripit egendom (häck) utan att själv ha för avsikt att använda egendomen, (vilket du förklarar i frågan att han inte hade).Menet som du får utstå pga. det egenmäktiga förfarandet omfattar inte bara ekonomisk skada utan omfattar också affektionsvärde och estetiskt värde. Utöver det brottsliga så kan du även stämma din granne och kräva skadestånd för den skada du har lidit. Dels för den faktiska kostnaden av häcken, samt för det arbete som kan relateras till att plantera en ny. Vad gäller muren som du vill att din granne bekostar så skulle det kunna vara ett alternativ att lösa konflikten på istället för att du anmäler honom och kräver skadestånd för skadan som har uppstått. Det är alltid att föredra att komma överens och mötas halvvägs, för att slippa dra ärendet till rätten.Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och förstår det jag skriver.Vill du ha ytterligare hjälp att formulera ihop en stämningsansökan t ex om det bli aktuellt så kan du kontakta mig så sätter jag dig i kontakt med en av våra jurister.Du kan maila mig i så fall på anna.pieschl@lawline.seVänliga hälsningar,

Polisanmäld pga skämtat om att repa bil - inspelning tillräckligt för att väcka åtal?

2016-08-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Om man skojar med sin kompis och säger att man typ repar en bil och samtalet spelas in.Mamman får höra det och anmäler min dotter.Min dotter säger att hon bara drev med henne .Hur kan man starta en rättegång på det???
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att repa en bil är ett skadegörelsebrott. Enligt 12 kap 1§ Brottsbalken (BrB), se här, ska den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Att repa en bil är en typ av mildrare (ringa) skadegörelse och skulle troligtvis istället för skadegörelse rubriceras som åverkan enligt 12 kap 2 § BrB.Att en polisanmälan görs innebär inte automatiskt att saken tas upp i en rättegång. Innan man kan väcka åtal krävs att en förundersökning har gjorts. En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften, dels att utreda vem som kan misstänkas för brottet, dels att bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. En förundersökning kan läggas ner om det till exempel inte går att identifiera gärningspersonen, eller om det inte finns tillräckligt med bevis för att kunna väcka åtal.Under förundersökningen gäller objektivitetsprincipen som innebär att alla bevis måste tillvaratas, både de som är till fördel för den misstänkte och de som är till nackdel. Detta innebär att utredaren troligtvis kommer att lyssna på inspelningen och själv göra en bedömning om din dotter var allvarlig i sitt uttalande eller inte. Även om din dotters uttalande kan tolkas som allvarligt menat, misstänker jag att det inte är tillräckligt bevis för att väcka åtal. Det krävs mer bevis, såsom att denna påstådda repade bil faktiskt existerar och det krävs troligtvis även att någon faktiskt sett din dotter på platsen där bilen stått parkerad. Det krävs med andra ord rätt tydliga bevis på att brottet faktiskt har begåtts och att den misstänkta gärningsmannen sannolikt har begått brottet för att polisanmälan ska leda till ett åtal. Om det inte finns mer bevis än vad som framkommit i din fråga, så tror jag att du kan slappna av för att förundersökningen kommer då troligtvis läggas ned i brist på bevis.Hoppas mitt svar hjälpte! Ha det bra och lycka till med allt!Med vänliga hälsningar,

Äggkastning på hus - skadegörelse/åverkan?

2015-11-09 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är äggkastning på hus skadegörelse eller bus?Nu tänker jag mest på tex när man går ut på Halloween och gör "bus eller godis", inte att det är personligen riktad äggkastning.
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Skadegörelsebrottet finns i 12 kap 1 § brottsbalken (BrB) och det finns även en mildare variant i 12 kap 2 § som kallas åverkan. Gränsen mellan dessa två brott kan i princip göras utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av skadan, och den gränsen dras vid ungefär 1000 kr. Dock tas även andra omständigheter in i bedömningen, så även om skadan inte är värd 1000 kronor kan gärningen ändå räknas som skadegörelse.De rekvisit som ska vara uppfyllda för att skadegörelse eller åverkan ska föreligga är följande:- skada/förstörelse- på annans egendom (fast eller lös)- till men för annans rätt till egendomenDet ska alltså vara fråga om skada på annans egendom - exempelvis ett hus - som ska utgöra men för dennes rätt. "Men för annans rätt" går delvis in i att det ska föreligga en skada. Det har uttryckts att det men som uppstå inte får vara för obetydligt eller tillfälligt. En fläck som är lätt att ta bort utgör alltså inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse ska anses föreligga. Skadan behöver dock inte vara av något betydande ekonomiskt värde.Att fastställa att en skada har uppkommit är inte helt lätt i alla situationer. När det gäller just äggkastning kan en jämförelse göras med klotter och nedsmutsning. Klotter anses generellt sett vara av sådan karaktär att det når upp till skadegörelsenivån. Nedsmutsning å andra sidan anses oftast inte utgöra skadegörelse och anses enbart utgöra åverkan om smutsen inte går att ta bort på ett enkelt och billigt sätt. Gällande äggkastning får man alltså i det enskilda fallet se hur svårt det är att ta bort ägget från fasaden och sedan bedöma om det har uppkommit en skada eller inte. Troligtvis når man inte upp i nivån som krävs för skadegörelse, men det är mycket möjligt att nivån för åverkan kan anses vara uppfylld om det inte bara är att torka bort äggen och återställa fasaden utan vidare arbetsinsats.För att det slutligen ska röra sig om ett brott krävs också att gärningsmannen (den som kastar äggen) har uppsåt till gärningen - alltså att personen förstår vad den gör när den kastar äggen.När du skriver att det handlar om äggkastning i samband med Halloween utgår jag dock från att det är barn det handlar om. Gäller frågan barn som är under 15 år går det inte att utkräva något straffrättsligt ansvar av dem, då man i Sverige inte är straffmyndig förrän vid 15 års ålder.Har det uppkommit en skada på fasaden, och det är ett barn som har kastat äggen, kan det dock vara aktuellt att göra anspråk på skadestånd från barnets föräldrar. Som förälder kan man nämligen bli skyldig att betala skadestånd för skador som ens barn har åsamkat.Hoppas att svaret kan vara till hjälp, och har du några ytterligare frågor angående detta är det bara att skriva en kommentar!Vänligen,

Får grannen skotta snö på våra växter?

2015-08-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När vår granne skottar sin uppfart kastar han över all snön i våra rabatter utan vårt godkännande!Vi har flera gånger bett honom att inte göra detta då våra växter inte mår bra av all extra snö och rabatten inte håller eftersom han dumpar på vår tomt! Men gång på gång fortsätter han med detta!Vi undrar om han får lov att göra såhär då det är vår tomt det gäller!?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Vad er granne gör kan ses som åverkan eller skadegörelse enligt 12 kap 1-2 §§ brottsbalken. För att ett agerande skall vara att betrakta som en skadegörelse skall en person förstöra eller skada egendom på ett sätt så att det kränker någon annans rätt till egendomen. I ert fall förstörs era växter vilket är en kränkning av er äganderätt till dem. Skadegörelse kan generera böter eller fängelse i högst ett år.Åverkan är en lindrigare variant av skadegörelse och är först och främst av intresse när det som förstörts är av ringa värde eller det rör sig om en obetydlig skada. Åverkan kan resultera i ett bötesstraff. Om det i ert fall rör sig om åverkan eller skadegörelse är svårt att avgöra men de faktorer som ska beaktas i bedömningen är bland annat i vilken omfattning rabatten förstörs samt rabattens ekonomiska värde. Något som även kan aktualiseras är ett skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen avseende den skada som åsamkats på växterna. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Klättra upp i kran/torn på byggarbetsplats - skadegörelse och/eller olaga intrång?

2016-10-19 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag och min kompis undrar vad straffet skulle bli för att klättra upp i en kran/högt torn på en arbetsplats. Vi vill upp där för att ta professionella foton och videos. Har hört att det rör sig om böter men hur mycket då ingen skadegörelse tagit plats och allt är lämnat som det var när vi anlände? Vi är 19 år.
Carla Zachariasson |Hej! Tack för er fråga.Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år, och om brottet är mindre allvarligt enbart böter (12:1 och 12:2 brottsbalken). Om ni skulle genomföra er plan utan att någon skadegörelse sker så kan det inte bli fråga om skadegörelsebrott, då det förutsätter att egendom har skadats eller förstörts. Det är dock värt att påpeka att risken för att skada uppstår genom att klättra i kran/torn inte är obetydlig.Oavsett om skada sker eller inte så finns det risk att ni begår olaga intrång (4:6 st 2 brottsbalken), där straffet är böter. Den brottsliga handlingen består i att obehörigen intränga eller kvarstanna på kontor, fabrik, annan byggnad m.m. eller på annat dylikt ställe. Med uttrycket ”annat dylikt ställe” avses till exempel en inhägnad byggnadsplats. För straffansvar krävs dock att intrånget är obehörigt. Att obehörigen intränga kan vara att gå in på arbetsplatsen trots att det finns en förbudsskylt, att ta sig över ett fysiskt hinder eller om det på annat sätt framgår att man inte har lov att gå in. Att obehörigen kvarstanna kan bestå i att först ha lov att vara på platsen och sedan stanna kvar utan att ha lov (t.ex. när någon sagt att man inte får vara kvar längre).Med andra ord så finns det dels en risk att ni döms till böter om ni orsakar skada, dels en risk att ni döms till böter även om ni inte orsakar någon skada, om er vistelse på platsen är obehörig.Vad gäller själva bötessumman är det för lindrigare brott vanligast med dagsböter. Beloppet har två komponenter: Dels antalet dagsböter, som anger hur strängt domstolen sett på själva brottet, och dels storleken på varje dagsbot, som anpassas efter den dömdes ekonomiska situation. Lägsta beloppet per dag är 50 kr och det högsta är 1000 kr. Antalet dagar är minst 30 och högst 150 (25:2 brottsbalken). Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänligen,

Skadegörelse - Tömma luft i däck på en cykel

2016-04-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och mina kompisar tömde luften i decken på en cykel och la den i en konstig position. Nu säger personen att det är skadegörelse och kan polisanmälas. Är det sant?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Den text som är kursiv är sådan text som är direkt tillämpbar på din fråga. Brott gällande skadegörelse finns i 12 kap 1 § brottsbalken (BrB) och det finns även en mildare variant i 12 kap 2 § som kallas "åverkan". Gränsen mellan dessa två brott kan i princip göras utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av skadan, och den gränsen dras vid ungefär 1000 kr. Dock tas även andra omständigheter in i bedömningen, så även om skadan inte är värd 1000 kronor kan gärningen ändå räknas som skadegörelse.De rekvisit/kriterier som ska vara uppfyllda för att skadegörelse eller åverkan ska föreligga är följande:- skada/förstörelse- på annans egendom (fast eller lös)- till "men" för annans rätt till egendomenDet ska alltså vara fråga om skada på annans egendom - exempelvis en - som ska utgöra "men" för dennes rätt. "Men för annans rätt" går delvis in i att det ska föreligga en skada. Det har uttryckts att det men som uppstår inte får vara för obetydligt eller tillfälligt. - Att cykeln ligger i en konstig ställning som är lätt att rätta till utgör alltså inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse ska anses föreligga. Skadan behöver dock inte vara av något betydande ekonomiskt värde.Att fastställa att en skada har uppkommit är inte helt lätt i alla situationer. - När det gäller att släppa ut luft ur däck på en cykel måste det fastställas om ni har förstört däcket eller om ni endast har släppt ut luften ur det. Gällande er situation får man se hur svårt det är att rätta till cykeln samt att fylla däcket med luft igen och sedan bedöma om det har uppkommit en skada eller inte. Är det så att ni har förstört däcket och kanske något annat när ni har lagt cykeln i en konstig position kan nivån för s.k. åverkan anses vara uppfylld. För att det slutligen ska röra sig om ett brott krävs också att gärningsmannen/gärningsmännen (ni som har tömt däcken på luft) har uppsåt till gärningen - alltså att ni har förstått vad ni har gjort när ni tömde däcken på luft.Min rekommendation till er är att ni ber cykelägaren om ursäkt och erbjuder honom ersättning för ett eventuellt nytt däck alternativt att ni erbjuder er att fylla på däcken med luft igen. På så sätt tror jag inte att en polisanmälan behöver komma på fråga! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Skadegörelse och skadestånd

2015-10-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har aldrig vart med om liknade och har därför några frågor kring en händelse.Min dåvarande kille kom förbi mig tidigt en morgon, de blev en diskussion och jag valde att gå därifrån. Han följde efter samtidigt som han valde att köra verbal misshandel. Jag la mig i sängen och han ställde sig brevid och sa att han skulle stå där tills jag va redo att prata med han. varpå jag tar upp min telefon och säger att jag ska notera allt han sagt. Från ingenstans slår han telefonen ut ur mina händer rakt in mot väggen bredvid mitt ansikte. Han tar sedan upp telefonen och knäcker den på mitten. Min telefon är helt förstörd och det finns inget mer än för mig att köpa en ny. Nu till min fråga, kan jag anmäla han för detta? och vad sker efter en anmälan blivit gjord? Jag har haft min iphone 6 i 8 månader och har vart i kontakt med försäkringsbolaget som kan ge mig ungefär hälften av de beloppet jag kommer få lägga ut för en ny. Kan jag köpa en ny och sedan kräva mellanskillnaden tillbaka från han?Tack!
|Hej! Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.Din fråga aktualiserar i stora delar bestämmelserna i Brottsbalken, vilken du hittar här.Vad gäller den verbala misshandeln så vet jag inte vad som har sagt så det är svårt att avgöra om hans beteende kan ha utgjort något brott. Men om det är så att han har uttryckt ett hot om att begå en brottslig gärning i syfte att du ska känna dig rädd för din egen eller någon annans säkerhet, så kan du anmäla honom för olaga hot (https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1). Om det istället är så att han har uttryckt sig kränkande mot dig, till exempel kallat dig skällsord eller öknamn i syfte att såra din självkänsla, så kan du anmäla honom för förolämpning (se https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1). Om han har gjort båda dessa saker kan du naturligtvis anmäla honom för de båda brotten. Vad gäller att han har kastat din mobil i väggen så att den har gått sönder och därefter tagit upp den och knäckt den på mitten, så har han då gjort sig skyldig till skadegörelse (se https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1), vilket du kan anmäla honom för. När någon som i detta fall uppsåtligen vållar sakskada (skadat telefonen) så ska han också ersätta skadan enligt skadeståndslagens bestämmelser (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Du kan alltså begära skadestånd för att han har haft sönder din iphone och kan då få ersättning för den skada som uppkommit. Eftersom telefonen som gått sönder anses ha haft ett värde till ungefär hälften av vad en ny kostar, är detta också det belopp du kan kräva av honom. Vad gäller din fråga om vad som händer efter anmälan så finns det bra information om vad som händer med en brottsanmälan efter att den tagits emot av polisen på polisens hemsida som jag länkar till här: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Efter-polisanmalan/Film--Efter-polisanmalan/ Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om det är något mer du undrar eller funderar över så är du välkommen att ställa ytterligare frågor i frågeformuläret. Med vänliga hälsningar

Skada på polishund. Skadegörelse eller våld mot tjänsteman?

2015-08-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser på facebook polisens inlägg om hur deras polishund skadats av en person som försökt ta sig undan polisen. De skriver något i stil med att de önskar att händelsen skulle gå under "våld mot tjänsteman" istället för "skadegörelse på annans egendom". Maxstraff för båda utläser jag dock till 4 år, så nu undrar jag hur man dömer detta egentligen. Borde det inte kunna bli samma straff oavsett vad brottet kallas? Eller skulle hundarna tjäna på att vara tjänstemän istället? Tack på förhand för svar!
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Maxstraffet för våld mot tjänsteman är precis som du säger 4 år. Däremot är det grov skadegörelse som har maxstraff 4 år och alltså inte skadegörelse av normalgraden som istället har ett maxstraff på 1 år.I juridisk mening är en hund att anses som en egendom, vilket innebär att om någon skadar annans hund är det att anses som skadegörelse.Det betyder att om en gärningsman som skadar en polishund i dagsläget ska kunna dömas till en påföljd strängare än 1 år krävs det att skadegörelsen ska anses vara grov. För att en skadegörelse ska anses ha nått upp till nivån grov krävs en hel del. Exempelvis att skadan lett till att en människas liv eller hälsa är i fara eller att skadan är av stor ekonomisk betydelse. Det betyder i sin tur att det är svårt att fälla en gärningsman för grov skadegörelse om den skadande egendomen är en hund eftersom den ekonomiska skadan inte är av stor betydelse (även om den emotionella givetvis är det), vilket leder till att det oftast är fråga om en skadegörelse av normalgraden som har 1 års fängelse som maxstraff.Med ovan nämnda resonemang om grov skadegörelse vill jag ha sagt att om en hund blir skadad och det då istället rubriceras som våld mot tjänsteman finns det större möjlighet att döma till en strängare påföljd eftersom våld mot tjänsteman har maxstraff på 4 år i fängelse.SlutsatsEn skadegörande handling mot en hund rubriceras oftast som skadegörelse av normalgraden där maxstraffet är 1 år i fängelse. Om skador mot polishundar istället skulle rubriceras som våld mot tjänsteman finns större möjlighet att döma gärningsman till strängare påföljd.Om det är något som är oklart eller om du har någon följdfråga, tveka inte att fråga!