Vad blir följderna om man gör punka på en bil?

FRÅGA
Tja! Vilket straff kan man få om man gör punka på en bil!? En person överväger att göra det på sin exmans bil då han var otrogen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadegörelse
Om någon skulle göra punka med uppsåt skulle det röra sig om skadegörelse. Skadegörelse regleras i Brottsbalken (BrB). Det finns tre olika grader av skadegörelse, ringa, normalgraden samt grov skadegörelse. Av dessa följer givetvis också olika straffskalor.

- Ringa skadegörelse – böter eller fängelse i högst sex månader (12:2 BrB)
- Normalgraden skadegörelse – fängelse i högst två år (12:1 BrB).
- Grov skadegörelse – fängelse i lägst sex månader och högst sex år (12:3 BrB)

Angående grov skadegörelse – Jag ser det som osannolikt att bedömningen kan bli grov skadegörelse genom att förstöra någon annans bildäck.

Skillnaden mellan ringa och normalgraden skadegörelse är många gånger svår att avgöra. Huvudregeln är att gränsdragningen sker om skadans storlek överstiger 1000 kr, då räknas det som skadegörelse av normalgraden medans om skadan understiger 1000 kr så är det ringa skadegörelse. Man tar vägledning från skillnaden mellan ringa stöld (snatteri) och stöld, se NJA 1988 s. 351. Dock så är inte skadans storlek det enda en eventuell domstol tar i hänsyn i sin bedömning, utan domstolen överväger samtliga omständigheter i fallet.

Det lägsta straffet blir alltså böter och det högsta skulle vara fängelse, angående den exakta påföljden för ovannämnda handling vill jag dock inte spekulera i, det är för många omständigheter som ännu är okända för att kunna göra en sådan bedömning.

Skadestånd
Förutom att personen som begår handlingen riskerar att dömas för skadegörelse så kan personen även bli skyldig att betala skadestånd för skadan på bildäcket. Orsakar man någon annan en sakskada, ska man ersätta skadan enligt 2:1 skadeståndslagen. I det här fallet skulle personen med andra ord bli skyldig att ersätta skadan på bildäcket.

Sammanfattning
Om en person avsiktligen gör punka på en bil riskerar man således att dömas för skadegörelse med en straffskala som börjar på böter med risk för fängelse. Utöver det så kommer man behöver ersätta skadan enligt skadeståndsbestämmelser.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?