Fört över pengar till fel bankkonto

2016-12-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har råkat föra över pengar till ett konto som inte är mitt.Jag har meddelat banken om detta och dom har skickat ut ett brev till den som står som ägare på konto där dom förklarar att en fel insättning har skett och att denna ska föra över pengarna till rätt konto (mitt konto) eller ta kontakt med banken så dom hjälper till.Vad händer om personen i fråga inte för över mina pengar, som hamnat på dennes konto av misstag?Tack för svar.
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om personen använder pengarna gör denne sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kap 4§ Brottsbalken (BrB) då personen fått pengar i sin besittning som inte tillhör denne. Då personen använder pengarna frånhänder denne dig pengarna och gör sig då skyldig till brottet. För att göra sig skyldig till brottet krävs dock att personen haft uppsåt till alla brottsrekvisit det vill säga uppsåt till att personen använt pengar som inte är dennes. Det krävs alltså att personen varit i god tro för att det inte ska ses som ett brott om denne använder pengarna. För att vara i god tro krävs att personen varken insåg eller borde ha insett att pengarna inte var hans, sådana situationer är dock ovanliga. Troligen kommer ju dock allt lösa sig med bankens hjälp!Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Olovligt förfogande - Vägran att lämna tillbaka lös egendom

2016-11-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej mitt ex vill inte lämna tillbaka ett akvarum på 300 liter som jag har lånat. Han säger att om jag betala han 1500 så får jag tillbaka akvarum. Är de stöld? Akvarum är värd 5000 till 6000 å jag har lånat de, hur ska jag gå till vägas. Mvh
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Eftersom dina frågor handlar om brott, finns svaren på dessa reglerade i Brottsbalken (BrB). Enligt BrB 8:1 föreligger stöld om någon olovligt tar något som tillhör någon annan, med avsikt att tillägna sig det själv, samt tagandet innebär skada för den som blir bestulen. Om ditt ex ska anses ha begått stöld, krävs det att hen ursprungligen kom över akvariet genom att utan lov ha tagit det ifrån dig. Med hänvisning till de uppgifter du har lämnat i din fråga, verkar dock detta inte vara fallet. Snarare gör jag bedömningen att ditt ex från början fått akvariet i sin besittning med ditt tillstånd, och att problemet i situationen helt utgörs av att hen nu inte vill lämna tillbaka det. I mitt fortsatta svar till dig kommer jag därför att utgå från detta antagande. Fotnot: Jag kan inte riktigt utläsa av din fråga om det är så att du har lånat ut akvariet till ditt ex, eller om det är du som har lånat akvariet av någon annan person. Om det är du som har lånat ut akvariet till ditt ex, kan det med säkerhet sägas att ditt ex inte har begått brottet stöld, eftersom denne då från början lovligen fått akvariet i sin besittning. Då inte heller den andra situationen, att du skulle ha lånat akvariet av någon annan, tyder på att ditt ex ursprungligen skulle kommit över akvariet genom att olovligen ta det från dig, har jag som nämnt gjort valet att utgå ifrån att så heller inte är fallet. Som konstaterat kan ditt ex alltså inte anses ha begått stöld, men det betyder inte att dennes agerande är lagligt. Eftersom ditt ex har akvariet och vägrar att lämna tillbaka detta till dig som har rätten till det, kan ditt ex beteende ses som ett olovligt förfogande enligt BrB 10:4. Du har ju vållats skada av detta beteende i och med att akvariet är värt hela 5 000-6 000 kr. Vad du kan göra i denna situation då ditt ex inte frivilligt lämnar tillbaka akvariet är att i första hand förklara för ditt ex att dennes beteende är olagligt och att du har rätt att att få tillbaka akvariet utan att behöva betala några pengar för det. Skulle ditt ex trots detta fortsätta envisas, har du möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning. Du kan läsa mer om handräckning HÄR. Kom ihåg att om du skulle vilja begära handräckning måste du kunna lägga fram bevis som styrker att det är du som har rätt till akvariet, och inte ditt ex. Skulle du vilja, har du även möjlighet att polisanmäla ditt ex pga det olovliga förfogandet. Även här bör du du kunna bevisa att akvariet tillhör dig. Jag rekommenderar dig dock att först pröva de två ovanstående alternativ innan du överväger en polisanmälning. Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Allmänt om förskingring

2016-11-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag håller på att skriva en roman och har lite juridiska frågor angående förskingring i mitt researcharbete och förhoppningsvis kanske ni kan hjälpa mig med några frågor angående det. Med det sagt behöver jag också förklara lite vad det handlar om så ni förstår bakgrunden. Detta är alltså rent hypotetiska frågor som jag behöver ha svar på så att trovärdigheten i boken stämmer.Jag har två personer som vi kallar A och B.A är en känd person inom finansvärlden och är VD för ett prestigefyllt företag. På detta företag har han han under flera års tid lyckats förskingra större summor utan att bli upptäckt. Däremot finns det bevis som han har missat någonstans som person B kommer att upptäcka och sedan avslöja.Mina frågor är alltså:-Hur fungerar förskingring?-Hur stora summor kan man lyckas förskingra?-Kan ett företag där det har skett ett sådant brott av endast en person, fortsätta utan att gå i konkurs eller få ett dåligt rykte?-Inom vilka företagsformer kan förskingring ske?-Vad är exempel på bevis för förskingring? Person B kommer att behöva hitta något bevis som B kan använda som bevis mot person A.-Hur ser straffen ut om man döms för detta? Kan man bli skyldig skadestånd? Eller få fängelse? Eller både och?-Finns det andra brott som liknar förskingring där en person kan bli skyldig till att stjäla pengar inom ett bolag?Tack på förhand!
Anonym Anonym |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad kul att du skriver på en roman. Jag ska försöka svara här nedan så pedagogiskt som möjligt, fråga för fråga.- Hur fungerar förskingring?Förskingring är ett förmögenhetsbrott som regleras i 10 kap. 1 § brottsbalken. Ur paragrafen kan vi utläsa att ”Om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring”. Paragrafen ställer upp tre rekvisit. Det ska röra sig om någon som fått egendom (exempelvis pengar) med skyldighet att ge vidare eller redovisa egendomen, som tar emot den med vad man kallar för ett tillängnelseuppsåt (vilket betyder att det ska göras med avsikt att efter transaktionen är genomförd ska pengarna tillhöra den som förskingrat), samt att det ska medföra att den som tar pengarna blir rikare, och offret blir fattigare. - Hur stora summor kan förskingras?Det finns generellt sett ingen beloppsbegränsning uppåt, dvs det kan i teorin vara väldigt stora summor. Dock är det osannolikt att någon lyckas förskingra allt för stora belopp då någon tillslut måste märka att företagets likviditet försämras nämnvärt. - Kan ett företag där det har skett ett sådant brott av endast en person, fortsätta utan att gå i konkurs eller få ett dåligt rykte?Att ett företag ska försättas i konkurs kräver som huvudregel först att det ska finnas anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, varpå de ska fatta beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning för att styrka detta. Det är svårt att säga ett exakt svar på din fråga, men det finns inget som säger att ett företag som utsatts för ett förskingringsbrott inte kan fortsätta sin verksamhet om det fortfarande är likvida enligt vad jag sagt ovan. ”Rykte” påverkar inget juridiskt sett och kan således inte resultera i att ett företag på grundval av ”dåligt rykte” behöver avsluta sin verksamhet. Självklart kan ett företag som inte har kunder (då på grund av dåligt rykte) av ekonomiska skäl inte fortsätta sin verksamhet.- Inom vilka företagsformer kan förskingring ske?Förskingring kan ske inom alla företags-och organisationsformer. - Vad är exempel på bevis för förskingring?Vanligt i dessa fall är att någon anmärker något i bokföringen av företaget eller organisationen och där misstanke väcks om bokföringsbrott. Därifrån kan det oftast konstateras att även eventuella förskingrings-eller trolöshetsbrott begåtts. Bevis får således anses vara årsredovisningen eller något i den löpande bokföringen.- Vad är straffet om man döms för detta?Straffet för förskingring är fängelse i två år. För att det ska klassas som grov förskingring krävs att den som förskingrat utnyttjat och missbrukat en ansvarsposition, exempelvis så som en advokat ofta är i. Är det grov förskingring är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.- Kan man bli skyldig skadestånd?Ja, du blir skadeståndsskyldig för den skada som orsakats bolaget.- Kan man få både och?Ja, det döms ut tillsammans. - Finns det andra brott som liknar förskingring?Om man brister i något av rekvisiten för förskingring, vilka är svåra att styrka, blir det oftast brottet ”olovligt förfogande” som aktualiseras där påföljden (straffet) är böter eller fängelse i högst två år. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till med boken! Med vänlig hälsning,

F.d. sambo kvarhåller olovligen egendom

2016-08-11 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Efter fem år låter inte mitt ex sambo hämta mina tillhörigheter hos honom, han ställer olika krav på hur jag ska göra får att få mina saker. Finns det några lagar som reglerar detta? Jag vågar inte åka ditt när han är där eftersom han är aggressiv.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din sambo har inte rätt att hålla kvar egendom som är din mot din vilja, det kan klassas som olovligt förfogande beroende på omständigheterna. Det finns även möjlighet för dig att återfå sakerna utan att behöva gå hem till honom.Den som har egendom i sin besittning, som ägs av någon annan, och vidtar en åtgärd som gör att egendomen frånhändes ägaren eller ägarens rätt på annat sätt berövas kan dömas för enligt 10:4 BrB, till böter eller fängelse i högst två år. Därmed genom att din f.d. sambo hindrar dig från att få tillbaka dina saker så berövar han din rätt till egendomen. Att din f.d. sambo håller kvar dina saker är därmed inte lagligt, vilket gör att du kan polisanmäla honom. Men du kan också, för att få tillbaka sakerna, begära handräckning hos Kronofogden (KFM). Det finns två former av handräckning, vanligt och särskild handräckning. Särskild handräckning kräver att du kan lämna in skriftliga bevis som styrker din rätt till sakerna. Om du begär vanlig handräckning behöver inte KFM pröva om kravet att återfå sakerna är riktigt utan det blir upp till din f.d. sambo att eventuellt bestrida. Detta gör att vanlig handräckning kan vara det enklaste alternativet för din del. Du kan läsa mer om alternativen vanlig och särskild handräckning på KFM:s hemsida, samt även läsa hur du går tillväga för att begära handräckning.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Vägra att överlämna egendom p.g.a. motfordran?

2016-11-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har bl a fordringar på min ex. Flickvän på 1,2 miljoner kronor. Funderar på om jag ska väcka åtal. Låter just nu en jurist se över de skuldebrev som är skrivna på beloppet. Och fattar därefter beslut. Nu kommer jag till egentliga min fråga. Hon har också behållit en relativt ny cykel som är min. Jag har kvittot kvar från köpet där jag betalat cykeln. Kan jag i väntan på att jag får tillbaka min cykel undanhålla ett par skidor som är hennes. Dessa står kvar hos mig nämligen. Alternativt, om jag inte får tillbaka min cykel. Så behåller jag skidorna. Har läst en del om egenmäktigt förfarande. Men i det här fallet har jag dels väldigt stora fordringar, 1,2 Mkr som hon underlåtit att betala trots att jag tagit hjälp av Kronofogden i jakten på henne och dessutom har hon tagit en cykel jag inte får tillbaka. Värdet på cykeln och skidorna kan anses vara likvärdiga. Skidorna är inköpta 2010 och cykeln inköpt 2013.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du beskriver att din före detta flickvän besitter en cykel som tillhör dig och du undrar om du kan behålla hennes skidor, som du besitter, som säkerhet i väntan på att hon återlämnar din cykel. Beskrivet i juridiska termer kan man säga att du har en fordran på henne, det vill säga ett berättigat krav på att hon återlämnar din egendom, och du undrar om du kan kräva hennes egendom som säkerhet genom handpant. Det korta svaret på den frågan är nej. Anledningen till att det inte är möjligt är att handpant förutsätter ett avtal mellan pantsättaren och panthavaren. Det går inte att tvinga någon att ingå ett pantavtal, varför det inte är möjligt att kräva att en viss egendom ska pantsättas. Hennes egendom kan alltså inte ställas som säkerhet för din fordran på henne, såvida inte hon själv går med på det.Vad skulle då hända om du trots allt vägrade att lämna tillbaka hennes skidor när hon ber om det? I din fråga nämner du brottet egenmäktigt förfarande, som är definierat i 8 kap. 8 § brottsbalken (här). Min bedömning är att du med största sannolikhet inte skulle göra dig skyldig till det brottet. Anledningen är att jag uppfattar din fråga som att skidorna redan är i din besittning. Brottet egenmäktigt förfarande förutsätter dock att gärningsmannen tillgriper något som befinner sig i annans besittning, på annat sätt rubbar någon annans besittning eller sätter sig till motvärn med våld eller hot om våld när någon utövar sin rätt att kvarhålla eller ta något. Inget av de typfallen verkar stämma in på omständigheterna som framgår av din fråga.Om du endast vägrar att återlämna skidorna, är min bedömning att du inte gör dig skyldig till något brott. Om du däremot vidtar en åtgärd som innebär att skidorna frånhänds din före detta flickvän, gör du dig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken (här). Det gäller exempelvis om du säljer, ger bort, gömmer eller förstör skidorna. Du bör inte heller bruka skidorna själv, eftersom du då riskerar att göra dig skyldig till brottet olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § brottsbalken (här).Vad kan du då göra för att få din cykel återlämnad? Först och främst framgår det inte av din fråga om du faktiskt har bett om att få cykeln tillbaka. Har du inte gjort det, så är det givetvis det första du ska göra. Att vidta rättsliga åtgärder är ju bara aktuellt om din före detta flickvän vägrar att återlämna den. Om hon trots allt vägrar, kan du dock ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden. Du skickar då in en ansökan hos kronofogden om att få myndighetens hjälp att kräva tillbaka cykeln. På kronofogdens hemsida hittar du både information om hur du ansöker och hur handräckningen går till. Kronofogden gör dock ingen prövning om huruvida du faktiskt har bättre rätt till cykeln än henne, utan inväntar hennes svar på ditt krav. Om hon bestrider kravet, blir du tvungen att stämma henne vid tingsrätten för att förplikta henne att överlämna cykeln. I tingsrätten får du då möjlighet att föra fram bevisning (exempelvis kvitton) för att övertyga rätten om att du har bättre rätt till cykeln än henne. Om du vinner processen, kan kronofogden därefter hjälpa dig att verkställa tingsrättens dom.I sammanhanget kan det vara värt att nämna att din före detta flickvän också kan ansöka om vanlig handräckning för att få tillbaka sina skidor, om du vägrar att lämna tillbaka dem. Att hon är skyldig dig en stor summa pengar påverkar inte handräckningen, men kan innebära att skidorna så småningom utmäts för att täcka skulderna.Kort sammanfattat kan du alltså inte behålla din före detta flickväns skidor som säkerhet för din cykel som hon har i sin besittning. Du kan underlåta att lämna tillbaka skidorna, men du riskerar att göra dig skyldig till brott om du frånhänder henne skidorna eller brukar dem. Dessutom kan hon ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden för att få tillbaka dem. För att återfå din cykel bör du i första hand kontakta din före detta flickvän och be att få tillbaka den. Om hon vägrar, kan du istället ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Förskingring när bil är lämnad till bilverkstad

2016-11-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag lämnade min bil samt bilnyckel till en bilverkstad och dagen efter att jag hämtade min bil så upptäckte jag att en parfym som jag hade i bilen var borta. Jag ringde bilmekaniker och han frågade sin anställd på sitt språk om han kände till det och svarade med luren att nej och sådant har inte hänt förut. Därefter ringde jag polisen för rådgivning och pratade med en via telefon och hon sa att det hon kunde göra var att göra en stöld anmälan och hon visste inte om de kommer att gå vidare med utredningen! och jag sa till henne att jag måste tänka på saken och kan återkomma både till polisen samt bilverkstad igen.Jag ringde för andra gg till bilmekanikern och han sa nej sådant har inte hänt på hans arbetsplats förut. vad och hur ska jag gå till väggar nu?Med HälsningarAlex
Zinar Budak |Hej, så som du beskriver det verkar det som en förskingring har skett. Detta då någon, på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning med skyldighet att ge tillbaka egendomen men istället tillägnat sig egendomen. Om detta har inneburit vinning för den personen och skada för den egendomen tillhör så kan gärningsmannen dömas för förskingring till fängelse i högst 2 år. 10 kap. 1 § BrottsbalkenI ditt fall så föreligger det ett avtal mellan dig och verkstaden, dessutom har den som eventuellt tagit parfymen varit anställd och innehar således en sådan tjänst som beskrivs i lagtexten. P.g.a. detta har de fått bilen och parfymen i besittning och de har samtidigt en skyldighet att lämna tillbaka dessa saker när de arbetat färdigt med bilen. Istället kan det vara så att de tagit parfymen och då är samtliga rekvisit uppfyllda för förskingring. Det du kan göra nu är att polisanmäla händelsen och polisen kommer då att påbörja undersökning för att se om brott föreligger. Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet. MVH

Kvarlämnad egendom i bostad

2016-11-01 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Min fd sambo har kvar i princip alla sina personliga tillhörigheter (kläder etc) som jag packat ner i flyttlådor och förvarar i huset som jag via bodelning köpt ut honom ifrån. Han flyttade för över 2 år sedan. Han har delvis hämtat möbler och annat. Hur länge måste jag förvara dessa flyttlådor? Jag har bett honom ta med sig dem flertalet gånger men inget händer. Jag har hört 3 månader, om jag meddelar honom skriftligt. Räcker det med mail eller måste det vara per post?Tacksam för svar!
Hanna Lindsten |Hej,Jag tror att den 3 månaders frist som du hänvisar till avser hyreslagens bestämmelse om kvarlämnad egendom, 12 kap. 27 § Jordabalken. Här regleras hyresvärdens rätt att förfoga över en hyresgästs kvarlämnade egendom. Eftersom det inte har funnits något hyresförhållande mellan dig och din f.d. sambo är jag ytterst tveksam om bestämmelsen är tillämplig på din situation.Det finns ingen lag som tar sikte på situationen där en f.d. sambo lämnar kvar sin egendom i den gemensamma bostaden. Det saknas därför regler om hur länge egendomen får vara kvar och hur man ska rikta sina krav mot personen.Även om hans egendom har varit i din bostad under en lång tid utan lov har du inte rätt att förfoga över egendomen. Om du gör det, genom att till exempel göra dig av med sakerna, riskerar du straffansvar för olovligt förfogande, se 10 kap. 4 § Brottsbalken.För att bli av med egendomen har du möjlighet att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Mitt råd är att du åter igen kontaktar din f.d. sambo med krav på att han ska hämta egendomen och att du i annat fall begär handräckning.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jag vågar inte hämta mina saker

2016-07-04 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har bott med en man under några månader. Jag var tvungen att fly därifrån med hjälp av polis och fick inte med mig alla mina och mitt barns saker. Jag vågar inte gå till hans hem för att hämta våra saker då jag är rädd för bli utsatt en gång till av honom. Jag har bett vänninor till mig att hämta mina saker, men han nekar dem att göra det då han säger att det är endast jag som får komma och hämta dem och ingen annan. Förra veckan skrev han till mig och frågade vad han ska göra med mina saker. För att sen skriva att han kommer kasta dem om jag inte kommer inom en viss tid som han skrev. Jag bad då än en gång mina vänninor att hämta dem, och dem blev än en gång nekade att hänt dem. Dem försökte att iaf få ut mitt barns saker men blev nekade det med.Om han kastar mina saker, vad kan jag då anmäla han för? För enligt lag kan han väl inte neka mina vänninor att hämta dem? Dem är även vän med honom. Denna mannen är även fader till mitt barn. Han hör av sig ofta till mig, oftast ser det ut som smsen är varannat hot och varannat kärleksförklaring. Mina grejer har vart hos honom i mindre än 2 månader. Mina vänninor har även Visar han ett sms där jag skrev en fullmakt i namn på dem alla och mig att dem får hämta mina saker hos honom.(Hela historien med honom är värre än bara denna saken)
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dig fråga!Om han kastar dina saker kan du anmäla honom för olovligt förfogande enligt 10 kap 4§ Brottsbalken (BrB) då han har din egendom i sin besittning och då han genom att kasta egendomen gör att du frånhänds dina saker. Han har dock rätt att neka dina väninnor att komma in i hans hem, om dem går in ändå gör väninnorna sig skyldiga till hemfridsbrott enligt 4 kap 6§ BrB då dem olovligen intränger i annans bostad, då det är hans hem krävs tillstånd från honom att komma in.Det du skulle kunna göra är att vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om vanlig handräckning, se här. Kronofogdemyndigheten kan då att sköta besittningsrubbningen och överlämna dina saker till dig.Då du var tvungen att fly med hjälp av polis har du möjligen blivit utsatt för brott och kanske är i behov av skydd eller har frågor. På polisens hemsida framgår att du då kan vända dig till polisen, se här. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning