Tänkbar påföljd för (grov) förskingring

FRÅGA
Hej.Jag har under 5 års tid förskingrat min arbetsgivare på närmare 700.000kr. Jag har gjort detta genom att systematiskt göra falska returköp på varor och sen satt in beloppet på mitt eget bankkort. Varje belopp handlar det om mellan 2.000-9000.Vad är min påföljd? Jag har 3 barn (alla under 5år), ordnad boende, en fru och har börjat studera. Min fru kommer att ha svårt att uppfostra 3 barn ensam och betala räkningar. Och jag är ostraffad sen tidigare. Kan alla dessa omständigheter förmildrar mitt straff något? Kan jag avtjäna mitt straff genom att bära fotboja? Jag är 39år.Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Nu vet jag inte hur ditt tillvägagångssätt sett ut, men jag kommer utgå från att du tillskansat dig företagets pengar och att du genom ditt anställningsavtal fått besittningen av dessa pengar samt att du hade en utgivnings- eller redovisningsskyldighet när du tog emot pengarna. Det är klart att du gjort en vinning, samtidigt som arbetsgivaren skadats ekonomiskt av ditt agerande. Dessa är kriterierna för förskingring, som tycks vara uppfyllda i ditt fall. Påföljden för förskingring är fängelse i högst två år (10 kap. 1 § brottsbalken). Påföljden för grov förskingring är fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år (10 kap. 3 §).

Med anledning av att din huvudfråga gällde påföljden, kommer jag fokusera på denna del. För att närmare kunna uppskatta påföljden, ska jag redogöra för bedömningen för grov förskingring. Brottet ses som grovt om gärningsmannen missbrukat en ansvarsfull ställning eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller om gärningen på annat sätt varit av särskilt farlig art, eller om förskingringen avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (10 kap. 3 §). Nu har jag inte vetskapen om ditt anställningsförhållande, men om du haft en ansvarsfull och självständig roll i den ekonomiska förvaltningen i företaget (ex. varit en advokat eller ett kommunalråd), talar detta för att ditt brott är grovt. Det är även allvarligt om du förskingrat genom förfalskning av handlingar. Vidare kan det vara grovt om förfaringssättet varit listigt och svårupptäckt. Att förskingra hundratusentals kronor ses normalt som grovt och det finns sålunda flera omständigheter som pekar på att dina gärningar är grov förskingring.

Vad är då en rimlig påföljd för din del? Det är otvivelaktigt att dina handlingar är allvarliga och bör förmodligen betraktas som grov förskingring. Utifrån straffskalan för förskingring, alternativt grov förskingring, ska domstolen bestämma brottets straffvärde, det vill säga vad straffet som utgångspunkt bör landa på med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Straffvärden utgörs av en gärnings skadlighet och farlighet samt gärningsmannens skuld och motiv (29 kap. 1 §). När det gäller straffvärdet ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 2 och 3 §§). Exempel på försvårande omständigheter är att den tilltalade utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett förtroende, eller hade avsikt att åsamka större skador än vad han gjorde. Några exempel på förmildrande omständigheter är att den tilltalade till följd av allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att bedöma gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller att den tilltalade uppenbarligen blev provocerad.

Det finns en presumtion mot fängelse. Dock kan presumtionen brytas om brottets straffvärde är högt (i regel minst ett år), om det varit ett återfall eller om brottet i fråga varit ett så kallat artbrott (30 kap. 4 §). Här är brottets straffvärde mest av relevans. Det är knepigt att försöka estimera hur många månaders, eller års, fängelse som dina gärningar skulle kunna motsvara i ditt fall, men mer än ett års fängelse är inte helt otänkbart. Skulle straffvärdet vara lägre, kan en icke frihetsberövande påföljd, såsom skyddstillsyn eller villkorlig dom, väljas. Det är alltså upptänkligt att du skulle kunna ådömas en icke frihetsberövande påföljd. Gällande elektronisk fotboja kan detta användas som ett alternativ till fängelse, men då krävs det att den tilltalade döms till maximalt sex månaders fängelse (1 § lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Enligt min bedömning, är det tämligen osannolikt att ditt brott inte motsvarar mer än sex månaders fängelse, varför fotboja antagligen inte kan väljas.

Efter att straffvärdet beräknats, ska en straffmätning göras. Där justeras den tänkta påföljden. Enligt de så kallade billighetsskälen, kan påföljden mildras om gärningsmannen exempelvis frivilligt angett sig själv till Polisen, väsentligen underlättat utredningen av brottet eller på grund av det inträffade har förlorat sin anställning (29 kap. 5 § brottsbalken). Om en annan än gärningsmannen skulle drabbas oproportionerligt och orimligt hårt av att gärningsmannen döms till en allvarlig påföljd, kan detta även inverka på den utmätningen av påföljden. Det finns ytterligare omständigheter som spelar in i bedömningen, men att gärningsmannen har familj, ordnat boende m.m. gör inte att brottet i sig är mindre allvarligt, varför detta inte torde påverka påföljdsbedömningen.

Sammanfattningsvis så är det synnerligen allvarligt att förskingra företagets pengar om det skett genom missbruk av en förtroendeställning och om det rört sig om stora summor m.m. Dina handlingar kan möjligen ses som grov förskingring och här sträcker sig straffskalan från fängelse i sex månader till sex år. Om straffvärdet landar på under ett år, kan en icke frihetsberövande påföljd väljas. Det är dock relativt troligt att du döms till fängelse. Det är föga osannolikt att elektronisk fotboja, istället för fängelse, skulle kunna komma ifråga, med tanke på brottets allvarlighet.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (178)
2020-07-13 Vilket brott aktualiseras om man vägrar lämna tillbaka annans egendom?
2020-06-10 Hur länge kan man vänta med att lämna in hittegods?
2020-05-25 Hör olovligt förfogande under allmänt åtal?
2020-05-19 Trolöshet mot huvudman

Alla besvarade frågor (82616)