Påföljd vid förskingring av 500 000 kr

2018-10-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Detta har hänt.En anställd som sitter med ekonomi, löner och fakturor har höjt sin lön ovetande för chefen samt köpt dyra saker till sitt eget hem för en dold summa. Den ungefärliga summan av det hela har räknats till över 500.000kr och då är det lågt räknat.Personen är idag inte kvar på företaget och flera prylar dyker upp när man går genom gamla fakturor. Min fråga är, kan det bli fängelse för detta, samt hur länge?Med vänlig hälsning Arbetaren.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av brottsbalken – BrB.Förutsatt att personen har tillgång till företagets konton (vilket jag utgår från att hen har) talar allt för att hen begått ett förskingringsbrott (10 kap 1 § BrB). Straffskalan för förskingring är fängelse i högst två år. Straffskalan för grov förskingring (enligt 10 kap 3 § BrB) är fängelse i mellan sex månader och sex år. Det finns flera omständigheter som kan vara relevanta för att avgöra om en förskingring är att betrakta som som grov, varav en är det ekonomiska värdet. Något exakt belopp för när en förskingring är att anse som grov finns inte, men ser man till praxis har 200 000 kr varit tillräckligt (se t.ex NJA 1992 s 470).Ser man till praxis har följande påföljder dömts ut:NJA 1992 s 470. Förskingrat belopp: 200 000 kr. Påföljd: Villkorlig dom.RH 1996:2. Förskingrat belopp: 456 000 kr. Påföljd: Fängelse ett år.RH 1996:60. Förskingrat belopp: 386 992 kr. Påföljd: Fängelse tio månader.NJA 1997 s 781. Förskingrat belopp: 203 900 kr. Påföljd: Villkorlig dom.I samtliga fall har gärningspersonerna dömts för grov förskingring. Notera att gärningspersonerna i alla fall också blivit skadeståndsskyldiga för de förskingrade beloppen.Med vänlig hälsning

Är det brottsligt att vägra ge tillbaka annans egendom?

2018-10-05 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex vägar ge min mina 2 katter som står på mig förens jag betalar två månadshyror och jag bor inte ens kvar i lgh, den är skriven på honom, har ringt till HSB dom säger att ja inte ska betala. Men han vägrar ge mig katterna kan jag polisanmäla honom?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör eventuell brottslighet som regleras i brottsbalken. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att dina katter till en början befann sig hos ditt ex med din tillåtelse.Olovligt förfogandeEn person som innehar egendom med tillåtelse av någon som har äganderätten till egendomen utgör i sig inte en brottslig gärning. Om personen som har egendomen däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt brottsbalken 10 kap. 4 §.Dina katter befann sig hos ditt ex med din tillåtelse inledningsvis. När ditt ex efter en tid vägrar att ge tillbaka dina katter har han vidtagit en åtgärd som utgör ett olovligt förfogande. Då berövar han din rätt till egendomen du har äganderätt till. Med äganderätt avses här bl.a. ett ägande som uppkommit genom avtal. En katt utgör vidare en egendom i juridisk mening vilket innebär att det är möjligt att ditt ex har begått brottet olovligt förfogande.Särskild handräckningFörfarandet vid talan om ansvar för brott är tidskrävande och påfrestande. För att snabbare få tillbaka dina katter kan du ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att få tillbaka dina katter som ditt ex olovligt vägrar lämna tillbaka. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om den bifalls (godkänns) kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att få tillbaka dina katter. I din ansökan krävs att du kan bevisa att du äger katterna genom t.ex. köpeavtal, fotografier eller andra dokument. För mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.SammanfattningDå ditt ex vägrar att lämna tillbaka dina katter kan han ha begått ett olovligt förfogande som är brottsligt enligt brottsbalken. Du kan alltså göra en polisanmälan på grund av brott. Ett snabbare sätt att få tillbaka dina katter är däremot att du skickar in en ansökan om särskild handräckning till kronofogdemyndigheten. Om du behöver hjälp med hur du ska gå vidare med frågan råder jag dig att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här: https://lawline.se/bokaJag hoppas att det var svar på din frågaMed vänliga hälsningar,

Olovligt förfogande och överskridande av näringsförbud vid konkurs

2018-09-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Om en som har ett KB o köpt maskiner på avbetalning o innan det är betalt sålt maskiner fast det står tydligt i avtal. Fast företaget är satt i konkurs så kör dom runt i företagets bilar o jobbar med företagets utrustning? Är detta kriminellt o straffbart?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillmäpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga hittar vi i Konkurslagen (KonkL), Avbetalningsköplagen (AvbtL) och Brottsbalken (BrB). MaskinernaMed tanke på att företaget har köpt maskinerna på avbetalning innebär detta vanligtvis att säljaren har rätt att återta maskinerna vid avtalsbrott, exempelvis om företaget inte betalar som de ska, 1 § AvbtL. Detta innebär ett förfogandeförbud för företaget att sälja, hyra eller pantsätta maskinerna. I och med att företaget har sålt maskinerna innan avbetalningen var avslutad och allt var betalt har de gjort sig skyldiga till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § BrB.Bilar och utrustningNär ett företag går i konkurs har de inte längre rätt att fortsätta driva sin näringsverksamhet. Det föreligger alltså ett näringsförbud för företaget och enligt dina uppgifter verkar de inte hålla detta, 6 kap. 1 § KonkL. Det är Kronofogden som innehar tillsynen över att näringsförbud hålls.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du undra något annat är det bara att höra av dig igen!Vänligen

Hur kan jag återfå pengar vid förskingring?

2018-08-22 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag skickade en"kompis"till affären med 500kr.han snodde dom. Samma sak fem månader senare. Nu i somras sa han att det är så varmt att jag inte skulle gå ut så han fick med sig 250kr att handla för.i Ingen leverans då heller. Det enda svar jag får är jaja.Vad ska jag göra .Jag vill ha tillbaka mina pengar.1250kr är mycket för en pensionär.
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Upplägg Svaret är uppdelat i två huvudsakliga delar som berör huruvida ett brott föreligger och hur du återfår dina pengar. Avslutningsvis ges en kortfattad och överblickande sammanfattning. Har vederbörande begått en brottslig handling? Din "kompis" verkar inte vara särskilt välvillig och har genom sitt agerande potentiellt gjort sig skyldig till förskingring. Enligt lagen stadgas att förskingring föreligger "om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet" (10 kap. 1 § Brottsbalken, hädanefter BrB). Det går således att urskilja fyra rekvisit som måste vara uppfyllda för att brott ska föreligga:- (1) gärningsmannen har egendomen i besittning på viss grund för annans räkning. Detta rekvisit är uppfyllt eftersom ditt fall får anses röra ett avtal om inköp där din "kompis" ska handla åt dig med dina pengar.- (2) besittaren ska vara skyldig att utge egendomen till annan eller redovisa för den. Rimligen avsåg du att få de inhandlade produkterna samt, om inte annat avtalats, även överskottet av pengarna tillsammans med ett redovisande kvitto, varför detta rekvisit får anses uppfyllt.- (3) besittaren ska åsidosätta vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin utgivnings- eller redovisningsskyldighet, vilket uppfylls genom att inget inköp genomförs.- (4) gärningen ska innebära förmögenhetsöverföring, dvs. skada för den berättigade och vinning för gärningsmannen. Uppfyllandet av detta rekvisit torde vara relativt självklart i ditt fall, eftersom din "kompis" fått dina pengar utan att du fått något åter. Till följd av sitt agerande riskerar din "kompis" att dömas för antingen förskingring eller ringa förskingring. Gränsen är inte fast beslutad men den av praxis fastslagna gränsen mellan snatteri och stöld om 1 000 kronor kan vara vägledande (jfr 8 kap. 1 och 2 § BrB; NJA 2009 s. 586). Brottet ligger således i gränsskiktet mellan ringa förskingring och förskingring varför jag avstår från närmare spekulationer. Det riskerade straffet sträcker sig från böter upp till och med två års fängelse, beroende brottets bedömda allvarlighet (10 kap. 1 och 2 § BrB). För att någon ska dömas krävs att personen i fråga kan anses skyldig utan rimlig tvivel, vilket kräver mycket robust bevisning. Vad händer med mina pengar? Du har lidit en så kallad ren förmögenhetsskada, dvs. en enbart ekonomisk skada utan koppling till att du själv eller någon av dina ägodelar har skadats (1 kap. 2 § Skadeståndslagen, hädanefter SkL). För ersättning krävs att din "kompis" orsakat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt samt som huvudregel att skadan har orsakats genom ett brott (2 kap. 2 § SkL). Anmärkas kan att det dock inte krävs att skadeorsakande faktiskt har dömts för något brott, eftersom skadeståndstalan är civilrättslig med lägre beviskrav än för brottmålet som är straffrättslig. Eftersom att skadan i ditt fall har orsakats inom en avtalsförbindelse mellan dig och din "kompis" lär brottskriteriet dock inte vara gällande, vilket oavsett inte är avgörande för din situation. Vidare har din "kompis" högst tveklöst agerat medvetet (uppsåtligen), varför samtliga rekvisit för skadeståndsskyldighet bör vara uppfyllda (2 kap. 2 § SkL). Du kan således föra en skadeståndstalan vid domstol mot din "kompis" för att ersättas för din förlust, vilket kan göras både separat eller i samband med brottmålet. Vanligen prövas skadeståndsfrågan av domstolen i samband med rättegången angående den brottsliga handlingen. Sammanfattning Din "kompis" verkar vara mindre vänlig och har sannolikt gjort sig skyldig till förskingring på din bekostnad. Förskingring är ett brottsligt agerande med straffpåföljd enligt brottsbalken och anmälan kan upprättas här. För att återfå dina pengar bör du rikta en skadeståndstalan mot din "kompis", vilket kan göras i samband med en prövning av brott. Problematiken kan självfallet lösas på egen hand mellan dig och din "kompis", men av frågan att döma verkar det inte riktigt vara aktuellt. Hoppas du fick din fråga besvarad! Vänlig hälsning,

Hur blir jag av med min före dettas egendom?

2018-10-06 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |HejVad gäller, jag har haft ett samboförhållande med en man som jag nu valt att lämna efter att han misshandlat mig, hotat mig, gjort skadegörelse på min egendom etc. etc. Jag har ett kontrakt på en hyresrätt som han inte står med på och vi har inga gemensamma barn och de barn vi har är vuxna. Med hänsyn till att han gjort sig skyldig till olika brott mot mig har jag valt att "kasta ut" honom och han bor alltså inte kvar på adressen sedan 1½ månad. Vi har inget samboavtal men vet vems saker som är vems. Jag har nu erbjudit honom att flytta hans saker till ett magasin under 1 månads tid och meddelat honom att hämta dem där och om detta inte görs kommer hans saker att kastas. Han vägrar detta och vill komma till lägenheten för att hämta sina saker, vilket jag vägrar honom med anledning av att jag är rädd för att han skall misshandla mig och hota mig. Jag har ingen som kan vara med på plats. Min fråga är har jag laglig rätt att kasta hans saker efter en viss tid om han inte hämtar dem i magasinet? Hur lång bör i såfall en sådan tidsfrist vara?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboegendomOm ni har egendom (bostad eller bohag) som har varit avsett för gemensam användning skulle jag rekommendera er att göra en bodelning. Sådan egendom kallas för samboegendom (3 § sambolagen (SamboL)). En sådan begäran ska framställas inom ett år från att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Genom en att göra en bodelning kan du säkerhetsställa vad som tillhör dig. Även fast endast ditt namn står på hyreskontraktet kan sambon ha rätt till den om ni båda flyttade in i hyresrätten samtidigt, eftersom att den ses förvärvad för gemensam användning. Men om allt är enskild egendom finns det inte något behov av att göra en bodelning.Bli av med hans sakerVad gäller din fråga om att kasta hans saker avråder jag dig från att göra det på grund av det inte är tillåtet att göra det. Den som har någon annans egendom i sin besittning och vidtar en åtgärd som leder till att personen blir av med sin egendom kan dömas till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken (BrB)). Att slänga hans saker omfattas av definitionen olovligt förfogande. Om du skulle lämna de i magasinet kan du eventuellt dömas för egenmäktigt förfarande eftersom att du skulle rubba hans besittning till sin egendom (8 kap. 8 § BrB)Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med kronofogdemyndigheten att genom dem begära vanlig handräckning (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning innebär att en person bland annat ska ta bort någon annans egendom (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Här prövar kronofogdemyndigheten inte om din begäran är riktig utan det är upp till svarande att bestrida kravet. Du kan läsa mer om vanlig handräckning och ansöka om det här. Om du får rätt kommer Kronofogdemyndigheten att hantera verkställigheten (1 kap. 3 § utsökningsbalken). Det vill säga Kronofogdemyndigheten kommer och hämtar de saker som tillhör din före detta sambo.PolisanmälaJag vill slutligen nämna att du även kan polisanmäla din före detta sambo för de fysiska och psykiska skadorna som han har förorsakat dig samt för skadorna på din egendom.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Olovligt förfogande och stämning: hur kan man få de bästa möjligheterna till ersättning?

2018-10-03 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som har stulit och sålt en mobil av mig.Han fick låna den tills han skulle få råd att köpa den av mig men jag har inte sett ett rött öre av betalningen av mobilen. Han var inne boende hos en vän till mig och han sa till henne att han hade sålt den. Till mig sa han att den var stulen. Jag fick reda på att mobilen var såld innan han ens hade betalt den till mig av henne där han hade varit inne boende. Den är värd 2500kr. Har polis anmält händelsen men om det inte händer något med polis anmälan hur gör jag då? Jag vill ha dem 2500kr som mobilen är värd och skadestånd om det går. Han har gjort det innan men då polis anmälde jag inte honom men denna gången gjorde jag det.Är tacksam för ett snabbt svar.
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad det gäller försäljningen av mobilen så har din vän agerat brottsligt och därför kommer jag att gå in på reglerna som du kan hitta i brottsbalken (BrB).Din vän har gjort sig skyldig till olovligt förfogande:Din vän hade tillgång till mobilen eftersom du lånat ut den till honom. Han hade alltså rätt att ha mobilen, men eftersom han inte ägde mobilen så hade han inte någon rätt att sälja den. Det är därför det handlar om olovligt förfogande, enligt BrB 10 kap. 4 §. Han riskerar böter eller fängelse:Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till ett år. Det rör sig om en relativ liten summa i ditt fall, så är fängelse troligen att räkna bort som alternativ. Detta är ju naturligtvis beroende av att han döms i domstol för brottet olovligt förfogande. Du kan stämma din vän om de lägger ner undersökningen:Om du vill ta ärendet vidare kan du stämma din vän, även om polisen inte går vidare med din anmälan.Då måste du först och främst fylla i en stämningsansökan.När detta är gjort finns det vissa steg som man måste följa:1. om du anlitar juridisk hjälp, så ska du även bifoga dennes fullmakt (han/ hon måste också skriva under din ansökan)2. finns det skriftliga bevis ska dessa också bifogas (2 kopior som skrivs under av någon som kan intyga att kopian stämmer överens med originalet, detta kallas bestyrkta kopior)3. skicka in ansökan till rätt tingsrätt (för att hitta rätt tingsrätt kan du använda dig av denna länk4. eftersom ditt krav är på 2500 kr så kommer du få betala en ansökningsavgift på 900 kr (2018, oktober)Din vän har begått ett väsentligt avtalsbrott vilket innebär att du kan häva avtalet:I ditt fall så har vi att göra med ett väsentligt avtalsbrott. Detta regleras inte med några specifika regler, men det finns vissa allmänna principer när det gäller avtal. Hur hävningen går till:1. Du hade ett avtal med din vän som innebar att han fick låna din mobil, men istället sålde han den2. Eftersom han endast hade rätt att använda mobilen och inte sälja den så har han gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott3. Eftersom det är ett väsentligt avtalsbrott kan du begära att häva avtalet 4. Om du gör detta så upphör avtalet att gälla och du ska då få tillbaka mobilen. Eftersom detta är omöjligt ska du få mobilens värde i pengar Du kommer inte kunna kräva ett skadestånd:Tyvärr ser jag inga tecken på andra förluster som kan ersättas med skadestånd. Ett skadestånd ger inte mer pengar än det man faktiskt förlorat. Om din vän blir åtalad och skyldig att betala tillbaka kostnaden för mobilen, så kommer du inte kunna kräva ett skadestånd eftersom du redan blir kompenserad för din ekonomiska förlust.Om du stämmer din vän och vinner, så kommer du inte heller kunna kräva ett skadestånd eftersom du kommer bli kompenserad för din ekonomiska förlust när han betalar tillbaka de 2500 kr. Mina rekommendationer:Prata med polisen om din anmälan så att du kanske får en viss klarhet i vad som kommer att hända med polisutredningen. Sedan hade jag starkt rekommenderat att du kontaktar ditt försäkringsbolag om du har tecknat exempelvis en hemförsäkring av något slag. Prata även med din vän och klargör hur du tänker kring det hela och vilka risker hans beteende har för honom själv. Han riskerar ju faktiskt att hamna i belastningsregistret och det kommer påverka honom även senare. Det kanske även finns andra personer i hans närhet som kan påverka honom att betala tillbaka sin skuld till dig? Om inget av detta löser situationen och polisanmälan läggs ner, så hade jag övervägt en stämningsansökan (men verkligen som sista utväg). Det du borde ha i åtanke då är att det finns vissa kostnader för en sådan process, inte minst din egen tid. Det du också kan tänka på då är att anlita juridisk hjälp. Du kan boka tid med en jurist via Lawline .Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Min föredetta vägrar lämnar ut mina saker, hur går jag tillväga?

2018-09-06 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har just gjort slut med en man, (vi var inte registrerade som sambo) , men har många kläder och saker kvar i hans hus, han hindrar mig att hämta dem, hotar anmäla inbrott. Har jag någon juridiskt rätt att hämta dem, och hur ska jag göra i så fall? vi har också gemensamma barn som jag inte vill ska träffa honom för att jag känner att det äldre barnet blir jätteolydig just på grund av pappas inflytande. Kan jag kräva det och till vilken myndighet ska jag vända mig? Tack så mycket för svaret på förhand!
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du går in olovligen i bostaden, hemfridsbrott.Om du aldrig bott hemma hos din man och han nu inte låter dig gå in i bostaden ska du inte göra det heller. Om du skulle gå in i bostaden utan tillåtelse kan du göra sig skyldig för hemfridsbrott, (4 kap 6 § brottsbalken). Det krävs dock som jag konstaterade tidigare att bostaden inte är er gemensamma bostad. Man kan således inte göra sig skyldig för hemfridsbrott om man befinner sig i sin egna bostad.Om han vägrar lämna ut dina saker, olovligt förfogande.Om din före detta man vägrar lämna ut dina personliga saker kan han göra sig skyldig för olovlig förfogande, (10 kap 4 § brottsbalken). Detta brott kan du anmäla till polisen. Hur du ska gå tillväga rent praktiskt, handräckning hos Kronofogden. Om han vägrar lämna ut dina saker och du vill gå "rätt väg" så kan du kontakta Kronofogden för att ansöka om handräckning HÄR. Kronofogden har med stöd av "Lag om betalningsföreläggande och handräckning" rätt till att besluta om han är skyldig att lämna ut dina saker. Avseende barnens umgängesrätt med pappanVad gäller era gemensamma barn så tillämpas föräldrabalken, FB. Enligt 6 kap 15 § FB så har barnen rätt till umgänge med båda föräldrarna, det vill säga, även med den förälder de inte bor med. Dock ska utgångspunkten alltid vara "barnets bästa", 6 kap 2a § FB. Umgängesrätten är alltså barnets rättighet och inte föräldrarnas. Rätten för barnen att umgås med både dig och pappan har ni ett gemensamt ansvar att tillgodose. Om du skulle vägra umgänge trots att barnen vill detta så kan pappan väcka talan i domstolen för att få rätt till umgänge, 6 kap 15a § FB. Domstolen kan då besluta om rätt till umgänge. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Du har rätt till dina tillhörigheter som ditt ex håller kvar i

2018-08-02 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Kan ej hämta mina tillhörigheter hos mitt ex, tros överenskommelse är hon inte hemma
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom sakerna tillhör dig har du ensamrätt att förfoga över dem. Du innehar äganderätten över sakerna. Genom att behålla sakerna och inte vara på plats för att ge tillbaka sakerna kan ditt ex antas göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande. För detta brott kan du anmäla henne till polisen. Kraven för brottet är inte uppfyllt ifall det du beskriver har skett en enstaka gång och ditt ex inte hade någon avsikt att hålla dina saker borta från dig.Genom att meddela ditt ex om att hon gör sig skyldig till ett brott genom att hålla kvar i dina tillhörigheter kan förhoppningsvis ditt problem lösa sig. Mitt råd är alltså att meddela henne om att agerandet är brottsligt innan du anmäler henne, på så sätt kan förhoppningsvis du få tillbaka sakerna på ett enklare sätt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,