Möjlig förskingring

2017-11-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Min pappa har fått in min lön i kontanter från min förra chef (en släkting) och han lovade att sätta in de på mitt konto men vägrar nu att göra det. Han sitter på 25,000 kr som jag har tjänat, vad kan jag göra (18 årig tjej) för att få tillbaka mina pengar?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka brott som kan komma ifrågaIfrågavarande förfarande kan utgöra ett brott, närmare bestämt förskingring, 10 kap. 1 § brottsbalken (BrB).Vad du beskriver kan uppfylla lagens krav på vad som utgör förskingring. Överenskommelsen mellan dig och din pappa om att han skulle sätta in pengarna på ditt konto kan ses som ett muntligt avtal. Det uppkom därmed en skyldighet för honom att utgiva egendomen (pengarna) eller att redovisa värdet till dig. Skyldigheten att utgiva pengarna har åsidosatts och det innebär att du lider ekonomisk skada och att han får motsvarande vinning.Det problematiska kan bli huruvida det kan anses att han har fått rådighet över pengarna i och med att de förts in på hans konto. Att personen har fått rådighet över (besittning till) egendomen är nämligen en förutsättning för att förskingring ska anses ha skett. Om han har fått pengarna i kontanter och de således är individualiserade objekt, är förutsättningarna för förskingring uppfyllda.Alternativt kan brottet olovligt förfogande komma ifråga (10 kap. 4 § BrB). Ekonomisk skada krävs inte för att olovligt förfogande ska anses ha skett. Olovligt förfogande är således förövat, även om gärningsmannen till fullo kompenserar ägaren. Beroende på omständigheterna och värdet, kan dömas till ringa eller grov förskingring (10 kap. 2 § respektive 10 kap. 3 § BrB) alternativt grovt olovligt förfogande (10 kap. 4 § 2 stycket BrB). Vad du kan göraDu kan göra en polisanmälan. Åklagare kan endast väcka åtal för förskingring alternativt olovligt förfogande om den som blivit utsatt för brottet (målsäganden) har angett brottet (anmält det till polisen), i fall då gärningsmannen och målsäganden är i släktskap (10 kap. 10 § BrB, vilken hänvisar till 8 kap. 13 § BrB). Iaktta att preskription träder ikraft för förskingring av normalgraden 5 år efter att brottet ägde rum (35 kap. 1 § BrB). När preskriptionstiden har löpt ut kan man inte längre åtalas för brottet eller delges misstanke därom. Preskription inträder för olovligt förfogande av normalgraden 2 år efter att brottet ägde rum. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och förslag till hur du kan gå vidare. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänlig hälsning

Condictio indebiti

2017-10-30 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej vad skulle hända om jag går till banken och växlar in pengar och av misstag får tillbaka 40 000 kr för mycket och sedan använder pengarna med avsikt för att åka på semester?
Samuel Lindblad |Hejsan!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du av misstag får en för stor utbetalning ska beloppet som inte var ämnat för dig återbetalas som huvudregel. Denna regel/princip återfinns inte i lagen, utan har vuxit fram i rättspraxis och benämns Condictio indebiti. Är personen inte medveten om att utbetalningen var felaktig så är hen i så kallad god tro. Är personen däremot medveten om att den var felaktig så är hen i så kallad ond tro. Från huvudregeln om att felaktiga utbetalningar ska återbetalas finns det undantag. Den som mottagit utbetalningen kan spendera pengarna utan att bli återbetalningskyldig om hen är i god tro om utbetalningen. Spenderas pengarna då personen var i god tro följer inga rättsliga konsekvenser av detta. Detta beror på att personen i fråga kan ha gjort stora beslut eller liknande (kanske åkt på semester), godtroende om att att de pengarna var hens.I ditt fall är du inte i god tro, utan istället i ond tro. Om du spenderar pengarna finns risken att du kan bli återbetalningsskyldig. De utbetalda pengarna klassificeras aldrig som dina. Om du spenderar pengarna och inte har motsvarande summa kvar på kontot kan du anses ha begått olovligt förfogande som är en brottslig gärning, 10 kap. 4§ brottsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag försöka utveckla mitt svar.Med vänliga hälsningar,

Får jag slänga sakerna min kompis förvarar hos mig när han vägrar hämta dem?

2017-09-09 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har genom muntlig överenskommelse låtit min kompis att tillfälligt förvara en del flyttlådor med hans saker i på obestämd tid.Nu har det gått ett halvår och jag vill inte ha hans saker hemma hos mig längre. Jag har tagit kontakt med honom i hopp om att komma överens om ett datum då han kan komma och hämta dem, men han säger hela tiden att han antingen inte kan, vill eller orkar ta tag i det. Samtidigt säger han att jag absolut inte får slänga något av hans saker.Har jag enligt lag rätt att flytta, slänga eller förstöra hans saker som förvaras hemma hos mig trots att han har förbjudit mig? Riskerar jag att bli anmäld för skadegörelse, stöld eller liknande om jag gör detta?Tack för svar!
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du slänger eller förstör hans saker riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande. Detta eftersom sakerna fortfarande är hans och du då frånhänder honom hans rätt till dem (10 kap. 4 § BrB). Skulle du istället flytta på hans saker skulle du förmodligen göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande eftersom du då olovligen rubbar hans besittning till sina saker och därigenom skulle orsaka honom skada (8 kap. 8 § BrB). Det är därför inte någon bra idé att göra något av detta. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att sälja lånade saker?

2017-08-24 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är såhär att min syster har lånat ut en spjälsäng till en tjej under en tid då hon skulle haft barn. Nu såg vi att den skulle säljas och vi bad henne att inte sälja, utan ge den tillbaka. Men hon sålde vår egendom ändå. Är det straffbart? Det var ett lån och vi bad att få tillbaka den men hon sålde den istället.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en olaglig handling och regleras i brottsbalken (BrB). Det brott som är aktuellt i detta fall är förskingring enligt 10 kap 1 § BrB. I brottet förskingring är det 5 ”villkor” som ska vara uppfyllda för att brott ska anses begått: 1. att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning, Eftersom det är din syster som äger spjälsängen och endast lånat ut den till en tjej som senare skulle lämna tillbaka den är villkor 1 uppfyllt. 2. på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning, Det bör röra sig om ett muntligt avtal då din syster sagt att hon får låna spjälsängen och inte gett bort den. 3. den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan, Tjejen är skyldig att lämna tillbaka spjälsängen till din syster efter en viss tid. 4. men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet. Eftersom tjejen säljer spjälsängen istället för att lämna tillbaka den så åsidosätter hon sin skyldighet att lämna tillbaka den. 5. det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada. Eftersom tjejen säljer spjälsängen så har det inneburit en ”vinning” för denna tjejen medan det medfört en förlust för din syster eftersom hon blivit av med spjälsängen. Sammantaget… att ”tjejen” sålt din systers spjälsäng som hon lånat ut till tjejen och sedan utan din systers tillstånd sålt den innebär att ”tjejen” har begått brottet förskingring. Det är möjligt att polisanmäla en sådan handling. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Påföljd vid förskingring

2017-11-08 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har blivit anmäld för att ha stulit cirka 100.000-120.000:- under en period från 2015-2017 från mitt arbete där jag har haft kassaredovisning som arbetsuppgift. Är 29 år och tidigare ostraffad. Är så orolig över att det kan bli fängelse. Räknas detta som grov förskingring? Vad kan påföljderna bli och är det stor chans att det blir fängelse? Hur lång tid brukar man få vänta på sin dom? Tacksam för svar
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Kriterierna för förskingring är att någon som på grund av förtroendeställning har fått egendom i besittning med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för den, tillägnar sig egendomen eller annars åsidosätter sina skyldigheter. Gärningen ska dessutom innebära vinning för gärningsmannen och skada för den berättigade, 10 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Gränsen mellan förskingring av normalgraden och grov förskingring är inte helt enkel att dra, men det finns vissa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen. Främst ska hänsyn tas till den skada, kränkning eller fara som brottet har inneburit. Detta innebär att svårighetsgraden kan påverkas av bland annat hur stort belopp det rör sig om, om gärningsmannen haft en utpräglat stark förtroendeställning samt att gärningen varit svår att upptäcka och varit noggrant planerad. För förskingring av normalgraden är påföljden böter eller fängelse i högst två år. När det gäller grov förskingring är påföljden istället fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Utifrån straffskalan ska domstolen sedan bestämma brottets straffvärde. Detta innebär att domstolen bedömer vad straffet bör vara med hänsyn till omkringliggande omständigheter. Här ska försvårande och förmildrande omständigheter beaktas, 29 kap. 2 och 3 §§ BrB. Det finns en presumtion mot fängelse, dock kan denna brytas om brottets straffvärde är högt (som ungefärlig gräns brukar sägas minst ett år). Om straffvärdet är lägre kan en icke frihetsberövande påföljd bli aktuell, såsom skyddstillsyn eller villkorlig dom. Efter rättegången håller domstolen en överläggning. Ibland meddelas domen direkt efter överläggningen men ofta får man vänta upp till två veckor och i vissa fall ännu längre. Domstolens ordförande talar om när domen kommer att meddelas. På grund av att jag har begränsat med omständigheter kring ditt specifika fall är det svårt att säga exakt hur domstolen skulle döma i ditt fall, men ovan har jag försökt ge ett mer generellt svar på dina frågor. Hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar

Fråga om brott när ex har tömt lägenheten på den andre partens saker

2017-10-09 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son har separerat och hans ex har tömt lägenheten på allt utan hans medgivande. Är det att betrakta som stöld och kan man polisanmäla detta?
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka brott blir aktuella? Att ta den andre partens saker och göra sig av med dem utan tillåtelse är brottsligt. Beroende på vad din sons ex har gjort så blir olika brott aktuella. Skulle det vara så att exet har slängt ut sakerna på gatan har hon gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande (se här). Har hon slängt sakerna så har hon gjort sig skyldig till olovligt förfogande (se här). Är fallet så att hon tagit hem sakerna till sig själv har hon begått en stöld (se här). Dessa brott är något som kan polisanmälas. Rätt till ersättningOm det är så att sakerna inte finns kvar för att exet slängt dem eller sålt de vidare kan din son ha möjlighet att kräva sitt ex på skadestånd. Att göra sig av med någons saker utgör en sakskada och den som orsakar sådan skada antingen uppsåtligen eller vårdslöst ska ersätta skadan (se här). I detta fall går det att anta att exet har gjort sig av med sakerna uppsåtligt, alltså med flit eftersom hon vetat om vad som varit din sons saker. Genom detta har han rätt att få ersättning för sakernas värde (se här).Han kan även begära skadestånd av exet genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Här finns vidare information om det. Tänk dock på att det både kostar pengar och tid att ta upp en process i domstol. Särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten Om det är så att din sons ex har tömt lägenheten på hans saker men tagit med dem till sitt nya boende kan han ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten (se här). Kronofogden kan då försöka hjälpa honom att få tillbaka sina saker. Dock måste din son kunna bevisa att sakerna är hans. Det räcker alltså inte med att din son säger att sakerna är hans utan han måste kunna styrka detta genom något form av bevis. Kvitton, vittnen, kontoutdrag etc. kan vara till hjälp (se här). På Kronofogdens hemsida finns ansökningsblanketter att fylla i och skicka in - här. Kronofogden tar ut en avgift på 300 kronor för handräckningen. I ansökan kan din son även ange att att han vill få ansökningsavgiften ersatt av sin f.d. sambo. Sammanfattning Din sons ex har inte haft någon rättighet i att tömma lägenheten på de saker som inte varit hennes. Det som dock kan bli problematiskt är om din son inte kan bevisa vad som varit hans. Innan han gör en polisanmälan eller ansöker om en eventuell handräckning hos kronofogden råder jag er att leta fram alla bevis som kan finnas. Har han något kvitto sparat? Bilder som visar på vad som är hans? Alla bevis är av vikt och utan bevis kan det bli svårt att kräva ersättning. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

Misstänkta luftfakturor från föreningsordförande i BRF

2017-08-28 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |en styrelseledamot och tillika ordförande har vid flera tillfällen skickat fakturor till bostadsrättsföreningenoch till saken hör att han själv attesterat dessa för utbetalning2103 37.3752014 21.969 varav 19.500 är konsultarvodeTotalt konsultarvode att fakturera 56.875Inga beslut finns på föreningsstämma eller vid styrelsemöten angående dessa konsultarvodenVad kan vi göra? Är detta lagligt?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du själv nämner, är det stämman som fattar beslut om ersättning till styrelsen.Har stämman inte bestämt att ersättningen löpande ska faktureras som konsultarvode, finns det underlag för ifrågasättande. Vissa varningsklockor ringer när samma person som utfärdat fakturorna dessutom attesterar dessa. Ett första steg är att ta kontakt med föreningens revisor och be om ett underlag för kostnaderna. Får du inte de svar du önskar, eller finns inte underlagen bör du ta upp ärendet om konsultarvodet under föreningsstämman. Annars kan du kontakta ordföranden direkt och be om en förklaring. Misstänker du att fakturorna helt saknar underlag, bör du naturligtvis kontakta polisen. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Lånade ut en bil men får inte tillbaka den nu

2017-08-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min fru har för ca 6 veckor sedan lånat ut sin bil till sin syster.Lånet skulle vara i två veckor.Lånet blev förlängt en vecka.När min fru bad att få bilen åter efter tre veckor blev överlämnandet hela tiden framskjutet pga händelser som inträffade systern.Senaste två veckorna har systern gjort sig oanträffbar och vägrar uppenbarligen lämna bilen åter.Min fru har ringt polisen för att anmäla detta men de säger att eftersom hon frivilligt lämnat från sig nyckeln finns inget att anmäla.Kan det verkligen vara på detta sätt?Är man helt rättslös om man gjort en tidsbegränsad utlåning som inte följs?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fru gjorde rätt när hon försökte att polisanmäla den inträffade händelsen. Till skillnad från polisen, så tycker jag visst att det finns något att anmäla i det här fallet.Din frus syster har inte begått en stöld enligt Brottsbalken, hon har dock begått ett annat brott som heter förskingring (se Brottsbalken 10 kap 1 §). I det här fallet rör det sig troligen inte om en stöld. Detta beror på att kraven som måste vara uppfyllda för en stöld inte är helt uppfyllda.Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en stöldStöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § kräver:1) att det ska ha skett ett tagande,2) att tagandet är olovligt,3) att saken som blivit taget tillhör någon annan än den som tar saken,4) att det finns ett tillägnelseuppsåt,5) att det skett en ekonomisk skada.Alla ovan uppställda krav är i det här fallet uppfyllda förutom det andra (nr 2) kravet.1. Tagande innebär i princip att någon tar sig i besittning av en sak som han eller hon förr inte hade i sin besittning. Din frus syster har självklart uppfyllt det här första kravet eftersom hon har tagit bilen och har den just nu i sin besittning (hon har kontroll över bilen). 2. Olovligt tagande innebär att den som har tagit saken ska ha gjort detta olovligen. Det här andra kravet anses inte vara uppfyllt ifall någon har tagit något med samtycke. I ert fall så har din fru lånat ut bilen till sin syster. Det här inenbär att systern har fått bilen i sin besittning lovligen.3. Stöld förutsätter att det som olovligen tagits är en sak som ägs av någon annan än gärningsmannen. I det här fallet är det klart att din fru är den sanna ägaren av bilen och inte systern.4. Stöld förutsätter också att gärningsmannen olovligen tar en sak med tillägnelseuppsåt, exv. förfogar över saken som om hon vore ägare. Gärningsmannen ska alltså ha en tanke att behålla egendomen. Systern kan anses ha tillägnelseuppsåt eftersom hon inte har lämnat tillbaka bilen.5. Med skada avses ekonomisk skada. Det är även klart att en ekonomisk skada har uppstått eftersom bilen har ett värde.För att brottet stöld ska kunna anses vara uppfyllt så måste alla fem krav vara uppfyllda. I det här fallet finns det ett krav som inte är uppfyllt och konsekvensen av detta är att det inträffade inte kan anses vara en stöld. Det inträffade kan dock komma att betraktas som en förskingring. Förskingring är också ett tillgreppsbrott som har exakt samma straffskala som en stöld.Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en förskingring Förskingring enligt Brottsbalken 10 kap 1 § kräver:1) att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning,2) på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning,3) den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan,4) men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet.5) det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada.Alla fem krav för brottet förskingring är uppfyllda i ert fall.1. Systern har bilen i sin besittning för någon annans räkning (din frus). Detta innebär att systern inte äger bilen utan tanken är att systern bara ska låna bilen och i två veckor sedan lämna tillbaka den till din fru.2. Det finns åtminstone ett muntligt avtal mellan din fru och systern. Avtalet är att din fru enbart tänker låna bilen åt systern i två veckor och att systern efter detta måste lämna tillbaka bilen till din fru.3. Systern är skyldig att utge egendomen. Dvs. hon är skyldig att lämna tillbaka just den bilen som hon fick låna av din fru.4. Systern har tagit emot bilen och åsidosatt sin skyldighet att lämna tillbaka den.5. Det här åsidosättandet innebär dessutom en förmögenhetsöverföring, dvs. en ekonomisk skada för din fru.För att förskingring ska anses vara uppfyllt så krävs även att systern har tillägnelseuppsåt. Dvs. uppsåt att behålla egendomen för sig själv. Systern måste ha haft uppsåt att tillägna sig bilen eftersom hon inte har följt överenskommelsen och i princip gjort allt hon kan för att inte lämna tillbaka bilen.Jag tycker absolut att din fru borde prova att polisanmäla det inträffade åter igen. Din fru skulle även kunna kontakta Kronofogden. Kronofogden kan med hjälp av särskild handräckning hjälpa din fru att få tillbaka bilen. Om hon kontaktar Kronofogden och ansöker om särskild handräckning så kan hon även begära att få ett interimistiskt beslut. Beslutet innebär att hon vid brådskande fall kan begära att åtgärden beviljas omedelbart.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh