Hur kan jag återfå pengar vid förskingring?

Jag skickade en"kompis"till affären med 500kr.han snodde dom. Samma sak fem månader senare. Nu i somras sa han att det är så varmt att jag inte skulle gå ut så han fick med sig 250kr att handla för.i Ingen leverans då heller. Det enda svar jag får är jaja.Vad ska jag göra .Jag vill ha tillbaka mina pengar.1250kr är mycket för en pensionär.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplägg

Svaret är uppdelat i två huvudsakliga delar som berör huruvida ett brott föreligger och hur du återfår dina pengar. Avslutningsvis ges en kortfattad och överblickande sammanfattning.

Har vederbörande begått en brottslig handling?

Din "kompis" verkar inte vara särskilt välvillig och har genom sitt agerande potentiellt gjort sig skyldig till förskingring. Enligt lagen stadgas att förskingring föreligger "om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet" (10 kap. 1 § Brottsbalken, hädanefter BrB). Det går således att urskilja fyra rekvisit som måste vara uppfyllda för att brott ska föreligga:

- (1) gärningsmannen har egendomen i besittning på viss grund för annans räkning. Detta rekvisit är uppfyllt eftersom ditt fall får anses röra ett avtal om inköp där din "kompis" ska handla åt dig med dina pengar.

- (2) besittaren ska vara skyldig att utge egendomen till annan eller redovisa för den. Rimligen avsåg du att få de inhandlade produkterna samt, om inte annat avtalats, även överskottet av pengarna tillsammans med ett redovisande kvitto, varför detta rekvisit får anses uppfyllt.

- (3) besittaren ska åsidosätta vad han har att iaktta för att kunna fullgöra sin utgivnings- eller redovisningsskyldighet, vilket uppfylls genom att inget inköp genomförs.

- (4) gärningen ska innebära förmögenhetsöverföring, dvs. skada för den berättigade och vinning för gärningsmannen. Uppfyllandet av detta rekvisit torde vara relativt självklart i ditt fall, eftersom din "kompis" fått dina pengar utan att du fått något åter.

Till följd av sitt agerande riskerar din "kompis" att dömas för antingen förskingring eller ringa förskingring. Gränsen är inte fast beslutad men den av praxis fastslagna gränsen mellan snatteri och stöld om 1 000 kronor kan vara vägledande (jfr 8 kap. 1 och 2 § BrB; NJA 2009 s. 586). Brottet ligger således i gränsskiktet mellan ringa förskingring och förskingring varför jag avstår från närmare spekulationer. Det riskerade straffet sträcker sig från böter upp till och med två års fängelse, beroende brottets bedömda allvarlighet (10 kap. 1 och 2 § BrB). För att någon ska dömas krävs att personen i fråga kan anses skyldig utan rimlig tvivel, vilket kräver mycket robust bevisning.

Vad händer med mina pengar?

Du har lidit en så kallad ren förmögenhetsskada, dvs. en enbart ekonomisk skada utan koppling till att du själv eller någon av dina ägodelar har skadats (1 kap. 2 § Skadeståndslagen, hädanefter SkL). För ersättning krävs att din "kompis" orsakat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt samt som huvudregel att skadan har orsakats genom ett brott (2 kap. 2 § SkL). Anmärkas kan att det dock inte krävs att skadeorsakande faktiskt har dömts för något brott, eftersom skadeståndstalan är civilrättslig med lägre beviskrav än för brottmålet som är straffrättslig. Eftersom att skadan i ditt fall har orsakats inom en avtalsförbindelse mellan dig och din "kompis" lär brottskriteriet dock inte vara gällande, vilket oavsett inte är avgörande för din situation. Vidare har din "kompis" högst tveklöst agerat medvetet (uppsåtligen), varför samtliga rekvisit för skadeståndsskyldighet bör vara uppfyllda (2 kap. 2 § SkL). Du kan således föra en skadeståndstalan vid domstol mot din "kompis" för att ersättas för din förlust, vilket kan göras både separat eller i samband med brottmålet. Vanligen prövas skadeståndsfrågan av domstolen i samband med rättegången angående den brottsliga handlingen.

Sammanfattning

Din "kompis" verkar vara mindre vänlig och har sannolikt gjort sig skyldig till förskingring på din bekostnad. Förskingring är ett brottsligt agerande med straffpåföljd enligt brottsbalken och anmälan kan upprättas här. För att återfå dina pengar bör du rikta en skadeståndstalan mot din "kompis", vilket kan göras i samband med en prövning av brott. Problematiken kan självfallet lösas på egen hand mellan dig och din "kompis", men av frågan att döma verkar det inte riktigt vara aktuellt.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo