När anses det vara ett sexuellt övergrepp?

2020-11-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex frågade mig en gång om jag skulle brytt mig om jag blev väckt med sperma i ansiktet och då sa jag nej jag skulle inte brytt mig,men jag trodde egentligen inte att han skulle göra det. En gång när jag låg och sov satte han sig över mig och runkade och spröt sperma i mitt ansikte när jag låg och sov så jag vaknade upp till det han filmade händelsen. Jag log i videon för att jag visste att han tände på det men jag ville egentligen inte bli sprutade i ansiktet då jag sa inte nej eller något är det sexuellt övergrepp?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Detta handlar som du säger om ett sexuellt övergrepp då det rör sig om en sexuell handling som inte regleras i paragrafen om våldtäkt. Våldtäkt reglerar endast samlag som är genomfört utan samtycke, eller en jämförlig sexuell handling. Med en sådan handling är utgångspunkten att det är en varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet (6 kap. 1 § brottsbalken). Men i ditt fall är det däremot fråga om ett sexuellt övergrepp då det avser en annan sexuell handling än vad som nyss beskrivits, och som genomförts med en person som inte deltar frivilligt. (6 kap. 2 § brottsbalken). Vid bedömningen om det var frivilligt eller inte kollar man om frivilligheten hr kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Däremot kan en person aldrig anses delta frivilligt om;1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan, eller2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller 3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. (6 kap. 1 § brottsbalken).Det rådet således inte någon som helst tvekan om att denna sexuella handling utfördes utan samtycke i och med att du sov när handlingen utfördes. Alltså har denna person, med dig som inte deltagit frivilligt, genomfört en sexuell handling som inte är okej (6 kap. 2 § brottsbalken). Sammanfattningsvis är det aldrig okej att utföra en sexuell handling mot någon som inte deltar frivilligt. För att bedöma om en person deltar frivilligt kollar man på om personen uttryckt detta genom ord eller handling eller på annat sätt. Det kan dock aldrig anses frivilligt om personen i fråga sov när den sexuella handlingen utfördes. Det är därmed fråga om ett sexuellt övergrepp. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?

2020-11-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vilka är de objektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?Vilka är de subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta vilka som är de objektiva respektiva subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt. Brottsbalken (BrB) är tillämplig lag. Objektiva och subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap., 1 §, BrB).De objektiva rekvisiten är därmed att man genomför ett samlag, eller annan jämförlig sexuell handling och att motparten inte deltar frivilligt. För att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet fordras att även subjektiva rekvisit är uppfyllda för personligt ansvar. När det gäller våldtäkt enligt 6 kapitel 1 § brottsbalken krävs att det subjektiva rekvisitet uppsåt är uppfylld (1 kap., 2 §, BrB). Uppsåt innebär att gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt) eller åtminstone är likgiltig inför om effekten inträffar. Uppsåt kan indelas i tre olika kategorier: Avsiktsuppsåt föreligger när gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt). Insiktsuppsåt är när gärningsmannen inser att effekten kommer att inträda som följd av hens handling. Här krävs inte att gärningsmannen eftersträvar effekten (våldtäkt), utan det är tillräckligt att hen har insikt om vad som kommer att följa av handlingen. Likgiltighetsuppsåt föreligger när gärningsmannen har insett risken för effekten (våldtäkt) och är likgiltig inför detta. För att det subjektiva rekvisitet "uppsåt" täcks räcker det alltså att gärningsmannen har likgiltighetsuppsåt. Oaktsam våldtäkt Tänk på att oaktsam våldtäkt är kriminaliserad (6 kap., 1 a §, BrB). Brottets objektiva rekvisit är samma som ovan. Men det subjektiva rekvisitet är annorlunda: För detta brott krävs inget uppsåt, utan det subjektiva rekvisitet är istället oaktsamhet. Oaktsamhet är när man inte har varit tillräckligt aktsam och aktsamhet hade kunnat begäras i just den situationen. För ansvar krävs grov oaktsamhet. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Vänligen,

Kan det vara olagligt att tafsa?

2020-10-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Skall jag tolerera sk fyllekladd och tafs även om jag har HTS.Är lagen annorlunda för personer med psykiskt handikapp.Om jag upplever det störande så är det inte ok eller hur?Attt tafsa och pocka på uppmärksamhet är ofint enligt vad jag fått lära mig som dålig uppfostran och tillhör 3dje klassens uppträdande
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att har blivit utsatt för att folk har tagit på dig på ett oönskat sätt och att du därför undrar om detta beteende är otillåtet i lagens mening när du uppfattar det som stötande. Jag tolkar din fråga också som att du undrar om lagen tillämpas på ett annat sätt i detta hänseende för personer som lider av psykisk ohälsa. Sexuellt ofredandeEn gärning som beskrivs som "fyllekladd" och "tafs" aktualiserar två brott. Det första är sexuellt ofredande (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). För att en gärning ska omfattas av bestämmelsen krävs det att en person antingen blottar sig på ett sätt som ska väcka obehag eller att en person på något sätt, antingen fysiskt eller verbalt, ofredar en annan person på ett sätt som ska kränka dennes sexuella integritet. OfredandeEtt annat brott som kan aktualiseras vid "fyllekladd" eller "tafs" är ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). För att en gärning ska omfattas av denna bestämmelse så krävs det att en person fysiskt antastar en annan person eller att denne utsätter någon för kränkande kontakter. Bestämmelsen omfattar även annat hänsynslöst beteende om detta beteende är av sådan beskaffenhet att det kan kränka en persons frid på ett kännbart sätt. Vad krävs för att det ska vara brottsligt?Att man som potentiellt brottsoffer upplever att en gärning är stötande är inte nödvändigtvis tillräckligt för att en gärning ska vara brottslig i lagens mening. Det krävs också att gärningen på ett objektivt sätt uppfyller de kriterier som anges för sexuellt ofredande, respektive ofredande. Det krävs även, bland annat, att gärningspersonen haft uppsåt till att begå den i lagen beskrivna gärningen. Psykisk ohälsa hos brottsoffer Att man som brottsoffer lider av psykisk ohälsa har ingen betydelse för om gärningen är brottslig eller inte. Det är inte tillåtet att ofreda en person eller att sexuellt ofreda en person vare sig det potentiella brottsoffret lider av psykisk ohälsa eller inte. Vad kan du göra nu?Du är mycket svårt att utifrån de uppgifter som lämnats kunna avgöra om ett brott har begåtts eller inte. Om du anser att de gärningar som du har utsatts för omfattas av något brott så kan du göra en polisanmälan. Du är även välkommen att vända dig till Lawlines jurister om du är i behov av ytterligare vägledning genom att boka tid på Lawlines hemsida (https://www.lawline.se/boka). Om du har några ytterligare frågor så är du varm välkommen att återkomma till oss! Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid för sexualbrott mot barn

2020-10-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag är idag 30år gammal. När jag var I 9års åldern blev jag utsatt för (enligt vad jag kan läsa mig till ) sexuellt ofredande eller utnyttjande av en medålders man. Han har utnyttjat vad jag vet en tjej till när hon var barn och hon anmälde i vuxen ålder och han blev dömd till fängelse 1år.Jag berättade detta först när jag var 16år för barn och ungdoms-psykiatrin men dom valde att inte göra något åt detta. Så jag har under alla år trott att detta ska man inte prata om. Inte förren nu, när jag går kbt behandling och bearbetar mitt liv, har jag förstått att detta var fel, jag har alltid mått dåligt och haft detta långt bak i huvet. Jag undrar nu angående preskriptionstiden över detta, är det någon skillnad på preskriptionstiden att han under samma period utsatte fler barn för samma sak och blivit dömd för detta?, kan jag anmäla och få honom dömd nu, trots så många år? Jag har försökt vända mig till polisen i denna fråga men jag blir bara runtslussad till olika människor som inte har några svar att ge mig. Mvh
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Påverkas preskriptionstiden av att han utsatt andra?Preskriptionstiden påverkas inte av att gärningsmannen även utsatt ett annat barn. Vad som däremot kan påverka preskriptionstiden är det faktum att du endast var 9 år gammal. Hur beräknas preskriptionstiden?Som huvudregel börjar preskriptionstiden räknas från det tillfälle då brottet begåtts. Det finns dock undantag då preskriptionstiden börjar räknas från och med den dag målsäganden blir myndig. Bland dessa undantag omfattas flera olika sexualbrott mot barn (35 kap. 4 § brottsbalken). Brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § brottsbalken) är ett av de brott då preskriptionstiden börjar räknas från dagen som målsäganden fyllt 18 år (35 kap. 4 § p. 2 brottsbalken). Detsamma gäller brottet sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § och 35 kap. 4 § p. 1 brottsbalken). De ovan nämnda brotten har olika lång preskriptionstid. För brottet sexuellt ofredande gäller en preskriptionstid på fem år, vilket i praktiken innebär att brottet preskriberades när du fyllde 24 år (35 kap. 1 § p. 2 brottsbalken). Brottet sexuellt utnyttjande av barn har en preskriptionstid på tio år, vilket innebär att brottet preskriberades när du fyllde 28 (35 kap. 1 § p. 3 brottsbalken). Detta innebär tyvärr att gärningsmannen inte kan åtalas för det han utsatt dig för. Slutlig råd Trots att jag redan gett dig svar på din fråga vill jag trots det rekommendera att du tar kontakt med en jurist som arbetar med brottmål. Jag har ingen möjlighet att säga vilken juridisk rubricering det brott du utsatts för har; detta bör diskuteras ordentligt med någon som kan området väl. Skälet till att det kan vara en god idé att ta kontakt med en jurist för att få ett förtydligande om vad övergreppet du varit med om ska rubriceras som är för att just brottsrubriceringen också påverkar hur lång preskriptionstiden är. Du misstänker att brottet skulle kunna vara sexuellt utnyttjande av barn. Detta är en "lindrigare" variant av brottet våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § brottsbalken). Våldtäkt mot barn kan även avse olika sexuella handlingar, utöver penetrerande "samlag". Sen 2020 infördes en ny lag som innebär att våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn inte har någon preskriptionstid (35 kap. 2 § brottsbalken). Därför kan det vara bra att genom en jurist säkerställa vilken typ av sexualbrott du har utsatts för, i det fall att en korrekt brottsrubricering kan påverka preskriptionstiden.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Pojkvän åtalad för våldtäkt mot barn

2020-11-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en allmän fråga det är så här att jag har en tjejkompis som sitter i världens knipa och hon söker råd på vad hon kan göra Det är så här att hon har nämligen blivit våldtagen av en kille och han sitter häktad i väntan på åtal men sen har polisen tyvärr även häktat en person hennes pojkvän för dom har hittat spår av han och våldtäkts mannen i henne problemet i det hela är att hon är 14 snart 15 år hon vill inte åtala sin pojkvän bara den andra han som har våldtagit henne men hennes advokat försöker manipulera henne att åtala pojkvännen och hon vill inte det finns där någon hon kan göra för att dom inte ska åtala pojkvännen (han sitter också just nu häktad)
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att det måste vara en otroligt jobbig situation för din kompis. Jag kommer börja med att redogöra för vad det kan röra sig om för brott som pojkvännen kommer åtalas för samt vad följden kan bli sedan avslutar jag med mitt råd till din kompis.Möjliga brott och påföljderAtt ha samlag med någon som är under 15 år utgör som utgångspunkt brottet "våldtäkt mot barn" (BrB 6:4 1st). Eftersom det rör sig om din kompis pojkvän och hon verkar ha samtyckt skulle man förmodligen anse att det istället rör sig om "utnyttjande av barn". Straffet för detta kan vara allt från böter till fängelse i fyra år beroende på omständigheterna (BrB 6:5 1st). I tidigare fall av frivillighet har 4 månaders fängelse blivit straffet men även samhällstjänst har ansetts möjligt.Det är även möjligt att pojkvännen inte döms till något straff alls. Eftersom de är i en relation och samtycke förelegat finns en möjlighet att inte döma till ansvar. Det måste dock vara uppenbart att det inte skett något övergrepp. Denna bedömning grundar sig främst på skillnaden i ålder och utveckling mellan din kompis och hennes pojkvän men även övriga omständigheter (BrB 6:14 1st). Med tanke på att din kompis nästan är 15 år, dvs då man fritt får ha samlag, finns relativt goda chanser att pojkvännen inte kommer dömas till något brott. Är pojkvännen dock betydligt äldre (t.ex upp mot 17 år gammal) kommer han förmodligen dömas, men förmodligen inte till ett långt straff. Jag kan även nämna att om pojkvännen är under 21 år så finns en s.k straffrabatt som innebär att han per automatik får ett lindrigare straff än han annars hade fått.Det finns tyvärr inget din kompis kan göra rent juridiskt för att hindra ett åtal. Brottet faller nämligen under s.k "allmänt åtal" vilket innebär att det är upp till åklagaren om denne vill åtala eller inte (RB 20:3 j. 20:2 1st).Mitt rådEftersom din kompis inte kan hindra att åklagaren åtalar pojkvännen bör hon när hon förhörs av denne eller polis förklara att det skett helt frivilligt och för att de är i en relation. Detta utgör då bevismedel i rättegången och kommer tala för att pojkvännen inte ska dömas eller i vart fall få lindrigt straff. Din kompis är s.k målsägande och får därför inte vittna (RB 36:1 1st). Detta innebär att hon i rättegången inte själv kan säga att det skett frivilligt och i en relation. Dock kan pojkvännen begära vittnesförhör med någon som känner till att de är i en relation och att det skett frivilligt vilket utgör ännu mer bevismedel.Mitt avslutande råd är helt enkelt att konstant hävda att det skett frivilligt inom en relation. Detta är enligt min bedömning det bästa sättet att undvika eller i vart fall lindra en dom mot pojkvännen. Det är även möjligt att åklagaren inte anser sig ha tillräckliga bevis och lägger ned åtalet ifall din kompis inte samarbetar.Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och önskar er all lycka till. Ni är självklart varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

2020-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det fortfarande som våldtäkt mot barn om en vuxen har samlag i sängen med en 14 åring men som bara är 1 eller 2 dagar från sin födelsedag? Tar rättsväsendet någon hänsyn till att hon nästan var byxmyndig fast inte än här? Spelar det i övrigt någon roll ifall den vuxna personen inte visste att hon inte var byxmyndig än, och att han inte hade legat med henne om han vetat hur gammal hon egentligen var? Mvh.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheter som det bland annat tas hänsyn till för att avgöra om handlingen är mindre allvarlig är om handlingen var frivillig från offrets sida, offrets ålder och huruvida gärningsmannen uppfattade handlingen som frivillig från offrets sida. Som utgångspunkt spelar ingen roll att barnet var 1-2 dagar från att fylla 15 år utan det är fortfarande våldtäkt mot barn, rättsväsendet kommer med största sannolikhet inte ta hänsyn till att barnet nästan var "byxmyndig" då barn aldrig anses kunna samtycka till sexuella handlingar, 6:4 1 st BrB. En lindrande omständighet skulle i detta fall kunna var att barnet är precis under 15 år och personen som haft samlag med barnet är strax över 15 år. Det mildrande i situationen kan då var om personerna är nästintill jämngamla, inte det enskilda faktum att barnet var precis under 15 år. Att personen som hade samlag med barnet inte visste hennes ålder och inte hade legat med henne ses inte som en förmildrande omständighet, och har diskuterats i flera rättsfall där ibland RH 2010:12. Skulle brottet anses som mindre grovt med hänsyn till omständigheterna, kan personen dömas för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn, 6:5 BrB. Varje mål gäller en enskild situation som domstolen ser till och därför går det inte att i förväg säga vad rättsväsendet kommer att ta hänsyn till eller inte utan det beror på hur den enskilda situationen ser ut. Det görs en helhetsbedömning där flera aspekter spelar in så som tex. flickans mognad. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?

2020-10-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur långt efter att man haft samlag kan man dra tillbaka ett samtycke? Jag hade en relation med en person förra sommaren, och då var allt bra och fint. Nu får jag reda på att hen anser att det inte fanns ett samtycke och att jag utnyttjade hen. Så min fråga är hur ska jag hantera det den nya informationen. Kan något som det funnits ett samtycke kring bli till ett övergrepp långt senare?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Frågan om samtycke, vad det är och hur det ska tolkas är omdiskuterat inom juridiken, inte minst efter lagändringen för sexualbrott som numera har samtycket som utgångspunkt. Det finns därför skäl att titta lite på begreppet utöver lagtexten för att besvara din fråga. Straffansvar Sexuella handlingar ska självklart vara ett uttryck för frivillighet och att alla deltagande vill vara med. Alla människor har en grundläggande rättighet till sexuellt självbestämmande, alltså vad man vill och inte vill göra. Samtycket ska ses tillsammans med vad det innebär om samtycke till en sexuell handling inte finns, vilket är straffansvar enligt brottsbalkens (BrB) 6 kap. Det finns en lista angående just samlag i 6 kap. 1 §. Där står att man särskilt ska beakta (utifrån vad parterna uppfattat och redogör för efter en polisanmälan) om frivilligheten kommit till uttryck på något sätt. Det man menar är kort sagt - har båda parter haft möjlighet att förstå att den andra var med på det och hur har man märkt det?Sedan följer en lista på omständigheter som gör att samtycke aldrig kan ha funnits, t ex om hen blivit utsatt för misshandel, hot, varit medvetslös, berusad osv. under tiden samlaget ägt rum (eller i nära anslutning). Om personen förhållit sig passiv, alltså varken gjort motstånd eller gett uttryck för vilja att fortsätta akten så ska det enligt förarbetena endast undantagsvis förstås som ett samtycke, vilket man kan tänka sig är logiskt. Om en person under ett samlag helt plötsligt blir väldigt tyst och passiv borde rimligtvis den andra parten reagera och fundera på om hen fortfarande vill. Dra tillbaka samtyckeEtt samtycke kan med det sagt alltså dras tillbaka under tiden för själva akten, och det här hör ju ihop med din fråga, samtycket ska omfatta den handling som man tillsammans ägnade sig åt då. Om man har sex en till gång så är det så att säga ett nytt samtycke till den handlingen. Man kan inte dra tillbaka ett samtycke långt senare på det sätt som du tänker. Det skulle ju betyda att en person skulle kunna ha gjort sig skyldig till en våldtäkt utan att ha möjlighet att påverka skeendet. Så kan man såklart inte ha det. Det är snarare min uppfattning utifrån vad du berättar att personen menar att den inte samtyckte vid det tillfället hen pratar om, alltså när ni hade sex även om du uppfattade situationen annorlunda. Oaktsam våldtäktNär två parter uppfattar en situation helt olika - som det kanske är i erat fall, hen anser sig blivit utnyttjad och inte samtyckt till en handling och du ansåg att den var gemensam och något som båda ville, finns ett nytt omdiskuterat lagrum i BrB 6 kap. 1 a § - oaktsam våldtäkt. Förutsättningarna för det är att den ena personen varit grovt oaktsam till om den andra deltog frivilligt eller inte. I detta innefattas egentligen två saker som framkommit i praxis och förarbeten. 1. Den som deltar i en sexuell handling har ett personligt ansvar att försäkra sig om att den andra vill delta (Svea HovR Målnr. B 7117–19 ), alltså iaktta en form av försiktighet och inte utgå ifrån att den andra vill som man själv vill. 2. Man har varit grovt oaktsam på det sätt som lagen menar om man misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt men fortsätter handlingen ändå (Prop. 2017/18:177 s. 85). Alltså, finns det något som tyder på att personen inte deltar frivilligt längre, t ex gör motstånd, är passiv eller på annat sätt ger anledning att misstänka att hen inte vill så är man skyldig att sluta för att inte riskera straffansvar. I praktiken är det ofta detta man tvistar om: vad borde personen uppfattat eller förstått baserat på de inblandades vittnesmål. SlutsatsMed detta sagt så bör du fundera över situationen som personen pratade om. Samtycket kan inte dras tillbaka i efterhand utan vad hände där och då? Det man ska hålla i åtanke är såklart också att det är stor skillnad mellan vad personer kan uppleva och vad som kan bevisas i en rättsprocess. Alla omständigheter i ett fall ska bevisas på olika sätt för att man ska utkräva ett straffansvar. I detta ligger en inneboende svårighet just med sexualbrott eftersom bevisningen ofta är personerna som är inblandade som kan ha helt olika uppfattningar. Det skrivna ovan är helt enkelt lagstiftarens sätt att försöka fastställa vad ett beteende bör eller kan tyda på. Du nämner inget om att personen ska ha gjort en polisanmälan där situationen ställts på sin spets men jag hoppas att detta gör det tydligare för dig att fundera över situationen som var och framför allt: att vara medveten om under situationer i framtiden. Hoppas du fått svar och lycka till!

Frågor kring försäljning av sexuella tjänster

2020-09-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Vad är det troligaste straffet att jag får om jag säljer sex i flera år utan att betala skatt för de pengarna? Jag är tidigare dömd men inte för ekonomisk brottslighet. Sedan undrar jag om det är brottsligt att kontakta män för att fråga om de vill köpa sex av mig? Jag läste något om det en gång.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SkattenFörsäljning av sexuella tjänster är inte olagligt i Sverige. Följden av detta är att man är tvungen att deklarera sina inkomster vid sådan försäljning. Den som lämnar felaktig uppgift om sin inkomst eller sina intäkter kan dömas för skattebrott till fängelse i högst två år, 2 § skattebrottslagen. Jag kan tyvärr inte svara på vad domstolen skulle komma fram till för exakt straff i ditt fall.För att betala in skatten kan man anmäla sig till F-skattsedel och på så sätt också skatta på sina inkomster från försäljning av sexuella tjänster.Mer om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida, här.Kontakten med mänAtt sälja sex är inte ett brott i Sverige. Det är därför inte heller olagligt att kontakta män i detta syfte.Hoppas att detta gav svar på dina frågor!Om du eller någon du känner behöver stöd för att ta sig ur prostitution finns hjälp att få på https://www.talita.se