Vilket brott begås om en fader tvingar på sig pussar och kramar från ett minderårigt barn, som visar att denne inte vill?

2020-08-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejOm en far tvingar på sig pussar eller kramar från ett minderårigt barn, som visar och säger nej, att inte vill bli pussad eller kramad.Är detta ett övergrepp och straffbart..?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att en person ska kunna dömas för ett brott måste gärningen vara beskriven i antingen Brottsbalken eller annan författning enligt legalitetsprincipen, se 1 kap. 1 § BrB.I ovan stadgat fall blir 6 kap. BrB om sexualbrott tillämpligt.6 kap. 6 § BrB beskriver sexuellt övergrepp mot barn, vilket kan vara fallet här, med en straffpåföljd om fängelse i högst två år. Det kan vidare falla under sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB, med en straffpåföljd om böter eller fängelse i högst två år. Barnet i din fråga har tydligt uttryckt sitt ogillande av faderns agerande. Trots det fortsätter fadern med sina aktioner. För att en gärning ska kunna anses som brott krävs uppsåt, om inte något annat är föreskrivet, se 1 kap. 2 § BrB. I ovan fall finns det mycket som talar för att det föreligger någon form av uppsåt då gärningen begås.Med vänliga hälsningar!

Vad är det för skillnad på övergrepp i relation och sexuella övergrepp?

2020-08-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är det för skillnad med relations övergrepp och sexuella övergrepp Sen bättre förklaring på förtal kränkande uttal ex anklagad för att gjort den personen till att bli det
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sexuella övergrepp och förtal regleras i brottsbalken, som jag härefter kommer att benämna som "BrB".Skillnad på övergrepp i relation och sexuella övergreppI 6 kap. BrB hittar vi reglerna om sexualbrott. Den som, med en person, som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag döms för våldtäkt (6 kap. 1 § 1 st BrB). Exempel på annan sexuell handling som är jämförlig med samlag är anala och orala samlag samt penetration med föremål eller fingrar. Med sexuellt övergrepp menas däremot sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag. Den som alltså, med en person som inte deltar frivilligt genomför en sexuell handling som inte är samlag eller jämförlig med samlag döms för sexuella övergrepp ( 6 kap. 2 § BrB). Det görs ingen skillnad på huruvida den som utfört de sexuella övergreppen varit eller är i en relation med offret eller inte. Det finns alltså ingen skillnad på övergrepp i relation och sexuella övergrepp. Brottet grov kvinnofridskränkningDäremot har vi i Sverige brottet grov kvinnofridskränkning. En brott där flera enskilda straffbara handlingar, t.ex. misshandel, sexuella övergrepp, tillsammans kan utgöra ett grovt brott. En man som systematiskt misshandlar en kvinna han är gift med, eller lever i äktenskapsliknande förhållande med kan, istället för att dömas för varje enskild handling, dömas för det samlade begreppet för dessa upprepade handlingar - grov kvinnofridskränkning ( 4 kap. 4 a § 2 st ). FörtalFörtal är ett så kallat ärekränkningsbrott och regleras i 5 kap. BrB. En person kan dömas till förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Alltså kan man exempelvis dömas till förtal om man sprider uppgifter om att en person begått ett visst brott. Utpekandet eller de uppgifter man sprider ska vara av allvarlig för att det ska räknas som förtal. Hur stor spridningen är spelar även viss roll. Bedömningen av vad som anses som nedsättande görs utifrån den utpekades omgivning och ur deras synvinkel. Vilket innebär att domstolen bl.a. tar hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått och även till vilka personer spridningen har nått (5 kap. 1 § BrB)Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Är det alltid våldtäkt om man sover?

2020-08-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är all form av sex med någon som sover klassat som våldtäkt? Om jag skulle vilja att min fru hade sex med mig när jag sover, skulle det vara möjligt att ordna lagligt? Exempelvis med ett skriftligt/filmat samtycka, kanske repeterat samtycke under en längre tid, och skriftligt vad jag går med på i sömnen etc.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Våldtäkt är ett sexualbrott som regleras i brottsbalken, vilken härefter kommer förkortas som BrB. Vad är en våldtäkt? Definitionen av en våldtäkt är att man genomför ett samlag eller en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). Om man sover kan man inte samtycka, varför det i regel klassas som just våldtäkt. Det finns även med som ett exempel i bestämmelsen, nämligen om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar någon som sover och som därmed är i en utsatt situation (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten BrB). Har du gett ditt samtycke innan och det finns dokumenterat är det dock ingen våldtäkt eftersom ni båda då deltar frivilligt. Det krävs dock att samtycket finns under hela förloppet, vilket kan bli problematiskt om man sover. Så länge du har detta i åtanke och samtycker även till detta så är det inget brott. Sammanfattning Så länge du deltar frivilligt så är det inte någon våldtäkt även om du sover. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Straffskala för våldtäkt

2020-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga hur domstolar dömer kring våldtäkter. Hur ser straffskalan ut? Min sambo har blivit anmäld för våldtäkt och har nu under 5 dagar suttit häktad. Finns det någon chans att han släpps innan 14 dagar? Finns det någon chans att han inte döms för någon våldtäkt? Jag vet att han aldrig skulle våldta någon tjej. Men han har varit otrogen mot mig och haft sex med två tjejer. Båda har anmält honom för våldtäkt då dom fått reda på att han har flickvän och han har även inte uppgett sitt riktiga namn för dom. Ena blev han friad ifrån. Men denna gången blev han häktad. Detta hände 2018. Finns det möjligtvis någon chans att han blir friad denna gången med? Vi har ett barn och ett barn påväg så detta är mycket jobbigt för mig.
Melvin Keric |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskala för våldtäktSexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB).Av 6 kap. 1 § BrB framgår det den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffskalan för våldtäkt är således fängelse i lägst två år och högst sex år. Häktesförhandling (ompröving av häktesfrågan)När domstolen beslutat att häkta någon kan personen hållas frihetsberövad i två veckor, därefter måste det hållas en ny häktesförhandling där den misstänkte kan häktas i två veckor till. Så kan det sedan hålla på hur länge som helst, det finns nämligen ingen gräns för hur länge någon kan vara häktad så länge det hålls en ny häktesförhandling var fjortonde dag. En omprövning av häktesfrågan ska hållas med högst två veckors mellanrum, 24 kap. 18 § 3 st Rättegångsbalken. Med detta sagt kan en omprövning av häktesfrågan ske innan fjorton dagar, eftersom det i lagen endast anges en maxtid på två veckor, inom vilken tid då häktesförhandlingen måste ske. Det är alltså inget krav på att omförhandlingen måste ske var fjortonde dag, men i regel brukar det vara så.Det är svårt för mig att besvara frågan huruvida han kommer bli dömd eller inte pga att jag inte känner till omständigheterna i fallet, bevisningen som åberopats och hur domstolen väljer att bedöma i det enskilda fallet.Med vänliga hälsningar,

är det för sent att anmäla sexualbrott?

2020-08-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur länge är sexuellt övergrepp mot barn (offret 15 år och förövaren ca 50års åldern), straffbart? En vän blev förgripen när han var 15 av sin pappas sambo i sängen när han sov, hon "runkade" då av honom utan samtycke. Kan händelsen fortfarande polisanmälas eller har det gått för lång tid?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge det är möjligt att anmäla något för sexuellt övergrepp mot barn. Det finns en så kallad preskriptionstid för varje typ av brott. Detta innebär att efter en viss tid, kan brottet inte längre leda till ett straff. Preskriptionstiden är alltså beroende av vilken typ av brott som begåtts, och vad detta brottet har för straffskala. Det aktuella brottets straffskala Brottet sexuellt övergrepp mot barn, framgår av 6 kap. 6§ brottsbalken. Det framgår där att straffskalan för detta brott är fängelse i högst två år. Även "vanligt" sexuellt övergrepp har denna straffskala (6 kap. 2§ brottsbalken), för de fall man inte kan konstatera att förövaren är närstående eller ansvarar för fostran av offret. Beroende på omständigheterna kring händelsen skulle även andra sexualbrott kunna bli aktuella, så som våldtäkt/våldtäkt mot barn, där straffskalan är fängelse 2-6 år. Dessa brott kan även betraktas som grova, och då ökar även straffskalan. PreskriptionstidenPreskriptionstiden för sexuellt övergrepp (mot barn) är fem år (35 kap. 1§ brottsbalken). Om brottet skulle anses vara en våldtäkt, eller grovt sexuellt övergrepp (mot barn), skulle preskriptionstiden vara tio år. Tiden för när man kan bli dömd för ett brott beror alltså på vilket brott det gäller. Preskriptionstiden löper från dagen för brottet och för att avbryta preskriptionstiden krävs att den misstänkte häktas eller får del av stämning beträffande brottsmisstanken. Preskriptionstiden avbryts alltså inte enbart genom en anmälan om brott, utan det krävs att personen antingen häktas eller delges stämning. RekommendationDet framgår inte av din fråga hur lång tid som har förflutit sedan brottet begicks, så jag kan tyvärr inte ge något mer specifikt svar på din fråga i den delen. Men då det är svårt med just sexualbrott och bedömningen av vilket exakt brott det handlar om, dels för er, dels för mig själv, rekommenderar jag er att göra en anmälan till polisen, om det är det ni vill. Ni kan alltid anmäla brottet, sen är det upp till polisen och åklagaren att ta beslut om vilket typ av brott som gärningen avser, och i sådana fall om brottet har preskriberats och gärningsmannen inte kan bli dömd för brottet. Men beroende på hur lång tid som har gått sedan gärningen inträffade, får ni i sådana fall vara beredda på att ärendet läggs ned på grund av preskription. Det finns även risk att ärendet läggs ned på grund av bristande bevis om det är så att det gått för lång tid och man inte längre kan säkra bevis, och därför är det såklart alltid bäst att anmäla brottet så snart som möjligt efter det inträffat. Men ni kan som sagt alltid anmäla brottet, resten är upp till polisen att utreda. Ni kan lättast anmäla brott till polisen genom att antingen ringa till dem på 114 14, eller i vissa fall göra en anmälan på deras hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att skicka 'nudes'?

2020-08-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Snabb fråga om jag och en tjej jag håller på med skickar nudes till varandra äre lagligt? Om båda är med på det? Fastän vi är 17 och 16 Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som mottar och sparar ner bilder på en person som är under 18 år gammal gör sig enligt huvudregeln skyldig till barnpornografibrott enligt brottsbalken 16 kap. 10 a § (här). En person som är under 18 år är fortfarande är ett barn enligt denna lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det vidare att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara det om personen är naken. Det krävs också att det av bilden framgår1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Dock behöver det inte anses vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det. Det innebär att om du och en tjej du inleder en relation med båda är med på att skicka dessa bilder och är över 15 år, behöver det inte anses vara barnpornografibrott.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Sugardating - Är det prostutition?

2020-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Sugar dating är ett omdiskuterat fenomen och ses av vissa som en form av prostitution. Om en ung person har en sk. Sugar daddy som veckovis betalar hen, är detta att ses som någon form av ekonomisk brottslighet om summan ej årsredovisas. Ses betalningen som en form av gåva eller en betalning för en form av tjänst och därmed skattepliktig?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga är det flertalet lagar som berörs och jag kommer nedan att försöka redogöra vad som gäller för "Sugardating". Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall och olika synvinklar på området som kan framställa sugardating som en gråzon, mellan lagligt och olagligt. Regler gällande prostitution regleras i Brottsbalken (BrB).Regler gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).Vad är "Sugardating"?Sugardating är en åldersmässigt asymmetrisk sexuell relation mellan en äldre part och en yngre part där parterna ingår ett avtal om ersättning för relationen. Den äldre parten är vanligtvis förmögen och betalar den yngre parten för dennes umgänge och den yngre parten är vanligtvis attraktiv och kultiverad. Den yngre parten strävar vanligen efter att finna någon som kan finansiera dennes liv och livsstil, och den äldre parten strävar vanligtvis efter en sexuell relation. Betalningen kan utgöras av ett kreditkort, månadsbetalningar, betalda möten eller betalning i någon annan form som exempelvis resor, kläder etc..Eftersom den äldre parten eftersträvar sexuellt umgänge kan detta förhållande betraktas som prostitution eller i alla fall inom gråzonen. Problematiken med detta är att personer som vistas på "sugardating"-sidor oftast är redan i ett annat stadigvarande förhållande, vilket ger intrycket att relationen endast är eftersträvande ett avtal där sexuellt umgänge utbytes mot ekonomisk ersättning. Gråzonen i detta uppkommer när parterna i relationen påpekar att den andre är vederbörandes flickvän/pojkvän samt att exempelvis betalningen är betraktad som en gåva och den sexuella handlingen är underförstådd. Är Sugardating brottsligt?Frågan i detta fall är om man ser den relationen som uppkommer mellan parterna som en tillfällig, samt om gåvorna/betalningen är avsedd för den sexuella tjänsten eller som en gåva till motparten i form av en benefik gåva, se gåvolagen. Ifall man ser det som en betalning för sexuella tjänster skulle i detta fall 6 kap. 11 § BrB, vara tillämplig. Här är det alltså tal om en gråzon där man inte vet om det ska betraktas som en gåva eller som ersättning för sexuell handling och därmed kan det inte fastställas om detta är brottsligt eller ej utan man måste göra en bedömning och övervägning från fall till fall.Hur ska sugardating beskattas?Som nämnt ovan brukar vanligtvis ersättningen i dessa typer av förhållanden att utgå i form av gåvor. Enligt Inkomstskattelagen är förvärv i form av arv, testamente, gåvor eller bodelningar skattefria, 8 kap. 2 § IL. Därmed förkommer inte krav på att årsredovisa denna typ av inkomst. Däremot är det ett krav att gåvan är benefik, alltså att någon motprestation inte förväntas. Om gåvan istället ges på grund av en utförd eller framtida arbetsinsats finns risk att gåvan istället klassas som remuneratorisk, så klassas vanligen gåvor som ges inom ett anställningsförhållande.Om det ska betraktas att ersättningen är en form av betalning för sexuella tjänster innebär detta att inkomsten bör beskattas. Emellertid måste avväga om det är betalning för en tjänst eller om det är en form av näringsverksamhet. Om mottagaren av betalningen utför dessa tjänster varaktigt, i vinstsyfte och självständigt ska detta beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 1 § IL. Om det däremot inte är varaktigt, i vinstsyfte eller självständigt ska inkomsten beskattas inom inkomstslaget tjänst 10 kap. 1 § IL.SammanfattningUtifrån din fråga är det väldigt många intressanta synpunkter som är svår för juridiken att definiera, huruvida det är en sexuell tjänst eller om det är ett legitimt monogamt förhållande där gåvor förekommer likt andra förhållanden. Min bedömning vid första anblick är att dessa typer av förhållanden rimligtvis bör betraktas som avtal där sexuella tjänster utbytes mot ekonomisk ersättning, vilket är enligt brottsbalken olagligt och ska även beskattas enligt inkomstskattelagen. Denna fråga är däremot inte tillräckligt diskuterad och med tiden kan det komma att klarnas rent juridiskt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla någon som jag misstänker har sexuell kontakt med barn?

2020-07-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag jobbar med att göra vuxen underhållning och skriver därför mycket med andra personer för att bygga upp en personlig kontakt över nätet. För några månader sedan så var det en man som började skriva till mig på en socialt nätverk (för vuxna) och han verkade vara trevlig till en början. Problemet var att han sedan började fråga om bilder på mig när jag var barn, han ville helst ha bilder på när jag var innan ålder 10 och att "Det inte behöver vara sexuellt, jag njuter av det endå" Jag slutade då skriva till honnom helt och tog bort honnom, men han började följa mig ett tag efter på flera av mina andra sociala medier och han skriver väldigt sexuella saker till mig (vilket jag är van vid i mitt arbete) men det är inte på ett "Normalt sätt" Han skriver hur han tänder på unga små flickor och hur han önskar att han hade haft en sexuell relation till mig som barn. Jag har kollat in hans sociala medier och han verkar följa väldigt unga tjejer. Han har skrivit extremt grova saker som jag helst inte vill ta upp och det framkommer väldigt tydligt att han är en pedofil som inte "Skämms över det". Jag kan ej bevisa att han har uttnytjat ngn på det sättet, men att fråga efter bilder på när jag var barn i sexuellt syfte kan ju inte vara okej? Han enligt mig är en fara för unga tjejer på nätet och kan dra nytta av dem. Finns det något jag kan göra? Går de att göra en anmälning på detta?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om barnpornografi och sexualbrott mot barnInnehav, förvärv, spridande eller skapande av barnpornografi är ett brott som kan ge fängelse i upp till två års tid (16 kap 10a § BrB). Det finns också ett flertal andra sexualbrott mot barn som kan bli aktuella. Samtliga finns i 10 kap brottsbalken (BrB), exempelvis utnyttjande av barn för sexuell posering (10 kap 8 § BrB) och kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (10 kap 10a § BrB).Jag kommer i svaret främst att fokusera på barnpornografibrott, eftersom det är det du huvudsakligen har bevisning för.Vad räknas som barnpornografi och kan jag anmäla?Att inneha eller be om bilder på barn generellt är inte straffbart, utan det krävs att bilderna kan klassas som pornografiska för att det ska räknas som barnpornografi. Du kan läsa mer om barnpornografibrott på polisens hemsida. Det är mycket möjligt att det mannen som kontaktat dig gjort kan vara straffbart, och du bör anmäla detta till polisen. Även om polisen skulle anse att situationen inte är tillräckligt allvarlig för att undersöka så kommer du inte att lida negativa konsekvenser.Hur anmäler och tipsar jag polisen?Du anmäler barnpornografibrott genom att ringa till 114 14 eller genom att besöka din lokala polisstation.Baserat på dina misstankar om hans beteende kring unga tjejer i övrigt är det en bra idé att tipsa polisen. Även här kan du ringa till 114 14, eller så kan du tipsa via internet. Detta kan du göra vid polisens hemsida. Ditt tips kan leda till att andra tjejer och kvinnor inte blir utsatta i framtiden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,