Är det alltid våldtäkt om man sover?

2020-08-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är all form av sex med någon som sover klassat som våldtäkt? Om jag skulle vilja att min fru hade sex med mig när jag sover, skulle det vara möjligt att ordna lagligt? Exempelvis med ett skriftligt/filmat samtycka, kanske repeterat samtycke under en längre tid, och skriftligt vad jag går med på i sömnen etc.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Våldtäkt är ett sexualbrott som regleras i brottsbalken, vilken härefter kommer förkortas som BrB. Vad är en våldtäkt? Definitionen av en våldtäkt är att man genomför ett samlag eller en sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). Om man sover kan man inte samtycka, varför det i regel klassas som just våldtäkt. Det finns även med som ett exempel i bestämmelsen, nämligen om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar någon som sover och som därmed är i en utsatt situation (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten BrB). Har du gett ditt samtycke innan och det finns dokumenterat är det dock ingen våldtäkt eftersom ni båda då deltar frivilligt. Det krävs dock att samtycket finns under hela förloppet, vilket kan bli problematiskt om man sover. Så länge du har detta i åtanke och samtycker även till detta så är det inget brott. Sammanfattning Så länge du deltar frivilligt så är det inte någon våldtäkt även om du sover. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Straffskala för våldtäkt

2020-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga hur domstolar dömer kring våldtäkter. Hur ser straffskalan ut? Min sambo har blivit anmäld för våldtäkt och har nu under 5 dagar suttit häktad. Finns det någon chans att han släpps innan 14 dagar? Finns det någon chans att han inte döms för någon våldtäkt? Jag vet att han aldrig skulle våldta någon tjej. Men han har varit otrogen mot mig och haft sex med två tjejer. Båda har anmält honom för våldtäkt då dom fått reda på att han har flickvän och han har även inte uppgett sitt riktiga namn för dom. Ena blev han friad ifrån. Men denna gången blev han häktad. Detta hände 2018. Finns det möjligtvis någon chans att han blir friad denna gången med? Vi har ett barn och ett barn påväg så detta är mycket jobbigt för mig.
Melvin Keric |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskala för våldtäktSexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB).Av 6 kap. 1 § BrB framgår det den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffskalan för våldtäkt är således fängelse i lägst två år och högst sex år. Häktesförhandling (ompröving av häktesfrågan)När domstolen beslutat att häkta någon kan personen hållas frihetsberövad i två veckor, därefter måste det hållas en ny häktesförhandling där den misstänkte kan häktas i två veckor till. Så kan det sedan hålla på hur länge som helst, det finns nämligen ingen gräns för hur länge någon kan vara häktad så länge det hålls en ny häktesförhandling var fjortonde dag. En omprövning av häktesfrågan ska hållas med högst två veckors mellanrum, 24 kap. 18 § 3 st Rättegångsbalken. Med detta sagt kan en omprövning av häktesfrågan ske innan fjorton dagar, eftersom det i lagen endast anges en maxtid på två veckor, inom vilken tid då häktesförhandlingen måste ske. Det är alltså inget krav på att omförhandlingen måste ske var fjortonde dag, men i regel brukar det vara så.Det är svårt för mig att besvara frågan huruvida han kommer bli dömd eller inte pga att jag inte känner till omständigheterna i fallet, bevisningen som åberopats och hur domstolen väljer att bedöma i det enskilda fallet.Med vänliga hälsningar,

När aktualiseras straffansvar för medverkan till köp av sexuell tjänst?

2020-07-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejjag har en fråga gällande sexköpslagen.Om en person som har en kompis köper sex för kompisens räkning. Alltså att personen betalar den prostituerade, hjälper kompisen med pengar är det att anse som främjande av sexuella tjänster och kan då den person som betalar straffas.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om brottet köp av sexuell tjänstBrottet köp av sexuell tjänst regleras i 6 kap. 11 § Brottsbalken (BrB). Enligt bestämmelsen döms den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning för köp av sexuell tjänst, till böter eller fängelse i högst ett år. Den som i sin tur erbjuder den sexuella tjänsten - säljaren - omfattas inte av straffansvaret. Vad som avses med ersättning är såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, exempelvis smycken, narkotika m.m. Även den som erbjudit ersättning men sedan inte erlägger denna anses ha skaffat sig sexuella tjänster mot ersättning, om den utlovade ersättningen varit en förutsättning för förbindelsen. Begreppet sexuella förbindelser omfattar främst samlag men även annat sexuellt umgänge avses. Enligt 6 kap. 11 § stycke 2 BrB klargörs att även situationer där den person som nyttjar den sexuella tjänsten men låter någon annan erlägga ersättningen omfattas av bestämmelsen. Den person som betalar för den sexuella tjänsten straffas dock inte enligt 6 kap. 11 § BrB - då paragrafen enbart avser nyttjaren av tjänsten. När aktualiseras straffansvar för medverkan till köp av sexuell tjänst?Medverkan till brott regleras i 23 kap. 4 § BrB. Bestämmelsen gäller avseende alla brottsbalksbrott. Kraven för att medverkan ska anses föreligga är att den medverkande har 1) främjat 2) någon annans otillåtna gärning. Vad som avses med 1) är att den medverkande främjat gärningen genom råd eller dåd. Med detta brukar förstås att vederbörande gjort något som underlättar eller varit ägnat att underlätta gärningens utförande, alltså på något sätt haft inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning. Här ska tilläggas att främjandet kan vara av nästan obetydande art. I exempelvis NJA 1963 s 574 dömdes en person till ansvar för medverkan till misshandel då denne hållit förövarens rock under gärningen. Detta visar på att det är tillräckligt att styrka någon annan i dennes uppsåt samt att kraven för straffrättsligt ansvar uppenbart är lågt ställda.Enligt 2) krävs att det föreligger en konkret gärning som utförts av förövaren. Däremot krävs inte att förövaren själv döms för brottet eller ens att denne är känd. SammanfattningMitt svar på din fråga blir - mot bakgrund av det anförda - att en person som köper sex för sin kompis räkning mycket sannolikt omfattas av brottet medverkan till köp av sexuell tjänst. Kraven för straffrättsligt ansvar är nämligen relativt lågt ställda. Den som döms för medverkan kan komma att straffas mildare än, lika hårt som eller hårdare än gärningsmannen själv. Detta beror på förhållandena kring brottet. Genom medverkan till köp av sexuell tjänst riskerar därmed personen böter eller fängelse i upp till ett år.

Fråga om samtyckeslagen

2020-07-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga om den nya samtyckeslagen. Jag inledde en relation med en kvinna, men hon bestämde sig för att bryta upp. Det sade hon emellertid inte, utan hon fortsatte att skicka meddelanden med kramar och pussar för att hon skulle få en natt till. Allt var ju frivilligt från min sida eftersom jag trodde att vi skulle fortsätta relationen, men hon sa inget om det planerade uppbrottet, och hade hon gjort det visste hon ju att jag skulle ha sagt nej. Dagen därpå bryter hon upp, och så småningom kommer ett SMS där hon medger att hon känner sig som en skitstövel som lätt kan ses som att ha utnyttjat mig.Hur ställer sig lagstiftningen i det här fallet? Hon visste ju att jag inte hade lämnat samtycke till sex om jag hade vetat om att hon skulle bryta upp, och därför undanhöll hon sanningen för att få sex en gång till. Är det då ett brott mot samtyckeslagen?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samtyckeslagen Grunden för den nya samtyckeslagen är att gränsen mellan en straffri och en straffbar gärning går vid om deltagandet i den sexuella handlingen är frivillig eller inte. Det krävs därmed inte längre att gärningspersonen har använt sig av våld eller hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att gärningen ska vara straffbar som våldtäkt. Bestämmelsen ger uttryck för att en sexuell handling mot någon som inte deltar frivilligt innebär en kränkning av den personens ovillkorliga rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande (6 kap. 1 § brottsbalken).Frivilligheten måste föreligga då den sexuella handlingen företas och bestå under hela handlingen. Frivilligheten måste kommuniceras genom ord eller handling för att godtas. I praktiken innebär det att endast ett "ja" eller ett aktivt deltagande i handlingen ska kunna tolkas som frivillighet av den eller de övriga som deltar. I lagen anges inte närmare hur frivilligheten ska komma till uttryck. Det kan i och för sig tyckas rimligt att samtliga inblandade i en sexuell samvaro muntligen ger uttryck för att de vill delta. Just sexuell samvaro föregås emellertid sällan av en närmare diskussion parterna emellan om vad som ska ske. I stället kan det vara så att samvaron växer fram successivt genom parternas handlande, t.ex. genom ömsesidigt utväxlande av kyssar, kramar och smek. Bedömningen av om en målsägande har deltagit frivilligt eller inte ska grundas på situationen i dess helhet. En persons inre önskan att inte delta i den sexuella handlingen är inte tillräcklig för straffansvar, om personen de facto går med på handlingen. Det avgörande är om personen haft möjlighet att "fritt ta ställning" till om han eller hon ska delta. Detta ska förstås så att personen själv måste ha kunnat bestämma om deltagandet och inte av någon anledning känt sig tvungen att delta eller varit ur stånd att bedöma sitt agerande. Annars föreligger straffrättsligt ansvar. Att vilseledas till sexuellt umgänge Regeringen diskuterade i propositionen just ansvarsfrihetsgrunder som redan har sin specifika betydelse i (24 kap. 7 § brottsbalken), men som inte fullt överensstämmer med den innebörd begreppet bör ha om det används i samband med sexualbrott. Om man uppställer samtycke som rekvisit för att handlingen inte ska vara brottslig och därmed avser samtycke i den mening det har som ansvarsfrihetsgrund, kommer också fall där samtycket inte getts med "full insikt" om relevanta förhållanden att grunda ansvar. Villfarelse rörande någon omständighet av betydelse medför enligt ansvarsfrihetsbestämmelsen att samtycket blir utan verkan. Att lura sig till sexuellt umgänge genom löften om t.ex. en kärleksrelation eller genom att utge sig för att vara en känd person skulle innebära att samtycket inte är giltigt. Sådana fall av vilseledanden bör inte grunda ansvar för sexualbrott.Ett deltagande kan därmed anses frivilligt även om målsäganden inte haft full insikt om relevanta förhållanden. Att någon lurats att delta i sexuell samvaro genom osanna påståenden medför inte att deltagandet ska anses ofrivilligt. Att lura till sig sexuellt umgänge genom löften om en kärleksrelation bör inte grunda ansvar för sexualbrott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Sugardating - Är det prostutition?

2020-07-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Sugar dating är ett omdiskuterat fenomen och ses av vissa som en form av prostitution. Om en ung person har en sk. Sugar daddy som veckovis betalar hen, är detta att ses som någon form av ekonomisk brottslighet om summan ej årsredovisas. Ses betalningen som en form av gåva eller en betalning för en form av tjänst och därmed skattepliktig?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga är det flertalet lagar som berörs och jag kommer nedan att försöka redogöra vad som gäller för "Sugardating". Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall och olika synvinklar på området som kan framställa sugardating som en gråzon, mellan lagligt och olagligt. Regler gällande prostitution regleras i Brottsbalken (BrB).Regler gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).Vad är "Sugardating"?Sugardating är en åldersmässigt asymmetrisk sexuell relation mellan en äldre part och en yngre part där parterna ingår ett avtal om ersättning för relationen. Den äldre parten är vanligtvis förmögen och betalar den yngre parten för dennes umgänge och den yngre parten är vanligtvis attraktiv och kultiverad. Den yngre parten strävar vanligen efter att finna någon som kan finansiera dennes liv och livsstil, och den äldre parten strävar vanligtvis efter en sexuell relation. Betalningen kan utgöras av ett kreditkort, månadsbetalningar, betalda möten eller betalning i någon annan form som exempelvis resor, kläder etc..Eftersom den äldre parten eftersträvar sexuellt umgänge kan detta förhållande betraktas som prostitution eller i alla fall inom gråzonen. Problematiken med detta är att personer som vistas på "sugardating"-sidor oftast är redan i ett annat stadigvarande förhållande, vilket ger intrycket att relationen endast är eftersträvande ett avtal där sexuellt umgänge utbytes mot ekonomisk ersättning. Gråzonen i detta uppkommer när parterna i relationen påpekar att den andre är vederbörandes flickvän/pojkvän samt att exempelvis betalningen är betraktad som en gåva och den sexuella handlingen är underförstådd. Är Sugardating brottsligt?Frågan i detta fall är om man ser den relationen som uppkommer mellan parterna som en tillfällig, samt om gåvorna/betalningen är avsedd för den sexuella tjänsten eller som en gåva till motparten i form av en benefik gåva, se gåvolagen. Ifall man ser det som en betalning för sexuella tjänster skulle i detta fall 6 kap. 11 § BrB, vara tillämplig. Här är det alltså tal om en gråzon där man inte vet om det ska betraktas som en gåva eller som ersättning för sexuell handling och därmed kan det inte fastställas om detta är brottsligt eller ej utan man måste göra en bedömning och övervägning från fall till fall.Hur ska sugardating beskattas?Som nämnt ovan brukar vanligtvis ersättningen i dessa typer av förhållanden att utgå i form av gåvor. Enligt Inkomstskattelagen är förvärv i form av arv, testamente, gåvor eller bodelningar skattefria, 8 kap. 2 § IL. Därmed förkommer inte krav på att årsredovisa denna typ av inkomst. Däremot är det ett krav att gåvan är benefik, alltså att någon motprestation inte förväntas. Om gåvan istället ges på grund av en utförd eller framtida arbetsinsats finns risk att gåvan istället klassas som remuneratorisk, så klassas vanligen gåvor som ges inom ett anställningsförhållande.Om det ska betraktas att ersättningen är en form av betalning för sexuella tjänster innebär detta att inkomsten bör beskattas. Emellertid måste avväga om det är betalning för en tjänst eller om det är en form av näringsverksamhet. Om mottagaren av betalningen utför dessa tjänster varaktigt, i vinstsyfte och självständigt ska detta beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 1 § IL. Om det däremot inte är varaktigt, i vinstsyfte eller självständigt ska inkomsten beskattas inom inkomstslaget tjänst 10 kap. 1 § IL.SammanfattningUtifrån din fråga är det väldigt många intressanta synpunkter som är svår för juridiken att definiera, huruvida det är en sexuell tjänst eller om det är ett legitimt monogamt förhållande där gåvor förekommer likt andra förhållanden. Min bedömning vid första anblick är att dessa typer av förhållanden rimligtvis bör betraktas som avtal där sexuella tjänster utbytes mot ekonomisk ersättning, vilket är enligt brottsbalken olagligt och ska även beskattas enligt inkomstskattelagen. Denna fråga är däremot inte tillräckligt diskuterad och med tiden kan det komma att klarnas rent juridiskt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla någon som jag misstänker har sexuell kontakt med barn?

2020-07-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag jobbar med att göra vuxen underhållning och skriver därför mycket med andra personer för att bygga upp en personlig kontakt över nätet. För några månader sedan så var det en man som började skriva till mig på en socialt nätverk (för vuxna) och han verkade vara trevlig till en början. Problemet var att han sedan började fråga om bilder på mig när jag var barn, han ville helst ha bilder på när jag var innan ålder 10 och att "Det inte behöver vara sexuellt, jag njuter av det endå" Jag slutade då skriva till honnom helt och tog bort honnom, men han började följa mig ett tag efter på flera av mina andra sociala medier och han skriver väldigt sexuella saker till mig (vilket jag är van vid i mitt arbete) men det är inte på ett "Normalt sätt" Han skriver hur han tänder på unga små flickor och hur han önskar att han hade haft en sexuell relation till mig som barn. Jag har kollat in hans sociala medier och han verkar följa väldigt unga tjejer. Han har skrivit extremt grova saker som jag helst inte vill ta upp och det framkommer väldigt tydligt att han är en pedofil som inte "Skämms över det". Jag kan ej bevisa att han har uttnytjat ngn på det sättet, men att fråga efter bilder på när jag var barn i sexuellt syfte kan ju inte vara okej? Han enligt mig är en fara för unga tjejer på nätet och kan dra nytta av dem. Finns det något jag kan göra? Går de att göra en anmälning på detta?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om barnpornografi och sexualbrott mot barnInnehav, förvärv, spridande eller skapande av barnpornografi är ett brott som kan ge fängelse i upp till två års tid (16 kap 10a § BrB). Det finns också ett flertal andra sexualbrott mot barn som kan bli aktuella. Samtliga finns i 10 kap brottsbalken (BrB), exempelvis utnyttjande av barn för sexuell posering (10 kap 8 § BrB) och kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (10 kap 10a § BrB).Jag kommer i svaret främst att fokusera på barnpornografibrott, eftersom det är det du huvudsakligen har bevisning för.Vad räknas som barnpornografi och kan jag anmäla?Att inneha eller be om bilder på barn generellt är inte straffbart, utan det krävs att bilderna kan klassas som pornografiska för att det ska räknas som barnpornografi. Du kan läsa mer om barnpornografibrott på polisens hemsida. Det är mycket möjligt att det mannen som kontaktat dig gjort kan vara straffbart, och du bör anmäla detta till polisen. Även om polisen skulle anse att situationen inte är tillräckligt allvarlig för att undersöka så kommer du inte att lida negativa konsekvenser.Hur anmäler och tipsar jag polisen?Du anmäler barnpornografibrott genom att ringa till 114 14 eller genom att besöka din lokala polisstation.Baserat på dina misstankar om hans beteende kring unga tjejer i övrigt är det en bra idé att tipsa polisen. Även här kan du ringa till 114 14, eller så kan du tipsa via internet. Detta kan du göra vid polisens hemsida. Ditt tips kan leda till att andra tjejer och kvinnor inte blir utsatta i framtiden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Olagligt att gå in på en hemsida

2020-07-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag surfade runt på nätet igår och råka komma in på en hemsida "studentannonser.net" visste inte vad det var men trodde de var någon form av jobb för studenter men var ju något helt annat och verkade vara någon form av eskort sida. Gick såklart ut från sidan direkt men då börja jag tänka på att de kanske var olagligt att besöka denna hemsida, så min fråga är. Är det olagligt? Om man tillväxtmålet av misstag råkar gå in där, försökte hitta mer information om hemsidan men hitta inte så mycket på nätet
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga. Reglerna om brott och straff finns bl.a i Brottsbalken men även i annan speciallagstiftning. Prostitution eller köp av sexuella tjänster som de heter finns i brottsbalkens 6 kapitel, mer specifikt i 6 kap. 11 § Brottsbalken. Köp av sexuella tjänster är straffbelagt på försöksstadiet, d.v.s du behöver inte fullborda köpet för att de ska vara ett brott, 6 kap. 15 § BrB. För att de ska vara ett försök krävs dock att ett antal kriterier har uppfyllts som de du har gjort inte uppfyller, 23 kap. 1 § BrB. Bl.a måste man ha nått vad som brukar kallas försökspunkten, d.v.s man ska ha påbörjat sitt försök att genomföra brottet. Att enbart gå in på en eskortsida är inte att påbörja försöket att köpa sex, den gränsen går snarare vid att faktiskt stämma träff eller t.om besöka lokalen. Vidare måste man även ha uppsåt till både försöks gärningen samt till de fullbordade brottet. Du ska alltså för de första vara medveten om att de du gör är att gå in på en eskortsida och för de andra ska du gå in där med en ambition eller en plan att faktiskt köpa sex. Något som du inte uppfyller. Så de du gjort var inte olagligt och du har inget att oroa dig för förutom eventuella internet virus. Med vänliga hälsningar

Kille hade sex med mig när jag var full, räknas det som våldtäkt och kan jag anmäla honom?

2020-07-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag var tillsammans med en kille en period.En kväll skulle jag dricka alkohol och sedan sova hos honom. Jag sa till honom cirka 10 gånger innan att jag INTE vill att han ska ha sex med mig då. Min vän hörde också när jg A det.Sen på kvällen när jag har full så hade han det ändå. Fast jag sagt nej. Räknas det som våldtäkt och kan jag anmäla han gör det?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Brottsbalk (1962:700), nedan kallad BrB. Svaret på din fråga är ja – den händelse som du beskriver räknas som våldtäkt och du kan anmäla händelsen till polisen. Räknas händelsen som en våldtäkt?Att ha sex med någon mot dennes vilja räknas som våldtäkt, sex ska alltså alltid vara frivilligt (6 kapitlet 1 § BrB). Du anses aldrig ha deltagit frivilligt om killen har sex med dig när du är full. Detta gäller även om du inte har sagt något innan om att du inte vill ha sex (6 kapitlet 1 § första stycket andra punkten BrB). Bara det faktum att du var full när din dåvarande kille hade sex med dig räknas alltså som en våldtäkt. Att du dessutom innan har sagt flera gånger att du inte vill att han ska ha sex med dig talar bara starkare för att killen måste ha förstått att du inte ville. Att din vän dessutom har hört dig säga detta är bra för att kunna bevisa i domstol att killen måste ha förstått att du inte ville ha sex med honom. Det är domstolen som sedan avgör om din dåvarande kille kan dömas för våldtäkt eller inte baserat på alla omständigheter vid händelsen. Hur anmäler du? För att anmäla en våldtäkt måste du antingen besöka en polisstation eller ringa till polisen och göra anmälan. Du kan ringa polisen på numret 114 14, de har öppet dygnet runt. Om du vill göra anmälan på polisstationen kan du på polisens hemsida söka på din kommun för att hitta adress till närmsta polisstation och se deras öppettider. Sammanfattning och rådDet som har hänt dig räknas som en våldtäkt. Det är dock en domstol som gör en slutlig bedömning om din dåvarande kille kan dömas för brott eller inte. Eftersom du har blivit utsatt för brott kan du anmäla detta till polisen. Polisen kan också svara på frågor och ge dig information om hjälporganisationer som du kan kontakta för att få stöd, råd och hjälp. Om du behöver stöd, råd eller hjälp kan du ringa kvinnofridslinjen på nummer 020-50 50 50. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är kostnadsfritt. Du kan också få stöd och hjälp från brottsofferjouren. Brottsofferjouren kan du ringa på nummer 116 006. Mer information finns på polisens hemsida där det bland annat är länkat till både kvinnofridslinjen och brottsofferjouren. Jag tycker absolut att du ska anmäla händelsen och kom ihåg att det finns hjälp och stöttning att få! Hoppas svaret har varit till hjälp, lycka till och om du har fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss här på Lawline. Mvh