Brottsligt gå runt med strap on?

2020-07-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man går runt med en synlig strap-on, gills det som blottning?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Blottning är en form av sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande kan utöver genom sådan blottning som är ägnad att väcka obehag begås genom att på annat vis genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). Dessa bedömningar är inte alldeles klara, utan får sägas vara närmast common sense-baserade. Liksom blottning i ett sammanhang – exempelvis i en bastu eller nudiststrand där alla naturligt är nakna – kan vara tillåtet och i andra brottsligt, beror frågan om huruvida det är brottsligt att gå runt med synlig strap on på de närmre omständigheterna. En kärnförutsättning för att beteendet ska vara brottsligt är dock att avsikten varit att ofreda en person för att kränka någons sexuella integritet. Den som går runt med strap on behöver inte nödvändigtvis vilja kränka andras sexuella integritet, utan det är tillräckligt att gärningspersonen är likgiltig inför om någons sexuella integritet kränks (så kallat likgiltighetsuppsåt. Se NJA 2004 s. 176).Beteendet kan också utgöra förargelseväckande beteende. Brottet begås genom att på allmän plats eller på annat vis offentligt bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten (16 kap. 16 § brottsbalken). Även för förargelseväckande beteende är det tillräckligt att gärningspersonen är likgiltig inför huruvida beteendet är förargelseväckande.Vänligen

Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?

2020-06-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |I och med utredningen kring Cissi Wallins fall sade Leif GW Persson att om Virtanen skulle dömas idag, skulle samtyckeslagen döma honom till våldtäkt eftersom Cissi var för full och drogpåverkad för att avgöra om hon ville gå med på sexet eller inte.Detta ställer då en intressant fråga: Om då en man haft sex med en kvinna på fyllan och varit under ett sådant drogpåverkat tillstånd att han inte kunnat avgöra om han velat ha sex med henne under det tillståndet, kan då samtyckeslagen då döma kvinnan för våldtäkt? Det står ju trots allt person och inte kvinna i lagparagrafen.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om våldtäkt regleras i brottsbalken (BrB).Den nya s.k. samtyckeslagen bygger på frivillighetDen s.k. samtyckeslagen har dessvärre fått ett vilseledande namn eftersom lagen bygger på frivillighet och inte samtycke. En skillnad är att ett samtycke exempelvis kan vara framtvingat, men det kan inte frivillighet vara. Lagändringen innebär att det numera inte krävs t.ex. våld eller hot för att dömas till våldtäkt, utan det är tillräckligt med att deltagandet vid en sexuell aktivitet inte är frivillig (6 kap. 1 § BrB). Det görs ingen skillnad i lagen om vem som är förövare, vilket innebär att även en kvinna kan dömas för våldtäkt.Lagen ställer inga krav på att det frivilliga deltagandet ska manifesteras på något sätt, men vid bedömningen om deltagandet är frivilligt eller inte ska man särskilt beakta om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med ''annat sätt'' avses exempelvis kroppsspråk eller minspel. Rekvisitet om frivillighet tar alltså sikte på offrets faktiska handlande och inte personens inre känslor och tankar. Samlag med en drog- eller alkohol påverkad person är inte nödvändigtvis våldtäktDet är inte våldtäkt endast eftersom ena personen vid samlag är påverkad. En sådan lagstiftning hade resulterat i våldtäkt även fast en person som är drogpåverkad eller alkoholpåverkad frivilligt deltar i den sexuella akten, vilket inte är dess syfte.Dock finns det scenarion där en person aldrig kan anses delta frivilligt, oavsett vad den uttryckt (6 kap. § 1 tredje meningen BrB). Punkt 2 i paragrafen föreskriver att deltagandet inte är frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen, p.g.a. exempelvis berusning eller annan drogpåverkan, befinner sig i en särskilt utsatt situation.Sammanfattningsvis kan en kvinna dömas för våldtäkt på samma grunder som en man. Det krävs dock som vanligt att alla rekvisit i brottsbeskrivningen är uppfyllda. Frivillighetsrekvisitet är ett avgörande rekvisit i bestämmelsen och ska grundas på situationen i dess helhet. Men om kvinnan i scenariot otillbörligt utnyttjar mannen som befinner sig i en särskilt utsatt position räknas gärningen som våldtäkt, oavsett om mannen uttryckt frivillighet.Vänligen,

Påföljd vid sexuellt ofredande

2020-06-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad brukar krävas för att få fängelse/ villkorlig dom/ skyddstillsyn för sexuellt ofredande?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Frågor om brott och påföljder regleras i brottsbalken (Brb). Påföljd: Sexuellt ofredande regelras i 6 kap 10 § BrB. Straffet/påföljden är böter eller fängelse i högst två år.Enligt 27 kap 1 § BrB får rätten döma till villkorlig dom om brottet inte är tillräckligt allvarligt för att ge fängelse men att påföljden ändå inte kan stanna vid böter och om domstolen bedömer att man inte kommer att begå nya brott. I stället för att dömas till fängelse kan man dömas till skyddstillsyn om det är lämpligt, 28 kap 1 § BrB. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse.Straffskalan för sexuellt ofredande är alltså böter som lägsta straff, två års fängelse som högsta straff och inom denna skala kan även villkorlig dom eller skyddstillsyn även utdömas. Bestämning av påföljd i allmänhet: Fängelse räknas som en hårdare påföljd än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn enligt 30 kap 1 § BrB. Faktorer som domstolen tar hänsyn till vid valet av påföljd är brottets straffvärde (hur allvarligt ett brott är i relation till andra brott. Straffvärdet sätts inom straffskalan för brottet), försvårande och förmildrande omständigheter enligt 29 kap 2 och 3 §§ BrB, brottets art, om brottets begick under psykisk störning och vilken risk det finns för återfall till brott. Bestämning av påföljd vid sexuellt ofredande: Vad som krävs för de olika möjliga påföljderna för sexuellt ofredande är svårt att svara på då det varierar från fall till fall. Lagstiftaren har inte uttalat sig om påföljdsvalet vid brottet sexuellt ofredande.Jag har länkat och kort kommenterat några rättsfall som handlar just om påföljdsbestämningen vid sexuellt ofredande så att du kan få se konkreta exempel på vilken påföljd domstolen dömt ut vid olika fall av sexuellt ofredande. RH 2007:11: 79-årig man som delvis dömts för sexuellt ofredande gentemot sina barnbarn. Här beaktade domstolen gärningsmannens ålder men menade ändå att med beaktande av brottets art, sexualbrott mot barn, skulle fängelse utdömas.RH 2013:47: Straffmätning och påföljdsval vid återfall i sexuellt ofredande (blottning). Den tilltalade dömdes till böter.NJA 2015 s. 1024: En 18-åring har dömts för bl.a. sexuellt ofredande. Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle straffet ha blivit ett år. Straffvärdet och brottslighetens art gjorde att påföljden blev skyddstillsyn förenat med fängelse i tre månader.RH 2019:22: Påföljden för sexuellt ofredande med ett straffvärde om två månaders fängelse har bestämts till villkorlig dom. Detta med hänsyn till låg återfallsrisk för gärningsmannen och att straffvärdet var ett förhållandevis kort fängelsestraff.- Dessvärre kan jag inte svara mer exakt än så på din fråga. Hoppas mitt svar hjälpte dig!

Sexuellt ofredande - påföljd och bevisning

2020-06-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min fråga är ifall sexuellt ofredande kommer till domstol med bevisning i form av en documentation från jobbet. Tar domaren till hänsyn förklaringen till handlingen? Kan straffet t.ex sänkas vid en "bra förklaring" eller tar man inte till hänsyn personens förklaring till handlingen så mycket utan går endast på hur offret ser på det. Blir det en ord mot ord situation som tillslut blir ganska så meningslös eftersom det redan finns bevisning eller hur funkar det?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag svarar på din fråga i två delar. Först vad man tar hänsyn till vid bedömning av om brott har begåtts samt hur man bedömer straffet. Sedan tar jag upp lite om hur bevisvärderingen fungerar.Bedömningen av brottetSexuellt ofredande är när någon blottar sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller om någon genom ord eller handlande ofredar någon på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (BrB 6:10 2st).Exempel på handlingar som omfattas är kortvarig beröring av könsorgan/bröst. För att ett uttalande ska kunna utgöra sexuellt ofredande måste det ha en tydlig sexuell inriktning (Prop 2004/05:45 s 149). Självklart kan detta diskuteras djupare men din fråga verkar handla mer om hur man beaktar vad offret/gärningsmannen påstår i domstolen så jag lägger fokus på det istället.Nyckeln för att förstå brottet ligger i begreppet "ägnat att". Begreppet innebär nämligen att det varken är gärningsmannens eller offrets uppfattning/motiv som avgör om handlingen kränkt personens sexuella integritet. Istället frågar man sig om agerandet typiskt sett kränker någons sexuella integritet. Gärningsmannens förklaring kan därför påverka domstolen om den skulle vara en förklaring till varför handlingen normalt sett inte borde kränka någons sexuella integritet. Detta gäller endast frågan om ett brott faktiskt begåtts eller inte. Jag kan tillägga att om gärningsmannen vid självaste utförandet av handlingen uttrycker sina syften med den så kan detta beaktas (NJA 2018 s. 443).Som sagt gällde det ovan frågan om ett brott över huvud taget begåtts. När det kommer till straffet blir saker lite mer komplicerade. Väldigt många faktorer påverkar vilket straff någon får för ett visst brott. Grundkravet är att straffet ska sättas inom "straffskalan" för det brott som begåtts (BrB 29:1). För sexuellt ofredande är straffskalan böter eller fängelse upp till två år (BrB 6:10). Jag kommer inte kunna säga allt som beaktas vid bedömningen av hur strängt ett straff ska vara men här är några av faktorerna som är särskilt relevanta vid sexuellt ofredande…Generellt: Kränkningens allvar, gärningsmannens motiv/syfte (29:1 2st).Försvårande: Utnyttjande av ställning (BrB 29:2 4p).Förmildrande: Frivillig angivelse, risk att förlora jobbet (BrB 29:5).Det är inte alltid som dessa faktorer faktiskt påverkar straffet. I många fall följer domstolarna tidigare domar och går då mer på den handling som gärningsmannen faktiskt utfört.Så för att sammanfatta den första delen av frågan kan jag säga att man i vissa fall beaktar gärningsmannens eller offrets olika syn på händelsen men inte alltid. När det kommer till om ett brott har begåtts eller inte är deras syn av mindre vikt utan man gör en relativt "objektiv" bedömning.BevisvärderingNär det gäller bevisvärdering säger lagen, närmare bestämt rättegångsbalken (RB), inte mer än att domstolen är fri att bedöma vad som är bevisat och vad som inte är bevisat (RB 35:1). Består bevisningen enbart av vittnen är det alltså upp till domstolen att avgöra hur trovärdiga dessa vittnen är. Domstolen beaktar då såklart om flera vittnen säger samma sak eller om de avviker. Finns annan bevisning som stämmer överens med vad ett vittne säger ökar även detta vikten av vad vittnet säger. I domstolar råder även s.k. fri bevisföring vilket innebär att åklagaren/den tilltalade kan lägga fram vilka bevis de vill (med vissa undantag). Det går därför inte riktigt att svara på om det blir en ord mot ord situation eller inte och inte heller vad en sådan slutar. Allt kan fungera som bevis och domstolen är väldigt fri i att värdera hur trovärdigt ett vittne är. Avslutande ordJag hoppas att du fått någorlunda klarhet i din fråga. Den tar sikte på två av de svåraste områdena i en domstol - påföljdsvalet och bevisvärdering. Jag förstår om det uppstår följdfrågor och då är du varmt välkommen att även ställa dessa här till oss på Lawline.

Straffbart att skicka nakenbilder?

2020-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om man skickat bilder till en person där delar av ens nakna kropp syns (men inte rakt på könet), inbjudningar till att skicka nakenbilder fram och tillbaka där personen sagt nej och sedan skickat en bild på en 500 lapp och frågat om den verkligen är säker.Hur stor är risken att polisanmälan tas vidare vid skärmdumpar samt vad tror du påföljden blir? Båda över 18.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att skicka nakenbilder på sig själv över internet till någon annan mot dennes vilja kan utgöra sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § 2 st Brottsbalken (BrB). Då detta fenomen inte funnits så länge så har inte lagstiftaren tagit ställning till frågan i förarbeten eller i lag. I RH 1997:91 så dömdes dock en person till sexuellt ofredande då personen tagit sexuella kontakter mot en annan persons vilja över telefon vilket inte är helt olikt föreliggande fall. Om bilderna inte är av tydlig sexuell natur så går det dock att diskutera ifall bilderna kan anses kränka mottagarens sexuella integritet vilket i sig kan anses uppnåtts genom bilderna beroende på hur de ser ut. Ifall bilderna inte anses kränka mottagarens sexuella integritet så finns kan man dock bli dömd för ofredande enligt 4 kap 7 § BrB om handlingen utgör kränkande beteende eller hänsynslöst beteende och är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.Den skickade bilden på 500-lappen kan anses vara ett försök till köp av sexuell tjänst enligt 6 kap 11 § och 6 kap 15 § BrB. Det räcker med att man försökt köpa en sexuell tjänst för att man ska kunna bli bestraffad. En bedömning av risken att polisanmälan tas vidare är svår för mig att bedöma eftersom detta beror på huruvida åklagaren har tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Påföljden om man blir dömd för sexuellt ofredande eller ofredande är böter eller fängelse samt skadestånd till målsäganden. Det går även att bli dömd till villkorlig dom.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?

2020-06-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag undrar vad som är skillnaden på övergrepp och våldtäkt. Jag blev utsatt för vad jag kallar övergrepp men som en kompis hävdar är våldtäkt för några år sedan. Jag somnade efter en fest och vaknade då en "kompis" hade börjat runka av mig när jag sov. Av någon anledning känns det viktigt att veta vad som gäller då utredningen lades ner på grund av brist på bevis.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att du undrar om den händelsen du blivit utsatt för är att klassa som ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, i lagens mening.Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?En våldtäkt är enligt brottsbalkens 6 kap 1 § (här) när en person har samlag eller utför någon annan sexuell handling, jämförlig med samlag, med en person som inte deltar frivilligt. Exempel på sexuella handlingar jämförliga med samlag är anala eller orala samlag, penetration med till exempel föremål eller fingrar eller att gärningspersonens och offrets könsdelar kommer i beröring med varandra. Med sexuellt övergrepp menas, enligt brottsbalkens 6 kap 2 § (här), sexuella handlingar som inte är samlag eller jämförbara med samlag, det vill säga handlingar som inte faller under 1 §. Det är exempelvis fall där den ena personens kön rör den andra personens kropp.Det som dock avgör om brottet ska rubriceras som våldtäkt eller sexuellt övergrepp är vilken art av sexuell kränkning det är fråga om och inte handlingen i sig. I ditt fall är det ett gränsfall mellan dessa brott. Handlingen i sig finns visserligen inte uppräknad bland exempel på handlingar jämförliga med samlag, men skulle kunna innebära en sådan sexuell kränkning att det ändå klassas som våldtäkt istället för ett sexuellt övergrepp. Jag kan tyvärr inte ge ett direkt svar på vad det klassas som i ditt fall, men det är en fråga du kan ställa till poliserna eller åklagaren som drev förundersökningen.Överprövning av beslutet att lägga ned förundersökningenNågot du kan göra om du är missnöjd med polisens eller åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen är att begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

När är rekvisiten för brottet sexköp uppfyllda?

2020-06-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om jag träffar en kvinna med ekonomiska problem och betalar tex hennes hyra o strax efter har sex med henne,har jag då köpt sex?Är det samma som att jag ger henne pengar,vi har sex o hon betalar hyran?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sexköp är ett brott som regleras i Brottsbalkens (BrB) sjätte kapitel. För att en person ska bli dömd för sexköp krävs det att de objektiva rekvisiten för brottet är uppfyllda. Det krävs (1) att denne skaffat dig en sexuell tillfällig förbindelse, mot (2) ersättning (6 kap. 11 § BrB). Om de objektiva rekvisiten är uppfyllda krävs det även att personen haft uppsåt till brottet (jfr 1 kap. 2 § BrB). Med uppsåt menas att att gärningsmannen vidtagit en åtgärd med avsikt att uppnå en viss effekt. Ett konkret exempel är en person som skjuter en annan, med avsikten att den andra personen ska avlida. Den som domstolen finner ha köpt sexuella tjänster döms till böter eller fängelse i högst ett år. Om ni har någon form av överenskommelse som går ut på att du får ha sex med kvinnan i utbyte mot att du betalar hennes hyra är sannolikheten stor att du kan dömas för sexköp. Om ni däremot har en sexuell relation där du av egen vilja betalar hennes hyra, utan att det innebär sexuella tjänster i utbyte, är inte rekvisiten för sexköp uppfyllda. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad är preskriptionstid och finns det undantag för brott som skett mot barn under 18 år?

2020-06-08 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |en pappa har utnyttjat sin dotter sexuellt under hela hennes uppväxt. hon har anmält nu när hon är 30år. hur lång är preskriptionstiden?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara på din fråga tänker jag redogöra för vad innebär preskriptionstid och vad är preskriptionstiden för de vanligaste sexualbrotten. Din fråga regleras i Brottsbalken (brb). Preskriptionstid - vad är det?Preskriptionstid är inom den tid en åklagare måste väcka åtal mot en gärningsman för att målet ska kunna gå till domstol och personen ska kunna dömas. Man uttrycker det som den period då brottet kan leda till påföljd. Anmäler man ett brott efter att preskriptionstiden löpt ut kan inte längre någon påföljd av staten dömas ut. Preskriptionstiden för brott är beroende på hur högt maxstraffet för brottet är (35 kap. 1 § brb). För de allra grövsta brotten gäller ingen preskriptionstid såsom mord, terroristbrott och våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (35 kap. 2 § andra och tredje punkten brb). Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkten brottet begåtts. Det finns ett undantag för brott mot barn under 18 år, då löper preskriptionstiden från de barnet fyllt 18 år (35 kap. 4 § brb). SlutsatsTyvärr kan jag konstatera att preskriptionstiden för de flesta potentiella sexualbrotten kan vara preskriberade. Om det rör sig om våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (person under 18 år) (6 kap. 1 § första eller tredje stycket brb samt 6 kap. 4 § brb) gäller ingen preskriptionstid och således kan gärningsmannen dömas till påföljd. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH