Samlag med villkor om att använda preventivmedel

Är det våldtäkt om en kille drar av kondomen under samlag mot tjejens vilja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill till att börja med att påpeka att nonconsensual condom removal inte är reglerad i svensk rätt. Dock kommer jag att gå igenom några brottsrubriceringar som skulle kunna aktualiseras i detta fall.

Våldtäkt:

Det framgår av lagtexten att den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt (6 kap 1 § Brottsbalken, BrB).

Sexuell handling:

Med sexuell handling avses en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Ett exempel på en sexuell handling är orala samlag. Högsta domstolen klargjorde i NJA 2013 s 548 att avsikten med handlingen saknar betydelse för frågan om det rör sig om en sexuell handling. Det som är avgörande är om handlingen är ägnad att kränka den sexuella integriteten hos offret. Om handlingen är en sådan och skedde utan samtycke är det fråga om en sexuell handling även om gärningsmannen inte hade ett sexuellt syfte bakom handlingen.

Sexuellt ofredande:

Enligt (6 kap 10 § stycke 2 BrB) framgår det att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet döms för sexuellt ofredande.

För sexuellt ofredande krävs alltså att det rör sig om en sexuell handling som typiskt sett kränker personens sexuella integritet. Frågan blir då om borttagning av en kondom under samlaget uppfyller innebörden av en sexuell handling.

Rättsläget:

Sexualbrottskommitté har i ett betänkande, SOU 2010:60, anfört att det skulle vara en alltför långtgående konsekvens om straffansvar för sexuellt övergrepp aktualiseras om någon som villkorat ett samtycke med preventivmedel i efterhand upptäcker att preventivmedel inte har använts.

Skyddsintresset för bestämmelsen om sexuellt ofredande liksom för våldtäktsbestämmelsen är den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Sexualbrottskommitténs uppfattning är att det är den sexuella handlingen som valet att delta frivilligt i som avses och att den är densamma oavsett om preventivmedel har använts eller inte. Det innebär alltså att ett samtycke om att delta i den sexuella handlingen är det avgörande oavsett om preventivmedel har använts eller inte.

Sammanfattningsvis:

Rättsläget är ytterst oklart när det gäller frågan som du ställt. Enligt sexualbrottskommittén är den sexuella handlingen som man frivilligt samtycker till densamma oavsett om preventivmedel använts eller inte. Det innebär att ett villkorat samtycke, det vill säga att samtycka till samlag med användande av preventivmedel inte leder till straffansvar. Dock med hänsyn till lagens syfte, det vill säga att skydda den sexuella integriteten och självbestämmandet, skulle jag hävda att ett sådant handlande skulle kunna falla inom ramen för sexuellt ofredande. Däremot kan jag inte uttala mig, det är rättstillämparen som har till uppgift att tillämpa lagen. Om detta har hänt dig och du är obekväm med det, kan du vända dig till Polismyndigheten för en anmälan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad GararRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”