Är det olagligt för en person över 30 år att ha samlag med en 16 åring?

2020-05-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt för en man över 30 att ha sex med en 16 åring?
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 6:4 1 st brottsbalken (BrB) döms den som med ett barn under femton år genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kräkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse lägst två år och högst sex år. I andra stycket står det detsamma gäller för den som begår en gärning som avses ovan mot ett barn som fyllt femton år men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen, eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.Ovanstånden innebär alltså en person som har fyllt femton år och har samlag med en som inte har fyllt femton gör sig skyldig till våldtäkt mot barn. Andra stycket föreskriver att även de fall där barnet har fyllt femton men inte arton (15–17 år), kan ändå göra sig skyldig till våldtäkt mot barn om barnet är avkomling till gärningsmannen, eller annat förhållande. Det kan uppkomma olika situationer där gärningsmannens förhållande till barnet är ett sådant att det uppstår ett beroendeförhållande mellan barnet och gärningsmannen att 6:4 2 st BrB blir tillämplig. Ett sådant förhållande skulle kunna vara att gärningsmannen är lärare, vårdnadshavare eller en partner till barnets mor eller far, se prop. 2004/05:45 s. 143.Sammanfattningsvis, det är inte olagligt för en man över 30 år att ha samlag med en 16 åring såvida det inte föreligger ett sådant förhållande som avses i andra stycket 6:4 BrB.Med vänliga hälsningar,

Vilka brott gör man sig skyldig till genom att "titta på tjejers rumpor"?

2020-05-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |kan man bli anmäld för att titta på tjejers rumpor och isåfall vad skulle det kunna kategoriseras som?!
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline! Jag har förstått din fråga som att du undrar vilket/vilka brott man kan göra sig skyldig till genom att "titta på tjejers rumpor". Reglerna som är relevanta för att kunna besvara din fråga finns i Brottsbalken (BrB). Att titta på andra personers rumpor kan ses som sexuellt ofredande. Enligt lagen döms den som genom handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år (6:10 st. 2 BrB). Om det inte går att fastställa att handlingen haft ett sådant sexuellt inslag, att det var ägnat att kränka personens sexuella integritet, så kan den istället ses som ofredande. Enligt lagen döms den som utsätter någon för hänsynslöst agerande och handlingen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4:7 BrB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Vilka bevis krävs för att dömas för sexköp?

2020-05-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hej jag är intresserad om sexköp case om den kändis som åkte fast. Låt oss säga att han hade nekat till misstankarna om sexköp. hur starka bevis behöver polisen ha för att man egentligen för att bli fäld. räker det med att han bara kom ut från lägenheten och har ringt det nummret? Polisen har ju inga kammror i själva lägenheten och om han har betalat kontant så finns det ju inga bevis på att en betalning har ägt rum. Kan han säga till exempel. jag svarar inte på frågor till polisen? Polisen: vad gjorde du där? svarar inte på frågor. Polisen: vi vet att det jobbar prostituterade i lägenheten du kom från. X: jag svarar inte på frågor. Vi vill höra din varation. X: jag svarar inte på frågor. Polisen: Du kan väl vara stå för vad du har gjort? X: jag svarar inte på frågor. osv osv. Tjejen i fråga vill bara bli lämnad i fred från Polisen. Räcker det som bevis att han bara kom ut från lägenheten och har ringt numret? som jag har läst är polisens starkaste vapen att folk vill berätta sin historia och erkänner. Polisen får beslag ta telefonen som jag har förstått men inte lösenordet till telefonen. och får bara genom en åklagares tillåtelse att bryta sig in i telefonen. och om bara ex address finns i telefonen i sms form kan det då räcka till åtal och eventuellt en fällande dom? jag förstår att det inte kan vara lätt att svara på. låt oss även säga att X hade använt enbart whatsapp som bara är krypterade samtal och sms . då kan Polisen inte heller använda det som bevisning.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI brottmål ligger bevisbördan alltid på åklagaren. Åklagarens bevisbörda innebär att den ska visa att den tilltalade handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande. Bevisningen som krävs för att den tilltalade ska dömas är att det är ställt utom rimligt tvivel att vederbörande gjort sig skyldig till det beskrivna brottet. Utom rimligt tvivel är ett högt ställt krav och innebär att åklagarens bevisning ska vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som inträffat. Det betyder inte i sig att den tilltalade kan hitta på vilken historia som helst för att hen befunnit sig på platsen; en historia som är osannolik eller som framstår som en efterhandskonstruktion ska inte beaktas då det inte heller utgör rimligt tvivel. Exakt vart gränsen går för vad som är en rimlig eller orimlig berättelse kan tyvärr inte redogöras för, det är något som får bedömas i det enskilda fallet utifrån dess omständigheter.Den som blir förhörd av polis är inte skyldig att medverka eller att svara på några frågor (ungefär så som du beskriver det i din fråga). Den tilltalade har rätt att inte besvara frågor och har ingen skyldighet att heller tala sanning. Vad som sägs i förhör är inte avgörande för eventuell dom, utan det är vad som sägs och bevisas under huvudförhandlingen som läggs till grund för domen. Om den tilltalade säger en sak i polisförhör, och en annan sak under huvudförhandlingen, kan de förhör som hållits åberopas och läsas upp. När någon grips misstänkt för sexköp är det förhållandevis vanligt att vederbörande erkänner på plats och accepterar ett strafföreläggande. Strafföreläggandet utfärdas och består i böter. Det innebär även att den misstänkte inte behöver infinna sig till rättegång; strafföreläggandet "ersätter" rättegången. Om den misstänkte däremot nekar kommer åklagaren att göra en bedömning av huruvida det ska väckas åtal eller ej. I regel väcks det åtal om en misstänkt vägrar att godta ett strafföreläggande. Under huvudförhandlingen kan åklagaren åberopa bevisning; det kan vara t.ex. förhör med polisens spanare, förhör med den som sålt sexuella tjänster, förhör med den tilltalade, SMS-konversationer, bilder, annonser m.m.Svaret på din fråga är kortfattat att det krävs att åklagaren förebringar sådan bevisning att åtalet är ställt utom rimligt tvivel. Det är inte ovanligt att den som säljer sexuella tjänster berättar vad som hänt; det är inget brott att sälja sexuella tjänster. Vanligen föregår tillslag som det du refererar till utifrån spaning. I domar jag läst inför svaret till dig är det t.ex. inte ovanligt att polisen lyssnar utanför dörren efter vad som sker i rummet. Om någon grips på "bar gärning", vilket inte är ovanligt när polisen går in, finns det mycket som talar för att det kan röra sig om köp av sexuella tjänster. Framförallt om det finns stödbevisning i form av SMS och spaning. Det ska inte förglömmas att det inte är bara den tilltalades telefon som kan kontrolleras utan även den som sålt sexuella tjänster. Om den som grips på bar gärning har en förklaring som inte är orimlig, och inte framstår som en efterhandskonstruktion, kan den givetvis skapa det tvivel som är tillräckligt för att åtalet inte ska vara ställt utom rimligt tvivel.Jag noterar att du beställt telefonuppföljning till din fråga. Dessvärre har vi inte möjlighet att ringa upp utländska telefonnummer. Du är dock varmt välkommen att återkomma med ett svenskt nummer jag kan nå dig på så bokar vi in en tid för telefonåterkoppling. För det ändamålet, och för det fall att något är oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag avstå från sex som prostituerad trots betalning?

2020-05-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har en fråga om prostitution. Är det olagligt av mig att jag sålt sex till en man och jag sen avstår från att ha sex med han trots att han betalat mig? eller är jag tvungen att ha sex med han nu för avtalet??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den svenska sexköpslagen som finns i 6 kapitlet 11 § brottsbalken straffbelägger köp av sexuella tjänster men inte att sälja sexuella tjänster. Tanken med sexköpslagen är att skydda prostituerade från sexköpare. Den typen av överenskommelse som beskrivs i frågan kallas "pactum turpe" vilket syftar på avtal som strider mot lag eller goda seder. Med ett avtal som strider mot goda seder menas att avtalet är omoraliskt enligt samhällets normer. De avtal som anses strida mot lag och samhällets normer ogiltigförklaras och har inte rätt till rättsordningens skydd. Pactum turpe-avtal kan alltså inte ta hjälp av domstol för att framtvinga fullgörelse av ett avtal då det anses orimlig att avtalsparterna ska vara bundna till avtalet. Utan dom finns det inget lagligt sätt att tvinga parterna att fullgöra det de förbundit sig till. Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att alla avtal ska hållas. Bestämmelserna om pactum turpe är ett undantag från huvudregeln. Att någon mot ersättning ska utföra sexuella tjänster anses alltså vara ett tydligt exempel på pactum turpe. Sammanfattningsvis är det fullt lagligt för en person som tagit emot ersättning för att utföra sexuella tjänster att inte utföra tjänsterna. Den som betalat kan inte kräva att den som tagit emot ersättningen ska utföra tjänsterna.Vänligen,

Får privatperson provocera fram brott från en pedofil?

2020-05-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Får jag som privatperson provocera brott om det rör sig om pedofili? Ex. får jag lägga ut en profil och posera som en 14-åring för att sedan möta upp med förövaren och ringa polis till plats?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är tillåtet att som privatperson provocera fram ett brott. Du vill specifikt veta huruvida det är möjligt att provocera en pedofil på så sätt att han eller hon kan bli gripen av polis. Allmänt om brottsprovokation Polisen får inte ägna sig åt brottsprovokation. Däremot är det som huvudregel tillåtet för en privatperson att göra det. Man måste dock vara försiktig i det sammanhanget eftersom man lätt kan hamna i gränslandet att själv begå något brott när man ägnar sig åt brottsprovokation. Till exempel så skulle person A som köper narkotika av person B i syfte att få B fälld för narkotikabrott också dömas för narkotikabrott (Hen har ju köpt narkotika som även det är brottsligt). Så länge det man gör inte motsvarar ett brott i sig är det dock helt okej för privatpersoner att ägna sig åt brottsprovokation. Provokation mot en pedofil I det fall du pratar om kan det dock bli svårt att få någon fälld för brott. Det är inte i sig olagligt att vara pedofil (däremot är det olagligt att utsätta barn för sexuella övergrepp). Eftersom du emellertid inte är en 14-åring (jag tolkar din fråga som att du är myndig) är det inte självklart att en eventuell pedofil skulle göra sig skyldig till något brott genom att skriva till dig. Enligt 6:10a brottsbalken (BrB) döms den som stämmer träff för att utföra sexuella handlingar mot ett barn för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte om han eller hon stämmer träff med barnet. Eftersom att du inte är ett barn är det inte brottsligt för pedofilen att stämma träff med dig trots att han eller hon tror att du är ett barn. Bestämmelsen tar bara sikte på bestämda träffar med folk som faktiskt är barn. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det är helt okej för en privatperson att ägna sig åt brottsprovokation så länge man inte själv i samma veva gör sig skyldig till brott. Eftersom det kan vara svårt att veta var gränsen går är det därför inte att rekommendera. Det är även i det exempel du tar upp i din fråga inte särskilt troligt att provokationen skulle få avsedd effekt eftersom pedofiloen du försöker provocera inte nödvändigtvis begår något brott genom att skriva och bestämma träff med dig eftersom du inte är ett barn.

Straffskalan för brotten grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn

2020-05-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför kan en grov våldtäkt mot barn ge fyra till tio års fängelse men grov våldtäkt mot en vuxen fem till tio år?Logiken är konstig enligt min mening, det borde vara tvärtom.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan är 5 år till 10 år i fängelse för både grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barnPrecis som du är inne på utgör våldtäkt och våldtäkt mot barn två olika brott. Våldtäkt mot någon över 15 år rubriceras som våldtäkt (6 kap. 1 § brottsbalken, BrB). Ett undantag finns dock där våldtäkt mot någon över 15 år men under 18 år ses som våldtäkt mot barn (se mer om detta i nästa stycke). Vad gäller grov våldtäkt är straffskalan, precis som du skriver, lägst 5 år men högst 10 år i fängelse, (6 kap. 1 § tredje stycket BrB).Våldtäkt mot någon under 15 år rubriceras som våldtäkt mot barn, (6 kap. 4 § första stycket BrB). Samma sak gäller om personen är mellan över 15 år men under 18 år och är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, m.m. (6 kap. 4 § andra stycket BrB). Vad gäller grov våldtäkt mot barn är straffskalan, precis som för brottet grov våldtäkt, lägst 5 år men högst 10 år i fängelse, (6 kap. 4 § tredje stycket BrB).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar

Varför är det tillåtet att sälja sex i Sverige?

2020-05-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför är det tillåtet att sälja sex i Sverige?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan börja med att säga att mitt svar inte kommer att vara uttömmande, då det finns flera olika anledningar till frågan och det är omöjligt för mig att få med allt. Men jag hoppas att mitt svar kommer ge dig en grundläggande förståelse till varför rättsläget ser ut som det gör idag.Lite av bakgrunden till lagstiftningenBörjan till sexköpslagen i dess nuvarande form uppstod redan under 1970-talet då det fördes ett flertal debatter och diskussioner såväl från den statliga sidan som i samhället i stort (SOU:2010/49:64).Under 1970-talet så kommer förarbetena till lagen att präglas av två så kallade prostitutionsutredningarna. Den första utredningen tillsattes 1993. Utredningen behandlade frågan om huruvida prostitution skulle förbjudas enbart för köparen, eller för både köparen och säljaren av sexuella tjänster (prop.1997/98:55). Utredningen kom senare att kallas "Könshandeln" och var klar efter två år. Utredningen som behandlade frågan om lagen om sexuella tjänster skulle införas i brottsbalken, lades ner på grund av omfattande protester. En av orsakerna till varför utredningen lades ner var för att man ansåg att den prostituerade som sålde sexuella tjänster inte hade något val och att denne redan befann sig i ett tillräckligt utsatt läge utan att också kriminaliseras. Det vore att stigmatisera och diskriminera den prostituerade ytterligare genom att även kriminalisera försäljning av sexuella tjänster. Den andra utredningen gjordes på regeringens uppdrag av Kvinnovåldskommissionen. Även den gjordes 1993 men gick under namnet "Kvinnofrid" (prop.1997/98:55).Lagstiftning idagDen svenska sexköpslagen som finns i 6 kap 11 § brottsbalken (BrB) som straffbelägger köp av sexuella tjänster, men inte att sälja sexuella tjänster. Syftet med lagstiftningen är att genom en normativ effekt minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning, det vill säga ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution. Tanken var även att skydda prostituerade från sexköpare. De flesta som säljer sex är i utsatta positioner, antingen genom att personerna tvingas till det eller redan lever i utanförskap. Lagstiftaren ansåg därför att man inte ska straffa den som säljer sex, utan polisen och myndigheterna försöker tvärtom alltid hjälpa personer som säljer.Om du är intresserad av att läsa mer kring förarbetena till den nuvarande lagstiftningen till sexköp finns det: prop. 1997/98:55 och prop. 2004/05:45.Hoppas du fick svar på din fråga!

Räknas det jag blev utsatt för av min pojkvän som oaktsam våldtäkt?

2020-05-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det jag blev utsatt för av min pojkvän som oaktsam våldtäkt?Vi sov över med varandra och hans kompis för vi hade haft trekant kvällen innan. På morgonen var vi halvvakna och somnade om några gånger. Så jag sover. Sen vaknar jag av att min kille kör in ett finger i min slida när jag ligger på mage. Han hade uppfattat det aom att det var lite sexuell stämning innan men när det hände sov jag på mage. Han uppfattade även att jag vickade på rumpan men det gjorde jag ju i sömnen. Han var också halvvaken och lite borta pga nyvaken. Jag fatta iallafall först inte vad som hände mer än att det gjorde ont, men jag drog mig instinktivt mot väggen mha armarna. Han uppfattade det som att han akulle fortsätta så han slutade inte direkt. Sen sa jag aj men han uppfatta in det så det var inte förrän jag började försöka vända mig till rygg som han föratod och drog sig ur. Så han menade aldrig att göra så mot mig för han fick små signaler men det känns väl ändå som att han borde ha förstått det här utan problem? Vi är tillsammans fortfarande och jag börjar komma över det men det är svårt. Vad hade han kunnat bli dömd för om jag valde att anmäla?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag säga att jag beklagar det du blivit utsatt för, och jag förstår verkligen att det är en jobbig situation för dig.Reglerna om sexualbrotten finns i Brottsbalken. För att en person ska dömas för våldtäkt krävs att personen genomför ett samlag (eller annan sexuell handling som kan likställas med samlag) med en annan person som inte deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). För att bedöma om din pojkvän kan ha gjort sig skyldig till våldtäkt eller oaktsam våldtäkt tänker jag dela upp mitt svar i några olika delar för att det ska bli tydligt om förutsättningarna är uppfyllda eller inte.Samlag eller annan sexuell handling som kan likställas med samlagSom jag tolkar din text har din pojkvän inte genomfört ett samlag med dig. Dock har det i förarbetena till lagstiftningen uttalats att föra in fingrar i en kvinnas underliv är en sådan handling som kan likställas med samlag. Därmed är första förutsättningen för våldtäkt uppfylld.Frivilligt deltagandeI lagen finns det särskilt reglerat att en person som sover aldrig kan sägas delta frivilligt (6 kap. 1 § 2 punkten BrB). Eftersom du sov när din pojkvän förde in sina fingrar i ditt underliv är den andra förutsättningen för våldtäkt därför också uppfylld.Skillnaden mellan våldtäkt och oaktsam våldtäktFör att kunna dömas för våldtäkt krävs förutom de två förutsättningarna jag skrivit om ovan även att din pojkvän har uppsåt till sin handling. Det innebär att han dels måste vara medveten om sin handling, men också att han måste ha insett att du inte deltog frivilligt eller åtminstone insett risken för att du inte deltog frivilligt och inte brytt sig om den risken. Jag tolkar det som att din pojkvän var vaken när han förde in sina fingrar i ditt underliv, och därför var han medveten om vad han gjorde. Det blir lite knepigare när man ska bedöma om han visste att du inte deltog frivilligt eller insåg att den risken fanns. För att han ska kunna dömas för våldtäkt måste åklagaren bevisa att han visste att du inte deltog frivilligt, eller insåg risken för att du inte deltog frivilligt men inte brydde sig om den risken. Det är ofta en svår bevisfråga, men då kan man ofta falla tillbaka på det nya brottet "oaktsam våldtäkt". För att dömas för oaktsam våldtäkt krävs "bara" att din pojkvän insåg risken för att du inte deltog frivilligt (6 kap. 1a § BrB). Det är alltså en ganska hårfin gräns mellan de två olika brotten. Högsta domstolen har i NJA 2019 s. 668 avgjort ett mål som liknar din berättelse ganska mycket. I det fallet var det en man som förde in sina fingrar i en sovande kvinnas underliv och sedan genomförde ett vaginalt samlag med henne. Högsta domstolen kom fram till att mannen varit medveten om risken för att kvinnan inte deltog frivilligt och dömde honom för oaktsam våldtäkt.SlutsatsMin bedömning utifrån det du har berättat är att det din pojkvän utsatte dig för uppfyller förutsättningarna för oaktsam våldtäkt. Oaktsam våldtäkt kan ge fängelse i högst fyra år. Det är dock upp till domstolen att avgöra både om din pojkvän har begått något brott och vilket straff han isåfall ska få.Vad du kan göraOaktsam våldtäkt är ett brott och du kan polisanmäla det enklast genom att ringa polisen på 114 14 eller besöka närmaste polisstation. Om du behöver stöd kan du vända dig bland annat till Brottsofferjouren som har nummer 0200-21 20 19, Föreningen Storasyster som har en chatt på sin hemsida, eller Kvinnofridslinjen som har nummer 020 50 50 50.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,