Köp av sexuell tjänst utgör en brottslig handling oavsett om samtycke föreligger

FRÅGA
Varför är inte sexköp lagligt om sexköpare köper sex av prostituerade som säljer sex helt frivilligt? Varför görs det ingen skillnad på om kvinnan själv har valt att prostituera sig och om hon är tvingad? Det är ju helt olika situationer. Går det inte att bevisa om en kvinna säljer sex frivilligt? Alla brott går ju ut på att bevisa att det är på ett visst sätt så varför skulle det inte gå att bevisa om en kvinna säljer sex frivilligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i brottsbalken (BrB).

Bakgrunden till kriminaliseringen

Köp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap. 11 § BrB), det är däremot inte kriminaliserat att sälja sex. Anledningen till att Sverige införde kriminaliseringen 1999 var för att prostitution ansågs utgöra en del av mäns våld mot kvinnor och att detta gav uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med kriminaliseringen var att genom en normativ effekt minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Att köpa sex är inte en mänsklig rättighet, de som befinner sig i prostitution har däremot mänskliga rättigheter som samhället ska värna om.

Köp av sexuell tjänst är kriminaliserat oavsett om samtycke föreligger

Att köpa en sexuell tjänst är kriminaliserat oavsett om samtycke föreligger. Det finns personer som har tvingats in i prostitution, och att det finns personer som på eget initiativ beslutat att sälja sex. Enligt Amnesty International är frågan om samtycke det som skiljer frivilligt sex mot ersättning mellan vuxna från människohandel, sexuell exploatering och sexuellt våld.

Köp av sexuell tjänst kan aktualisera våldtäktsbestämmelsen

Vid frånvaro av samtycke aktualiseras bestämmelsen om våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). Det görs således en skillnad mellan om det föreligger samtycke eller inte. Om samtycke inte föreligger kommer våldtäktsbestämmelsen att aktualiseras. Därmed ska det göras en bedömning om samtycke/frivillighet förelegat i varje enskilt fall. Även om frivilligt deltagande föreligger är det fråga om köp av sexuell tjänst om en person skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, vilket utgör en brottslig handling (6 kap. 11 § BrB).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?