Har samtyckeslagen gjort det lättare att döma oskyldiga personer för våldtäkt?

FRÅGA
Hej! Har samtyckeslagen gjort det lättare att oskyldigt döma män för våldtäkt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Den nya s.k. samtyckeslagen bygger på frivillighet

Den s.k. samtyckeslagen har dessvärre fått ett vilseledande namn eftersom lagen bygger på frivillighet och inte samtycke. Bestämmelsens införande innebär att det numera anses tillräckligt att gärningsmannen är grovt oaktsam beträffande omständigheten att deltagandet vid en sexuell aktivitet inte är frivilligt för att han ska dömas för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § första stycket BrB). Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med ''annat sätt'' avses exempelvis kroppsspråk eller minspel. Rekvisitet om frivillighet tar sikte på offrets faktiska handlande.

Det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått oaktsam våldtäkt

I brottmål är beviskravet detsamma oavsett brott. För att bli dömd krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Det är således väldigt liten risk att döma en oskyldig peson till ett brott eftersom det ställs väldigt höga krav på bevisningen. De höga kraven motiveras av att man inte vill döma oskyldiga människor och därigenom säkerställa systemets rättssäkerhet.

Sammanfattningsvis har införandet av den s.k. samtyckeslagen inte gjort det enklare att fälla oskyldiga personer eftersom beviskravet är lika högt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?