Olagligt att visa brösten som tjej?

FRÅGA
Hej! Är det blottning om en tjej visar brösten offentligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är brottsligt för en tjej att på en offentlig plats visa sina bröst. Det korta svaret på din fråga är att det typiskt sett skulle vara straffbart för en tjej att offentligt visa brösten, men som det ofta är inom juridiken beror det till stor del på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att det i vissa situationer skulle vara helt ok för en tjej att gå barbröstad offentligt, medan det i andra situationer inte är det. Därför kommer jag i det följande att utveckla i vilka situationer visandet av brösten skulle vara respektive inte vara straffbart, samt vilka brott det skulle kunna tänkas röra sig om.

Om du bara är ute efter en snabb överblick finns ett sammanfattande stycke i slutet.

Reglerna för huruvida nakenhet är brottsligt återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortad BrB).

Är nakenhet olagligt?

I Sverige är det inte i sig olagligt att visa brösten eller att vara naken offentligt. Det beror på att det i huvudsak finns två stycken olika straffbestämmelser som kan aktualiseras om någon befinner sig naken på en offentlig plats – dessa är förargelseväckande beteende och/eller sexuellt ofredande. Båda dessa brott kännetecknas av att gärningspersonen (d.v.s. kvinnan som visar brösten) måste ha för avsikt att kränka eller väcka obehag hos någon. För att det ska röra sig om en sådan avsikt räcker det i juridisk mening emellertid med att hon misstänker att visandet av brösten normalt sett duger till att någon kommer att känna obehag, men att det ändå inte hindrar henne från att genomföra handlingen. Således är det inte i sig olagligt att visa brösten offentligt, utan det som kan göra det olagligt är anledningen till att man begår denna gärning.

Sexuellt ofredande

Den som på ett sätt som är ägnat att väcka obehag blottar sig för någon annan döms för sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket).

För att något ska kunna dömas för sexuellt ofredande krävs det, som jag redan har varit inne på, att den som blottar sig har uppsåt till att gärningen är ägnad att väcka obehag. För att ha ett uppsåt räcker det med att gärningspersonen misstänker att en följd kommer att inträffa och att hon är likgiltig inför att den sker. I detta fall ska hon som blottar sig ha ett sådan uppsåt (likgiltighetsuppsåt) till följden "ägnat att väcka obehag".*

Begreppet "ägnat att" handlar inte om gärningspersonens syfte, utan det handlar om vad gärningen typiskt sett duger till. För att koppla detta till vårat scenario innebär det att handlingen visandet av sina bröst normalt sett ska duga till att väcka obehag hos någon som blir drabbad av blottningen. Det spelar således ingen roll om någon i den faktiska situationen upplevde blottningen som obehaglig eller inte.

För att sammanfatta sexuellt ofredande krävs alltså hon som blottar sig misstänker att visandet av sina bröst typiskt sett duger till att någon som blir utsatt för blottningen känner obehag.

Från sexuellt ofredande undantas dock situationer då blottningen inte riktar sig mot någon bestämd person – eller, om det är en grupp människor, riktat mot var och en av dem. Detta innebär att någon som visar brösten för en större eller mindre obestämd krets av människor inte kan dömas för sexuellt ofredande. Då kan det istället röra sig om brottet förargelseväckande beteende.

Förargelseväckande beteende

Den som offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten döms för förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § brottsbalken).

Som du ser innehåller även denna straffbestämmelse uttrycket "ägnat att". Begreppet ska förstås på samma sätt här som i paragrafen om sexuellt ofredande, med den skillnaden att handlingen nu istället ska vara ägnad att väcka förargelse. Det innebär således att visandet av brösten normalt sett ska duga till att väcka förargelse och det spelar alltså ingen roll om någon sådan förargelse faktiskt väcktes i det specifika fallet.

På samma sätt som vid sexuellt ofredande krävs även i detta fall att gärningspersonen har ett uppsåt som omfattar de omständigheter som innebär att gärningen var ägnad att väcka förargelse. I vårat scenario ska hon som visar brösten således åtminstone misstänka att någon typiskt sett skulle bli förargad.

En viktig skillnad mellan sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende är att det senare inte behöver rikta sig mot en bestämd person, utan istället måste det rikta sig mot allmänheten. Anledningen till det är att syftet med denna straffbestämmelse är att tillgodose just allmänhetens intresse av att slippa bli utsatt för förargelseväckande beteende när de befinner sig på offentliga platser.

Blottning i olika situationer

Som jag redan har berört har platsen där blottningen äger rum ganska central betydelse för hur den ska bedömas. En blottning som sker hemma hos någon, alltså inte på en offentlig plats, kommer sannolikt att bedömas som sexuellt ofredande om den är riktad mot just de personerna som befinner sig där. Om hela situationen och stämningen emellertid är av sexuellt slag så behöver handlingen dock inte bedömas vara ägnad att väcka obehag. I en sådan situationen är det nämligen inte lika säkert att gärningspersonen hade ett uppsåt (d.v.s. misstanke om att någon kommer känna obehag). Det kan då istället röra sig om oaktsamhet från gärningspersonen, det räcker emellertid inte för att denne ska kunna fällas till ansvar enligt straffbestämmelsen.

Jag skrev tidigare att förargelseväckande beteende måste rikta sig mot allmänheten. Det innebär emellertid inte att det brottet kan begås från en plats som inte är offentlig. Om gärningspersonen exempelvis står hemma i sin bostad och visar brösten ut genom ett fönster mot gatan så kan hon fortfarande dömas för förargelseväckande beteende.

Ett sista exempel kan vara om en tjej klär av sig och visar brösten vid en sandstrand eller klippa ute i skogen där det inte befinner sig något folk (bortsett från exempelvis nära vänner eller liknande som normalt sett inte skulle känna obehag eller förargelse för blottningen). Trots att gärningen då begås på en offentlig plats kommer hon självklart inte dömas för ansvar för brott. Om det mot all sannolikhet skulle dyka upp någon utomstående som blir förargad över situationen, skulle man med väldigt stor sannolikhet ändå inte dömas till ansvars eftersom brottet då återigen begåtts av oaktsamhet och inte med uppsåt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle det eventuellt röra sig om antingen sexuellt ofredande eller förargelseväckande beteende om en tjej visar brösten offentligt. För båda dessa brott krävs det att gärningspersonen uppsåtligen begått en blottning som varit ägnat att leda till obehag för en eller flera bestämda personer eller väckande av förargelse hos allmänheten. Detta innebär att hon åtminstone måste ha misstänkt att visandet av brösten normalt sett skulle leda till dessa följder. Således finns det många situationer där en blottning på offentlig plats inte är brottsligt. Som exempel på det nämndes att en tjej exempelvis solar eller badar barbröstad på en klippa eller sandstrand ute i skogen. Om hon däremot går in med bar överkropp på en galleria eller ett köpcentrum kan hon räkna med att det kommer bestraffas som förargelseväckande beteende.

* Det finns även andra typer av uppsåt, dessa är avsiktsuppsåt och insiktsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är emellertid den "lägsta" graden av uppsåt och det räcker med att den är uppfylld för att gärningsmannen i detta fall ska dömas till ansvar.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (443)
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?
2021-10-10 Var går gränsen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp?

Alla besvarade frågor (96402)