Oaktsam våldtäkt

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående sexualbrott ämne. Om båda partners kommer överens att använda kondom men under förspelet där båda är medvetna att det inte finns kondom på plats och att killen förklarat att han har erektions problem men sen råkar dom ha oskyddat sex då den gled in under förspelet. Detta skapade stora problem för kvinnan och hon pratar om att detta är ett starkt fall för att polis anmäla. Så min fråga Är detta något som killen kan bli anmäld för och få brottsligt straff för? Även om det var en olyckshändelse?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att avgöra om det som skett uppfyller de kriterier som gäller för ett våldtäktsbrott, då en rättslig bedömning kräver mer ingående analys av händelsen. Istället kommer jag att redogöra för hur den aktuella lagstiftningen fungerar. Det som kommer att gås igenom är bestämmelser i brottsbalken (BrB).Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 2 år och högst 6 år (6 kap 1§ BrB). När domstolen bedömer om ett deltagande har skett frivilligt beaktas särskilt om frivilligheten kommit till uttryck genom ord eller handling eller på något annat sätt.I och med en lagändring 2018 infördes en ny straffbestämmelse som tar sikte på situationer där gärningspersonen inte är medveten om att samtycke inte föreligger, men där hen borde ha känt till det (6 kap 1a § BrB). Detta kallas för en oaktsam våldtäkt. För att en oaktsam våldtäkt ska föreligga krävs att gärningspersonen varit likgiltigt till risken för att samtycke inte föreligger. I ditt exempel har det varit tydligt att samtycke inte förelegat till samlag utan kondom, huruvida omständigheterna är oaktsamma eller inte kommer, om personen polisanmäler, bli en fråga för en domstol i de fall det väcks åtal.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Utnyttjande av barn för sexuell posering

2020-12-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Fråga om utnyttjande av barn för sexuell posering. I 6 kap. 8 § andra stycket Brottsbalken finns en bestämmelse om utnyttjande av barn som fyllt femton men inte arton år för sexuell posering. Det är inte ovanligt att ungdomar i aktuell åldersgrupp på fester dricker alkohol och hänger sig åt "lekar" med inslag av nakenhet, t.ex. klädpoker och variationer av "sanning och konsekvens". Min fråga gäller om bestämmelsen i paragrafens andra stycke gäller sådana situationer. Mer konkret: Är det straffbart såsom "utnyttjande av barn för sexuell posering" att förmå en berusad person som fyllt femton men inte arton år att strippa till full nakenhet inför sina kompisar på en fest?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Precis som du beskriver så kan den som främjar eller utnyttjar ett barn som fyllt 15 men inte 18 år att utföra eller medverka i sexuella posering dömas för utnjttjande av barn för sexuell posering om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling, 6 kap 8 § 2 st BrB. 1. Sexuell posering När det gäller begreppet sexuell posering har i förarbetena följande förutsättningar angetts (prop. 2004/05:45 s. 146) Det ska vara fråga om antingen medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller en exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar och otvetydig sexuell karaktärHandlingen ska utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Samtycke från barnet anses sakna rättslig betydelse.2. Sexuell posering som är ägnad att skada barnets hälsa eller utvecklingSom exempel på när en sexuell posering ska anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling anges i förarbetena bla när poseringen skett mot ersättning eller under tvång. I mål B 3011-10 beaktade domstolen beroendeförhållande som hade förelegat mellan målsäganden och den tilltalade, som var ansvarig för den verksamhet inom vilken målsäganden utfört annat arbete på nattklubbar samt att målsäganden varit berusad vid poseringen och också att den tilltalade tagit stor mängd fotografier av henne. Poseringen ansågs sammantaget ha varit ägnat att skada flickans hälsa eller utveckling. Som svar på din fråga, kan man dömas till utnyttjande av barn för seuxell posering i det fall som du beskriver. Hoppas du fick svar på fråga.

Om en vuxen person blir våldtagen av ett barn som ej kan hållas straffrättsligt ansvarig, kan då den vuxna dömas för våldtäkt av barn istället?

2020-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej vill fråga om ett hypotetiskt scenario. Om en 14-åring utför en våldtäkt mot en 18-åring skulle 18-åringen isåfall göra sig skyldig till våldtäkt av barn? Jag frågar detta då en 14 inte kan dömas för brott.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I brottmålsärenden så är det omöjligt för mig att ge dig ett säkert svar på hur en domstol hypotetiskt skulle agera vid en rättegång. Däremot kan jag beskriva de grundläggande reglerna kring detta som kan ge viss vägledning för hur ett sådant scenario skulle kunna hanteras av en domstol. För att en person ska kunna begå ett brott så måste den ha uppsåt att begå de handlingar som brottet innebär. Att ha uppsåt innebär enkelt förklarat att man begår handlingarna med vilja och "med flit". Man har kort sagt gjort de handlingar som brottet innebär av egen och fri vilja, för att man vill uppnå resultatet som brottet är. I det scenario som du beskriver så menar du att ett en 14-åring, som då räknas som barn våldtar en 18-åring som inte räknas som ett barn. För att det ska räknas som en våldtäkt så innebär det att den sexuella handlingen som 14-åringen utförde på 18-åringen ska ha skett utan samtycke. I ditt fall så kan alltså 18-åringen inte ha haft någon egen och fri vilja att ha t.ex. samlag med 14-åringen, för då skulle inte detta rubriceras som våldtäkt. Detta gör att 18-åringen rimligtvis inte kan dömas för våldtäkt mot barn, i och med att 18-åringen inte hade något uppsåt att ha en sexuell relation av något slag med 14-åringen. Utan det var 14-åringen som tvingade sig på 18-åringen. Kortfattat bör det därmed inte vara möjligt för en 18-åring som blir våldtagen av en 14-åring att dömas för våldtäkt av barn för samma sexuella händelse som var en våldtäkt på 18-åringen av 14-åringen. Detta på grund av att det är 14-åringen som begått ett brott som den dock inte kan straffas för i och med sin ålder i det scenario du beskriver. Du har dock beskrivit ytterst lite i ditt scenario, varav jag inte kan göra en adekvat bedömning av situationen. Utan jag har i mitt svar utgått från att det är rätt bedömning att en våldtäkt skett av 14-åringen på 18-åringen, vilket egentligen är en egen utredning i sig. Därmed kan det vara så att mitt svar är felaktigt, för att jag inte vet mer än den informationen jag fått i frågan, samt att det aldrig går att veta med säkerhet hur en domstol skulle ställa sig till frågan. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skillnaden mellan våldtäkt och grov våldtäkt

2020-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1Vad är skillnaden på grov våldtäkt och våldtäkt?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga vad skillnaden mellan grov våldtäkt och våldtänkt är så kommer jag att använda mig av brottsbalken, BrB.VåldtäktOm en person döms för våldtäkt så blir följden fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap. 1 § BrB). Förutsättningarna för att våldtäkt ska föreligga men det viktiga är att samma förutsättningar gäller för grov våldtäkt.Grov våldtäktGrov våldtäkt regleras i 6 kap, 1 § tredje stycket BrB. I fall av grov våldtäkt så döms personen till fängelse i lägst fem år och högst tio år.När det är fråga om grov våldtäkt så finns det tre omständigheter som är värda att beakta extra mycket: våldet eller hotet har varit av särskilt allvarlig art, fler än en har förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet (s.k. gruppvåldtäkt) & gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller rådighet.När det kommer till den första omständigheten så handlar det ex om fall där en misshandel kan göra att våldtäkten är grov. Misshandeln i sig behöver däremot inte utgöra grov misshandel. Normalt så bedöms våldtäkten som grov om offret har tillfogats allvarlig skada eller sjukdom eller hotats med kniv, vapen eller annat föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada.Den andra omständigheten kan föreligga genom övergrepp av ex flera personer i följd och det räcker med att ett av övergreppen utgör våldtäkt för att det ska kunna bedömas som grov. Ett annat exempel kan vara när mer än en person deltar samtidigt i ett övergrepp. Däremot så kan en medhjälpare som bara har hållit vakt inte sägas ha deltagit i övergreppet.Den tredje omständigheten brukar exemplifieras genom att övergreppet har varit förenat med långvarigt frihetsberövande, sadistiskt inslag eller grovt förenande sexualhandlingar. Ett annat exempel är att brottet har förövats mot någon som fyllt femton men inte är arton år gamma. I fall där brottsoffret inte fyllt femton år så tillämpar man istället 6 kap. 4 § BrB vilket är våldtäkt mot barn.SammanfattningEn skillnad är att fängelsetiden är betydligt högre när det gäller grov våldtäkt. Det medför också att det är ytterligare omständigheter som måste vara uppfyllda för att den ska bedömas som grov, i övrigt är brotten baserade på samma bedömning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Sexualbrott

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag vill fråga att är det brottslig om man frågar en 12 årig tjej om en bild på hennes bakdel? Om man betalar henne pengar? Spelar det någon roll om tjejen har skickat bild eller inte?
Ranya Eliassi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att det kan anses vara ett brott du kan komma att dömas för, brottet kallas utnyttjande av barn för sexuell posering.Enligt brottsbalken 6 kap 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för frågan om brott föreligger. Barnet kan således inte samtycka till gärningen.Åldersgränsen är femton år. Med att gärningsmannen främjar avses detsamma som i straffbestämmelsen för koppleri. I propositionen nämns som exempel att en person genom att ställa en lokal till förfogande möjliggör eller i vart fall underlättar för barnet att sexuellt posera. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå eller förleda en person till något utgör ett främjande. För straffansvar krävs dock inte att en posering kommit till stånd i det enskilda fallet.Den som utnyttjar kan göra detta genom att få ekonomiska eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande. Att anlita en ung människa i pornografiska sammanhang eller för framställning av pornografiskt material torde regelmässigt innehålla inslag av utnyttjande.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man dömas till sexköp om man saknar sexuellt syfte.

2020-12-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om någon kan bli dömd för sexköp ifall personen fått massage på kroppen vid sitt könsorgan och fått betalt för massagen. Dock genomfördes inte massagen i ett sexuellt syfte
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga Frågor om sexköp regleras i 6 kap 11§ BrB. Där framgår att en som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns inget uttryckligt krav på ett sexuellt syfte för att dömas till brottet. Men det krävs uppsåt, dvs att gärningspersonen är medveten om sitt handlande. Det räcker med att gärningsperson handlar i vetskap om att han köper sexuella tjänster för att dömas till brottet. Även om sexköp inte skulle anses vara uppfylld, kan andra brott komma att aktualiseras som exempelvis sexuellt ofredande och till och med våldtäkt om rekvisiten är uppfyllda. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan en person dömas för våldtäkts vid åberopande om att hen gick i sömnen?

2020-11-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person kan bli dömd för våldtäkt/sexuellt övergrepp om han påstod att han sov och "gick i sömnen"?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Våldtäkt är ett brott som preciseras i 6 kap. 1 § Brottsbalken(BrB). För att kunna dömas till brottet krävs det att personen agerat med uppsåt. Enligt 6 kap. 1a § BrB kan en person även dömas om den är grovt oaktsam gällande omständigheterna att den andra personen inte deltar frivilligt. Om det varit så att en våldtäkt skett samtidigt som gärningsmannen sovit saknar gärningsmannen uppsåt och kan därför inte fällas för brottet. Det måste dock finnas stöd som pekar på att personen faktiskt har sovit under händelsen. Vid invändning från den tilltalades sida om att uppsåt saknas på grund av att personen skulle ha sovit måste rätten ta ställning till om invändningen kan lämnas utan avseende. Exempelvis skulle det kunna vara uppenbart att personen inte har sovit under händelsen. Detta om det funnits vittnen som kunnat styrka att den tilltalade inte sov. Om rätten inte kan förbise invändningen om att personen sovit måste åklagaren motbevisa att detta inte genomfördes vid sömn. Detta gör åklagaren genom att styrka att invändningen är obefogad, exempelvis om inget i utredningen talar för att personen sovit. I målen RH 2014:32 och B 118-17 har den tilltalade blivit friad på grund av att det inte går att bevisa deras uppsåt samt att deras invändningar om att tilltalad sovit inte framstått som obefogade. Gemensamt för båda fallen var att flertalet vittnen berättat om att de tilltalade tidigare haft liknande handlingar när de sovit.Det finns fall där domstolen har lämnat åberopande av att tilltalad skulle ha sovit under händelsen utan avseende. Exempelvis i fallet B 2300-15, där framstod åberopanden som så osannolikt att det inte skulle tas i beaktande. I detta fall fanns det vittnen som kunde styrka att den tilltalade inte hade sovit under våldtäkten. Svaret på din fråga är att en person kan dömas för våldtäkt om hen påstod att hen gick i sömnen. Det beror från fall till fall vad som går att bevisa och inte bevisa. Är det uppenbart att personen inte sovit under händelsen trots att hen åberopar motsatsen så kan personen dömas. Kan rätten inte förbise invändningen om att personen sovit kan personen inte dömas för detta.

Olagligt med romantisk relation mellan lärare och elev?

2020-11-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Kan en lärare i Sverige inleda relation med sina elever, romantisk alltså?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Det är inte olagligt för en lärare att inleda en romantisk relation med en elev över 15 år. Däremot finns det risker förenade med en sådan relation om den även är sexuell. Brottet som kan bli aktuellt är "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning" (6 kap 1 § 3 p Brottsbalken (1967:700) (BrB). Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta i en sexuell aktivitet frivilligt om denne utnyttjas, till följd av en beroendeställning, av gärningsmannen. För brottet krävs att läraren, i detta fall, ska ha använt sin auktoritet i syfte att få eleven att utföra sexuella handlingar samtidigt som ett maktförhållande har förelegat. Som exempel kan nämnas att läraren ska sätta betyg på eleven och att denne därmed utnyttjar situationen och således förmår eleven att inleda ett sexuellt umgänge med denne. Om eleven däremot skulle vara under 15 år blir rubriceringen "våldtäkt mot barn" (6 kap 4 § BrB). Den som haft samlag med en person under 15 eller genomfört en handling som kan likställas med samlag gör sig skyldig till brottet, oavsett om våld förekommit eller inte. Om det skulle vara fråga om andra sexuella handlingar än samlag rubriceras brottet istället som sexuellt övergrepp mot barn (6 kap 4 § BrB). Sammanfattningsvis kan konstateras att en lärare kan inleda en romantisk relation med en elev om denne är över 15 år men att det är förenat med risker vid fall relationen anmäls. De aktuella lagrummen som jag har nämnt är allmänt tillämpliga och gäller inte enbart för lärare. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,