Från vilken ålder kan man samtycka till sexuella relationer?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag gärna skulle vilja ha besvarade, har googlat runt lite och får inte en klar bild vad som egentligen gäller.1. Är det olagligt att en 27 åring & en 16 åring har sexuella konversationer samt delar intima bilder med varandra när båda är med på det?2. Är det olagligt att en 27 åring och en 16 åring har sex med varandra när båda är med på det?Tacksam för svar.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till sexualbrott så regleras de i 6 kap Brottsbalken (BrB). I svensk rätt kan man från 15 års ålder samtycka till sexuella relationer. Så länge personen är över 15 år och samtycke föreligger är det inte olagligt. Däremot när det kommer till delning av intima bilder så faller detta in under brottet barnpornografi (16:10a BrB). Eftersom att man i lagen räknas som barn tills dess man är 18 år. Bestämmelsen täcker inte bara att aktivt fotografera en intim bild på någon under 18 år utan även att enbart inneha bilder. Fängelseskalan för barnpornografibrott går upp till 2 år. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Är det olagligt att skicka nakenbilder på sig själv?

2021-01-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt för en tjej som är under 18 år att sprida nakenbilder på sig själv?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att skicka så kallade nakenbilder är ett relativt vanligt förkommande fenomen. I regel är det inte olagligt att skicka sådana bilder på sig själv till en frivillig mottagare. Det kan kan dock vara brottsligt att skicka nakenbilder till någon som inte vill ta emot bilderna. Är det olagligt att sprida nakenbilder på sig själv?Att frivilligt sprida nakenbilder på sig själv är i regel inget brott. Huruvida personen i fråga är minderårig eller inte är inte av betydelse om den minderåriga ensamt är den enda som bidrar till spridningen. Notera dock att det kan vara olagligt att sprida vidare, spara eller ens ta del av nakenbilder på barn. Skickas nakenbilder direkt till personer som inte vill emottaga bildernas innehåll kan det utgöra brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket Brottsbalken). För att skickandet av nakenbilder ska anses utgöra sexuellt ofredande krävs även att bilderna är sådana som typiskt sett skickas med en avsikt att kränka mottagarens sexuella integritet. Huruvida en sådan avsikt finns med bilderna i fråga är upp till en domstol att avgöra. Att skicka nakenbilder till någon som inte vill emottaga dessa kan även utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet ofredande förutsätter störande kontakter som är ägnade att kännbart kränka mottagarens frid. Notera att objektet för kränkningen är annorlunda än vid sexuellt ofredande. För att meddelande ska vara ägnande att kränka någons frid krävs ofta upprepade meddelanden.Båda brotten förutsätter att bilderna skickats riktade till personen som skulle varit utsatt för brottet. Att snubbla över nakenbilder på exempelvis någons sociala medier kan inte utgöra ett brott särskilt riktat mot den personen. Huruvida handlingen utgör ett brott och vilket är något som hade avgjorts av en domstol med en bedömning av bildernas innehåll och omständigheterna i övrigt. Hoppas att du fick svar på dina funderingar. Hälsningar,

Sexualbrott och psykisk sjukdom

2021-01-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Får man ha sex med en psykisk sjuk.(man får veta om sjukdomen efter samlag.)? Det var en frivillig samlag av båda parter, men den psykiskt sjuk person har polisanmälld den andra parten om sexuellt övergrepp Är man skylldig isåfall? Hur kan man bevisa att det var en frivillig samlag?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag Sexualbrotten regleras i 6 kap. brottsbalken. Är det ett brott för att personen är psykiskt sjuk? För att det ska vara en våldtäkt krävs det att gärningsmannen med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 1 § brottsbalken). I bestämmelsen anges det vidare att man vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beakta om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Vidare anges det att det aldrig kan anses vara frivilligt om gärningsmannen utnyttjar en annans psykiska störning (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten brottsbalken). Utifrån vad du anger i din fråga anser jag inte att rekvisiten är uppfyllda, eftersom du skriver att det var frivilligt från båda sidor och att personen inte visste om den psykiska sjukdomen förrän efter samlaget. På så vis har inte personen utnyttjat den psykiska störningen. Samtycket ska finnas under tiden, och det spelar därför ingen roll om man "ångar sig" efteråt. Hur kan man bevisa att det fanns samtycke? Detta är en svår fråga att svara på utan att veta fler omständigheter än de som anges. Mitt tips är att vara ärlig och att återberätta sanningen så detaljerat som man kan, eftersom det ökar en persons trovärdighet. Skulle det gå till domstol har då rätten lättare att bedöma huruvida samtycke fanns eller inte. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Köp av sex.

2020-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla mig själv för att ha köpt sex av en okänd?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du kan anmäla dig själv för att ha köpt sex av en okänd.Det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster. Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning för köp av sexuell tjänst döms till böter eller fängelse i högst ett år (6 kap. 11 § BrB). Begreppet sexuell förbindelse ska förstås som samlag eller annat sexuellt umgänge, och omfattar således inte enbart vaginalt samlag. Även försök till köp av sexuella tjänster är kriminaliserat (6 kap. 15 § BrB). Enligt förarbeten har man passerat försökspunkten när man har erbjudit ersättning i utbyte mot en sexuell tjänst. Som vilka andra brott som helst går det bra att erkänna att man begått ett brott. Huruvida detta spelar någon avgörande roll för om du döms skiljer sig från fall till. Oavsett ska domstolen pröva bevisvärdet av erkännandet utifrån övriga omständigheter i målet (35 kap. 3 § 2 st. RB). För att bli dömd för brottet måste det vara ställt utom rimligt tvivel att brottet har begåtts av den tilltalade.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad omfattar "ersättning" vid sexköp?

2021-01-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Som de flesta vet är det ju olagligt att köpa sex. Jag har hört att man får byta vad som helst mot sex förutom kontanter och alkohol? Stämmer detta? Alltså om någon skulle ge mig en påse med kläder och det är avtalat att det är för att få sex, är detta fortfarande olagligt för "köparen"? :)Mvh
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köp av sexuell tjänstEnligt lag så döms en person, som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, för köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § Brottsbalken). Lagen tar inte sikte på att det ska vara en viss typ av ersättning. Detta innebär att brottet även kan omfatta att en påse kläder överlämnas i utbyte mot sex. Svaret på din fråga är alltså nej. Man får inte byta vad som helst mot sex. Förbudet omfattar pengar, alkohol, kläder och all annan tänkbar ersättning. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Är det tillåtet att ha sex med 16–17 åringar och vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?

2021-01-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var medlem på en sexsida som heter porrigt.se och kom över bikter om vuxna män och kvinnor mellan 26-41 år som uttryckte önskan att ha sex med 16-17-åringar. I min värld är det barn och jag ser det som en olaglig handling att ens uttrycka sig så. Jag mailade deras support om det. Som svar fick jag att myndighetsåldern för sex i Sverige är 15 år. Men gäller inte det för jämnåriga? Jag menar är man inte ett barn tom 18 år fyllda?Hu högt upp anses det vara ett barnpornografibrott alltså rent åldersmässigt? Om en 41-åring har sex med en 17-åring tex?Tacksam för svar!
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar över om 26–41 åringar får ha sex med 16–17 åringar och dels som att du undrar vilka som definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott.När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).Den sexuella myndighetsåldern i Sverige är 15 årDet stämmer att den sexuella myndighetsåldern i Sverige är 15 år. Detta innebär att barn under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar vilket gör att personer som har sex med barn under 15 år begår våldtäkt mot barn (BrB 6 kap. 4 § första stycket). Vad gäller för sex med 16–17 åringar?I huvudregel kan en person som är över 15 år ha sex med vem den vill så länge det finns samtycke till detta. En person som är över 15 år men under 18 år får däremot inte ha sex med någon som har ett särskilt ansvar över denne, det kan till exempel vara med en förälder, vårdnadshavare eller svärförälder (BrB 6 kap. 4 § andra stycket). Vilka definieras som barn i bestämmelsen om barnpornografibrott?Att skildra barn i pornografisk bild och även att sprida, förevisa sådana bilder samt inneha sådana bilder är brottsligt och går in under barnpornografibrott (BrB 16 kap. 10 a § första stycket). Enligt bestämmelsen definieras barn som personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Här menas alltså att alla personer under 18 år är att anse som barn men även att personer över 18 år där pubertetsutvecklingen inte är fullbordad också omfattas av bestämmelsen (BrB 16 kap. 10 a § tredje stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Får man ha sexuellt umgänge om båda parterna är över 15 år?

2020-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Både jag och min tjej är 16 år och fyller snart 17 så min fråga är om vi får ha sex tillsammans?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, det får ni. Om ni båda vill det.Det finns en lag som är till för att skydda barn och unga mot oönskade sexuella handlingar.Regler om sexualbrott finns i 6 kap brottsbalken här (BrB). I 6 kap 4 § BrB anges att den som har samlag eller utför en liknande handling mot en person som är under 15 år kan dömas för våldtäkt mot barn. Detta innebär att en person som är över 15 år är sexuellt myndig och kan ha sex med vem hen vill. Dock måste samtycke naturligtvis föreligga, annars aktualiseras andra våldtäktsbestämmelser i 6 kap BrB. Den här lagen finns inte för att hindra två unga personer att ha sex om båda vill det. Den finns för att skydda barn och ungdomar under 15 år från att bli sexuellt utnyttjade av någon som är äldre.I ert fall är ni båda över 15 år och därför är det inte olagligt att ni har sex, så länge båda samtycker till det. Hälsningar,

Sexualbrott

2020-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag vill fråga att är det brottslig om en 19 årig kille frågar en 12 årig tjej om en bild på hennes bakdel? Om man betalar henne pengar? Spelar det någon roll om tjejen har skickat bild eller inte? Killen visste inte att tjejen var under 15 år Om man blir död för det vilken straff kan man få? Blir det nån skillnad på straff om man begår brott för första gången i sitt liv? Och om tjejen som har anmält bor i Trollhättan och killen i Norrköping var ska killen gå om det blir polisförhör?
Ranya Eliassi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att det kan anses vara ett brott du kan komma att dömas för, brottet kallas utnyttjande av barn för sexuell posering.Enligt brottsbalken 6 kap 8 § ska den, som främjar eller utnyttjar ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering, dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering. Gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anses som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Begreppet sexuell posering avser sådana handlingar som för en vuxen har en klar och otvetydig sexuell karaktär och som utförs inför minst en annan person eller en kamera för dokumentation på eller förmedling av bild. Det ska vara fråga om medverkan i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Barnets uppfattning eller inställning har inte någon betydelse för frågan om brott föreligger. Barnet kan således inte samtycka till gärningen.Åldersgränsen är femton år. Med att gärningsmannen främjar avses detsamma som i straffbestämmelsen för koppleri. I propositionen nämns som exempel att en person genom att ställa en lokal till förfogande möjliggör eller i vart fall underlättar för barnet att sexuellt posera. Att psykiskt påverka i en inte alltför obetydlig grad kan vara ett främjande, liksom att tvinga, förmå eller förleda en person till något utgör ett främjande. För straffansvar krävs dock inte att en posering kommit till stånd i det enskilda fallet.Den som utnyttjar kan göra detta genom att få ekonomiska eller andra fördelar. Utnyttjandet kan således avse annat än ekonomisk vinning. Att låta ett barn sexuellt posera inför sig eller att utnyttja ett barn för framställning av en pornografisk bild är ett utnyttjande. Att anlita en ung människa i pornografiska sammanhang eller för framställning av pornografiskt material torde regelmässigt innehålla inslag av utnyttjande.Gällande brott om det är första gången bedöms olika fall till fall så det är väldigt svårt att avgöra hur utgången kommer bli. Detsamma gäller förhöret, troligen blir du kallad till polisförhöret som är närmast personen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,