Vad bedöms som grovt koppleri?

2021-01-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det alltid som grovt koppleri om någon med svår psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning blir utsatt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om straffrätt, i synnerhet sexualbrott, och regleras i Brottsbalken (BrB).Den som främjar eller på otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, dömds för koppleri (6 kap. § 12 st. 1 BrB). Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning, eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. § 12 st. 3 BrB). Som exempel på när koppleribrott kan bedömas som grovt, anses det i förarbetena vara människohandelsliknande situationer där en person i Sverige genom kontakter utomlands organiserar att flera kvinnor förs till Sverige just i syfte att utnyttjas för prostitution. I fall där handlingen "medfört betydande vinning" innebär detta att vinningens omfattning i sig kan utgöra ett skäl för att brottet ska anses såsom grovt. Det är dock viktigt att påpeka att det förutsätter att det rör sig om väldigt höga belopp pengar.Vad som gäller för digJag kan inte med säkerhet ta ställning till om koppleri betraktas såsom grovt om någon med svår psykisk sjukdom blivit utsatt i den aktuella situationen, detta eftersom jag inte tagit del av samtliga omständigheter. Dock kan omständigheten att fler utsatts och samtidigt lider av svår psykisk sjukdom möjligen rymma inom "hänsynslöst utnyttjande av annan" som uttrycks i just (6 kap. § 12 st. 3 BrB). (29 kap § 2 BrB) Utöver detta, ska man vid bedömningen av straffvärdet av det aktuella brottet, samt vid sidan av vad som gäller särskilt för koppleribrott särskilt beakta om man visat stor hänsynslöshet.Utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig.Utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat särskilt förtroende.Begått brottet för att kränka barns trygghet.Alla dessa situationer är försvårande omständigheter till nackdel för den tilltalade. En försvårande omständighet är den grund som en domstol kan tillämpa vid utdömandet av ett högre straff än för ett brott av normalgraden. Vänligen,

Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?

2021-01-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej En kille ber en tjej skicka lättklädda och nakenbilder. Tjejen säger att om hon ska skicka så måste han betala för det och att hon inte skickar gratis. Är detta uppvigling eftersom det väl är sexköp att betala för att få nakenbilder? Tjejen uppmanar väl i det här fallet killen att begå ett brott, dvs köpa nakenbilder?
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller sexköp av vuxna, regleras detta i 6:11 Brottsbalken. Här framgår att den som "mot ersättning", skaffar sig en "sexuell förbindelse" döms för köp av sexuell tjänst. Vad som avses med "sexuell förbindelse" framgår inte riktigt i lagtexten. I förarbetena framgår att med "sexuell förbindelse" menas främst samlag men att det även kan vara annat sexuellt umgänge. I doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) framkommer att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse. Min bedömning är således att nakenbilder inte är en sådan sexuell förbindelse som faller under 6:11 BrB. Hur hade det varit om nakenbilder hade klassificerats som en sexuell förbindelse? Enligt lagens nuvarande utformning är det inte olagligt att sälja sex, endast köpa sex. Din fråga är dock om en uppmaning, som i det här fallet, kan falla under uppvigling. Uppvigling innebär att någon muntligen, inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, enligt 16 kap. 5 § BrB. 6:11 BrB har således ett rekvisit på att gärningen ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. I det här fallet kan inte gärningen anses vara uppvigling, då det endast är riktat till en person. Denna gärning kan dock falla under termen brottsprovokation, men detta är inte olagligt i Sverige. Brottsprovokation innebär att en privatperson provocerar en annan person att begå ett brott. Detta är som sagt inte olagligt i Sverige, om inte personen medverkar till brottet. När det gäller sexköp, kan inte personen som säljer sex anses medverka till brottet då det inte är olagligt att sälja sex. Om en person säljer sex, är dess agerande nödvändig för att brottet ska kunna uppstå och kan således inte dömas för medverkan till sexköp. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Kan man anmäla brottet begånget utomlands av en svensk medborgare i Sverige?

2021-01-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om man skulle vara utomlands som svensk medborgare och bli misshandlad, sexuellt trakasserad eller våldtagen av en annan svensk medborgare, skulle man anmäla detta hemma i svergie eller måste man anmäla i det land man är i?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!En svensk medborgare som har blivit misshandlat, sexuellt trakasserat eller våldtagen av en annan svensk medborgare utom riket kan anmäla brottet antingen i det landet brottet har begåtts eller hemma i Sverige. Man kan anmäla brottet i Sverige. Frågan är i sådant fall vilket lands domstol har rätt att döma handlingar och vilket lands lag som ska tillämpas.Sveriges domstol har rätt att åtala sina medborgare för brott som begåtts utomlands enligt personalitetsprincipen (2 § 1 stycket 1 p. BrB). Om offret väljer att anmäla brottet som har begåtts utomlands av en svensk medborgare i Sverige kommer svensk lag tillämpas. Utdömande av påföljden kommer ske i enlighet med reglerna i Brottsbalken.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en utvecklingsstörning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att utvecklingsstörda inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka kraven är för att dömas till brottet koppleri samt huruvida personer med en funktionsnedsättning kan begå brott och även samtycka till sex. Den aktuella lagen är Brottsbalken (1962:700) (BrB). Koppleri (och köp av sexuell tjänst)Brottet koppleri innebär ett främjande eller ett ekonomiskt utnyttjande av att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap 12 § 1 st BrB). För att A i detta fall ska kunna fällas för brottet krävs att denne har förmedlat sexuella kontakter till B som betalat för dem. Att främja andra sexuella förbindelser än just prostitutionskontakter är inte straffbart som koppleri. Om det skulle vara så att ersättning har utgått så innebär det att B uppfyller rekvisiten för brottet köp av sexuell tjänst (6 kap 11 § BrB). Rekvisitet "sexull förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge avses. Vem kan begå ett brott?Alla människor kan enligt svensk rätt begå brott (även barn och personer med en funktionsnedsättning). Det är när man ska fastställa den subjektiva skulden som personliga förutsättningar kommer att spela roll i frågan om personen fälls eller inte för brottet samt vilken eventuell påföljd som ska utdömas. Samtycke En person med en utvecklinggstörning kan samtycka till sex. För att någon ska kunna dömas för våldtäkt krävs att ett deltagande inte är frivilligt (6 kap 1 § BrB). En person med en funktionsnedsättning kan delta frivilligt vid samlag. Hur blir det i detta fallet? Under förutsättning att det inte har förekommit någon betalning för de sexuella kontakter som A förmedlat till B så kan A inte göra sig skyldig till koppleri och B kan inte göra sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst. Att förmedla kontakter där ingen ersättning utgivs kan normalt sett inte anses olagligt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en person som erbjuder köp av sexuell tjänst dömas för uppvigling?

2021-01-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om en kvinna lägger ut en kontaktannons på internet och skriver att hon söker män för att köpa sex av henne, och även skriver att hon säljer nakenbilder på sig själv, kan hon då dömas för uppvigling eller något eftersom hon uppmanar män att köpa sex av henne?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kriminaliserade handlingar regleras i stor utsträckning i brottsbalken (BrB). Det är inte olagligt att sälja sexuella tjänsterKöp av sexuella tjänster är straffbelagt i Sverige, men det är däremot inte olagligt att sälja sex (6 kap. 11 § BrB). Lagen trädde i kraft 1999 och var en del av den Kvinnofridsproposition där det slogs fast att prostitution är del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med att kriminalisera köp av sexuella tjänster var att genom en normativ effekt minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.UppviglingMed uppvigling menas en offentlig uppmaning till brott (16 kap. 5 § BrB). Brottsbeskrivningen har tre krav: (1) brottet ska ske genom meddelande till allmänheten, (2) det ska innefatta försök till förledande och (3) det som gärningsmannen söker förleda ska vara en brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Vid ringa fall ska man ej dömas till ansvar.Riktat till allmänheten: Det är tillräckligt att meddelandet inte är riktat till en liten sluten krets. Straffbestämmelsen avser dock förledande av allmänheten, dvs. en obestämd krets av personer. Det är alltså inte uppvigling att i ett meddelande till allmänheten uppmana en viss person att begå ett visst brott, då kan istället stämpling eller anstiftan till brott vara aktuellt.Ringa fall: Av betydelse är storleken och sammansättningen av den krets som uppmaningen riktas till. En uppmaning som framställs i en personkrets som har litet intresse att utföra gärningen som uppmaningen avser tyder på att risken är obetydlig för att någon ska följa uppmaningen (och är därmed ringa).Avslutande ordAtt sälja sex är inte olagligt i Sverige. Att offentligt uppmana till att köpa sex kan möjligtvis falla inom bestämmelsen för uppvigling. Att lägga upp en kontaktannons på nätet bör falla inom begreppet "allmänheten", dock kan det vara fråga om ett ringa fall beroende på vilka som kan ta del av kontaktannonsen. För att få ett säkert svar måste domstol avgöra frågan huruvida en sådan situation kan omfattas av brottet uppvigling. Min slutsats är dock att handlingen inte bör utgöra uppvigling då det inte är en handling som lagstiftaren tänkte sig skulle omfattas av straffbestämmelsen. Det finns vidare ett samhällsintresse att skydda personer som säljer sex då det ofta är en utsatt grupp i samhället.Med vänlig hälsning,

Bevisvärdering i sexualmål

2021-01-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det bevis nog om två personer ser en man gå in i en kvinnas lägenhet men ingen ser vad som sker där inne. Kvinnan säger sedan att hon blivit våldtagen av mannen men han nekar och det finns ingen teknisk bevisning. Men om även mannen säger att de haft sex, är det bevis nog för att de haft sex?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterInledningsvis är det viktig att förstå några av de grundläggande principerna i svensk rätt. I Sverige är det åklagaren som har bevisbördan i ett brottmål, vilket innebär att det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade har begått det brott som den tilltalade åtalas för. För en fällande dom i brottmål krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som gärningsbeskrivningen omfattar. Exemplen i din fråga syftar på frågor om bevisvärdering, vilket är svårt i framförallt sexualmål där "ord står mot ord", speciellt med tanke på det högt ställda beviskravet i svensk rätt. I din fråga har du även angett att det inte finns någon teknisk bevisning, vilket gör det allt svårare att nå upp till beviskravet.Bevisvärdering i sexualmålI fall där "ord står mot ord" består bevisvärderingen av trovärdigheten hos de berättelser som står mot varandra. Stöd för målsägandens trovärdigheten är i vissa fall bevisning om målsägandens agerande på grund av den påstådda händelsen, till exempel uppgifter från någon som har hört målsäganden berätta om det som hänt. Det kan vara en familjemedlem eller en vän som målsäganden har anförtrott sig till eller uppgifter från någon som har sett hur målsäganden har betett sig efter händelsen. Om ett vittnesmål som åberopas som bevisning består av uppgifter som målsäganden lämnat till vittnet, ska vittnesmålet stämma överens med de uppgifter som målsäganden lämnat för att vittnesmålet ska ge något stöd åt målsägandens berättelse. Bevisning kan även bestå av meddelanden som målsäganden skickat till någon angående händelsen eller inspelning av målsägandens samtal till en larmcentral om ett sådant samtal gjorts. En alltigenom trovärdig berättelse från målsäganden kan, trots avsaknad av teknisk bevisning och vittnesuppgifter, i förening med annan stödbevisning, till exempel målsägandens beteende efter händelsen, ligga till grund för en fällande dom. Högsta domstolen (HD) har i sina domskäl i flera sexualmål beskrivit bevisvärderingen i sexualmål (NJA 2009 s. 447, NJA 2010 s. 671, NJA 2017 s. 317 och NJA 2019 s. 347). HD har vid den bedömning av innehållet i målsägandens berättelse som ska göras uttalat att vikt ska fästas vid bland annat om berättelsen är klar, lång, levande, logisk, detaljrik, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konsekvensbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Vidare görs en sammanvägning av den bevisning som åklagaren åberopat och om denna i sig är tillräcklig för att beviskravet ska vara uppfyllt. Är åklagarens åberopade bevisning tillräcklig för att uppfylla beviskravet värderar domstolen om den tilltalades berättelse och den bevisning i övrigt som den tilltalade åberopat motbevisar åklagarens gärningspåstående i sådan grad att åtalet inte kan anses styrkt. Motbevisar inte den tilltalades bevisning den bevisning som åklagaren åberopat bifalls åtalet (den tilltalade döms). Är åklagarens åberopade bevisning inte tillräckligt för att uppnå beviskravet saknas det anledning för domstolen att värdera den tilltalades bevisning och åtalet ogillas (den tilltalade frikänns).Svar på din frågaDe uppgifter som de två männen lämnar kommer endast styrka mannens positionering, således att han befunnit sig i kvinnans lägenhet (om de inte hört skrik eller annat som kan ge stöd åt till exempel påstående om våldtäkt). Det behöver inte innebära att något brottsligt har skett. Man kan till exempel erkänna att man befunnit sig på en plats men förneka att brott har begåtts. Man kan även erkänna att man haft samlag med den andra personen och hävda att det skett frivilligt. Man har även rätt att förneka att man befunnit sig på platsen helt och hållet då det är upp till åklagaren att bevisa det som den tilltalade åtalas för.Om kvinnan sedan säger att hon har blivit våldtagen, men mannen förnekar detta och det inte finns teknisk (eller rättsmedicinsk bevisning), då är det som ovan angivet: ett fall där "ord står mot ord". I ett sådant fall värderas bevisningen utifrån målsägandens och den tilltalades berättelser mot bakgrund av de kriterier som jag beskrev ovan samt uppgifter från eventuella vittnesmål eller annan stödbevisning. Sådan stödbevisning kan vara att målsäganden berättat om händelsen för en person eller att någon beskriver målsägandens sinnesstämning efter händelsen. Sådan åberopad bevisning ska dock stämma överens med målsägandens uppgifter för att det ska tillföra något stöd åt målsägandens berättelse. Finns inte andra uppgifter än kvinnans påstående om våldtäkt kan det vara svårt att bevisa att en våldtäkt ägt rum. Slutligen är det bevis nog avseende parternas påstående om samlag om båda parter hävdar att samlag har skett.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Vad menas med koppleri?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |I lagtexten står det att det är koppleri att främja/underlätta för en person att sälja sex. Vad exakt menas med det? Betyder det att det räcker med att en person uppmuntrar en annan person till att ha sex mot betalning utan att sex mot betalning sedan sker eller krävs det att sex mot betalning sker efter personens uppmuntran för att det ska räknas som koppleri? Räknas det som koppleri om persononen tar emot en gåva (som inte är pengar) och sedan har sex med givaren, eller måste det vara pengar?
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Brottet koppleri är reglerat i 6 kap. 12 § Brottsbalken (BrB). Av bestämmelsen framgår det att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättnings ska dömas för koppleri till fängelse i högst fyra år. För koppleri döms också hyresvärdar och andra som med nyttjanderätt upplåtit en lägenhet och som får veta att lägenheten (helt eller till väsentlig del) används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och som inte gjort vad som skäligen begärts för att få upplåtelsen att upphöra; fortsätter eller återupptas verksamheten i lägenheten ska upplåtaren anses ha främjat verksamheten. Vad menas med "att främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja"?Exempel på vad som kan avses med att främja annans tillfälliga sexuella förbindelser (se prop. 2004/05:45 s. 108):- upplåta lokal att användas för prostitution- lämna anvisningar till prostituerades adresser- psykiskt påverka annan varigenom personen i fråga beslutar sig att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig- tvinga någon att prostituera sig- skapa möjlighet eller underlätta för annan person att prostituera sig, exempelvis genom vakthållning eller transport Räcker med att en person uppmuntrar en annan person till att ha sex mot betalning utan att sex mot betalning sedan sker?Det måste vara fråga om mer än en tillfällig sexuell förbindelse som främjas eller utnyttjas (se prop. 1983/84:105 s. 57). Det ska röra sig om en verksamhet, d v s att någon ett flertal gånger har tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, som främjas eller ekonomiskt utnyttjas. Det torde därmed förutsättas att personen har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning för att den som främjar detta ska kunna dömas för koppleri, vilket innebär att det därmed inte "räcker" med en uppmaning. Dock, såsom framgått ovan, om personen beslutar sig att prostituera sig efter att blivit psykiskt påverkad av någon annan kan straffansvar komma i fråga. Form av ersättningErsättningen behöver inte utgöras av pengar, utan kan bestå i vilken som helst förmån som har ekonomiskt värde (inklusive illegalt värde). Betalningen kan alltså bestå i droger, smycken, kläder, resor, fri bostad etc. (Jareborg m.fl., s 146). Hoppas att du fick svar på dina frågor! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att främja prostitution?

2021-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om person A gör sig skyldig till något brott och isåfall vilket. Person A har fixat/förmedlat sexuella kontakter till person B som lider av en intellektuell funktionsnedsättning. Person B påstår sig haft sex med kontakterna och ångrat sig. Med tanke på att de med intellektuell funktionsnedsättning inte kan anses kunna samtycka till sex så undrar jag om person A gör något olagligt även fast person A inte haft sex med person B utan bara fixat kontakter
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 6 kap. 12 § brottsbalken döms den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har sexuella förbindelser mot ersättning, för koppleri till fängelse i högst fyra år. Psykisk påverkan som inte är obetydlig kan innebära ett främjande, exempelvis att man uppmuntrar en person till att ha sexuella förbindelser mot ersättning. Det kan räcka med att man exempelvis genom sitt agerande underlättar för en person att sälja sex. Enligt frågan har A fixat sexuella kontakter åt B, vilket borde göra att kravet på "främjande" är uppfyllt. Alltså kan A ha begått brottet koppleri, även fast A inte själv har sex med B mot ersättning. Dessutom kan det anses vara ett fall av grovt koppleri eftersom det eventuellt är ett hänsynslöst utnyttjande av annan då A har utnyttjat B som har en intellektuell funktionsnedsättning. Jag vill påpeka att en person som har intellektuell funktionsnedsättning kan samtycka till sex. Gränsen för våldtäkt går vid om deltagandet kan anses frivilligt eller ej, vilket får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskild situation (se 6 kap. 1 § brottsbalken). En person med en intellektuell funktionsnedsättning kan alltså delta frivilligt vid sex. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,