Krävs det att den som berör ett barn under 15 år söker tillfredsställa sin sexualdrift för att gärningen ska vara straffbar?

FRÅGA
Hej, jag är en amatör som försöker lära mig något om brottet sexuellt ofredande i Brottsbalken 6 kap. 10 § som bl.a. förbjuder att "sexuellt beröra" ett barn under 15 år. I en bok från Nordstedts står det i kommentaren till bestämmelsen att beröringen är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka "tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift". Men av rättsfallet NJA 2017 s. 393 punkt 10 och 12 tycks det inte ställas något krav om syfte att tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Jag är därför osäker på hur jag ska förstå detta. Fråga: Krävs det att den som berör ett barn under 15 år söker tillfredsställa sin sexualdrift för att gärningen ska vara straffbar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Begreppet sexuell beröring

Den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB). Begreppet sexuell beröring diskuteras bland annat i förarbetena till brottsbalken. Däri framgår att en beröring är sexuell om den har en sexuell inriktning i den meningen att det är fråga om att söka reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift, precis som du säger. Handlingen ska ha en klar och för en vuxen person otvetydig sexuell prägel (prop. 2004/05:45 s. 149). Straffansvar blir därmed inte aktuellt om en vuxen person under lek med ett barn kommer att beröra barnets blottade könsorgan. Jag tolkar detta förarbetsuttalande som en markering att rena olyckshändelser där en vuxen kan komma att berör ett barns könsorgan inte föranleder straffansvar.

Kränkning av den sexuella integriteten

Vidare framgår av förarbetena att avgörande för straffansvar är att handlingen varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Här räcker det att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Detta uttalande i förarbetena kan kopplas till det rättsfall du tar upp, NJA 2017 s. 393. Där framgår nämligen just det som sägs här, att det inte måste bevisas att det enskilda offrets sexuella integritet kränkts för att straffansvar ska anses föreligga. I rättsfallet hade en kvinna fotograferats under sin kjol utan att märka det. Att fotografera någon på det sätt som här ägt rum bedömdes vara en sådan handling som typiskt sett leder till att offrets sexuella integritet kränks. Det spelade därför ingen roll att kvinnan ifråga inte uppfattat angreppet när det skedde.

Avseende gärningsmannens uppsåt räcker det att hen haft uppsåt att utföra den handling som eventuellt utgör ett sexuellt ofredande. Gärningsmannen behöver inte ha haft uppsåt att kränka offrets sexuella integritet för att straffansvar ska anses föreligga.

Vilka handlingar som utgör kränkningar av offrets sexuella integritet får avgöras efter en helhetsbedömning av alla omständigheter. Här kan det spela roll mot vem handlingen företas. Uppfattningen om vad som utgör en kränkning av den sexuella integriteten kan även förändras över tid.

Sammanfattningsvis tolkar jag gällande rätt på följande sätt; uttalandet i förarbetena att en beröring ska ha ett sexuellt syfte finns till för att utesluta straffansvar vid rena olyckshändelser, exempelvis i samband med lek eller annan omvårdnad, där en vuxen berör ett barns könsorgan. Utöver situationer som dessa är det dock inte huvudsakligen gärningsmannens motiv bakom sitt handlande, om handlingen haft sexuellt syfte eller varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet, som avgör huruvida straffansvar föreligger. Det avgörande blir istället huruvida den handling som utförts, vilken gärningsmannen haft uppsåt till, har lett till en kränkning av offrets sexuella integritet. Om så är fallet beror på en rad faktorer där bland annat offrets ålder spelar in och kan verka i skärpande riktning.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96512)