Åldersgräns för att ha sex

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej varför är det 15 års gräns på att ha sex och inte 18?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över varför åldersgränsen på att ha sex går vid 15 år och inte 18 år. I Sverige finns det emellertid ingen lag som hindrar någon som är under 15 år från att ha sex. Det är en vanlig missuppfattning att denna s.k. byxmyndighetsålder innebär att det är först när man har fyllt 15 år som man får ha sex. Detta stämmer dock inte, utan det lagen säger är att någon som är 15 år eller äldre inte får ha sex med någon som är yngre än 15 år. I det följande kommer jag utveckla vad som menas med denna s.k. byxmyndighetsålder och vad den straffrättsligt innebär. Våldtäkt mot barnDen som har sex med ett barn som är under 15 år gammal döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller för den som med ett barn som är under 15 år genomför annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 4 § brottsbalken).Regeln hindrar den som är 15 år eller äldre från att ha sex eller genomföra liknande sexuella handlingar med någon som ännu inte fyllt 15 år. Till följd av att även jämförbara sexuella handlingar till samlag är straffbara enligt bestämmelsen, är det lika otillåtet med anala och orala samlag samt att föra in fingrar eller andra föremål i anus eller vagina. För att ett brott ska vara begånget spelar det ingen roll vem av de inblandade som tagit initiativ till den sexuella handlingen, utan det räcker med att den är genomförd. Användandet av hot, våld eller tvång är inte heller nödvändigt för att ett brott ska vara begånget. Anledningen till att gränsen går vid 15 år.När det rör sig om sådana samtyckesfrågor såsom samlag kan det uppstå väldigt stora svårigheter i att avgöra huruvida ett barn har blivit tvingad till att delta eller om barnet deltagit frivilligt. Den nuvarande regeln har dock lett till att dessa problem inte behöver beaktas i samma utsträckning som tidigare – eftersom alla samlag med någon som är yngre än 15 år är straffbara. Detta kan ses som en av anledningarna till att den nuvarande gränsen går vid 15 år. Om båda är under 15 årOm båda som är inblandade är under 15 år gamla föreligger emellertid inget brott. Eftersom båda barnen är under 15 år är de nämligen inte straffmyndiga. När åldersskillnaden inte är så storNär skillnaden i ålder mellan de deltagande är ringa kan gärningsmannen gå fri från ansvar. Om det t.ex. rör sig om en femtonåring och en fjortonåring där det bara rör sig om några månaders skillnad i ålder ska femtonåringen inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet (6 kap. 14 § brottsbalken).Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Varför klassas inte porr som ett sexualbrott när det är en form av prostitution?

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Varför klassas inte porr som ett sexualbrott när det är en form av prostitution?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas. Både prostitution och pornografi är industrier som omsätter miljardbelopp på kvinnors kroppar.Porr är sex mot betalning, skillnaden mot prostitution är att i porr får två eller fler betalt och det spelas in och där medges samtycke och dessa sexuella handlingarna är frivilliga. På så sätt anses det inte vara sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande (även om man själv tycker det då vissa inom porrbranschen gör de mot sin vilja ).Hälsningar,

Vad krävs för att någon ska bli misstänkt för försök eller förberedelse till koppleri?

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad krävs för att någon ska bli misstänkt för försök eller förberedelse till koppleri?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Försök och förberedelse till koppleri är straffbartDen som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms för koppleri (6 kap. 12 § första stycket BrB). Både försök och förberedelse till koppleri är brottsligt och straffbart (6 kap. 15 § första och andra stycket BrB).För att dömas till försök till koppleri krävs det att någon påbörjat utförandet av brottet utan att detta kommit till fullbordan (23 kap. 1 § BrB). Det krävs även att en konkret fara eller en icke konkret fara som blivit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter förelegat. För att bedömas till förberedelse till brott krävs att någon, med uppsåt att utföra eller främja brott, tar emot eller lämnar betalning för att täcka kostnader för brottets utförande eller tar befattning med något som varit särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brottet (23 kap. 2 § andra stycket BrB). Du kan dömas för förberedelse till koppleri om du exempelvis tar betalt för ett rum där du vet att koppleri bedrivs.Misstankegraden beror på vilken åtgärd som ska vidtasVad som krävs för att någon ska ''bli misstänk'' är väldigt svårt att svara på eftersom det krävs olika misstankegrader för olika åtgärder. En person får exempelvis endast häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott medan det krävs skälig misstanke, vilket är en lägre misstankegrad, för husrannsakan. En åklagare kan endast åtala en person om det finns tillräckliga skäl för det, d.v.s. att bevisningen för gärningen är så stark att den kan läggas till grund för fällande dom (23 kap. 2 § RB). För att bli dömd för försök eller förberedelse till brott krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen utfört den brottsliga handlingen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Ställ gärna ännu en fråga om du inte fick svar på vilken misstankegrad som krävs för den åtgärden du hade i åtanke.Vänligen,

Köp av sexuell tjänst utgör en brottslig handling oavsett om samtycke föreligger

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Varför är inte sexköp lagligt om sexköpare köper sex av prostituerade som säljer sex helt frivilligt? Varför görs det ingen skillnad på om kvinnan själv har valt att prostituera sig och om hon är tvingad? Det är ju helt olika situationer. Går det inte att bevisa om en kvinna säljer sex frivilligt? Alla brott går ju ut på att bevisa att det är på ett visst sätt så varför skulle det inte gå att bevisa om en kvinna säljer sex frivilligt?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan regleras i brottsbalken (BrB).Bakgrunden till kriminaliseringenKöp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap. 11 § BrB), det är däremot inte kriminaliserat att sälja sex. Anledningen till att Sverige införde kriminaliseringen 1999 var för att prostitution ansågs utgöra en del av mäns våld mot kvinnor och att detta gav uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med kriminaliseringen var att genom en normativ effekt minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Att köpa sex är inte en mänsklig rättighet, de som befinner sig i prostitution har däremot mänskliga rättigheter som samhället ska värna om.Köp av sexuell tjänst är kriminaliserat oavsett om samtycke föreliggerAtt köpa en sexuell tjänst är kriminaliserat oavsett om samtycke föreligger. Det finns personer som har tvingats in i prostitution, och att det finns personer som på eget initiativ beslutat att sälja sex. Enligt Amnesty International är frågan om samtycke det som skiljer frivilligt sex mot ersättning mellan vuxna från människohandel, sexuell exploatering och sexuellt våld.Köp av sexuell tjänst kan aktualisera våldtäktsbestämmelsenVid frånvaro av samtycke aktualiseras bestämmelsen om våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). Det görs således en skillnad mellan om det föreligger samtycke eller inte. Om samtycke inte föreligger kommer våldtäktsbestämmelsen att aktualiseras. Därmed ska det göras en bedömning om samtycke/frivillighet förelegat i varje enskilt fall. Även om frivilligt deltagande föreligger är det fråga om köp av sexuell tjänst om en person skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, vilket utgör en brottslig handling (6 kap. 11 § BrB).Med vänlig hälsning,

Vad är straffet för försök till grovt koppleri och förberedelse till grovt koppleri?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är straffet för försök till grovt koppleri? Och vad är straffet för förberedelse till grovt koppleri?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga, denna kommer härefter att benämnas som "BrB". Den som gör sig skyldig till koppleri kan dömas till fängelse i högst fyra år. Är brottet att anses som grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst två år och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan (6 kap. 12 § BrB). Precis som du nämner i din fråga kan man även dömas för försök eller förberedelse till koppleri ( 6 kap. 15 § BrB). Jag kan inte med säkerhet svara på vad påföljden blir eftersom det alltid görs en bedömning i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Försök Däremot får straffet för försök till brott sättas högst till vad som gäller för fullbordat brott, dvs. högst det straff som gärningsmannen hade fått om hen hade lyckats med brottet. Vidare får straffet inte sättas under fängelse om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver, vilket är fallet för ex. grov koppleri (23 kap. 1 § 2 st BrB). Förberedelse När det gäller straffet för förberedelse ska det sättas under den högsta gränsen för brottet och det får vidare även sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Ex. är straffet för grovt koppleri fängelse i lägst två år, den som gör sig skyldig till förberedelse till koppleri får dömas till fängelse i ex. ett år. (23 kap. 2 § 4 st BrB). Vidare om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen är mindre allvarlig ska personen i fråga inte dömas till ansvar ( 23 kap. 2 § 5 st BrB). Som tidigare nämnt kan jag inte med säkerhet säga vad straffet blir för någon som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till grov koppleri men jag hoppas ändock att mitt svar gav någorlunda vägledning i din fråga! Om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Köp av sexuell tjänst - massage

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Räknas intimmassage som sexköp?
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!6 kap. 11 § Brottsbalken (BrB) berör köp av sexuell tjänst. Denna paragraf stadgar att det är förbjudet att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Såväl samlag som annat sexuellt umgänge omfattas. Med begreppet sexuellt umgänge avses alla sexuella handlingar som typiskt sett är avsedda att uppväcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift, enligt förarbetena. Det är dess avsikt som är av betydelse och huruvida en sådan effekt har uppkommit eller inte är inte avgörande. I regel krävs det att det föreligger en kroppslig beröring mellan den enes könsorgan och den andres kropp som är någorlunda varaktig. Med andra ord kan intimmassage anses som köp av sexuell tjänst och därmed vara förbjuden enligt lag.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Har samtyckeslagen gjort det lättare att döma oskyldiga personer för våldtäkt?

2021-01-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har samtyckeslagen gjort det lättare att oskyldigt döma män för våldtäkt?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).Den nya s.k. samtyckeslagen bygger på frivillighetDen s.k. samtyckeslagen har dessvärre fått ett vilseledande namn eftersom lagen bygger på frivillighet och inte samtycke. Bestämmelsens införande innebär att det numera anses tillräckligt att gärningsmannen är grovt oaktsam beträffande omständigheten att deltagandet vid en sexuell aktivitet inte är frivilligt för att han ska dömas för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § första stycket BrB). Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med ''annat sätt'' avses exempelvis kroppsspråk eller minspel. Rekvisitet om frivillighet tar sikte på offrets faktiska handlande.Det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått oaktsam våldtäktI brottmål är beviskravet detsamma oavsett brott. För att bli dömd krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Det är således väldigt liten risk att döma en oskyldig peson till ett brott eftersom det ställs väldigt höga krav på bevisningen. De höga kraven motiveras av att man inte vill döma oskyldiga människor och därigenom säkerställa systemets rättssäkerhet.Sammanfattningsvis har införandet av den s.k. samtyckeslagen inte gjort det enklare att fälla oskyldiga personer eftersom beviskravet är lika högt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man dömas för sexköp i Sverige även om man köper sex utomlands?

2021-01-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan en man som köper sex utomlands dömas för sexköp i Sverige?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att någon ska kunna ansvaras för att ha köpt sex utomlands krävs att: 1. Handlingen utgör brott mot svensk lag 2. Svensk domstol har jurisdiktion att döma över det brott mot svensk lag som gjortsBrott regleras i brottsbalken (BrB) och är en gärning som är straffbelagd (BrB 1 kap. 1 §). I detta fall utgör sexköp ett brott mot svensk lag, vilket föreskrivs i BrB 6 kap. 9 och 11 §§. Första frågan besvaras därmed jakande. Gällande andra frågan, att en svensk domstol måste ha jurisdiktion att döma över gärningen, krävs det att gärningen har begåtts av en svensk medborgare eller en utlänning med hemvist i Sverige (eller annan som nämns i paragrafen) och att gärningen är straffbelagd även på den plats där gärningen begåtts (BrB 2 kap. 2 §). Det finns således ett krav på en s.k. dubbel straffbarhet. Detta innebär att svaret på din fråga är beroende av det land som brottet förövas i. Förövas brottet i ett land där sexköp är kriminaliserat kommer köparen att kunna dömas för sexköp i Sverige och tvärtom om brottet förövas i ett land där sexköp inte är kriminaliserat. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,