Utnyttjande av barn för sexuell posering när barnet fyllt 15 år

Nu när Hanif Bali är på tapeten har jag en fråga.

Lagstiftningen säger så här

6 kap 8 §

Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Vad menas med " om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling."?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utnyttjande av barn för sexuell posering

6 kap. 8 § brottsbalken (1962:700) (BrB) säger att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. För straffansvar krävs att den vuxne antingen främjat eller utnyttjat handlingen. Att främja kan ske genom att den vuxne skapar möjlighet eller underlättar för ett barn att posera, psykiskt påverkar, tvingar eller förmår. Med "utnyttja" menas exempelvis sådana fall där någon drar ekonomisk vinning eller tillskansar sig andra fördelar än ekonomiska av att ett barn utför sexuell posering, men även sådana situationer där någon låter ett barn sexuellt posera. För att rekvisitet "sexuell posering" ska vara uppfyllt krävs att det är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar sexuell karaktär och utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera.

Utnyttjande av barn för sexuell posering då barnet fyllt 15 men inte 18 år

Vidare står det, precis som du skriver, i 6 kap. 8 § 2 st. BrB att detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vad som avses med "om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling" framgår inte av lagtexten, men viss klarhet ges i lagförarbetena. För straffansvar är det tillräckligt att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det är inte ett krav att det faktiskt har skett i det enskilda fallet. Det krävs inte heller något syfte från gärningsmannens sida att skada barnets hälsa eller utveckling. Det räcker att gärningsmannen har uppsåt beträffande de omständigheter som utgör underlag för domstolens bedömning av om poseringen fått sådana konsekvenser. När det gäller vilka slags poseringar som uppfyller kriteriet görs en bedömning utifrån samtliga omständigheter, men i förarbetena ges några exempel på när poseringen kan anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Så är fallet om poseringen skett mot ersättning eller under tvång. Andra exempel är om barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, till exempel på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”