En 17 årig tjej har sex med sin 35 åriga lärare. Har läraren begått våldtäkt mot barn pga beroendeställningen?

2021-02-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej en 17 årig tjej har sex med sin 35 åriga lärare. Har läraren begått våldtäkt mot barn pga beroendeställningen?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om det är våldtäkt mot barn om en 35-årig har sex med sin 17-åriga elev. Specifikt undrar du om relationen mellan läraren och eleven gör att det kan anses våldtäkt av barn på grund av beroendeställningen som barnet befinner sig i. Frågan regleras i brottsbalken (BrB). Sexualbrotten återfinns i 6 kapitel BrB.Vad är våldtäkt mot barn Den som genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med ett barn under femton år, döms för våldtäkt mot barn, till fängelse i lägst två och högst sex år (6 kap., 4 §, BrB). Den 17-åriga eleven är inte under 15 år och därför rör det sig inte om våldtäkt mot barn enligt denna bestämmelses första stycke. Det anses även vara våldtäkt mot barn om barnet har fyllt femton men inte arton år (som i detta fall), och barnet är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut (6 kap., 4 §, andra stycket, BrB). Här krävs alltså att gärningsmannen är biologisk förälder eller har vårdnad om barnet, eller bor med barnet och har ansvar för barnets fostran. Att gärningsmannen svarar för vård eller tillsyn på grund av myndighetsbeslut tar sikte på barn som har omhändertagits enligt LVU eller annan tvångsvårds – eller tvångslagstiftning. Det framgår explicit av förarbeten att lärare inte omfattas av detta lagrum. Därför är våldtäkt mot barn.Det kan ändå vara brottsligt Det kan förstås bryta mot arbetsrättsliga lagar och kan bli grund för avskedande om en lärare har sex med sin elev. Beroendeställningen och våldtäktVidare kan det möjligen rubriceras som "vanlig våldtäkt". Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. En person kan aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap., 1 §, BrB). För att gärningen ska vara brottslig på grund av beroendeställning fordras att det föreligger en beroendeställning och att gärningsmannen genom allvarligt missbruk av detta har förmått annan att delta i sexuell handling. Du har alltså rätt i att beroendeställningen kan få en betydelse men det är främst relevant i den "vanliga våldtäktsparagraf" och inte specifikt i brottet våldtäkt mot barn.Ett exempel på en när en beroendeställning kan anses föreligga är i relationen mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Enligt lagens förarbeten är en elevs förhållande till en lärare som är examinator ett exempel på en beroendeställning som aktualiserar ansvar för våldtäkt för läraren. Det spelar ingen roll vem som tar initiativ utan läraren är ansvarig eftersom det finns en beroendeställning och därmed inget rättsligt samtycke. Det har ingen betydelse om barnet säger att hen deltar frivilligt, samtycke anses inte föreligga och därför är det våldtäkt. Det beror helt enkelt på att man skyddar personen som är i en utsatt situation som denna. För att slutligen förtydliga detta, rör det sig möjligen om våldtäkt, men inte våldtäkt mot barn. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med polisen eller vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Är det ett sexualbrott om en kvinna visar brösten på stan?

2021-02-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det sexbrott om en kvinna visar brösten på stan?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är det inte olagligt att visa brösten på stan eller vara helt naken för den delen. Det som kan komma att vara olagligt i samband med nakenhet är varför personen i fråga är naken. Det finns personer som kan uppleva nakenhet och att människor går runt med bar överkropp som obehagligt. De kan då i sin tur anmäla personen som går naken för förargelseväckande beteende men även för sexuellt ofredande. Kan det anses vara ett sexualbrott om en kvinna visar brösten på stan?Sexualbrottet som hade kunnat aktualiseras om en kvinna går runt topless på stan är blottning. Blottning regleras i 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken (BrB) och det är sexuellt ofredande och straffbart om det är ägnat att väcka obehag eller kränka den sexuella integriteten av den som anmäler. Straffpåföljden är böter eller fängelse i högst två år. Det föreligger ett uppsåtskrav för att agerandet ska anses vara ett sexuellt ofredande. För att brottet ska vara straffbart måste det alltså ha begåtts med avsikt att väcka obehag eller kränka någons sexuella integritet. Polisen måste i sin tur kunna styrka att det förelåg uppsåt för sexuellt ofredande.Det är alltså inte automatiskt ett sexualbrott för att en kvinna väljer att gå med bar överkropp på stan. För att det ska dömas som ett sexualbrott, krävs det att kvinnan avsiktligt valt att gå topless för att väcka obehag eller kränka den eller de som anmält händelsen. Det är väldigt sannolikt att kvinnor löper större risk att bli anmälda jämfört med män men det finns ingen skillnad i lagstiftningen mellan män och kvinnor och uppsåtskravet består. Det är inte olagligt att gå naken, det som kan vara olagligt är, som tidigare nämnt, varför man väljer att göra det. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Vad blir följderna av att ha samlag med person under 15 år?

2021-02-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejDet är en tjej som anmält min bror för våldtäkt.Tjejen är 14 år gammal. Dom bägge hade kommit överens att bägge vill ha sex o sen ångrar hon. Det är inte första gången hon gör det, hon har gjort så med flera killar som hon anmält om våldtäkten även fast ingen av dom har våldtagit henne. Många har vittne som backar upp för min bror. Men vad tror du rätten kommer besluta? Min bror har aldrig hamnat häkte.
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om sexualbrott, och regleras därför i brottsbalken (BrB).Enligt svensk rätt blir man s.k. byxmyndig när man fyllt 15 år. Person som genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, begår våldtäkt mot barn, detta uttrycks i 6 kap. § 4 BrB.Paragrafen är en skyddsregel som ska skydda barn under 15 år från att bli sexuellt utnyttjade av äldre personer. Dock är det viktigt att nämna att det föreligger försvårande och förmildrande omständigheter. En typiskt förmildrande omständighet anses vara om det rör sig om ett par som ligger väldigt nära i åldern, exempelvis 14 och 15 år. En försvårande omständighet är om fler förgripit sig på barnet, eller om gärningsmannen som är över 15 år bland annat använt våld och/eller visat särskild hänsynslöshet. I situationen där bägge parter är under 15 år, föreligger inget hinder mot samlag i lag, detta eftersom båda anses vara barn och ännu inte straffmyndiga; de har en likvärdig ställning.Vad som gäller för digSammanfattningsvis, så är det svårt att ta ställning till vad rätten kommer att besluta. Dels för att jag inte vet hur gammal din bror är, och dels för att jag inte tagit del av samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Rättens beslut beror mycket på hur gammal din bror är (åldersskillnaden), vad som utfästs, skillnaden i utveckling mellan personerna och om samlaget varit helt frivilligt. Sedan framgår det inte om tjejen gjort en anmälan, detta är ett krav för att en rättegång ska kunna ske överhuvudtaget. Vänligen,

Är det olagligt att göra hål i en kondom innan samlag?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Är det brottsligt att göra hål i en kondom innan samlag för att lura den andra att kondomen är hel?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i svaret att utgå ifrån att samtycke till skyddat samlag föreligger. Sexuellt ofredande Eftersom personen samtyckt till skyddat samlag får ett sådant förfarande som beskrivet betraktas som ämnat att kränka personens sexuella integritet. Således skulle ansvar för sexuellt ofredande (BrB 6:10 2 st) kunna föreligga. Här är det inte avgörande huruvida personen faktiskt upplevt det som en kränkning, utan det är tillräckligt att handlingen är sådan att den typiskt sett kränker offrets sexuella integritet - vilket här får anses vara fallet. Misshandel och framkallande av fara för annan Vidare ökar risken för spridning av könssjukdomar (i jämförelse med vid skyddat samlag). I NJA 2004 s 176 hade en man haft oskyddat sex med ett flertal partners, trots att han burit på en allvarlig könssjukdom och haft kännedom därom. Han dömdes för framkallande av fara för annan - dock diskuterades även huruvida ansvar för försök till grov misshandel skulle anses föreligga. Det är således inte omöjligt att bli dömd för misshandel (3:5 BrB), försök till misshandel (3:11 och 23:1 BrB), vållande till kroppsskada eller sjukdom (3:8 BrB) alternativt framkallande av fara för annan (3:9 BrB) om personen skulle bli smittad av en könssjukdom alternativt skulle löpa risk för det. SammanfattningDe brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras är dels och framförallt sexuellt ofredande (på grund av handlingens art) och dels misshandel, försök till misshandel, vållande till kroppsskada eller sjukdom och framkallande av fara för annan (beroende på risken för att bli smittad av en könssjukdom). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det våldtäkt mot barn om en lärare har sex med sin 17-åriga elev trots att samtycke finns?

2021-02-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det våldtäkt mot barn om en 35-årig lärare har sex med sin 17-åriga elev trots att samtycke finns?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om det är våldtäkt mot barn om en 35-årig har sex med sin 17-åriga elev när samtycke finns. Frågan regleras i brottsbalken (BrB). Sexualbrotten regleras i 6 kapitel BrB. Vad är våldtäkt mot barn Den som genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med ett barn under femton år, döms för våldtäkt mot barn, till fängelse i lägst två och högst sex år (6 kap., 4 §, BrB). Den 17-åriga eleven är inte under 15 år och därför rör det sig inte om våldtäkt mot barn. Det kan ändå vara olagligt Det kan förstås bryta mot arbetsrättsliga lagar och kan bli grund för avskedande om en lärare har sex med sin elev. Vidare kan det rubriceras som "vanlig våldtäkt". Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. En person kan aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap., 1 §, BrB).Ett exempel på en när en beroendeställning föreligger är i anställnings - eller lydnadsförhållande. Jag skulle säga att situationerna som nämnas i förarbeten är lika relationen mellan lärare och elever – speciellt om läraren till exempel betygsätter elevens tentamen och liknande. Det spelar ingen roll vem som tar initiativ.Jag förstår att det kan verka konstigt om det inte kan anses frivilligt, när du skriver att samtycke finns. Men det beror helt enkelt på att man skyddar den som är i en utsatt situation som denna.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Vad kan sexuellt ofredande vara?

2021-02-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Exempel på sexuell ofredande.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet sexuellt ofredande finns stadgat i 6 kap. 10 § brottsbalken (BrB) och har följande lydelse:"Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."I paragrafen nämns uttryckligen att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag ska dömas för sexuellt ofredande. Blottningen måste inte ha väckt obehag hos den utsatta personen, utan det är tillräckligt om gärningen typiskt sätt är ägnad att väcka obehag. Andra exempel på gärningar som kan omfattas av brottet sexuellt ofredande kan enligt förarbetena vara att en person kortvarigt berör en annan persons bröst eller könsorgan. En gärning som består i att en person tar tydliga sexuella kontakter per telefon eller e-post kan också bedömas som sexuellt ofredande. Exempel från praxisDet finns flera rättsfall på området som behandlar vad brottet sexuellt ofredande kan innefatta. I NJA 2016 s. 129 hade den tilltalade vid flertalet tillfällen försökt förmå en kvinna att ha sex mot ersättning. Kvinnan nekade men den tilltalade hade upprepat och närgånget framhärdat sin begäran. Enligt Högsta domstolen ansågs gärningen utgöra sexuellt ofredande. I ett annat rättsfall, NJA 2018 s. 443, hade den tilltalade smekt en kvinna på underbenen utanpå kläderna och uttryckt att han tyckte det var mysigt att hon var där. Högsta domstolen fann att gärningen inte var att bedöma som sexuellt ofredande eftersom handlandet inte hade haft sådan tydlig sexuell inriktning som krävs för straffansvar. Andra rättsfall som berör frågan om sexuellt ofredande är bl.a. NJA 2018 s. 1091, NJA 2017 s. 393 och RH 2010:79 om du är intresserad av att läsa vidare. Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar

Samlag med villkor om att använda preventivmedel

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det våldtäkt om en kille drar av kondomen under samlag mot tjejens vilja?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill till att börja med att påpeka att nonconsensual condom removal inte är reglerad i svensk rätt. Dock kommer jag att gå igenom några brottsrubriceringar som skulle kunna aktualiseras i detta fall. Våldtäkt: Det framgår av lagtexten att den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt (6 kap 1 § Brottsbalken, BrB). Sexuell handling:Med sexuell handling avses en handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Ett exempel på en sexuell handling är orala samlag. Högsta domstolen klargjorde i NJA 2013 s 548 att avsikten med handlingen saknar betydelse för frågan om det rör sig om en sexuell handling. Det som är avgörande är om handlingen är ägnad att kränka den sexuella integriteten hos offret. Om handlingen är en sådan och skedde utan samtycke är det fråga om en sexuell handling även om gärningsmannen inte hade ett sexuellt syfte bakom handlingen. Sexuellt ofredande: Enligt (6 kap 10 § stycke 2 BrB) framgår det att den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet döms för sexuellt ofredande. För sexuellt ofredande krävs alltså att det rör sig om en sexuell handling som typiskt sett kränker personens sexuella integritet. Frågan blir då om borttagning av en kondom under samlaget uppfyller innebörden av en sexuell handling. Rättsläget:Sexualbrottskommitté har i ett betänkande, SOU 2010:60, anfört att det skulle vara en alltför långtgående konsekvens om straffansvar för sexuellt övergrepp aktualiseras om någon som villkorat ett samtycke med preventivmedel i efterhand upptäcker att preventivmedel inte har använts. Skyddsintresset för bestämmelsen om sexuellt ofredande liksom för våldtäktsbestämmelsen är den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Sexualbrottskommitténs uppfattning är att det är den sexuella handlingen som valet att delta frivilligt i som avses och att den är densamma oavsett om preventivmedel har använts eller inte. Det innebär alltså att ett samtycke om att delta i den sexuella handlingen är det avgörande oavsett om preventivmedel har använts eller inte. Sammanfattningsvis:Rättsläget är ytterst oklart när det gäller frågan som du ställt. Enligt sexualbrottskommittén är den sexuella handlingen som man frivilligt samtycker till densamma oavsett om preventivmedel använts eller inte. Det innebär att ett villkorat samtycke, det vill säga att samtycka till samlag med användande av preventivmedel inte leder till straffansvar. Dock med hänsyn till lagens syfte, det vill säga att skydda den sexuella integriteten och självbestämmandet, skulle jag hävda att ett sådant handlande skulle kunna falla inom ramen för sexuellt ofredande. Däremot kan jag inte uttala mig, det är rättstillämparen som har till uppgift att tillämpa lagen. Om detta har hänt dig och du är obekväm med det, kan du vända dig till Polismyndigheten för en anmälan. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Är det brottsligt att våldta?

2021-01-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det brottsligt om en tjej ber en kille våldta henne när hon minst anar det pga att hon tänder på att bli våldtagen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det är alltid brottsligt att våldta någon enligt 6 kap. 1 § Brottsbalken, under alla omständigheter och utan undantag. På samma sätt som att det är brottsligt att mörda någon när de minst anar det fastän denna personen "ber om det". Det går inte att samtycka till att någon ska begå våldsamma brott mot en.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,