Var går gränsen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det räknas som våldtäkt när en man fört in sina fingrar i en kvinnas underliv och även knivskurit henne över ena bröstet? Genom att hota henne till livet och hålla fast henne samtidigt som hon gör motstånd och tydligt säger nej? Jag har försökt att förstå vart gränsen mellan sexuella övergrepp och våldtäkt är, men jag förstår inte riktigt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar var gränsen går mellan våldtäkt och sexuella övergrepp. Du undrar även om det är våldtäkt om en man har fört in fingrar i en kvinnas underliv och knivskurit henne över ena bröstet. Jag kommer börja med att förklara vad som krävs för att våldtäkt respektive sexuella övergrepp ska vara uppfyllda, och sedan kommer jag förklara vad handlingen du beskriver kan räknas som.

Våldtäkt

"Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt" enligt 6 kap. 1 § brottsbalken. Rekvisiten som måste vara uppfyllda här är alltså att det har att göra med ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, att detta sker med en person som inte deltar frivilligt och att gärningsmannen har uppsåt. Jag kommer förklara dessa rekvisit närmre nedan.

Frivilligheten handlar helt enkelt om personen har gett sitt samtycke eller inte. I paragrafen nämns även ett par olika punkter för när samtycke aldrig kan anses föreligga. Dessa säger att en person aldrig kan anses delta frivilligt om:

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Gärningspersonen måste dessutom ha uppsåt, det vill säga avsikt, att genomföra den sexuella handlingen mot personens vilja. Kan man inte bevisa att sådant uppsåt finns kan man istället döma för oaktsam våldtäkt, vilket innebär att gärningsmannen har varit oaktsam när det gäller att ta reda på om samtycke finns eller inte (6 kap. 1a § brottsbalken).

Det sista rekvisitet handlar om samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Ordet samlag i bestämmelsen avser endast vaginala samlag. Det krävs dock inte att samlaget ska ha fullbordats utan det kan räcka med att mannens och kvinnans könsorgan har kommit i kontakt med varandra.

Formuleringen "annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag" omfattar betydligt mer än det som omfattas av ordet "samlag" i bestämmelsen. En sådan handling måste man bedöma i varje enskilt fall om den har en lika allvarlig kränkning som den av ett påtvingat samlag. Exempel på handlingar som kan omfattas är orala och anala samlag, att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv eller att föra in fingrar eller föremål i personens anus. Handlingar som i de flesta fall inte skulle anses vara jämförliga med kränkningen av ett samlag är att gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen. (se prop. 2004/05:45 s. 136 och prop. 2012/13:111 s. 111)

Sexuella övergrepp

"Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp" enligt 6 kap. 2 § brottsbalken. Här har vi ungefär samma rekvisit som för våldtäkt, nämligen att det krävs uppsåt och att offret inte deltar frivilligt. För att förstå vad dessa rekvisit innebär kan du alltså läsa min förklaring av dessa rekvisit under våldtäkt ovan. Rekvisitet som skiljer sig åt är just den sexuella handlingen som här definieras som "en annan sexuell handling än som avses i 1 §". Detta innebär att handlingen dels ska ha en påtaglig sexuell prägel och dels ha varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet. För att handlingen ska ha haft en påtaglig sexuell prägel räcker det att det rör sig om en handling som är av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa en eller bådas sexuella drift (prop. 2004/05:45 s. 33). Exempel på sådana handlingar som skulle kunna omfattas av sexuellt övergrepp är att gärningsmannen onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningsmannen, att gärningsmannen berör offret sexuellt samtidigt som han själv onanerar, eller att genomföra samlagsliknande handlingar där direkt beröring hindras av klädesplagg.

Är det våldtäkt om en man för in fingrar i kvinnans underliv och knivskurit henne över ena bröstet?

Att en man för in fingrar i kvinnans underliv och knivskär henne över ena bröstet, samt hotar henne till livet medan hon tydligt gör motstånd och sagt nej, talar starkt för att handlingen utgör våldtäkt enligt min bedömning. Att mannen har knivskurit kvinnan över ena bröstet och hotat henne till livet är dessutom sådana omständigheter som gör att samtycke aldrig kan föreligga enligt 1 punkten i 6 kap. 1 § brottsbalken. Dessutom skulle mannen kunna bli dömd för misshandel eftersom han knivskurit kvinnan (3 kap. 5 § brottsbalken). Han skulle även kunna bli dömd för olaga hot eftersom han hotat kvinnan till livet (4 kap. 5 § brottsbalken)

Sammanfattningsvis

Skillnaden mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp är helt enkelt graden av kränkning som den sexuella handlingen innebär. Kan man jämställa kränkningen av den sexuella handlingen med samlag så är det våldtäkt som blir aktuellt. Men om det fortfarande är en kränkning av offrets sexuella integritet men att man inte bedömer handlingen att vara riktigt lika kränkande som kränkningen av ett ofrivilligt samlag så blir istället sexuellt ofredande aktuellt. Omständigheterna som du beskriver i din fråga talar, enligt min bedömning, starkt för att handlingen utgör våldtäkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96494)