Vad är preskriptionstiden för sexualbrott mot barn? + kan förälder som inte agerat också hållas ansvarig?

FRÅGA
Hej! Min kille har nu i vuxen ålder samlat mod för att berätta om sexuella övergrepp han utsattes för som barn. Han är 28 år och det här ska ha hänt av familjemedlemmar när han var kring 8 till 10 år. Han berättade för sin mamma under tiden det hände men hon tystade ner honom och sa att han inte skulle prata med någon om det. Jag har försökt leta lagrum och domar som handlar om detta för att veta om det är något han kan anmäla idag? Kan mamman anmälas för något som ändå hade ett visst ansvar i situationen? Även om det inte går att åtala så kanske det finns något sätt att få lite rättvisa. Eller är det preskriberat?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar vad din pojkvän blivit utsatt för.

Jag förstår din fråga som att du undrar över (1) vad preskriptionstiden för sexualbrott mot barn är samt om det skulle gå att anmäla förövaren för de brott din pojkvän blivit utsatt för, och (2) om det på något sätt går att hålla hans mor som inte förhindrade övergreppen ansvarig. Reglerna om brott och preskription finns i brottsbalken (fortsättningsvis kallad BrB).

Preskriptionstid för sexualbrott mot barn

Våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn

Preskriptionstiden för brott varierar beroende på brottens straffskala (35 kap. 1 § BrB). Vissa grövre brott preskriberas dock inte, bland annat våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (35 kap. 2 § första stycket andra punkten BrB). För att avgöra om brottet är preskriberat eller ej måste alltså avgöras vilket brott det rör sig om. Jag vågar själv inte svara på vilken brottsbeskrivning brottet skulle hänföras till då jag inte har tillräcklig information om vad som skett, men jag förklarar nedan lite generellt kring gränsdragningen mellan brotten så du själv kan göra en bedömning.

Med våldtäkt mot barn avses att någon med barn under femton år genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 4 § BrB). "Sexuell handling" kan vara svårt att definiera men kan exempelvis bestå i en någorlunda varaktig fysisk beröring av den andres könsorgan eller kropp, att röra den andres kropp med sitt könsorgan, orala samlag eller införande av föremål, fingrar eller liknande i underlivet. För sådana andra sexuella handlingar som inte består i samlag krävs att de med hänsyn till kränkningens art är så pass allvarliga att de kan jämställas med samlag. Vid bedömningen om kränkningen är tillräckligt allvarlig för att brottet ska anses som våldtäkt eller ej ska utgångspunkten vara att barn generellt sätt är att anse som mer utsatta än vuxna (prop. 2012/2013:111 s. 114).

I din fråga nämner du bara att din pojkvän blivit utsatt för sexuella övergrepp. Om du med detta avser att han blivit utsatt för en våldtäkt så faller brottet under brottsbeskrivningen för våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB). Om han blivit utsatt för annan sexuell handling som inte består i ett samlag men som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag faller det in under samma bestämmelse. Om han blivit utsatt för något annat sexuellt övergrepp som inte anses falla in under bestämmelsen blir brottsbeskrivningen istället sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB).

Preskriptionstiderna för de olika brotten

Våldtäkt mot barn eller annan jämförbar sexuell handling faller in under undantaget från preskription och preskriberas alltså inte (35 kap. 2 § första stycket andra punkten BrB). Sexuellt utnyttjande av barn faller dock inte in under undantaget, och bedömningen får då ske enligt den vanliga preskriptionsbestämmelsen. Sexuellt utnyttjande av barn har straffskala som sträcker sig upp till fängelse i fyra år (6 kap. 5 § BrB), och preskriptionstiden för ett sådant brott blir då tio år (35 kap. 1 § första stycket tredje punkten BrB). Jag kan tyvärr inte svara på huruvida vad din pojkvän utsatts för är preskriberat eller ej då jag inte vet vilken brottsbeskrivning det ska hänföras till. Generellt kan dock sägas att om det rör sig om ett brott som faller under våldtäkt mot barn eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar kan jämställas med våldtäkt preskriberas inte brottet. Rör det sig om sexuellt utnyttjande av barn har brottet dock en preskriptionstid på tio år, som i din pojkväns fall i så fall passerat.

Beviskrav

Värt att notera är även beviskravet för brottmål, vilket är att det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade begått den gärning han åtalas för. För att en åklagare ska väcka talan mot din pojkväns förövare krävs att det finns tillräcklig bevisning för att åklagaren ska bedöma att det finns goda möjligheter att nå det beviskravet och få den tilltalade fälld. Ibland kan det vara svårt att hitta tillräcklig bevisning för brott som begåtts för så länge sedan. Hur det förhåller sig med detta är dock svårt för mig att bedöma utan att närmare känna till omständigheterna kring brottet.

Har brottsoffrets förälder som varit passiv begått brott?

Det vanligaste i svensk rätt är att det för brott krävs att de begås genom aktivt handlande. Det finns inte någon generell skyldighet att förhindra att brott begås. Vissa brott kan dock begås genom underlåtenhet, däribland underlåtenhet att avslöja vissa grövre brott. (23 kap. 6 § BrB). Bland dessa brott ingår bland annat underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (6 kap. 15 § BrB).

För att ansvar för ett underlåtenhetsbrott ska bli aktuellt krävs att personen omfattas av en krets av personer som begränsas genom något som kallas garantläran. I garantläran ingår bland annat skyddsgaranter, som kan sägas ha en ställning av beskyddare i förhållande till exempelvis en person. Skyddsgaranten kan då ha en skyldighet att avvärja faror som hotar personen. En sådan skyddsgarantställning finns mellan föräldrar och barn. Din pojkväns mor befann sig alltså i en skyddsgarantställning där hon borde ha agerat. Det finns således inget hinder för att hon skulle kunna dömas för underlåtenhet att avslöja brott om brott mot din pojkvän är konstaterat.

Sammanfattning

Huruvida brottet din pojkvän blivit utsatt för är preskriberat eller ej beror på vilken typ av sexuella övergrepp det var han utsattes för. Om det rör sig om våldtäkt mot barn eller någon sådan kränkning som är jämförbar med detta är brottet inte preskriberat. Rör det sig däremot om sexuellt utnyttjande av barn är preskriptionstiden tio år, vilket har förflutit. Din pojkväns mor skulle eventuellt kunna hållas ansvarig för sin underlåtenhet att avslöja brottet mot din pojkvän då hon var skyldig att agera i egenskap av skyddsgarant. Jag kan dock tyvärr inte ge något definitivt svar kring detta utan att närmare känna till omständigheterna kring brottet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (448)
2021-11-27 Är det brottsligt att fråga (inte tjata) en 16 åring om bild om man är över 18 år?
2021-11-02 Har det skett ett brott? Sexuellt ofredande eller förtal?
2021-10-30 Är köp av sexuella filmer olagligt?
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp

Alla besvarade frågor (97335)