Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

2021-04-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om man kan bli dömd för terrorhot? Vad jag kan hitta när jag googlar gäller enbart terroristbrott och inget om hot, då borde det således vara att påföljden för ett eventuellt hot blir att man blir dömd för olaga hot och inte terrorhot?Exempel: X är kartlagt anhängare till en kriminell organisation, låt oss säga en välkänd MC klubb (observera anhängare, ej medlem). Han sitter häktad misstänkt för brott mot knivlagen och stämpling till människorov. I häktet säger han till en polis att "Det är bäst att du släpper ut mig, annars kommer du göra dig ovänner". Skulle det vara grund nog för att dömas för "terrorhot", om det nu ens finns en sådan rubricering?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så vill du veta om brottet "terrorhot" finns och om den person du beskriver skulle kunna dömas för brottet.Bestämmelser om terroristbrott finns i lagen om straff för terroristbrott (LSTB). Generella regler om brott och straff finns i brottsbalken. Jag kommer använda mig av dessa lagar för att svara på din fråga.Finns brottet "terrorhot"?Brottet "terrorhot" finns i praktiken men det kallas inte för terrorhot utan terroristbrott. (3 § tjugoandra punkten LSTB). Jag kommer här att kalla brottet för terrorhot ändå, för enkelhetens skull. Vilka typer av hot som är utgör terrorhot skiljer sig från olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Terrorhotet kan beskrivas som en kvalificerad form av olaga hot, eftersom det bara är vissa typer av hot som omfattas. Hotet måste gälla genomförandet av någon av de brott som uppräknas i 3 § LSTB, alltså ett brott som kan utgöra terroristbrott. Några exempel på uppräknade brott är mord, grov misshandel, kidnappning, sabotage etc. Det måste alltså vara ett mycket allvarligt hot för att brottet terrorhot ska aktualiseras. Vad krävs för att ett brott ska ses som ett terroristbrott?Det finns några generella kriterier för terroristbrott som även berör brottet terrorhot.För att ett brott ska ses som ett terrorbrott krävs tre saker...:1. Brottet ska vara uppräknat i 3 § LSTB.2. … att brottet "...allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation." (2 § LSTB)3. … att avsikten med brottet varit att antingen injaga allvarlig fruktan i befolkningen, allvarligt destabilisera offentliga eller mellanstatliga organ eller tvinga ett sådant organ till att göra eller låta bli att göra något. (2 § LSTB). Kan personen som du beskriver dömas för terrorhot?Nej, det kan han inte. För det första så har hotet endast varit riktad mot en enskild polis, vilket innebär att det inte finns någon risk för allvarlig skada mot staten. Även om personens avsikt varit att orsaka sådan skada, vilket inte alls verkar vara fallet, hade detta inte räckt för att döma honom. För det andra så skulle det vara svårt att argumentera för att hotet har gällt någon av de brott som räknas upp i lagen om straff för terroristbrott. Kan personen dömas för olaga hot?Även om personen i fråga inte kan dömas för terroistbrott så finns fortfarande risken att han kan misstänkas för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Jag ser det dock som mycket osannolikt att en sådan misstanke skulle leda någon vart. Detta av två skäl. För det första måste det vara fråga om ett "hot om brottslig gärning". Vilken typ av brott som hotet avser måste inte vara uttalat, utan det räcker att brottet är underförstått. Det skulle dock vara svårt att i det här fallet bevisa vilken typ av brott som hotet syftat till. För det andra så är tröskeln för straffansvar högre när hotet riktas mot en polis. Poliser förväntas helt enkelt "tåla lite mer" än oss civila. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Olaga hot - vad gäller vid samtycke?

2021-04-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Kan någon dömas för olaga hot om det visar sig att personen som blev hotad bad om det, dvs. gav sitt samtycke? Låter orealistiskt, men anta att fallet är så nu.
Sanna Parkan |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Olaga hot är straffbelagt enligt brottsbalken (BrB) 4 kap 5 §. Paragrafen anger att den som hotar någon på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet, döms för olaga hot. Om vi antar att den hotade gett sitt samtycke till hot så kan vi även anta att den som hotar inte menar på att hos den hotade framkalla allvarlig rädsöa för egen eller annan säkerhet, eftersom den hotade dessförinnan samtyckt till att bli hotad. Här faller det alltså på uppsåtet hos den som hotar.Om detta inte skulle gå att bevisa så finns även BrB 24:7 som anger att en gärning som någon begått med annan samtycke endast är brottslig om den med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, syfte eller övriga omständigheter är oförsvarlig.Nu vet jag inte scenariot men såvida det inte är fråga om att ett vapen varit involverat, t ex en butterfly-kniv som inte har något annat syfte än våld, så ser jag inte att det skulle vara fråga om någon av undantagen till samtyckesregeln i BrB 24:7.Hoppas det var svar på din fråga!

Vilka brottsrekvisit har brottet ofredande?

2021-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vilka brottsrekvisit har brottet ofredande?
Mona Tayoun |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som utgör ofredande i lagens mening. Reglerna om ofredande finner du i 4 kap. 7 § Brottsbalken (nedan BrB) och precis som du antyder så ställer bestämmelsen upp en rad rekvisit som måste vara uppfyllda för att en gärning ska bedömas som ofredande. Paragrafen lyder på följande sätt: Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.Fysiskt antastandeFör det första döms den som fysiskt antastar någon annan för ofredande. Detta omfattar handlingar av olika slag. Det kan bestå i att knuffa, sätta krokben eller slita i en persons kläder. Vidare krävs att gärningen varit ägnat att orsaka en kännbar fridskränkning. Med kännbar kränkning avses att agerandet måste ha varit ett angrepp på personens privata sfär. Den som utsätts för kränkningen behöver inte uppfatta angreppet. Detta betyder att angrepp på den fysiska sfären är straffbart även om personen inte uppfattar angreppet på grund av sömn eller medvetslöshet.Störande och hänsynslöst beteendeSom ofredande räknas även störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. En skillnad gällande hänsynslöst beteende är att här krävs att den som utsätts för kränkningen också uppfattar angreppet. Även i detta fall måste beteendet vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Exempel på beteende är oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier.Brottet ofredande omfattar såväl kontakter vid fysiska sammanträffanden men också kontakter via internet. Avslutningsvis är det värt att notera att ofredande är subsidiärt i förhållande till andra brott i 4 kapitel BrB. En misshandel i lagens meningen utgörs alltid av ett fysiskt antastande. För att det ska bli tal om ofredande krävs därför att våldet inte är av så allvarlig karaktär att det kan bedömas som misshandel. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Vad innebär brottet olaga hot?

2021-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min sambo och jag hade ett "avbrott" i vår relation och hittade tillbaka till varandra för ett tag sen. Under tiden för avbrottet av hade han en annan kvinna. När vi sågs igen insåg han att han ahde känslor för mig fortfarande, berättade detta för henne och den relationen bröts. Efter att vi har blivit ihop igen har denna kvinnan skickat sms till både honom och mig, berättat sin version för alla han känner m.m.Hon har hotat honom att hon ska berätta allt för mig, att hon är gravid med mera. Hon har krävt att hon ska träffa honom vilket han gått med på 2 ggr för att förklara och ge henne ett avslut, men hon fortsätter envisas. Hon har även kommit hem till honom på kvällen, när han uttryckligen skrivit att hon inte är välkommen och att barnen låg och sov. Hon har även hotat med att ta med "två killar och hälsa på honom på hans jobb".Till mig har hon skickat skärmdumpar på deras konversationer, hennes vänner har ringt och skickat sms till mig om vilken vidrig person min sambo är och "berättat sanningen". Hon har även kontaktat min sambos ex och mamma till barnen för att berätta hennes version, samt berättat för hela hans bekantskapskrets hur han har varit otrogen etc. Finns det något vi kan göra i denna situationen? Vi har varit tydliga med att vi absolut inte vill ha någon kontakt med henne eller "hennes vänner" (vi misstänker att det är hon som skickar sms och låtsas att det är från någon annan). Vi börjar snart bli oroliga för vår säkerhet då hon känns labil.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av det du skriver i din fråga tolkar jag det som att ni kan ha utsatts för brottet olaga hot, vilket är ett brott som stadgas i 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Vad innebär brottet olaga hot? Olaga hot innebär att en person hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Följaktligen tittar man på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. För att en handling ska klassificeras som ett olaga hot måste hotet avse en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en graviditet, räknas inte som olaga hot enligt lagens bestämmelse. Därutöver spelar det ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning. För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det därutöver framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt. Vad kan du göra? Om ni anser att ni utsatts för olaga hot ska ni göra en polisanmälan. Anmälan görs till Polismyndigheten på nummer 114 14. Vid akuta ärenden vänligen ring 112.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Om ofredande, olaga hot och kontaktförbud

2021-04-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag har två barn med mitt ex och vi gjorde slut 2019 men vi var vänner efter det.Men nu sen slutet av mars det här året så har han ringt till mig och skrivit till mig och även hotat min nuvarande till livet vid två tillfällen över telefonen.Mitt ex trycker ner mig med ord om att jag inte bryr mig om mina barn fast jag kämpar för att få hem dom på heltid.Jag har bytt mobil nummer så han inte kan ringa mig men han skriver och ringer mig via sociala medier istället och han ger sig inte även om jag ber honom att sluta höra av sig.Jag har bostad i samma stad som mitt ex och har försökt med allt för att få en bostad i min barndomsstad för jag är rädd att bo kvar då mitt ex kan komma och knacka på min dörr om han vet att jag är hemma.Jag vet inte hur jag ska gå tillväga med detta.
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag kommer nedan att beskriva de olika brotten som aktualiseras. Därefter kommer jag slutligen beskriva vad dessa innebär för er situation och vad som kan åtgärda problemet. Om ofredande:Brottet "ofredande" regleras i brottsbalken 4 kap. 7 § (hädanefter BrB). Enligt bestämmelsen omfattas också störande kontakter, om kontakterna är ämnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Notera här att rekvisitet "ämna" ska tolkas objektivt och att det således för en utomstående måste anses vara en gärning som kränkt den utsatte på ett kännbart sätt. Vilket enligt min mening är aktuellt i ert fall. Vidare måste ofredandet begås uppsåtligen se 1 kap. 2 § BrB. Detta innebär att personen bakom handlingarna måste vara medveten om vad hen gör och dess konsekvenser. Att ert ex förstår konsekvenserna av sina handlingar får anses vedertaget eftersom denne fortsätter med dem, trots att du bytt telefonnummer.Om olaga hot:Brottet regleras i 4 kap. 5 § BrB. Enligt bestämmelsen ska någon hota med brottslig gärning vilken är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans person. Ett krav som inte uttryckligen står i bestämmelsen ordalydelse är att hotet måste vara allvarligt menat. Med detta förstås som att det måste finnas någon substans i hotet. I er situation så får det anses självklart att ett hot om att beröva någon livet framkallar allvarlig rädsla för den berördes egna person. Vidare finns det inget som indikerar på att hotet inte varit allvarligt menat. Ovanstående bestämmelse om uppsåt är även den tillämplig vid denna bestämmelse. Enligt min mening begicks dock handlingarna med tydligt uppsåt och konsekvenserna av den rädsla som de framkallar är i detta fall tydliga.Om kontaktförbud:Vidare kan även kontaktförbud vara av intresse. I 1 § i lagen om kontaktförbud föreskrivs förutsättningarna för att få ett kontaktförbud beviljat. Enligt bestämmelsens första stycke krävs det att det finns särskilda omständigheter som tyder på risker för brott, förföljande eller allvarliga trakasserier. Brotten ofredande och olaga hot verkar vara återkommande och kan således motivera ett beviljat kontaktförbud. I bedömningen om kontaktförbud bör beviljas görs en avvägning om skälen för kontaktförbud väger upp för den uppoffring eller det men som förbudet innebär för den som förbudet avser. Vidare omfattar inte kontaktförbudet kontakter som med hänsyn till särskilda omständigheter anses vara befogade. Så som jag förstår det har ni delad vårdnad av barnen, vilket skulle kunna vara en omständighet som gör att kontaktförbud inte blir tillämpligt. Detta är dock svårt att bedöma eftersom jag inte vet i vilken omfattning kontakterna avser planering av vårdnaden. Vad innebär detta i ert fall:Som ni förstår finns det flera vägar att gå för att råda bot på problemet. Det finns även familjerättsliga aspekter i er situation, men jag förstod er fråga som att den inte rörde er gemensamma vårdnad av barnen. Skulle det uppkomma oklarheter, får ni gärna höra av er igen.Jag hoppas ni känner att er fråga har besvarats och att er situation löser sig på bästa sätt.

Är det brottsligt att hota någon med en polisanmälan?

2021-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att hota med polisanmälan? Tex, om jag säger till en person att sluta trakassera mig och min familj annars tvingas jag polisanmäla. Och personen då hotar med "om du gör det så anmäler jag dig för xxxxx" och hittar på något att anmäla mig för. Är det olagligt och på vilket sätt? Det är ju ett effektivt sätt att tysta utsatta som bör vara straffbart?
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att hota med en polisanmälan. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.Olaga hot?För att någon ska dömas för olaga hot krävs att personen hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4 kap. 5 §). Att enbart hota om att polisanmäla någon är inte ett brott eftersom att hotet inte avser en brottslig gärning. Dock skriver du att personen hotar med att anmäla dig för något som hen "hittar på", vilket kan utgöra ett olaga hot.Då krävs det alltså att: 1. någon hotar om brottslig gärning2. hotet framkallar allvarlig rädsla för din eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller fridBeträffande första punkten avser den brottsliga gärningen i det här fallet ett hot om att anmäla dig, som är oskyldig, till polisen, vilket kan innebära brottet falsk angivelse (BrB 15 kap. 6 §).Beträffande andra punkten krävs att hotet utifrån den hotades synpunkt framkallat allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Av betydelse här är bl.a. sättet på vilket hotet uttalas, hur gärningsmannen agerar i övrigt, vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare samt vilket brott hotet avser. Det är endast domstolen som kan göra denna bedömning varför jag inte kan ge ett rakt svar. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att hotet ska framkalla en allvarlig rädsla, vilket innebär att det krävs mer än att du bara ska bli rädd. Olaga tvång?Om personen istället tvingar dig att avstå från en polisanmälan under hot om att en polisanmälan annars kommer göras, kan det istället vara fråga om brottet olaga tvång enligt BrB 4 kap. 4 §. För att personen ska dömas till olaga tvång krävs att hen genom hot om brottslig gärning tvingat dig att underlåta något. I ditt fall är det genom hot om att falsk anmäla dig för polisen tvinga dig till att underlåta att göra en egen polisanmälan. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att spela in samtal med någon annan?

2021-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Försäkringsbolag får spela in samtal med mig men får jag spela in ett samtal med dem, utan deras vetskap?
Sara Djogic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB). Olovlig avlyssningHuvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om den som deltar i samtalet är omedveten om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet, 4 kap. 9 § BrB. Därmed kan man motsatsvis utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Detta gäller alldeles oavsett om samtalet sker över telefon eller personligen.Eftersom det framgår av din fråga att det rör sig om ett samtal där du är delaktig, är det är således okej i ditt fall. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Får jag spela in ett samtal som jag själv deltar i?

2021-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Försäkringsbolag får spela in samtal med mig men får jag spela in ett samtal med dem, utan deras vetskap?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av fråga regleras av Brottsbalken (BrB). Den som med tekniskt hjälpmedel spelar in ett samtal som denne själv inte är part i gör sig skyldig till brottet olovlig avlyssning som leder till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9a § BrB). I och med att du skriver att du själv skulle delta i samtalet är det fritt fram att spela in det, även utan deras vetskap.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning