Är det brottsligt att hota någon med en polisanmälan?

2021-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att hota med polisanmälan? Tex, om jag säger till en person att sluta trakassera mig och min familj annars tvingas jag polisanmäla. Och personen då hotar med "om du gör det så anmäler jag dig för xxxxx" och hittar på något att anmäla mig för. Är det olagligt och på vilket sätt? Det är ju ett effektivt sätt att tysta utsatta som bör vara straffbart?
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att hota med en polisanmälan. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff.Olaga hot?För att någon ska dömas för olaga hot krävs att personen hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4 kap. 5 §). Att enbart hota om att polisanmäla någon är inte ett brott eftersom att hotet inte avser en brottslig gärning. Dock skriver du att personen hotar med att anmäla dig för något som hen "hittar på", vilket kan utgöra ett olaga hot.Då krävs det alltså att: 1. någon hotar om brottslig gärning2. hotet framkallar allvarlig rädsla för din eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller fridBeträffande första punkten avser den brottsliga gärningen i det här fallet ett hot om att anmäla dig, som är oskyldig, till polisen, vilket kan innebära brottet falsk angivelse (BrB 15 kap. 6 §).Beträffande andra punkten krävs att hotet utifrån den hotades synpunkt framkallat allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Av betydelse här är bl.a. sättet på vilket hotet uttalas, hur gärningsmannen agerar i övrigt, vad den hotade känner till om gärningsmannens agerande sedan tidigare samt vilket brott hotet avser. Det är endast domstolen som kan göra denna bedömning varför jag inte kan ge ett rakt svar. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att hotet ska framkalla en allvarlig rädsla, vilket innebär att det krävs mer än att du bara ska bli rädd. Olaga tvång?Om personen istället tvingar dig att avstå från en polisanmälan under hot om att en polisanmälan annars kommer göras, kan det istället vara fråga om brottet olaga tvång enligt BrB 4 kap. 4 §. För att personen ska dömas till olaga tvång krävs att hen genom hot om brottslig gärning tvingat dig att underlåta något. I ditt fall är det genom hot om att falsk anmäla dig för polisen tvinga dig till att underlåta att göra en egen polisanmälan. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att spela in samtal med någon annan?

2021-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Försäkringsbolag får spela in samtal med mig men får jag spela in ett samtal med dem, utan deras vetskap?
Sara Djogic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB). Olovlig avlyssningHuvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om den som deltar i samtalet är omedveten om att inspelning sker, samt att den som spelar in inte själv deltar i samtalet, 4 kap. 9 § BrB. Därmed kan man motsatsvis utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen. Detta gäller alldeles oavsett om samtalet sker över telefon eller personligen.Eftersom det framgår av din fråga att det rör sig om ett samtal där du är delaktig, är det är således okej i ditt fall. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Får jag spela in ett samtal som jag själv deltar i?

2021-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Försäkringsbolag får spela in samtal med mig men får jag spela in ett samtal med dem, utan deras vetskap?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av fråga regleras av Brottsbalken (BrB). Den som med tekniskt hjälpmedel spelar in ett samtal som denne själv inte är part i gör sig skyldig till brottet olovlig avlyssning som leder till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9a § BrB). I och med att du skriver att du själv skulle delta i samtalet är det fritt fram att spela in det, även utan deras vetskap.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning

Går det att samtycka till olaga hot?

2021-04-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Kan man dömas till straff för att ha hotat någon om denna gett sitt samtycke till det?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om man kan dömas till straff för att med samtycke hota någon kommer jag tillämpa brottsbalken (BrB). Det brott som kan bli aktuellt är olaga hotFör att det ska vara om en straffbar gärning ska den finnas i brottsbalken (BrB 1 kap. 1 §). Om man hotar någon kan detta röra sig om brottet olaga hot. Hotet ska vara om en brottslig gärning och ske på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades egna säkerhet eller annans säkerhet (BrB 4 kap. 5 §). Hotet ska alltså vara så allvarligt att den som utsätts kan antas bli rädd på riktigt. I bestämmelsen fäster man främst vikt vid hur situationen verkar ur den hotades synvinkel. Det finns dock inte något krav att den hotade måste ha blivit rädd av hotet, utan det räcker att det är ägnat att göra personen rädd. Om en person uppfyller kraven för olaga hot kan den få böter eller fängelse.Går det att samtycka till olaga hot?För att man ska kunna bli dömd för en brottslig gärning är det dock flera steg som ska vara uppfyllda och det finns flera förhållanden som kan göra att personen inte kan dömas för olaga hot. Till exempel ska personen som hotar ha uppsåt. Det finns även ursäktande omständigheter, som kan göra att handlingen inte är straffbar. Samtycke är en sådan ursäktande omständighet. En gärning som någon begår med samtycke från den som gärningen riktas mot utgör endast ett brott om gärningen är oförsvarlig (BrB 24 kap. 7 §). För att samtycke ska anses föreligga ska det alltså vara frågan om ett giltigt samtycke och gärningen ska inte vara oförsvarlig. För att ett giltigt samtycke ska föreligga ska samtycket finnas vid tidpunkten för gärningen (och under hela utförandet) och den samtyckande ska ha förmåga att förstå innebörden av gärningen. Om gärningen är oförsvarlig bedöms med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter. Om du hotar personen och den sen ger samtycke kan detta inte anses vara ett frivilligt samtycke. Om samtycket sker innan hotet blir det en bedömning av om gärningen ska anses oförsvarlig eller inte. Det är svårt att säga exakt var gränsen går för vad som anses oförsvarligt om hotet begås under giltigt samtycke. I bedömningen av detta skulle domstolen bland annat bedöma hur stor kränkningen är av hotet och de omständigheter som hotet skett under. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vilka brottsrekvisit har brottet ofredande?

2021-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vilka brottsrekvisit har brottet ofredande?
Mona Tayoun |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som utgör ofredande i lagens mening. Reglerna om ofredande finner du i 4 kap. 7 § Brottsbalken (nedan BrB) och precis som du antyder så ställer bestämmelsen upp en rad rekvisit som måste vara uppfyllda för att en gärning ska bedömas som ofredande. Paragrafen lyder på följande sätt: Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.Fysiskt antastandeFör det första döms den som fysiskt antastar någon annan för ofredande. Detta omfattar handlingar av olika slag. Det kan bestå i att knuffa, sätta krokben eller slita i en persons kläder. Vidare krävs att gärningen varit ägnat att orsaka en kännbar fridskränkning. Med kännbar kränkning avses att agerandet måste ha varit ett angrepp på personens privata sfär. Den som utsätts för kränkningen behöver inte uppfatta angreppet. Detta betyder att angrepp på den fysiska sfären är straffbart även om personen inte uppfattar angreppet på grund av sömn eller medvetslöshet.Störande och hänsynslöst beteendeSom ofredande räknas även störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. En skillnad gällande hänsynslöst beteende är att här krävs att den som utsätts för kränkningen också uppfattar angreppet. Även i detta fall måste beteendet vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Exempel på beteende är oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier.Brottet ofredande omfattar såväl kontakter vid fysiska sammanträffanden men också kontakter via internet. Avslutningsvis är det värt att notera att ofredande är subsidiärt i förhållande till andra brott i 4 kapitel BrB. En misshandel i lagens meningen utgörs alltid av ett fysiskt antastande. För att det ska bli tal om ofredande krävs därför att våldet inte är av så allvarlig karaktär att det kan bedömas som misshandel. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Vad innebär brottet olaga hot?

2021-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min sambo och jag hade ett "avbrott" i vår relation och hittade tillbaka till varandra för ett tag sen. Under tiden för avbrottet av hade han en annan kvinna. När vi sågs igen insåg han att han ahde känslor för mig fortfarande, berättade detta för henne och den relationen bröts. Efter att vi har blivit ihop igen har denna kvinnan skickat sms till både honom och mig, berättat sin version för alla han känner m.m.Hon har hotat honom att hon ska berätta allt för mig, att hon är gravid med mera. Hon har krävt att hon ska träffa honom vilket han gått med på 2 ggr för att förklara och ge henne ett avslut, men hon fortsätter envisas. Hon har även kommit hem till honom på kvällen, när han uttryckligen skrivit att hon inte är välkommen och att barnen låg och sov. Hon har även hotat med att ta med "två killar och hälsa på honom på hans jobb".Till mig har hon skickat skärmdumpar på deras konversationer, hennes vänner har ringt och skickat sms till mig om vilken vidrig person min sambo är och "berättat sanningen". Hon har även kontaktat min sambos ex och mamma till barnen för att berätta hennes version, samt berättat för hela hans bekantskapskrets hur han har varit otrogen etc. Finns det något vi kan göra i denna situationen? Vi har varit tydliga med att vi absolut inte vill ha någon kontakt med henne eller "hennes vänner" (vi misstänker att det är hon som skickar sms och låtsas att det är från någon annan). Vi börjar snart bli oroliga för vår säkerhet då hon känns labil.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av det du skriver i din fråga tolkar jag det som att ni kan ha utsatts för brottet olaga hot, vilket är ett brott som stadgas i 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Vad innebär brottet olaga hot? Olaga hot innebär att en person hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Följaktligen tittar man på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. För att en handling ska klassificeras som ett olaga hot måste hotet avse en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en graviditet, räknas inte som olaga hot enligt lagens bestämmelse. Därutöver spelar det ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning. För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det därutöver framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt. Vad kan du göra? Om ni anser att ni utsatts för olaga hot ska ni göra en polisanmälan. Anmälan görs till Polismyndigheten på nummer 114 14. Vid akuta ärenden vänligen ring 112.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att gå på en bostadsrättförenings hustak?

2021-04-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att gå på en bostadsrätts förenings hustak?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att det gäller personer som inte arbetar på taket och som inte heller har andra legitima anledningar att gå på taket. Jag tolkar det också som att det inte är personer som bor i föreningen som är på taket. Gällande rätt. Det är kriminaliserat att obehörigen intränga sig eller kvarstanna i kontor, fabrik eller annan byggnad. Brottet rubriceras som olaga intrång och straffet är böter (4 kap. 6 § st. 2 BrB). Är det olagligt. Det betyder alltså att det kan vara olagligt att klättra på bostadsrättsföreningens tak. Avgörande om det är olagligt eller inte är om är alltså om personerna som går på taket är obehöriga att vara där. Det kan vara fallet om de tex inte bor i bostadsrättsföreningen eller inte har någon legitim anledning att beträda taket. Det är alltså möjligt att mena att en person som går på brf:s tak kan göra sig skyldig till olaga intrång. Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen

Är det möjligt/tillåtet att använda någon annans namn i sociala medier t.ex. Facebook?

2021-04-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag bär ett efternamn tillsammans med släktingar. Enligt Skatteverket finns totalt 13 personer med det namnet. På Facebook har vi upptäckt en okänd person som kallar sig efter samma efternamn. Personen är inte släkt med oss. Är det möjligt/tillåtet att använda någon annans namn i sociala medier t.ex. Facebook?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ett direkt svar på din fråga kan jag börja med att säga att det inte finns någon lag i Sverige som uttryckligen reglerar vad man får eller inte får heta online, just faktumet att någon använder sig av ett visst efternamn på sociala medier är således inte olagligt enligt gällande rätt.Annat blir fallet om en person har kapat en annan persons identitet, vid sådant fall aktualiseras brottet olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b § brottsbalken. Enligt lagrummet anges att "den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne...döms till böter eller fängelse i högst två år". Det framgår inte riktigt av din fråga huruvida personen i fråga endast använt ert efternamn på sociala medier, eller om denne faktiskt utger sig för att vara en faktiskt familjemedlem till dig. I det första scenariot har inget brott begåtts, och det finns därmed inget ni kan göra åt saken förutom att möjligtvis anmäla kontot till kundtjänsten på t.ex Facebook. I det andra scenariot har ett brott begåtts, och en polisanmälan bör upprättas. Det blir då upp till polismyndigheten att genom en utredning försöka fastställa vem gärningspersonen är vilket i praktiken kan bli en svår uppgift. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,