Är det brottsligt att hacka sig in i någon annans mobiltelefon?

Min mobiltelefon blev hackad, mobilopeatören upptäckte att den skickade massor av SMS och blockerade den. Fick göra en fabriktåterställning av telefonen för att den Ok igen. Nu har jag fått en räkning på mer än 11000 kr varav 98 % är för de SMS som skickades av hackern. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende torde vara brottsbalken (BrB). Det finns även annan lagstiftning som kan aktualiseras i det här fallet, vilken kort kommer att beröras längre fram. Vidare saknar din ärendebeskrivning en uttrycklig fråga varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär. 

Såvitt jag kan bedöma har du sannolikt blivit utsatt för ett brott. Det kan nämligen vara brottsligt att ta sig in i någon annans mobiltelefon. Enligt 4 kap. 9 c § 1 st. BrB gäller att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. 

Alla uppgifter, dvs. fakta, information eller begrepp, som uttrycks i en för en dator anpassad och läsbar form omfattas av bestämmelsen liksom uppgifter under befordran, se prop. 2006/07:66 s. 49 f. Med dator jämställs för övrigt surfplattor och mobiltelefoner i det här sammanhanget. I lagmotiven, dvs. i lagens förarbeten, nämns vidare som exempel tillgänglighetsattacker eller överbelastningsattacker, vilket exempelvis kan ske genom program som skapar och sänder stora mängder e-post som leder till att system går sönder eller får kraftigt försämrad funktion, se prop. 2006/07:66 s. 50 f.

Jag har dock svårt att i skrivande stund och utifrån den relativt begränsade information som finns tillgänglig göra en adekvat bedömning och därigenom avgöra huruvida det verkligen föreligger ett dataintrång. Det kan också förhålla sig på det visat att straffansvar eventuellt kan utdömas enligt 7 kap. 14-15 §§ lagen om elektronisk kommunikation.  Enligt den nyss nämnda bestämmelsen kan, under vissa i lagen angivna förutsättningar, böter eller fängelse upp till sex månader bli aktuellt för gärningsmannen. Oavsett vilket bör du, enligt min mening, snarast göra en polisanmälan och möjligen även påkalla ditt försäkringsbolags uppmärksamhet, alltså det försäkringsbolag hos vilket du har tecknat din hemförsäkring. För i förhållande till mobiloperatören bedömer jag att du i vart fall initialt behöver betala den faktura som är utställd på dig. Det går dock eventuellt att bestrida fakturan och då eventuellt med hjälp av ditt försäkringsbolag och då genom den rättsskyddsklausul som bör finnas med i försäkringsvillkoren.  

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast gör den här typen av inledande bedömningar och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”