Vad innebär kränkande fotografering?

2021-04-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Läste här om kränkande fotografering. Förstår jag det rätt att jag inte får gå på en allmän väg/trottoar och filma tex ett privat företag eller en privat tomt? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brottet kränkande fotografering?Kränkande fotografering är ett brott som finns stadgat i 4 kap. 6 a § brottsbalken (BrB). Bestämmelsen innehåller fyra rekvisit;- Tar upp bild olovligen- Med tekniskt hjälpmedel - I hemlighet- På viss angiven plats (inomhus i en bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme).Din frågeställning kretsar främst kring platsrekvisitet. Platsrekvisitet stadgar att det inte är tillåtet att ta upp en av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Platsrekvisitet grundar sig i att lagstiftaren anser att det finns platser där enskilda bör ha rätt att göra anspråk på att slippa bli fotograferade på. I övrigt är rätten att bli lämnad ifred inte absolut, utan när man är ute på allmänna platser måste man räkna med att kunna bli fotograferad. Får jag fotografera från trottoaren?Bestämmelsen om kränkande fotografering hindrar inte dig från att gå på trottoaren och fotografera någons tomt. Det relevanta blir om du fotograferar en person som befinner sig på ett av ovan angivna utrymmen. Exempelvis kan nämnas att en gårdsplan eller trädgård inte omfattas av platsrekvisitet, utan det är endast inuti bostaden som faller inom bestämmelsen även om trädgården är privat mark. Att gå på gatan och fotografera en tomt är därmed inte olagligt enligt bestämmelsen om kränkande fotografering. Om du däremot står på trottoaren och fotograferar en person in i en bostad faller det inom kränkande fotografering förutsatt att även övriga rekvisit är uppfyllda (olovligen, med tekniskt hjälpmedel och i hemlighet). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Vad krävs för ett kontaktförbud?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person måste lämna mig ifred om jag kräver att hen gör det? Till exempel om jag inte vill ha kontakt med en familjemedlem eller vän och påtalar det till hen, måste hen då lämna mig ifred enligt lag eller måste jag fixa ett formellt kontaktförbud? Hur ser det ut lagmässigt om vi bor i samma hem och jag ber hen att inte kontakta mig, till exempel en familjemedlem?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att hindra att en person kontaktar dig krävs ett kontaktförbud. En ansökan om kontaktförbud görs hos polisen eller åklagarmyndigheten, men det är en domstol som avgör om kontaktförbudet ska utfärdas. För att ett kontaktförbud ska utfärdas krävs det att det finns en risk för att personen ifråga kommer att utsätta dig för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Det framgår av 1 § lagen om kontaktförbud. Det finns olika varianter av kontaktförbud, varav ett är kontaktförbud i det gemensam bostad. Det innebär att personen som kontaktförbudet gäller inte har rätt att vistas i det gemensamma hemmet, 1 a § lagen om kontaktförbud.Det räcker alltså inte med att du vill att en person lämnar dig ifred, det krävs ett reellt hot mot dig som polis eller åklagare bedömer så allvarligt att det finna anledning att göra en prövning om kontaktförbud. Har du fler frågor om kontaktförbud rekommenderar jag att du vänder dig till polisen på telefonnummer 114 14.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om någon har beställt något på faktura i mitt namn?

2021-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har nyligen fått delgivning av Kronofogden. Jag blev oerhört chockad då jag har aldrig beställt något på faktura. Jag har inte heller fått dessa fakturor. Min mamma berättar sedan för mig att hon tror att det är min pappa som har beställt på mitt namn då han hade betalanmärkningar och därför inte kan beställa på sitt namn. Problemet är nu att min pappa har dessvärre gått bort. Kan jag på nått sätt slippa betala dessa fakturor? Hjälp
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga i en situation där någon har beställt något på faktura i ditt namn utan ditt medgivande. Att beställa saker med någon annans personuppgifter kan utgöra olovlig identitetsanvändning, 4 kap. 6b § brottsbalken (BrB) samt bedrägeri, 9 kap, 1 § BrB. Nedan finner du en redogörelse för var och en av brotten samt hur du kan gå tillväga.Olovlig identitetsanvändningDet kan möjligtvis vara på tal om olovlig identitetsanvändning. Olovlig identitetsanvändning innebär att man utan lov använder sig av en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara denna person på så sätt att personen orsakas skada eller olägenheter BrB 4 kap 6 b §. Användningen av den andra personens identitetsuppgifter ska ske olovligen, alltså utan samtycke. Det krävs vidare att skada eller olägenhet uppstår för personen vars identitetsuppgifter har använts för att det ska klassas som brottsligt. Skadan eller olägenheten ska ha uppkommit till följd av att gärningspersonen utgett sig för att vara en annan person genom att olovligen använda dennes identitetsuppgifter. Eventuellt bedrägeriEtt annat brott som i ditt fall skulle kunna bli aktuellt är bedrägeri 9 kap. 1 § BrB. För att dömas till detta brott ska någon genom vilseledande förmå någon till en handling. Handlingen ska vidare innebära skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe och vinning för gärningspersonen. Om du däremot inte hunnit betala någon faktura är det troligtvis inte bedrägeri gentemot dig på grund av att det brister i skaderekvisitet.Mitt råd till dig Jag rekommenderar dig att först vända dig till polisen för att anmäla händelsen. Detta kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka polisens hemsida. Vidare råder jag dig att höra av dig till Kronofogden och bestrida fakturorna på den grund att det inte är du som beställt något på faktura. Du kan även vända dig till Konsumentverket, för att få mer råd och hjälp angående dettaJag hoppas att du fick vägledning i din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Hur kan man gå tillväga vid våld i hemmet?

2021-03-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag har ett problem hemma. Jag är en tjej och älskar smink, smycke, naglar, parfym etc. Jag vill bestämma över mitt utseende och mig själv. Men min pappa har svårt att acceptera detta då han är väldigt sträng. Men nu har han gått för långt då han börjar kalla mig fula namn, får mig att må dåligt över mig själv och vill bestämma över mig. Dessutom är han arg och började slå mig och bråka med mamma för att hon accepterar mig som jag är. Han vill att hon också ska trycka ner mig för att göra som han vill. Hon gör inte det och står vid min sida. Men av någon anledning vill hon skydda han och berättar att det är bara för att "han är rädd om mig och vill mitt bästa". Jag mår väldigt dåligt och rädd då han har hotat mig att om jag inte gör som han vill "han kommer att göra saker som jag aldrig tänkt mig". Han har även sagt att han önskar mig ett dåligt liv och även att han önskar att jag dör. Jag vet inte vad jag ska göra och vet inte vilken hjälp jag kan få.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag beklagar situationen du befinner dig i. Du ska självklart inte behöva gå igenom detta. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå tillväga för att ta dig ur din situation.Upprätta en polisanmälanEtt första alternativ är att upprätta en polisanmälan. För att man ska kunna anmäla någon till polisen krävs det att man blivit utsatt för brott. Med brott avses en gärning som finns beskriven i t.ex brottsbalken och för vilken straff är föreskrivet 1 kap 1 § brottsbalken.Av det du beskriver verkar det som att du har blivit utsatt för grov kvinnofridskränking. Grov kvinnofridskränkning innebär att en person begått upprepade straffbara kränkningar mot en närstående eller tidigare närstående person och regleras i 4 § 4a kap andra stycket brottsbalken (BrB). Brottet är tänkt att träffa situation där det skett upprepade kränkningar inom en sammanhängande tid.För att brottet ska bli aktuellt måste personen gjort sig skyldig till något av följande brott i brottsbalken:Brott mot liv och hälsa (kap 3)Brott mot frihet och frid (kap 4)Sexualbrott (kap 6)Skadegörelsebrott (kap 12)Överträtt ett kontaktförbud (lag om kontaktförbud) Det är alltså flera typer av brott som kan aktualisera brottet grov fridskränkning om de upprepas. Exempelvis kan det vara misshandel eftersom det är ett brott enligt 3 kap. 5 § BrB. Brottet måste ha begåtts mot en närstående eller tidigare närstående. Gärningarna måste vara en upprepad kränkning mot den utsatta personens integritet och ska ha varit tillägnat att allvarligt skada dennes självkänsla. Om alla dessa rekvisit är uppfyllda kan alltså brottet grov fridskränkning bli aktuellt. Kontakta en kvinnojourEtt annat alternativ är att vända dig till en kvinnojour som är specialiserad att hjälpa kvinnor som har utsatts för våld, hot eller liknande. De finns där som stödperson i de fall du vill prata om din situation, vid besök hos exempelvis polis, advokat och socialtjänst och i vissa fall erbjuder de även skyddat boende. De som är aktiva i jouren skriver under ett tystnadslöfte och du kan även välja att vara anonym. För mer information kan du vända dig till Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) hemsida. Där hittar du kontaktuppgifter till kvinnojourer i hela landet.Den aktuella situationenJag tycker att du ska se mycket allvarligt på den situation du befinner dig i. Jag skulle därför råda dig att göra en polisanmälan där du beskriver vad du har blivit utsatt för. Som jag beskrev ovan kan du ta hjälp av en kvinnojour om du vill gå vidare med en polisanmälan, eller om du bara vill prata ut med någon om din situation och be om fler råd.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är oklart i din fråga vem har hotat vem. Om vi utgår ifrån att en person i Sverige har gjort sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap. 5§ Brottsbalken (Brb) gentemot en person i USA, bedöms brott begånget i Sverige på samma sätt som brott begånget i USA om det är straffbart i USA i enlighet mer USA:s straffregister.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att brottet olaga hot skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.SammanfattningsvisEn personen som har gjord sig brott till olaga hot kan vägras inresetillstånd om brottet klassificeras omoraliskt. När det gäller hot är det osäkert.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Är det olagligt att ta sig in i någon annans mobil?

2021-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min fru har listat ut min kod för att komma in i min mobil , och hår läst alla mina mejl och konversationer samt alla foton och därefter raderat allt .är det lagligt att göra så ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att ta sig in på någon annans mobil. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB), där regleras brott och straff.DataintrångAtt olovligen bereda sig tillgång till någon annans mejl eller ändra någonting på kontot kan utgöra dataintrång (BrB 4 kap. 9 c §). För att någon ska dömas till dataintrång krävs att gärningsmannen olvoligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar eller blockerar i en sådan uppgift. Med "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" menas uppgifter som uttrycks i en dator anpassad form, exempelvis uppgifter i en mobiltelefon och dator. I ditt fall är det fråga om uppgifter i en mobiltelefon vilket ingår i bestämmelsens tillämpningsområde. För dataintrång förutsätts därmed att din fru har varit olovlig. Du skriver att hon har listat ut ditt lösenord och därefter loggat in på din mobiltelefon och läst dina mejl. För att någon ska räknas som olovlig krävs att personen har loggat in utan tillåtelse vilket verkar vara fallet för dig. Du skriver dessutom att din fru har raderat mejl, konversationer och foton, vilket också innebär att hon har ändrat och utplånat uppgifter. Sammanfattningsvis är det mycket som tyder på att ett dataintrång har skett. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Särskilt om olaga hot mellan föräldrar och barn

2021-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Räknas det som olaga hot om man säger till sin 13 årig dotter "om det är någon annan pappa, skulle han slagit dig på din mun och krossat dina tänder, och hamnar i fängelse, men jag gör inte sådant"eller att säga "var det någon annan pappa, skulle han slagit sin dotter på munnen och krossat hennes tänder, och hamnar i fängelse, men jag gör inte sådant"
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår din fråga som att du undrar vad som aktualiserar brottet olaga hot utifrån de fraserna du presenterar i frågan. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för olaga hot samt barns rätt till en trygg uppväxt. Din fråga regleras i brottsbalken (brb), föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och FN:s barnkonvention. Barns rätt till en trygg uppväxtAlla personer under 18 år är barn. Barnkonventionen antogs såsom svensk lag från och med 1 januari 2020. Det innebär att den kan åberopas inför en domstol i alla frågor som gäller personer under 18 år. Konventionen säkerställa att myndigheter alltid fattar beslut utefter barnets bästa samt en oinskränkt rätt till en uppväxt som gynnar barnets sociala- och fysiska utveckling samt värnar om deras integritet. Ett barn är särskilt skyddsvärt. De fraser du beskriver kan jämställas med psykisk misshandel genom att man aktivt försöker beröva barnets dess trygghet för att få denne att bli mer efterföljsam och försätta denne i "tacksamhetsskuld". Sådana uppfostringsmetoder kan hämma barnets utveckling och leda till sociala och psykiska avvikelser. Det framkommer även av föräldrabalken att barn har rätt till trygghet och omsorg (6 kap. 1 § FB). Om ett barn uppvisar symptom eller beteende som antyder på att barnet far illa är vissa myndigheter (skola, hälso- och tandvård eller polis etc) skyldiga att upprätta en orosanmälan till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL). Även andra som misstänker att barn far illa bör anmäla till socialnämnden. Skulle socialnämnden komma fram till att det ligger i barnets bästa att växa upp i en annan miljö kan barnet tvångsomhändertas (2 § LVU).Är det olaga hot eller kan något annat brott aktualiseras?Olaga hot kräver att man hotar någon med brottslig gärning (4 kap. 5 § Brb). Jag uppfattar frasen som att "om det vore någon annans pappa (dvs inte du) så hade denne misshandlat dig, men jag misshandlar inte". Således är det inte tal om något hot om brottsligt angrepp då du snarare avstår från handlingen, men antyder på att andra inte gör det. Om du har kunskap om att någon misshandlar sina barn bör du lämpligen upprätta en polisanmälan. Det kan du göra här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/ Situationen kan däremot aktualisera ofredande (4 kap. 7 § Brb). I detta fall tar jag sikte på rekvisitet hänsynslöst agerande. Om agerandet är ägnat att kränka den utsatts frid på ett kännbart sätt aktualiseras ofredande. Gärningen måste även begås med uppsåt (1 kap. 2 § Brb). Att uttrycka sig på detta viset kan inte annat än att uppfattas att man vill framkalla rädsla hos barnet om att denne hade riskerat att utsättas för misshandel, men hade bara "turen" att ha just dessa föräldrarna som inte misshandlar. Att inkludera sådana detaljer så som att "slå ut tänder" är något som troligen kommer framkalla stort obehag för barnet. Vid bedömningen huruvida ofredande ska aktualiseras tillmäts barnets uppfattning relativt stor betydelse i förhållande till ålder och mognad. SlutsatsFör att besvara din fråga så är det alltså inte olaga hot att lämna ett sådant meddelande du beskriver till sin 13-åriga dotter. Däremot kan det aktualisera ofredande.Slutligen vill jag väl understryka att uppfostringsmetoder som underminerar barns rätt enligt FN:s barnkonvention eller som kan falla inom ramen för psykisk misshandel kan leda till orosanmälan hos socialnämnden och eventuellt tvångsomhändertagande. En bra tumregel är att om behovet av att rådgöra med en jurist uppstår vid val av uppfostringsmetod bör man tillgripa en annan åtgärd. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på tisdag (30/03 - 2021) klockan 15:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Rekvisit för ofredande.

2021-03-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, inom beskrivningen av ofredande så står det att gärningen även måste kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt. Vad betyder frid och kännbart sätt i det här sammanhanget? Är det att man ska känna sig omringad och hjälplös eller liknande, eller räcker det bara med att man blir irriterad?
Jakob Westling |Hej, och tack att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du vill ha mer information över vissa specifika rekvisit innebär i ofredandebrottet. Brottet ämnar till att skydda privatpersoners privata sfär. Vi alla har rätt till att känna oss fredade från angrepp mot det.Ofredande kan utgöra väldigt många handlingar som exempelvis: att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba. Det avgörande är att någon blir störd av beteendet. någon måste bli störd. Exempelvis kan för hög musik i grannområdet innebära ofredande efter att man har sagt till grannen att en känner sig irriterad. Så för att besvara din specifika fråga så räcker det med att känns sig irriterad för att det ska handla om ofredande. Hoppas det besvarade din fråga!