FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB01/07/2022

Vilka beviskrav ställs upp för att en person ska dömas till brottet grov fridskränkning?

Min son är anklagad av en före detta flickvän för grov fridskränkning. Hur stor är bevisbördan i ett sådant brott? Han var 17 år när anmälan lämnades in till polisen.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du egentligen söker svar på vilka beviskrav som ställs upp för att din son ska dömas till brottet grov fridskränkning. Bevisbörda avser nämligen inte samma sak som beviskrav. Den part som har bevisbördan har skyldigheten att bevisa att hens påståenden stämmer. Vid brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Detta innebär att det är åklagaren som har hela skyldigheten att lägga fram den bevisning som krävs för att din son ska dömas till grov fridskränkning. Åklagarens uppgift blir att bryta den så kallade oskuldspresumtionen som anger att din son ska ses som oskyldig fram tills att motsatsen har bevisats.

Beviskraven i brottmål i allmänhet

Beviskravet i brottmål är strängt ställt. Detta synsätt grundar sig på den straffrättsliga principen om att det vid tvivel om personen har begått gärningen så ska personen hellre frias än fällas. För att beviskravet i brottmål ska vara uppfyllt ska det vara ställt utom rimligt tvivel att den av åklagaren påstådda brottsliga gärningen faktiskt har begåtts av gärningspersonen.

Vad krävs för att en person ska dömas till brottet grov fridskränkning?

För att en person ska dömas till brottet grov fridskränkning måste följande förutsättningar vara uppfyllda (jämför 4 kap. 4a första stycket § brottsbalken). Personen ska

(1) ha begått brottsliga gärningar mot antingen liv och hälsa, frihet och frid, förtal och grovt förtal, sexualbrott, skadegörelsebrott eller överträtt kontaktförbud,

(2) mot en närstående eller tidigare närstående person,

(3) där var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och

(4) gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.

Vad som gäller i din situation

Det är svårt för mig att utan närmare uppgifter om omständigheterna i din sons fall avgöra om åklagaren skulle uppnå beviskraven för att få honom dömd till grov fridskränkning. Rent allmänt kan dock konstateras att det kommer att krävas relativt sträng bevisning för att din son ska dömas för ett brott. Vilken typ av bevisning som räcker för att fälla din son för grov fridskränkning vet jag tyvärr inte med säkerhet. Åklagaren kommer i första hand att behöva bedöma om tillräckligt med stark bevisning finns för att det ska vara rimligt att väcka åtal mot din son. Om åtal väcks mot din son ska domstolen sedan döma i frågan om åklagaren har lyckats framföra bevisning som talar för att det är ställt utom rimligt tvivel att din son har begått gärningen grov fridskränkning. 

Det är flera omfattande förutsättningarna som måste uppfyllas för att din son ska dömas för brottet grov fridskränkning. Enligt min bedömning kommer detta innebära att det ställs ytterligare strängare krav på åklagarens bevisframställan än vad som normalt sett gäller vid brottmål. Åklagaren måste i första hand bevisa att din son begått flera av de ovannämnda brottsliga gärningarna. Dessa brottsliga gärningar måste även ha ett samband i den kränkning som gärningarna inneburit för din sons tidigare flickvän. Din son ska även haft för avsikt genom dessa brottsliga gärningar allvarligt skada sin tidigare flickväns självkänsla. Med andra ord är det flera objektiva och subjektiva förutsättningar som åklagaren måste styrka genom sin bevisning. Samtidigt som åklagaren har den faktiska bevisbördan finns det inget som hindrar din son från att genom sin talan framställa egen bevisning på att det är rimligt att betvivla att han faktiskt begått gärningen grov fridskränkning. På så sätt kan det vid en eventuell rättegång innebära att domstolen bedömer att åklagaren inte lyckats uppfylla beviskraven för att han ska dömas för brottet. Detta görs genom att din son (företrädd av en advokat) bevisar att en eller flera av förutsättningarna för brottet grov fridskränkning inte rimligen är uppfyllda. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare