Får man göra ett envarsgripande vid hemfridsbrott?

Om en person vägrar lämna min tomt när jag ber personen göra det, begår personen då något brott? Om personen gör det får jag då göra ett envarsgripande på personen i väntan på polis.

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har förstått din fråga har en person kommit in på din tomt. Personen har inte följt dina uppmaningar om att lämna tomten. Det du undrar är om personen genom sitt handlande har begått ett brott samt om du har rätt att göra ett envarsgripande av personen tills polisen kommer till platsen. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret kommer jag att utgå från att personen har haft insikt om vad den har gjort. Jag utgår även från att personens handlande inte har varit ett på något sätt godtagbart handlande genom att till exempel vara en handling i nöd (24 kap. 4 § BrB). Slutligen kommer jag att utgå från att du med ordet ”tomt” avser en gård var din bostad finns och att gården inte omfattas av allemansrätten (2 kap. 15 § 4 st RF). 

Personen har antagligen gjort sig skyldig till hemfridsbrott

Handlingar som utgör brott finns angivna i bland annat brottsbalken (1 kap. 1 § BrB). Personen i din fråga kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott genom att denne har kommit in på din gård och stannat där mot dina instruktioner (4 kap. 6 § 1 st BrB). Här kan tilläggas att gården inte behöver vara inhägnad om det på ett annat sätt framgår att den tillhör bostaden (Brottsbalken en kommentar, Bäcklund m.fl., JUNO-version 20). Ett säkert svar om personen begått ett brott är ändå väldigt svårt att ge. Men utifrån de reservationer jag gjorde inledningsvis så talar mycket för att personen i din fråga har gjort sig skyldig till hemfridsbrott. 

Envarsgripande är tillåtet vid brott som har fängelse i straffskalan

Regler om envarsgripande finns i rättegångsbalken. Ett envarsgripande innebär att vem som helst i vissa situationer får gripa personer. För att få göra ett envarsgripande ska personen som blir gripen ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa. För att ett envarsgripande ska vara aktuellt ska även personen som begått brottet gripas direkt då den brottsliga handlingen sker eller på flykt från platsen. Därtill får också personer som är efterlysta för brott gripas genom envarsgripande (24 kap. 7 § 2 st RB). 

Du kan inte göra ett envarsgripande i det här fallet

Straffet för hemfridsbrott är böter (4 kap. 6 § 1 st BrB). Du får därför inte göra envarsgripanden av personer som begår hemfridsbrott. Det är ändå möjlighet att begå hemfridsbrott av grov grad. I det fallet kan straffet bli upp till två års fängelse (4 kap. 6 § 3 st BrB). Det finns inte i vare sig lagen eller förarbetena angivet vad som gör att ett hemfridsbrott blir att klassa som grovt. Av rättsfall framkommer ändå att det krävs till exempel inbrott i en bostad eller att gärningspersonen har en avsikt att våldföra sig på någon annan i samband med brottet för att det ska röra sig om ett grovt brott (NJA 1990 s. 315 och RH 1987:120). Att personen vägrar lämna din gård kan högst antagligen inte anses vara ett hemfridsbrott av grov grad. 

Bland annat rätten till nödvärn möjliggör att du kan ha rätt att använda dig av visst våld mot personen

Även fast du inte har rätt att göra ett envarsgripande så har du ändå rätt att bruka ett visst våld mot personen genom din rätt till nödvärn. Nödvärn innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att begå brottsliga handlingar så länge de är försvarliga (24 kap. 1 § 1 st BrB). Om personen olovligen har gått in på din gård så har du rätt att använda visst våld som en försvarsåtgärd (24 kap. 1 § 2 st BrB). Hur mycket våld du får använda måste bedömas genom en avvägning mellan angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt (24 kap. 1 § 1 st BrB). Att ta sig in på någons gård är inte ett så allvarligt brott eftersom straffet endast är böter. Din rätt att använda våld genom rätten till nödvärn är därför ganska begränsad. Det kan dock sägas att även om personen i din fråga kommit in på din gård med lov av dig men sedan vägrar lämna gården så bör du ha rätt att använda våld för att föra ut personen från gården (prop. 1962:10 del B s. 421). 

Sammanfattning

Personen i fråga verkar ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott då denne inte lämnat din gård. Eftersom straffet för hemfridsbrott är böter så har du inte rätt att göra ett envarsgripande. Om personen kommit in olovligen på din gård så har du ändå rätt att utöva visst våld mot personen för att försvara dig mot brottet. Mängden våld bör ändå vara ganska begränsat i det här fallet. Även fast personen kommit in på din gård med lov men sedan inte lämnar gården på din uppmaning så bör du ha rätt att använda visst våld för att få personen att lämna gården. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”