Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex ringer mig konstant och jag har bett honom sluta men han lyssnar inte. Han hotar inte mig eller så men det är väldigt jobbigt, särskilt eftersom han oftast ringer mig mitt i natten flertalet gånger. Kan det vara brottsligt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ringa någon konstant, mot dennes vilja, är inte ett brott i sig men kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalk (1962:700) och definieras som ett fysiskt antastande, någon form av störande kontakt eller annat hänsynslöst agerande. Detta om gärningen syftar till att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Vid bedömningen om huruvida samtalen kränker den utsattes frid brukar hänsyn tas till exempelvis hur ofta samtalen sker och om de sker mitt i natten etc. I ditt fall sker samtalen väldigt ofta och mestadels mitt i natten. Detta trots tillsägelser från dig om att det inte önskas. Samtalen har alltså fått en trakasserande effekt och om du känner att detta är för besvärande bör du anmäla honom. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?

2021-04-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Någon tog en foto av oss när vi satte i vår trädgård från sitt bil genom att zooma in på mig och min dotter, är det olagligt att göra så?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller ta kort på någon utan deras tillåtelse. Det finns dock ett undantag från denna huvudregeln. Undantaget regleras i brottsbalken (BrB). Kränkande fotograferingKränkande fotografering är ett brott enligt 4:6a BrB. Kränkande fotografering innebär att det inte är tillåtet att fotografera eller filma någon i smyg utan dennes tillstånd. En annan förutsättning för brottet är att personen inte befinner sig på allmän plats. Detta innebär att den som blir fotograferad ska befinna sig inomhus i t.ex. ett omklädningsrum, privat bostad eller toalett. Ett undantag från huvudregeln är om det med hänsyn till syftet är en försvarlig åtgärd att man fotograferar personen, t.ex. i myndighetsutövning eller nyhetsförmedling. Påföljd vid kränkande fotografering Om en person bryter mot ovanstående undantag från huvudregeln har denne gjort sig skyldig till kränkande fotografering. Påföljden för detta brott är böter alternativt fängelse upp mot två år, se 4 kap. 6a § BrB.Spridning Själva spridningen av fotografier och filmer är i huvudregel tillåten, oavsett om materialet uppstått med eller utan samtycke. Undantag kan förekomma om det skulle komma till en kränkning av den personliga integriteten eller liknande som bryter mot andra svenska lagar, t.ex brottet ofredande enligt 4:7 BrB. SammanfattningDet avgörande för att bedöma om en fotografering är olaglig är i vilket sammanhang en person blivit fotograferad eller filmad. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Själva spridningen av materialet är inte olaglig i sig men kan bryta mot andra svenska bestämmelser och på så vis bli olaglig. Hoppas detta svar var till hjälp för det som hände, har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär kränkande fotografering?

2021-04-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Läste här om kränkande fotografering. Förstår jag det rätt att jag inte får gå på en allmän väg/trottoar och filma tex ett privat företag eller en privat tomt? Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär brottet kränkande fotografering?Kränkande fotografering är ett brott som finns stadgat i 4 kap. 6 a § brottsbalken (BrB). Bestämmelsen innehåller fyra rekvisit;- Tar upp bild olovligen- Med tekniskt hjälpmedel - I hemlighet- På viss angiven plats (inomhus i en bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme).Din frågeställning kretsar främst kring platsrekvisitet. Platsrekvisitet stadgar att det inte är tillåtet att ta upp en av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Platsrekvisitet grundar sig i att lagstiftaren anser att det finns platser där enskilda bör ha rätt att göra anspråk på att slippa bli fotograferade på. I övrigt är rätten att bli lämnad ifred inte absolut, utan när man är ute på allmänna platser måste man räkna med att kunna bli fotograferad. Får jag fotografera från trottoaren?Bestämmelsen om kränkande fotografering hindrar inte dig från att gå på trottoaren och fotografera någons tomt. Det relevanta blir om du fotograferar en person som befinner sig på ett av ovan angivna utrymmen. Exempelvis kan nämnas att en gårdsplan eller trädgård inte omfattas av platsrekvisitet, utan det är endast inuti bostaden som faller inom bestämmelsen även om trädgården är privat mark. Att gå på gatan och fotografera en tomt är därmed inte olagligt enligt bestämmelsen om kränkande fotografering. Om du däremot står på trottoaren och fotograferar en person in i en bostad faller det inom kränkande fotografering förutsatt att även övriga rekvisit är uppfyllda (olovligen, med tekniskt hjälpmedel och i hemlighet). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Vad krävs för ett kontaktförbud?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person måste lämna mig ifred om jag kräver att hen gör det? Till exempel om jag inte vill ha kontakt med en familjemedlem eller vän och påtalar det till hen, måste hen då lämna mig ifred enligt lag eller måste jag fixa ett formellt kontaktförbud? Hur ser det ut lagmässigt om vi bor i samma hem och jag ber hen att inte kontakta mig, till exempel en familjemedlem?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att hindra att en person kontaktar dig krävs ett kontaktförbud. En ansökan om kontaktförbud görs hos polisen eller åklagarmyndigheten, men det är en domstol som avgör om kontaktförbudet ska utfärdas. För att ett kontaktförbud ska utfärdas krävs det att det finns en risk för att personen ifråga kommer att utsätta dig för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. Det framgår av 1 § lagen om kontaktförbud. Det finns olika varianter av kontaktförbud, varav ett är kontaktförbud i det gemensam bostad. Det innebär att personen som kontaktförbudet gäller inte har rätt att vistas i det gemensamma hemmet, 1 a § lagen om kontaktförbud.Det räcker alltså inte med att du vill att en person lämnar dig ifred, det krävs ett reellt hot mot dig som polis eller åklagare bedömer så allvarligt att det finna anledning att göra en prövning om kontaktförbud. Har du fler frågor om kontaktförbud rekommenderar jag att du vänder dig till polisen på telefonnummer 114 14.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?

2021-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Har min arbetsgivare rätt att se mina patienters journaler för att kontrollera vad vi skriver? Min arbetsgivare har ingen direkt vårdrelation till patienterna mer än att hen är chef för sjukvårdspersonal som utför vården.
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I mitt svar kommer jag först att redogöra för vem som får ta del av patientuppgifter, och därefter om din arbetsgivare riskerar att begå ett brott om hen läser patienternas journaler. Med anledning av detta kommer jag att utgå från patientdatalagen och brottsbalken, eftersom frågan avser behandling av personuppgifter som vid inkorrekt behandling kan innebära att ett brott begås.Vem får ta del av patientuppgifter?Huvudregeln är att varje journal ska behandlas och tas hand om på ett sätt, som innebär att ingen obehörig person kan få tillgång till den (1 kap. 2 § patientdatalagen). Dessutom framgår det av lagen att vårdpersonal endast får ta del av dokumenterade uppgifter om patienter oma) hen deltar i patientens vård, ellerb) av annat skäl är i behov av uppgifterna för genomförande av arbetet inom hälso- och sjukvården (4 kap. 1 § patientdatalagen).Enligt förarbeten till patientdatalagen behöver endast en begränsad del av vårdpersonalen ta del av patienters journaler i arbetet. Med hänsyn till patientens personliga integritet får ingen utöver denna begränsade krets tillgång till journalen. Därmed får man bara ta del av patientjournaler om det är inom ramen för den direkta tjänsteutövningen. Utifrån vad som framgår i din fråga och omständigheterna som du redogör för, borde inte din arbetsgivare uppfylla kraven som uppräknas i lagen, och inte heller enligt förarbeten. Dock behövs ytterligare information för att göra denna bedömning mer utförlig och specifik.Risk för att din arbetsgivare gör sig skyldig till dataintrångOm någon bereder sig tillgång till en journal, som inte har särskilt tillstånd, eller inte ingår i den krets som måste göra det för vårdarbetet, kan denne ha gjort sig skyldig till dataintrång (4 kap. 9 c § brottsbalken). Man riskerar böter eller som högst två års fängelse om man begår en sådan gärning. Detta är av stor betydelse att vara medveten om, och om din arbetsgivare vidtar handlingar i form av att läsa patienters journaler kan det därmed strida mot lagen.Jag rekommenderar dig att kontakta Patientnämnden i ditt landsting för att få ytterligare vägledning, bedömningar och råd.Hoppas att du har fått din fråga besvarad, och tveka inte att kontakta oss på Lawline igen om mitt svar väcker ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Ofredande och fridskränkning

2021-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, inom beskrivningen av ofredande så står det att gärningen även måste kränka den utsattas frid på ett kännbart sätt. Vad betyder frid och kännbart sätt i det här sammanhanget? Är det att man ska känna sig omringad och hjälplös eller liknande, eller räcker det bara med att man blir irriterad?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är egentligen irrelevant att argumentera utifrån den drabbades känslor vid bedömningen av om gärningsmannen gjort sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Det krävs nämligen inte att den drabbade ska ha känt sig kränkt vilket framgår av formuleringen "ägnad att kränka den utsattes frid" (mer om det nedan). Jag kommer därför besvara din fråga utifrån ett generellt resonemang. Det centrala är alltså om en viss gärning i ett visst sammanhang objektivt sett är ägnad att kränka en persons frid. Vad menas med frid?Begreppet frid kan kopplas ihop med begreppet personlig integritet, exempelvis rätten att få vara i fred och rätten till privatliv (jfr Prop. 2016/17:222, s. 18). I lagbestämmelsen om ofredande särskiljs fysisk antastning och annat hänsynslöst agerande. När det gäller hänsynslöst agerande kan graden av hänsynslöshet i agerandet få en inverkan på bedömningen av om det har skett en kränkning av den drabbades frid (jfr NJA 2000 s. 661). När det gäller fysisk antastning ska en avgränsning göras mot ringa misshandel. Ansvar för ringa misshandel kan exempelvis utdömas om gärningsmannen uppsåtligen har tillfogat en annan person smärta av lindrig art (3 kap. 5 § BrB och NJA 2003 s. 537).Kännbar kränkningGemensamt för fysisk antastning och hänsynslöst agerande är att kränkningen ska ha varit kännbar. Att kränkningen ska vara kännbar är en kvalificering av det ovan nämnda rekvisitet fridskränkning. När det gäller "annat hänsynslöst agerande" utesluts som regel handlingar som framkallar känslor av tillfällig natur, som irritation och mindre obehag. Exempelvis kan din granne väcka din irritation genom att borra i väggen eller till och med säga någonting otrevligt vid ett enstaka tillfälle, men det kan utifrån omständigheterna vara ageranden som du rimligen ska kunna tåla. Bestämmelsen riktar alltså in sig på upprepade handlingar eller handlingar av förnedrande karaktär (se resonemang i Prop. 2016/17:222 s. 59 och NJA 2000 s. 661). Det går inte att objektivt fastställa om något är kännbart eller inte hos viss person, därför används orden "ägnad att.…". Med detta menas att gärningen typiskt sett är kränkande för någons frid. Bedömningen av om en gärning typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes frid kommer påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. Man kan generellt sett säga att det ställs högre krav på att gärningen ska ha varit av allvarlig innebörd om det rör sig om ett enstaka tillfälle än om det rör sig om flera tillfällen (jfr Prop. 2016/17:222 s. 62). Även andra omständigheter kan spela in, såsom offrets ställning gentemot förövaren och om gärningen äger rum inför "publik" (Prop. 2016/17:222 s. 99 f.). Det ska också tilläggas att gärningsmannen måste ha haft uppsåt att störa din frid för att kunna dömas till ansvar. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

2021-04-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är oklart i din fråga vem har hotat vem. Om vi utgår ifrån att en person i Sverige har gjort sig skyldig till olaga hot enligt 4 kap. 5§ Brottsbalken (Brb) gentemot en person i USA, bedöms brott begånget i Sverige på samma sätt som brott begånget i USA om det är straffbart i USA i enlighet mer USA:s straffregister.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att brottet olaga hot skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.SammanfattningsvisEn personen som har gjord sig brott till olaga hot kan vägras inresetillstånd om brottet klassificeras omoraliskt. När det gäller hot är det osäkert.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Är det olagligt att ta sig in i någon annans mobil?

2021-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min fru har listat ut min kod för att komma in i min mobil , och hår läst alla mina mejl och konversationer samt alla foton och därefter raderat allt .är det lagligt att göra så ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att ta sig in på någon annans mobil. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB), där regleras brott och straff.DataintrångAtt olovligen bereda sig tillgång till någon annans mejl eller ändra någonting på kontot kan utgöra dataintrång (BrB 4 kap. 9 c §). För att någon ska dömas till dataintrång krävs att gärningsmannen olvoligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar eller blockerar i en sådan uppgift. Med "uppgift som är avsedd för automatiserad behandling" menas uppgifter som uttrycks i en dator anpassad form, exempelvis uppgifter i en mobiltelefon och dator. I ditt fall är det fråga om uppgifter i en mobiltelefon vilket ingår i bestämmelsens tillämpningsområde. För dataintrång förutsätts därmed att din fru har varit olovlig. Du skriver att hon har listat ut ditt lösenord och därefter loggat in på din mobiltelefon och läst dina mejl. För att någon ska räknas som olovlig krävs att personen har loggat in utan tillåtelse vilket verkar vara fallet för dig. Du skriver dessutom att din fru har raderat mejl, konversationer och foton, vilket också innebär att hon har ändrat och utplånat uppgifter. Sammanfattningsvis är det mycket som tyder på att ett dataintrång har skett. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,