Fråga om straffansvar för en person som trängt in i bostad då kvinnan var hemma

Hej, Min syster råkade ut för en obehaglig händelse. En man var berusad på hennes tomt, han avlägsnades med hjälp av en granne. 30 min senare kommer han tillbaka och rycker i ytterdörren, min syster ropar inifrån den låsta dörren att han ska gå därifrån. Han går då runt på baksidan, min syster gömmer sig och ringer 112, mannen rycker upp den låsta balkongdörren (svagt lås) och tar sig in. Han somnar sedan, utan att ha hittat min syster som gömmer sig. Polisen kommer och tar hand om mannen, ingen skadas. Det blir ingen påföljd, polisen har meddelat att det inte fanns något ont uppsåt och att inget stulits eller skadats. Är detta möjligt, att det inte är straffbart att bryta sig in hos en annan människa oavsett uppsåtet? Min syster vågar nu inte sova själv i sin egen bostad.

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (1 kap. 2 § första stycket brottsbalken) ska en gärning, om inte annat är föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. Bestämmelsen anger att utgångspunkten är att en gärning ska ha begåtts uppsåtligen för att medför straffansvar. Uppsåt som skuldrekvisit behöver därmed inte anges i respektive straffbestämmelse. Ansvar för oaktsamhetsbrott förutsätter dock att det uttryckligen av brottsbeskrivningen framgår att brott begånget med oaktsamhet är straffbart. 

I (1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken) sägs att om gärningen har begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, ska detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. Bestämmelsen ska uppfattas som så att det förhållandet att gärningsmannen är berusad (eller på annat sätt tillfälligt från sina sinnens bruk) inte utesluter att denne kan uppfylla förutsättningarna för straffrättsligt ansvar. Även den som varit berusad eller tillfälligt sinnesförvirrad kan alltså agera med uppsåt eller oaktsamhet. Vid skuldbedömningen ska alltså samma regler tillämpas oberoende av om gärningsmannen var berusad eller inte. Att berusningen inte är självförvållad kan dock påverka bedömningen av personlig oaktsamhet. Att frivilligt berusa sig är i princip likvärdigt med att vara oaktsam i förhållande till det tillstånd som man senare kommer att befinna sig i. 

Av (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken) framgår att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, döms för hemfridsbrott till böter. I tredje stycket nämns att om brottet är grovt döms till fängelse i högst två år. 

Lagtexten anger inte vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömning av om brottet är grovt. I ett avgörande (NJA 1990 s. 315) slog Högsta domstolen fast att hemfridsbrott som sker efter inbrott normalt är att anse som grovt. Den gärning som utgör ett hemfridsbrott eller olaga intrång innebär dessutom oftast att även andra brott, t.ex. olaga hot, ofredande eller skadegörelse har begåtts. I allmänhet bör dock gärningsmannen inte dömas för flera brott utan endast för det brott som framstår som det mest framträdande (eller där skyddsintresset framstår som viktigast i det enskilda fallet). Om gärningen ska bedömas som hemfridsbrott eller olaga intrång kan gradindelningen emellertid påverkas av om gärningen även innefattat t.ex. ett ofredande. 

Typiskt sett bör den som intränger i en annans bostad ha gjort sig skyldig till en sådan kränkning av hemfriden och den personliga integriteten att påföljden bör vara strängare än endast böter. Ett sådant hemfridsbrott bör alltså i regel bedömas som grovt. Det kan dock finnas förmildrande omständigheter som gör att gärningen inte bedöms som grov. Det skulle kunna vara fallet om mannen i fråga varit kraftigt berusad och av misstag tagit sig in i fel lägenhet. Den omständigheten att mannen varit berusad medför dock i normala fall inte att mannen har saknat uppsåt. Därmed bör han dömas för hemfridsbrott. Huruvida brottet är grovt eller inte låter jag dock vara osagt. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”