Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

2021-05-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man tar sig in på en byggarbetsplats utan att bryta sig in?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff regleras i brottsbalken (BrB). Utifrån omständigheterna avses att någon inträder en byggarbetsplats där kanske en grind har lämnats olåst. Där man rent tekniskt kan ta sig in utan att fysiskt bryta sig in. Skillnaden är att man eventuellt, förutsatt att man inte förstör något, omöjliggör att straffas för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Däremot gör man sig fortfarande skyldig för straffet olovligt intrång (4 kap. 6 § andra stycket. BrB). Straffet enligt normalgraden medför böter, är brottet att anses som grovt kan straffet bli fängelse i högst två år. För att det ska anses som grovt olaga intrånghar praxis angett vissa omständigheter som är avgörande för gränsdragningen. Bakomliggande syftet och utsträckningen av planering bakom brottet. Användandet av hjälpmedel, om det har utövats våld eller skada på egendom. Varaktigheten av intrånget och även om intrånget har påverkat någon anställd har varit omständigheter som beaktats. SlutsatsDet är svårt att ta ställning utan att veta exakta omständigheterna. Men slutsatsen är att det är brottsligt att befinnas på en byggarbetsplats om du inte är behörig att vistas där. Även om man inte "bryter" sig in. Hoppas detta svarar på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att klättra på byggnader som master och kranar utan skyltar

2021-05-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att klättra i tex en mast eller kran om det varken är skyltat eller ett inhägnat område?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Brottet som kan bli aktuellt i ditt fall är olaga intrång, se 4 kap. 6 § andra stycket Brottsbalken. För att du ska gör dig skyldig till olaga intrång krävs att du obehörigen intränger eller kvarstannar i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe.Högsta domstolen har i NJA 1995 s. 84 uttryckt att brottet olaga intrång handlar om att ta sig in på utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten. Huvudregeln torde vara att exempelvis master och kranar är sådana byggnader/dylika ställen som allmänheten inte har tillgång till, oavsett om det inte inte är skyltat. Jag hade utifrån Högsta Domstolens uttalande avstått från att göra detta då det kan utgöra olaga intrång. Om du har tillstånd att göra detta är det förstås inte brottsligt, men jag har svårt att se att sådana tillstånd tilldelas såtillvida du inte exempelvis jobbar på platsen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det brottsligt att hota någon att publicera osanningar om denne - Olaga hot

2021-05-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag blev (av misstag antar jag) inbjuden i en privat facebookgrupp där medlemmarna (5 grannar) har med öknamn pratat illa, smygfotat och kommenterat mig, min fru och våra närmsta vänner i området.Min självklara reaktion var att samla bevis genom att skärmdumpa så mycket jag kunde.Nu har jag fått ett antal hot från nämnd grupp att det jag gjort är mycket allvarligt och att det är jag som ansvarar för konsekvenserna om jag visar någon.En medlem i gruppen har även hotat en av oss att hen ska lägga ut osanningar om oss på facebook. Vi svarade då att i så fall finns inget som hindrar oss från att lägga ut alla skärmdumpar. Nu till mina frågor; om jag censurerar profilbilder och namn, är det då lagligt att lägga ut skärmdumparna?Finns det något av det här ovan som gruppen utsatt oss för som skulle gå att åtala?Jag vill även tillägga att vi alltid varit respektfulla mot gruppens medlemmar, till och med ansett vissa som vänner.
Daniel Elipas Gobraeel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap. 5 §. Man begår detta brott om man "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Nedan kommer diskuteras om bestämmelsen är tillämplig i detta fall, eftersom din fråga är bland annat om det är något du blivit utsatt för som skulle gå att åtala. Det är nämligen så att frågan om något är brottsligt eller inte alltid måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I det sista avsnittet hittar du en slutlig bedömning och ett lite mer konkret svar på din fråga.Hot om brottslig gärningFör att något ska räknas som ett "olaga hot" måste själva hotet gälla något som i sig är en brottslig gärning, t.ex. ett hot om misshandel, mord eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, t.ex. ett hot om att avslöja att någon varit otrogen etc., kan alltså inte räknas som ett olaga hot enligt denna bestämmelse. I förevarande fall har dina grannar skrivit att "du gjort något mycket allvarligt och att det är du som ansvarar för konsekvenserna om du visar någon". Hur detta ska tolkas blir svårt, men eventuellt våldsinslag kan inte uteslutas utifrån uttrycksättet och det relevanta blir om detta skapar en allvarlig rädsla för din egna säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Däremot, vad gäller hotet om att publicera osanningar om er är detta tillräckligt för att olaga hot ska aktualiseras, då riktar sig hotet mot brottet förtal 5:1 BrBHotet kan vara öppet och tydligt, t.ex. "jag ska skjuta dig", eller ett s.k. förtäckt hot, t.ex "jag vet var du bor". Ett förtäckt hot är alltså ett hot som antyds av vad som sägs eller görs. I förevarande fall är ett "förtäckt hot" närmast till hands. I meningen som du har skrivit i din fråga skulle det alltså kunna vara fråga om ett hot om det finns anledning att anta att personerna som riktat kommentaren till dig kommer att vidta någon åtgärd mot exempelvis dig, din fru, eller er egendom (exempelvis hus). Om det framgår av situationen i sin helhet eller om det är troligt att personen som har skrivit meddelandet menar att våld kan komma att användas, kan man säga att det rör sig om ett förtäckt hot.Det spelar ingen roll om den som hotar med något egentligen inte tänker fullfölja hotet med en brottslig gärning. Brottet fullbordas redan genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.Allvarlig fruktanFör att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det kunna tas på allvar av den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt (känna allvarlig fruktan). Om den som hotas inte blir rädd alls, eller om hotet såväl objektivt och subjektivt sett överhuvudtaget inte är tillräckligt "seriöst" för att framkalla rädsla, exempelvis en kommentar om att "jag kommer kasta dig från", aktualiseras inte bestämmelsen. Det är emellertid inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att hotet ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas skulle kunna bli rädd.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet. Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd, det räcker med att personen misstänker risken att den hotade blir rädd, och är likgiltig inför följdens förverkligande (d.v.s låter inte förverkligandet av hotet utgöra ett skäl att avstå från handlingen).Sammanfattning av om det rör sig om olaga hot eller ejSom tidigare nämnt måste frågan om något är brottsligt eller inte alltid avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Jag kan dock säga så mycket som att hotet i din fråga kan räknas som ett olaga hot (dvs. räknas som ett brott) om det finns anledning att anta att personen som sagt eller skrivit det du angett syftar till att våld kommer att användas. Att personen har nämnt att hen har fyra andra personer med sig och att det ska "göras upp om saker" skulle kanske kunna antyda detta. Dessutom måste hotet kunna tas på allvar av den som hotas. Den hotade ska kunna bli riktigt rädd av hotet. I detta avseende är alla omständigheter av betydelse. Normalt borde nog ett sådant uttalande kunna räcka för att göra de allra flesta människor rädda.Det skulle mycket väl kunna vara fråga om ett olaga hot i ditt fall, förutsatt att den som hotar haft uppsåt till hotet (vilket verkar vara fallet) och att du som hotas blir rädd av hotet.Om du eller någon som du känner har blivit hotad på ovanstående sätt rekommenderar jag dig att kontakta polisen så snabbt som möjligt med samtliga skärmdumpar, detta är ett bättre alternativ än att publicera skärmdumparna på nätet eller dylikt - både för din egna del men också för att säkra bevisningen och förhindra att bilderna manipuleras eller dylikt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Får mitt ex vara i vårt samägda hus?

2021-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Mitt ex har flyttat ut från vårat gemensamma hus, för 4 månader sen, till ny adress. Han äger fortfarande 50% av huset men det skall säljas. Han anser att han har full rätt att vara i huset, i mitt hem när han vill. Får han det ?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i brottsbalken (BrB).Den som intränger där någon annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott, och kan dömas till böter (4 kap. 6 § BrB). Eftersom ditt ex inte bor kvar i huset kan han alltså göra sig skyldig till hemfridsbrott även om han äger en del av huset.Sammanfattningsvis har han inte rätt att vara i huset när han vill.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utsatt för cyberstalking

2021-05-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur går jag tillväga om jag blivit utsatt av cyber-stalking av någon som befinner sig i ett annat land?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Cyberstalking eller stalkning heter olaga förföljelse enligt Brottsbalken (BrB) och regleras i 4 kap. 4 b § BrB. Att det sker via internet skiljer inte lagen på och det anses vara samma olagliga handling och därmed ska anmälas till polisen. Att gärningsperson inte är i Sverige spelar ingen roll när du ska anmäla brottet då brottet bör anses vara begånget i Sverige enligt 2 kap. 4 § BrB. Då man bl.a. kollar vart handlingen fick effekt (effektort) och vart brottet fullbordades och i ditt fall är det Sverige.Alltså så ska du anmäla det till polisen här i Sverige. Hur du går tillväga för att göra en anmälan hittar du här. Sedan hittar du mer information om cyberstalking här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Var går gränsen för olaga hot?

2021-05-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vart går gränsen för hit olaga hot tex akta dig nästan framme eller jag ska se till allt tas från dig eller putta någon med bäbis i famnen eller sparka någon som e tidigt gravid eller slå sönder saker i ens närhet eller kasta saker som kan göra ont eller inte i ansiktet eller skicka sms fast man påtalat att sluta.. Har ej polis anmält pga rädsla för eskalerande beteende och vissa av ovannämnda är äldre 2 år händelserna... Har ensam vårdnad och vill bara leva i fred utan ögonen i nacken.. Har själv uttalat hot mot personen att om han ej slutar så kommer vissa saker ske. Har varit tyst och inte svarat och block at och varit vänlig men ingen effekt han vägrar låta mig vara och har erfarenhet av polis skyddat boende kontakt förbud och inga påföljder i ett tidigare förhållande därför vågar ej anmäla för ord mot ord och har ej vågat berätta om misshandeln för de skamligt och har Inte bevis bara dagbok och några foton om han ej har hackat in på mitt konto...
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot Förutsättningarna för att en gärning objektivt sett ska vara uppfylld för ett olaga hot är att "någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid", 4 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Det krävs alltså att hotet innefattar en brottslig gärning och att sättet som hotet framförs på uppfattas som allvarligt av dig. Det vill säga att du känner allvarlig rädsla till följd av hotet för din egen säkerhet, någon annans säkerhet eller din egendom etc. "Akta dig, jag är nästan framme" eller "jag ska se till att allt tas ifrån dig" innefattar inte tydligt vilken typ av brottslig gärning det är frågan om. Däremot så omfattas även s.k. förtäckta hot av bestämmelsen, vilket innebär att det kan räcka med att en brottslig gärning antyds på något sätt i hotet. I ditt fall innefattar den brottsliga gärningen eventuellt någon form av våldsbrott, "akta dig", eller tillgreppsbrott "jag ska se till att allt tas ifrån dig". Men jag vill poängtera att det inte är säkert att uttalandena uppfyller kraven på att innefatta en brottslig gärning, man måste som nämnt kunna antyda den brottsliga gärningen från hotet. I ditt fall är det svårt för mig att utläsa exakt vad den brottsliga gärningen är utifrån citaten. Det andra kravet, "ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades eller annans säkerhet", innebär som nämnt att du måste tagit hotet på allvar, hotet från din synvinkel var allvarligt menat och det finns risk enligt din mening att det kommer förverkligas. Brottet som hotet innefattar ska även vara av viss svårighetsgrad, det vill säga att hotet ska skapa lidande för dig, allvarlig rädsla. Det är till exempel i regel inte tillräckligt att hota om ringa våld å person eftersom det i allmänhet inte skulle framkalla tillräckligt lidande (SOU 2016:7 s. 321). MisshandelAtt sparka på någon skulle kunna uppfylla kraven på en misshandel. "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta", 3 kap. 5 § BrB. Det vill säga att sparka på någon så att personen åtminstone får smärta av sparken är objektivt sett en misshandel. Vidare krävs att gärningspersonen haft s.k. uppsåt till alla brottsrekvisit. Alltså att han åtminstone varit likgiltig till faktumet att han 1) sparkat, och 2) att det har orsakat smärta samt 3) att han vet att han sparkar någon annan. Att sparka på någon som är gravid bör vidare föranleda att brottet utgör misshandel av normalgraden. Att kasta något i ansiktet på någon annan så att det orsakar smärta kan på liknande sätt uppfylla kraven på en misshandel alternativt ringa misshandel. Det är däremot inte helt enkelt utifrån den korta informationen att göra en helt säker bedömning på vilken svårighetsgrad brotten skulle kunna ha. OfredandeAtt knuffa någon eller kasta saker på någon kan uppfylla kraven för ett ofredande, 4 kap 7 § BrB. Där föreskrivs "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnat att kränka den utsattes frid på kännbart sätt för ofredande". Utöver att de objektiva rekvisiten är uppfyllda, t.ex. fysiskt antastar någon annan genom att knuffa, krävs att gärningen är ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt. Det vill säga det viktiga är att du upplevde exempelvis knuffen som kränkande. SkadegörelseAtt förstöra eller skada någon annans egendom kan utgöra brottet skadegörelse, 12 kap 1 § BrB. Om personen i fråga har förstört en del av din egendom och du har lidit skada för det, uppfylls brottet skadegörelse objektivt. Som ovan krävs därutöver att personen har haft uppsåt i förhållande till gärningen. Utifrån din information framgår inte exakt vad personen gjort sönder m.m., det är därför svårt att göra en helt korrekt bedömning även här. PreskriptionDu skriver att några av gärningarna skedde för mer än 2 år sedan, det innebär att brotten som eventuellt utgör ofredande skulle kunna vara preskriberade, eftersom ofredande har ett maxstraff på 1 års fängelse, vilket innebär att brottet preskriberas efter 2 år från att gärningen ägde rum, 35 kap. 1 § 1 punkten BrB. Detsamma gäller för eventuella misshandelsbrott som är ringa, eftersom ringa misshandel har ett maximistraff på högst sex månader, vilket innebär att även det brottet preskriberas efter 2 år. Anmäla?Det som du har blivit utsatt för skulle kunna utgöra misshandel, olaga hot, skadegörelse m.m och många av brotten är inte preskriberade. Det jag således skulle göra, om du känner att du vill det, är att göra en polisanmälan. Att du har dokumenterat händelserna i en dagbok samt tagit foton på skador m.m kommer mest troligast att kunna användas som stödbevis utöver din redogörelse för vad som har hänt. Det är således användbart att du har skrivit upp vad som har hänt och tagit bilder, eftersom det kan stödja din berättelse. Det behöver således inte vara något negativt att du inte har berättat för flera personer om vad du blivit utsatt för. Däremot är det inte säkert att bevisen kommer räcka till, men det är svårt för mig att göra en korrekt bedömning av bevisläget utifrån din information. Avslutningsvis vill jag bara beklaga det du blivit utsatt för. Jag hoppas vidare att du har fått svar på dina frågor samt ett varmt lycka till!Mvh

Är det olagligt att ta bilder på andra utan deras tillåtelse?

2021-05-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är handikappad och har personliga assistenter som arbetar hos mig. Kommunen är deras arbetsgivare.Det har kommit till min kännedom att en assistent fotograferar i min lägenhet och skickar till sin chef. Det gör hon för att chefen övervakar en annan assistent. Det känns olustigt och det sker utan min tillåtelse
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en person som befinner sig i ens hem tar bilder utan ens tillåtelse kan upplevas som mycket obehagligt. För att ett sådant agerande ska framkalla straffansvar krävs det dock ganska mycket. Din fråga aktualiserar främst två brott, nämligen olovlig fotografering ( 4 kap. 6 a § första stycket brottsbalken [BrB]) och ofredande (4 kap. 7 § BrB). Bestämmelsen avseende kränkande fotografering skyddar den person som blir olovligen fotad, i din fråga alltså assistenten som "övervakas". Nedanför kommer jag gå igenom kraven som ska vara uppfyllda för att respektive brott ska anses föreligga och hur dessa krav förhåller sig till situationen som beskrivs i frågan. Längst ner i svaret finns tips för hur du kan gå tillväga.Om brottet ofredandeDet kan eventuellt utgöra ofredande att fotografera i någons bostad utan tillstånd, förutsatt att man gör det på ett hänsynslöst sätt eller utsätter den som bor där för störande kontakter. Störande kontakter kan vara att man tar bilder eller filmar upprepade gånger på ett påträngande sätt. Att agera hänsynslöst kan exempelvis vara att man på ett allvarligt sätt stör, hotar eller försöker skrämma en person. Ett ytterligare krav är att handlandet ska vara ägnat att kränka personens frid på ett kännbart sätt, förenklat kan det förklaras som att syftet med handlandet ska vara att störa personen i fråga. Kravet på "kännbart sätt" innebär att mindre allvarliga handlingar undantas från bestämmelsen.Agerandet som beskrivs i frågan har antagligen inte uppnått till den nivån att det kan anses vara "hänsynslöst" gentemot dig, dock har jag svårt att göra en sådan bedömning eftersom det jag inte vet exakt hur allt har gått till. Exempelvis skulle det kunna utgöra ofredande om personen i fråga fortsätter att ta bilder i ditt hem på ett påträngande sätt trots att du flera gånger bett hen att sluta. Om brottet kränkande fotograferingDet är kriminaliserat att med ett teknisk hjälpmedel i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. Den som gör detta kan dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 a § första stycket BrB). Om ett sådant handlande däremot är försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter ska man inte dömas till ansvar (4 kap. 6 a § andra stycket BrB). Bestämmelserna gäller inte heller den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Eftersom arbetsgivaren är kommunen kan eventuellt detta undantag bli relevant för situationen. Som nämnt ovan kan man undantas får straffrättslig ansvar om bildupptagningen är försvarlig. Här ska den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotografering vägas mot fotograferingens syfte och rätten till yttrande- och informationsfrihet. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Omständigheter som kan föranleda att bildupptagningen anses vara försvarlig är exempelvis om fotograferingen sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse eller om fotograferingen sker för att dokumentera bevisning av ett brott. Fotografering som är harmlös med hänsyn till syftet och övriga omständigheter kan också anses vara försvarlig. Samma gäller fotografering som är en del av ett vetenskapligt arbete eller har en konstnärlig karaktär. Men eftersom den enskildes intresse av skydd mot kränkande fotograferingen alltid ska beaktas kan en person dömas till ansvar även om en av dessa eller flera av omständigheterna föreligger (se prop. 2012/13:69).Eftersom jag inte vet syftet med bildupptagningen eller omständigheterna som förelåg vid tillfället är det svårt för mig att göra en försvarlighetsbedömning. Hur du kan gå tillvägaOm du tror att du eller någon annan har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. För att veta mer om hur du gör en polisanmälan kan du klicka här. Oavsett om det har begåtts ett brott eller inte kan du självklart förmedla att du inte vill att personliga assistenter tar bilder i ditt hem utan din tillåtelse.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?

2021-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att det är fritt att filma och ta bilder på andra, och likaså att bestämma vad man gör med materialet. Här innefattas bland annat att det är fritt att filma andra och lägga ut videon på t.ex. forumet Instagram.Från denna utgångspunkt görs undantag där det ändå inte är tillåtet att publicera en video på någon annan. En video kan vara otillåten om innehållet i videon uppfattas som kränkande för den som har filmats, alternativt att videon har tillkommit på ett kränkande sätt. Finns det en risk att handlingen är otillåten enligt brottsbalken kan det finnas skäl att anmäla, annars faller det inom den generella utgångspunkten; som ju är att det är tillåtet.Med tanke på att jag inte vet mer än att videon som avses i din fråga var på någon som arbetar så kan jag inte gå längre i min rådgivning än så. Generellt är det inte otillåtet att lägga ut en video på någon som arbetar på Instagram, men det utesluter inte att det i något enskilt fall faktiskt är otillåtet.Två brott i brottsbalken som möjligen kan vara av intresse för dig är olaga integritetsintrång och ofredande.Olaga integritetsintrångBrottet regleras i 4 kap. 6 c § brottsbalken. Här avses då någon gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter. Med bild avses både en stillbild och en video. Spridningen ska vara ägnad att medföra en allvarlig skada för den som är föremål för bilden eller de andra uppgifterna som har spridits.Paragrafen räknas själv upp ett antal situationer som omfattas av bestämmelsen. Oftast handlar det om en situation där den som framträder på t.ex. bild är utsatt.OfredandeBrottet regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. Här kan det istället handla om att den som filmar en annan person genom sitt agerande också antastar den som filmas. Det kan också handla om störande kontakt eller att man på annat sätt är hänsynslös mot en annan person. Det är här inte själva framträdandet i en video som skyddas av lagstiftningen utan istället skyddas man från det tillvägagångssätt för filmandet som kan förekomma.SammanfattningDet är som utgångspunkt fullt tillåtet att filma någon annan och lägga upp på sociala medier, exempelvis Instagram. Att personen som filmas samtidigt arbetat ändrar inte direkt denna utgångspunkt. Däremot kan det förekomma omständigheter kring själva upptagandet av videon som föranleder brott, ovan har jag beskrivit två möjligen aktuella brott.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,