Uppmaning till självmord: rättsläget innan och efter den nya lagens införande

Hej. Jag fick detta sms av min dotters sambo 23 maj 2020 där jag anser att han uppmanade mig att begå självmord: "Haha är du kvar i livet Micke? Det var ju tråkigt att höra. 🤣 Men du, tack för omtanken gällande huset. Men vi köpte det med kända förutsättningar för 1,1 miljoner (sommarstugepriser) och nu är det värderat till 2,5mil. Allt annat i livet går fint med faktiskt! Hur går det själv, din gamla alkis? Är det inte dags att dricka för mycket en gång till och "ramla" från Vallbybron? Jag anser att du har gett människor runt omkring dig tillräckligt mycket lidande och det är dags att ta ditt ansvar. Iaf, vi har ju inte hörts på ett par år och detta är det ingen idé att du svarar på. Detta är det sista du hör från mig innan du springer vidare och försöker förklara dig för nån vid pärleporten. Hej då! �" Polisen tyckte inte att det var någon idé att ens göra en anmälan?! Jag mår väldigt illa pga detta sms! Finns det fog för att göra en anmälan enligt er uppfattning? Mvh Micke

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Fr.o.m. 1 maj 2021 gäller enligt 4 kap. 7 a § brottsbalken (BrB) att den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord döms, om gärningen är ägnad att medföra en inte obetydlig fara för en sådan handling, för uppmaning till självmord till fängelse i högst två år. Enligt 4 kap. 7 a § st. 2 BrB så gäller att även oaktsam uppmaning till självmord är brottsligt och kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om en gärning av detta slag dock bedöms som mindre allvarlig ska inte straff ådömas.

Enligt din fråga skedde gärningen ett år innan bestämmelsen om uppmaning till självmord trädde i kraft. En allmän straffrättslig princip är att ett brott inte kan anses ha begåtts såvida inte handlingen var straffbar när den begicks. Därmed kan inte åtal i detta fall väckas enligt bestämmelsen om uppmaning till självmord. En bestämmelse som däremot fanns vid tiden för det inträffade är 4 kap. 7 § BrB om ofredande. Där sägs att den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 

I förarbetena, prop. 2020/21:74 sid 11, till införande av en separat bestämmelse om uppmaning till självmord framgår att sådana uppmaningar, innan en särskild bestämmelse fanns, ofta rubricerades som ofredande. En eventuell anmälan skulle alltså kunna leda till en dom för ofredande. Jag bedömer emellertid chansen för det som tämligen låg. Detta dels mot bakgrund av att det nu finns en särskild bestämmelse om dessa typfall, varför det vore märkligt ur rättssystematisk synpunkt att fortsätta döma för dessa fall genom en annan bestämmelse; dels för att ofredande sällan är en bestämmelse som aktualiseras då det ställs jämförelsevis höga krav för att den ska kunna tillämpas. I ditt fall skulle jag därmed säga att en anmälan antagligen inte kommer resultera i åtal. Men om du väljer att göra en anmälan finns det givetvis en chans att åtal väcks, något som är uteslutet om anmälan inte görs.

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”