Vart går gränsen för olaga hot?

Var går gränsen för hot? Man kan på olika sätt säga att man kommer göra något som följd av någon annans handlingar, men det är en tydlig skillnad mellan t.ex. att säga att man kommer slå någon om dom berättar en händelse till polisen, och att säga att man kommer slå tillbaka om någon slår en. Men hur vet man var gränsen går?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). Enligt 4 kap. 5 § BrB kan den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Hot om brottslig gärning

Det anses vara olaga hot om en person antingen hotar någon med vapen eller om personen hotar om att utföra en brottslig gärning och hotet är allvarligt menat. Det är utan betydelse om personen faktiskt tänkt fullfölja hotet eller inte, men det beaktas vid straffmätningen. Hot om brottslig gärning mot t.ex. en nära bekant till den hotade faller också under denna bestämmelse.

Allvarlig rädsla

Hotet ska ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla att hotet ska verkställas. Även om den hotade personen inte blir rädd då han/hon inte inser allvaret i hotet kan det ändå föreligga olaga hot om den som hotat gjorde det i syfte att framkalla allvarlig rädsla. Olaga hot föreligger även om det inte uttalades till personen direkt om den som hotade hade i tanke att hotet skulle förmedlas vidare till personen.

Förtäckt hot

Vid förtäckt hot finns det inte något direkt hot om brottslig gärning, någon som t.ex. skriver “du ska passa dig” har inte direkt hotat med en brottslig gärning, men personen som läser det kan ändå uppfatta det som hotfullt. I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2013 s. 1227, har man uttalat att “Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av en annan person uppfattas som ett påstående om att brott kommer att utföras. Hotet behöver inte vara öppet utan det kan vara förtäckt, dvs. en antydan om vad som avses”. I det nämnda rättsfallet hade Högsta domstolen tagit hänsyn till hur gärningsmannen hade förhållit sig till den hotade, trots att hotet inte var uttryckligt var det ägnat att framkalla rädsla hos den hotade, vilket gärningsmannen borde ha förstått.

Sammanfattning

Det blir svårt att svara på din fråga om vart gränsen går då det beror på från fall till fall. Att hota någon över nätet kan anses utgöra olaga hot om någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade. Även om hotet inte är direkt kan det anses utgöra förtäckt hot med hänsyn till övriga förhållanden som medför att den hotade uppfattar påståendet som att brott kommer att utföras.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”